PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

13  Download (0)

Pełen tekst

(1)

1

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W BOGURZYNIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zatwierdzony w dniu 27.09.2018r. przez radę

rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną

(2)

2

Program wychowawczo-profilaktyczny

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r.

poz. 1148)

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

• fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

• psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia,

• społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym.

Diagnoza środowiska szkolnego i sytuacji wychowawczej

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono następujące obszary wymagające szczególnej uwagi w procesie wychowawczo-dydaktycznym:

• Występowanie niewłaściwych postaw i zachowań niektórych uczniów (używanie wulgaryzmów, przezywanie, dokuczanie, wyśmiewanie).

• Obserwowany u niektórych uczniów brak szacunku do osób dorosłych.

• Nieusprawiedliwione nieobecności uczniów na zajęciach.

• Niechęć niektórych rodziców do współpracy ze szkołą w celu rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

• Nieszczęśliwe wypadki na terenie szkoły.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono kierunki

(3)

3

polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020:

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Uwzględniono także:

• dotychczasowe doświadczenia szkoły,

• propozycje dotyczące treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, autorstwa rodziców, uczniów i nauczycieli,

• analizę sytuacji wychowawczej, w tym zagrożeń uzależnieniami,

• przewidywane zmiany w szkole i środowisku uczniów, które w najbliższej przyszłości będą miały wpływ na proces wychowania.

Cele programu

1. Wychowanie do wartości. Kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Przystosowanie do życia społecznego.

3. Przeciwdziałanie przemocy.

4. Profilaktyka uzależnień.

5. Promocja zdrowia.

6. Rozwijanie kompetencji cyfrowych.

7. Ochrona przed negatywnym wpływem świata wirtualnego i mediów.

8. Bezpieczeństwo w szkole.

9. Upowszechnianie czytelnictwa.

Sposób realizacji celów programu

Cele programu Zadania Metody realizacji

1.Wychowanie do wartości.

Kształtowanie

• Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i więzi z tradycjami narodowymi.

• Kształtowanie przywiązania do kraju i jego kulturowego dziedzictwa.

• Wpajanie patriotyzmu lokalnego.

(4)

4

patriotycznych postaw uczniów.

• Kształtowanie tożsamości narodowej, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury krajów UE.

• Wpajanie szacunku wobec symboli, tradycji i miejsc pamięci narodowej.

• Aktywizacja działań wynikających z postaw patriotycznych

• Kształtowanie potrzeby celebrowania świąt narodowych i lokalnych.

• Kształtowanie nawyku właściwych postaw podczas uroczystości oraz eksponowanie symboli narodowych i państwowych.

2.Przystosowanie do życia

społecznego.

• Wdrażanie do przestrzegania norm życia społecznego.

• Promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w relacjach społecznych w szkole i poza nią.

• Kształtowanie umiejętności

poszanowania cudzych praw i potrzeb.

• Wzbogacanie wiedzy dotyczącej ról społecznych, hierarchii i powszechnie akceptowanych wartości.

• Zaznajomienie z zasadami funkcjonowania szkoły.

• Zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem Szkoły i szkolnym Programem wychowawczo – profilaktycznym.

• Uświadomienie uczniom ich praw i obowiązków w szkole, w życiu rodzinnym i społeczeństwie.

• Kultywowanie zwyczajów i tradycji szkoły.

• Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowane postaw prospołecznych.

• Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty klasowej i szkolnej.

• Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły i akceptowania obowiązków szkolnych.

• Wdrażanie do poszanowania mienia społecznego.

• Zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez pracę w Samorządzie Uczniowskim.

(5)

5

• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za grupę i

umiejętności funkcjonowania w niej.

3.

Przeciwdziałanie przemocy.

• Eliminowanie z życia szkoły agresji.

• Doskonalenie umiejętności

rozpoznawania i nazywania działań agresywnych i egoistycznych.

• Kształtowanie postaw odrzucających przemoc.

• Kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązywania konfliktów.

• Kształtowanie umiejętności

asertywnego przedstawiania własnych potrzeb i praw oraz odmawiania przy pełnym poszanowaniu praw i wyborów innych ludzi.

• Monitorowanie zjawiska agresji w szkole.

• Wpajanie wiedzy niezbędnej do podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach trudnych.

• Doskonalenie umiejętności

rozpoznawania czynników ryzyka i właściwego oceniania poziomu zagrożenia.

• Rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów.

• Analizowanie środowisk rodzinnych uczniów.

• Podejmowanie współpracy z GOPS-em w celu udzielania najuboższym uczniom i ich rodzinom pomocy.

• Wspieranie rodziców mających kłopoty wychowawcze z dziećmi –

umożliwienie im kontaktu z psychologiem.

(6)

6

• Organizowanie

alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów.

• Organizowanie dyskotek i zabaw szkolnych.

• Organizowanie wycieczek, turniejów sportowych.

• Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych.

• Systematyczne

monitorowanie frekwencji uczniów.

• Rzetelne sprawdzanie obecności uczniów na każdych zajęciach.

• Diagnozowanie przyczyn nieobecności uczniów w szkole.

• Uświadomienie rodzicom skutków nieuzasadnionej nieobecności w szkole.

• Nagradzanie uczniów systematycznie realizujących obowiązek szkolny.

• Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

• Wskazywanie postępowania wspomagającego rozwój dziecka, organizowanie zajęć

socjoterapeutycznych.

• Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych.

• Monitorowanie postępów uczniów.

• Udzielanie wsparcia w formie zajęć dydaktyczno–wyrównawczych i korekcyjno–kompensacyjnych.

(7)

7

4. Profilaktyka uzależnień

• Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych.

• Projekcje filmów dotyczących uzależnień.

• Udział w przedstawieniach teatru profilaktycznego.

• Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką

uzależnień.

• Podnoszenie kompetencji rodziców w zakresie mechanizmów powstawania uzależnień, metod zapobiegania, rozpoznawania objawów zażywania środków uzależniających i właściwych sposobów reagowania.

• Kształtowanie umiejętności odmowy sięgnięcia po środki odurzające, papierosy, alkohol, w przypadku presji grupy.

• Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych.

• Promowanie aktywnych i atrakcyjnych form zagospodarowania czasu wolnego.

• Propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania.

• Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej metod radzenia sobie ze stresem.

• Propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych, w tym związanych z korzystaniem z Internetu.

• Promowanie zdrowego stylu życiu.

• Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców.

• Kształtowanie pożądanych postaw i zachowań rodziców wobec zagrożeń związanych z sytuacjami ryzykownymi – zażywanie substancji

psychoaktywnych, palenie papierosów, picie alkoholu.

• Podnoszenie umiejętności

rozpoznawania sytuacji i zachowań ryzykownych.

(8)

8

5.Promocja zdrowia.

• Wzbogacanie wiedzy dotyczącej zdrowego i higienicznego trybu życia oraz zagrożeń dla zdrowia.

• Propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia – higieny pracy, nauki i odpoczynku, odżywiania się, profilaktyki chorób.

• Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej radzenia sobie ze stresem.

• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

• Uświadomienie zdrowotnych konsekwencji własnych decyzji na przykładach zachowań ryzykownych.

• Wyrabianie nawyków i umiejętności sprzyjających zachowaniu zdrowia.

• Promowanie aktywnych i atrakcyjnych form zagospodarowania wolnego czasu.

• Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy.

• Promowanie racjonalnego odżywiania.

• Zapewnienie uczniom możliwości korzystania z posiłków w szkole.

• Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej racjonalnego żywienia.

• Dbanie o właściwy rozwój fizyczny i kondycję uczniów.

• Objęcie specjalistyczną opieką dzieci z dysfunkcjami zdrowotnymi – opieka pielęgniarki, gimnastyka korekcyjna.

• Organizowanie wycieczek, imprez sportowych, zajęć koła sportowego.

6. Rozwijanie kompetencji cyfrowych

• Podnoszenie kompetencji informatycznych

• Realizacja podstawy programowej z informatyki i zajęć komputerowych.

• Organizacja i uczestnictwo w konkursach wykorzystujących technologię komputerową.

• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablic multimedialnych.

• Organizacja koła informatycznego w ramach zajęć pozalekcyjnych.

7.Ochrona przed negatywnym

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń

• Zapoznanie z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci.

(9)

9

wpływem świata wirtualnego i mediów.

związanych z korzystaniem z Internetu.

• Propagowanie wiedzy na temat

„niebezpiecznych” stron na psychikę i zachowanie.

• Propagowanie wiedzy na temat

symptomów uzależnienia od Internetu.

• Promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

• Zapoznanie ze wskazówkami

bezpiecznego korzystania z Internetu.

• Propagowanie korzyści płynących z prawidłowego korzystania z Internetu.

• Wdrażanie zasad bezpieczeństwa

obowiązujących w Internecie.

• Kształtowanie umiejętności ochrony własnych danych osobowych.

• Wpajanie zasady ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami znanymi wyłącznie z Internetu.

• Kształtowanie umiejętności ochrony komputera przed zagrożeniami w sieci – stosowanie odpowiedniego

oprogramowania we właściwy sposób.

• Eliminowanie cyberprzemocy. • Propagowanie wiedzy na temat cyberprzemocy.

• Kształtowanie umiejętności zrozumienia emocji ofiary cyberprzemocy.

• Uświadomienie konsekwencji przemocy w sieci dla ofiar i sprawców tego typu działań.

• Kształtowanie umiejętności segregowania i krytycznego odbioru informacji oraz wytworów kultury masowej.

• Wspieranie zasady ograniczonego zaufania do informacji w mediach.

• Popularyzowanie filmów, programów, przedstawień teatralnych i słuchowisk radiowych prezentujących pozytywne wartości.

• Organizowanie wycieczek do kina, teatru, muzeum.

(10)

10

8.

Bezpieczeństwo w szkole

• Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w szkole.

• Eliminowanie zagrożeń pożarowych.

• Zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły na wypadek zagrożenia.

• Przeprowadzenie próbnej ewakuacji.

• Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między

lekcjami.

• Podniesienie świadomości skutków niebezpiecznych zabaw.

• Zapoznanie z regulaminem zachowania podczas wycieczek szkolnych.

• Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne

bezpieczeństwo.

• Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

• Zapoznanie ze znakami drogowymi i podstawowymi zasadami ruchu drogowego.

• Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.

• Kształtowanie umiejętności oceny sytuacji na drodze i zaplanowanie odpowiedniego postępowania.

9.

Upowszechnianie czytelnictwa

• Budzenie zainteresowań czytelniczych.

• Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

• Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy.

• Wyrabianie postawy poszanowania księgozbioru.

• Budzenie ciekawości poznawczej.

• Rozwijanie twórczej inwencji.

• Rozwijanie fantazji dziecka.

• Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem.

• Dostarczanie wiadomości na temat najbliższego otoczenia.

• Rozwijanie mowy. • Kształcenie umiejętności poprawnych

(11)

11

wypowiedzi.

• Kształcenie umiejętności wyrażania myśli.

• Wzbogacanie zakresu pojęć.

• Usprawnianie funkcji wzrokowych i słuchowych.

• Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

• Stymulowanie do korygowania wad wymowy.

Program wychowawczo-profilaktyczny jest realizowany w oparciu o współpracę rodziców, uczniów i nauczycieli.

Współpraca z rodzicami jest realizowana poprzez:

1. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami według potrzeb.

2. Zapoznanie rodziców z:

• zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole,

• przepisami dotyczącymi zasad oceniania klasyfikowania i promowania uczniów,

• organizacją opieki psychologiczno-pedagogicznej, harmonogramem zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.

3. Udział rodziców w podejmowaniu różnych decyzji istotnych dla pracy szkoły.

Rodzice:

• wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,

• wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,

• aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z internetu),

• zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Wychowawcy i nauczyciele:

(12)

12

• starają się poznać sytuację rodzinną i osobistą ucznia,

• opracowują i realizują szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,

• prowadzą dokumentację nauczania,

• wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się,

• dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptację ucznia w klasie,

• wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

• informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno- -pedagogicznej,

• integrują oddział,

• wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów,

• promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,

• inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji,

• współpracują z dyrekcją szkoły,

• współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądami rodzinnymi,

• udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

• wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

• informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach,

• inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności,

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu,

• reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań,

• wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia,

• współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą,

• proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią.

Uczniowie:

• współorganizują imprezy i akcje szkolne,

• znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej,

• akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,

• współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności,

• kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,

• mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej,

(13)

13

• uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych – statutu, programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja programu

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje na temat działania programu i jego efektów pochodzą od uczniów, rodziców i nauczycieli oraz służą doskonaleniu pracy i pomocy w opracowaniu kolejnej wersji programu.

Sposoby i środki ewaluacji:

• obserwacja i analiza zachowań uczniów,

• obserwacja postępów w nauce,

• frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

• udział w konkursach.

Narzędzia ewaluacji:

• obserwacja,

• ankieta,

• analiza szkolnej dokumentacji.

Pod koniec roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzona będzie ewaluacja programu za pomocą ankiet. Osobami ankietowanymi będą rodzice, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły. Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :