Cele kształceniawymagania Temat zajęć Realizowane zadania w zakresie Uwagi

11  Download (0)

Full text

(1)

Ogólne cele kształcenia dla klasy III :

1. Nabywanie umiejętności oceny własnej sprawności fizycznej.

2. Zrozumienie zmian związanych z dojrzewaniem fizycznym i psychicznym.

3. Wskazanie związku zdrowia i aktywności fizycznej.

4. Przygotowanie do udziału w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej.

5. Wdrażanie do prozdrowotnych zachowań, kształcenie umiejętności dbania o zdrowie swoje i innych.

6. Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa , higieny i udzielania pierwszej pomocy.

7. Rozwijanie odpowiedzialności , samodzielności i samodyscypliny.

8. Doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole rówieśniczym.

Budżet godzin w klasie III w roku szkolnym 2013/2014

Lp. Cykl Liczba godzin

1. Jaki jestem? Jak się rozwijam ? Edukacja zdrowotna 8

2. Wszechstronność – biegi, skoki, rzuty- lekkoatletyka 15

3. Sportowa walka – elementy techniki i taktyki w piłce ręcznej 16

4. Wytrwałość i konsekwencja - ćwiczenia gimnastyczne 10

5. Komunikacja, atak i obrona – technika i taktyka gry w koszykówce 16

6. Współdziałanie i współpraca w zespole – piłka siatkowa 16

7. Kultura zachowania – muzyka łagodzi obyczaje 10

8. Odporność organizmu – sporty zimowe 3

9. Komunikacja, atak i obrona – technika i taktyka gry w piłce nożnej 16

10 Tenis stołowy – sporty „całego życia” 8

11 Unihokej - uczciwa sportowa rywalizacja 8

Razem planowanych godzin 126

Cykl 1. Jaki jestem? Jak się rozwijam ? Edukacja zdrowotna – 8 godzin Cele kształcenia-

wymagania ogólne Temat zajęć Realizowane zadania w zakresie Uwagi

(2)

wychowania umiejętności wiadomości Utrwalenie

podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć.

Zrozumienie powodów i sensu starań o zdrowie swoje i innych

Rozwijanie motywacji do podejmowania

samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego.

Doskonalenie

umiejętności samooceny i samokontroli stanu rozwoju fizycznego, sprawności i

umiejętności ruchowych.

Poznanie sposobów badania i kształtowania uzdolnień motorycznych.

1. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny na zajęciach w-f.

2. Zdrowie człowieka a jego uwarunkowania środowiskowe.

3. Superkompensacja? Jaki jest jej związek z aktywnością fizyczną.

4. Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu.

5. Korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka.

6. Krzewnie humanistycznych idei sportu z jego naczelnymi wartościami.

7. Przyczyny ( namawianie i presja ze strony osób ) i skutki używania środków

psychotropowych i nadużywania leków oraz innych nałogów, odpowiedzialność małoletniego wobec prawa.

8. Bezpieczeństwo na drodze, podczas gier i zabaw ruchowych.

Wytrwałość w dążeniu do celu, pokonanie własnego zmęczenia.

Świadome podejmowanie wysiłku w celu uzyskania założonych wyników.

Samoocena uzyskanych wyników.

Właściwa, obiektywna ocena własnych możliwości i umiejętności ruchowych.

Przestrzeganie

ustalonych zasad i reguł postępowania.

Samodyscyplina.

Pomoc współćwiczącemu w wykonaniu zadania.

Odpowiedzialność za swoje zdrowie i ciało.

Podejmowanie dojrzałych i przemyślanych decyzji.

Umiejętność odmowy i przeciwstawianie się presji otoczenia.

Ćwiczenia kształtujące szybkość, siłę,

skoczność i

wytrzymałość, gibkość i orientację z

wykorzystaniem naturalnych warunków terenu.

Zestawy ćwiczeń kształtujące poszczególne partie mięśniowe.

Bieg patrolowy, marszobieg, bieg terenowy.

Pomiary rytmu pracy serca w spoczynku i w czasie wysiłku.

Ćwiczenia na siłowni.

Zachowania asertywne i przykłady takiego zachowania.

Samoocena i porównanie uzyskanych wyników.

Zasady bezpiecznego udziału w zajęciach w-f.

Zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego.

Sposoby kontroli i kształtowania sprawności fizycznej-testy i próby sprawności według wybranego testu.

Szkodliwe skutki używania sterydów w celu

zwiększenia masy mięśniowej.

Zasady organizacji biegu patrolowego i biegu przełajowego.

Korzystanie z mapy terenowej i kompasu.

Zasady udzielania pierwszej pomocy w czasie wypadków podczas zajęć w terenie.

Miejsca, obiekty, i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać dla sportu i rekreacji.

Ochrona środowiska naturalnego.

Ukazujemy uczniom możliwość rozwoju sprawności z wykorzystaniem naturalnych warunków terenu, zachęcamy do świadomej pracy nad poprawą swych wyników uzyskanych w próbach

wybranego testu sprawności fizycznej.

(3)

Cykl 2. Wszechstronność – biegi, skoki, rzuty – lekkoatletyka – 15 godzin

Cele kształcenia-

wymagania ogólne Temat zajęć Realizowane zadania w zakresie

Uwagi

wychowania umiejętności wiadomości

Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, kształtowanie ambicji.

Pogłębianie wiary we własne siły poprzez dyscypliny

lekkoatletyczne.

1. Marszobieg w terenie naturalnym.

2. Gry i zabawy rekreacyjne na świeżym powietrzu.

3. Bieg w zmiennym tempie na krótkich dystansach.

4. Sprawdzamy swoje możliwości w biegu na dz. 60m, chł.

100m.sprawdzian.

5. Skok w dal z rozbiegu techniką naturalną.

6. Ćwiczenia oswajające z kulą.

Trzymanie kuli oraz pozycje do wypchnięcia.

7. 8.Skok w dal , w głąb i wzwyż z wykorzystaniem naturalnych

warunków terenu.

9-10. Starty z różnych pozycji wyjściowych.

11-12 Start niski z bloku- nauka i doskonalenie.

13.Nauka i doskonalenie skoku wzwyż techniką naturalną.

Konkurs skoku wzwyż.

14..Technika przekazywania pałeczki sztafetowej.

15. Bieg na dz.600m, ch.1000m - kształtowaniu wytrzymałości.

Przestrzeganie zasad uczciwej rywalizacji na boisku sportowym i w życiu codziennym, problem dopingu.

Świadome podejmowanie wysiłku fizycznego, pokonanie własnych słabości miarą sukcesu.

Zaangażowanie w ćwiczenia i trening a osiągane wyniki.

Zaangażowanie w wykonywanie zadań, dokładność i rzetelność.

Uczciwość werdyktów sędziowskich, rzetelność pomiarów i obiektywizm decyzji sędziowskich.

Uczciwość sportowca i sędziego.

Samoocena osiąganych wyników i możliwości ich poprawy.

Gry i zabawy z elementami lekkoatletyki.

Krok biegowy.

Skoki dosiężne.

Skoki przez różne przeszkody i na odległość.

Rzuty na odległość i do celu różnymi

przedmiotami.

Technika przekazywania pałeczki sztafetowej.

Start do biegów średnich-przyjmowanie pozycji, reagowanie na sygnał startera , start.

Bieg po prostej i po wirażu, regulowanie tempa biegu.

Mierzenie czasu i odległości w konkurencjach lekkoatletycznych.

Zasady prawidłowego przygotowania organizmu do wysiłku.

Higiena osobista przed i po wysiłku.

Szkodliwe skutki środków dopingujących.

Rodzaje biegów lekkoatletycznych.

Urządzenia i sprzęt w konkurencjach lekkoatletycznych.

Bezpieczne przygotowanie zawodów w biegach, skokach i rzutach.

Sędziowanie i pomiar wyników.

Sposoby przeprowadzenia zawodów lekkoatletycznych.

Osiągnięcia polskich lekkoatletów.

Problem dopingu w sporcie.

(4)

Cykl 3. Sportowa walka – elementy techniki i taktyki w piłce ręcznej - 16 godzin

Cele kształcenia-

wymagania ogólne Temat zajęć Realizowane zadania w zakresie

Uwagi

wychowania umiejętności wiadomości

Kształtowanie umiejętności

współpracy w grupie i umiejętności

podporządkowania się określonym regułom działania w zespole.

Zasady kultury kibicowania i dopingowania swoich faworytów – „kulturalny kibic”

1.Rzut do bramki z różnych pozycji - doskonalenie.

2. Zwodów pojedynczych i podwójnych doskonalenie.

3.Gra szkolna i właściwa.

4. Kozłowanie w miejscu, w ruchu i z omijaniem przeciwnika – nauka i doskonalenie.

5. Zwód pojedynczy i podwójny, uwalnianie się od obrońcy.

6. Uczymy się rzutu do bramki z wyskoku.

7. Krycie „ każdy swego” z zachowaniem stałej odległości.

8. Sprawdzian umiejętności poznanych elementów z P.R.

9. Współpraca uczniów w zespole trójkowym – doskonalenie poznanych elementów.

10. Nauka i doskonalenie gry w ataku.

11.Nauka i doskonalenie poruszania się w obronie.

12.Ćwiczenia doskonalące technikę taktyki zespołowej

13. Systematyka ćwiczeń w nauczaniu gry w obronie i ataku.

14.Doskonalenie ataku uwzględniając specjalizacje działań oraz pozycji 15.Ćwiczenia techniczne doskonalące działania w ataku i w obronie.

16.Doskonalenie podań i chwytów z ćwiczeniach zbiorowych.

Właściwe zachowanie się w konfrontacji z przeciwnikiem.

Konsekwencja i upór w dążeniu do opanowania techniki piłki ręcznej.

Umiejętność współpracy i współdziałania w zespole w celu osiągnięcia wyników.

Przestrzeganie zasady fair play w czasie gry w piłkę ręczną.

Złość i agresja. Jak zapanować nad tymi uczuciami? Sposoby panowania nad swoimi emocjami w sytuacjach walki, zwycięstwa i porażki.

Zabawy i gry z wykorzystaniem elementów technicznych piłki ręcznej.

Poruszanie się po boisku z piłką i bez piłki.

Prawidłowe ustawienie na boisku w ataku i w obronie

Zwody pojedyncze i podwójne bez piłki i z piłką.

Kozłowanie l.r. i p.r. w miejscu i w ruchu z omijaniem przeciwnika.

Rzut na bramkę z biegu po kozłowaniu i z wyskoku.

Zdrowie psychiczne.

Sposoby radzenie sobie z negatywnymi emocjami.

Sposoby wykonania podstawowych elementów techniki piłki ręcznej.

Skład reprezentacji polskiej w piłce ręcznej.

Najwieksze osiągnięcia i sukcesy w piłce ręcznej.

Podczas gier i zabaw w wykorzystaniem elementów techniki należy dokonać diagnozy umiejętności uczniów w zakresie piłki ręcznej.

(5)

Cykl 4. Wytrwałość i konsekwencja – ćwiczenia gimnastyczne - 10 godzin

Cele kształcenia-

wymagania ogólne Temat zajęć Realizowane zadania w zakresie

Uwagi

wychowania umiejętności wiadomości

Rozwijanie tężyzny fizycznej. Kształtowanie właściwej sylwetki i ogólnej sprawności poprzez ćwiczenia gimnastyczne.

Rozwijanie motywacji do podejmowania

samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego.

1. Łączone przewroty w przód i w tył.

2. Leżenie przewrotne sprawdzamy swoją gibkość.

3. Ćwiczenia kształtujące siłę RR, T, B.

4. Ćwiczenia rozwijające gibkość i wytrzymałość.

5. Skok zawrotny przez skrzynie.

6. Podpór łukiem leżąc tyłem (mostek)

7. Stanie na rekach.

8. Cw. Siłowe z piłkami lekarskimi . 9. Sprawdzian gibkości.

10. Nauka i doskonalenie stania na rękach z asekuracją.

Systematyczne, dobrowolne i świadome podejmowanie wysiłku fizycznego.

Pomoc i zaufanie do partner ćwiczeń.

Dostosowanie ćwiczeń do możliwości współpartnera.

Ustalenie sposobu rozwiązywania problemu na drodze negocjacji.

Brawura a odwaga w sporcie i w życiu codziennym.

Określenie swoich mocnych i słabych stron.

Planowanie rozkładu dnia, uwzględnienie proporcji między pracą a

wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym.

Opracowanie i wykonanie zestawów ćwiczeń kształtujących określone zdolności motoryczne.

Przewrót w przód przez piłkę lekarską do przysiadu.

Przewrót w tył do przysiadu, rozkroku, wagi, półszpagatu.

Mostek z leżenia tyłem.

Asekuracja współćwiczącego Zaplanowanie i wykonanie prostego układu gimnastycznego.

Piramida dwójkowa lub trójkowa według inwencji ucznia.

Potrafi wskazać najczęstsze przyczyny i okoliczności wypadków i urazów w sporcie.

Zasady bezpiecznego wykonania ćwiczeń gimnastycznych.

Przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć.

Znaczenie ćwiczeń

gimnastycznych dla zdrowia i urody.

Samoocena własnych możliwości

Gimnastyka poranna, prawidłowa sylwetka, ćwiczenia kompensacyjne i korekcyjne.

Prawidłowa technika wykonania poznanych ćwiczeń gimnastycznych Zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu.

(6)

Cykl 5. Komunikacja, atak i obrona. Uczciwa, sportowa rywalizacja. Piłkakoszykowa – 16 godzin

Cele kształcenia-

wymagania ogólne Temat zajęć Realizowane zadania w zakresie

Uwagi

wychowania umiejętności wiadomości

Kształtowanie

umiejętności współpracy w grupie i umiejętności podporządkowania się regułom działania w zespole.

Zasady kultury kibicowania i dopingowania swoich faworytów – „kulturalny kibic”

Koszykówka

1. Kozłowanie, zwody i pivoty doskonalenie.

2. Rzuty do kosza z miejsca – sprawdzamy swoją celność.

3. Przechwytywanie piłki w locie i w czasie kozłowania.

4. Zbieranie piłki z tablicy.

5. Podania piłki w dwójkach i trójkach z rzutem na kosz.

6. Małe gry- 3x3.

7-8. Współzawodnictwo w grze z zastosowaniem poznanych elementów techniki, przepisy gry. Zasada fair play.

9.Doskonalenie rzutów do kosza z dwutaktu, po kozłowaniu i po podaniu do partnera

10.Nauka i doskonalenie ataku we fragmentach gry o założeniu technicznym

11. Doskonalenie podań i chwytów z ćwiczeniach zbiorowych

12. Nauka i doskonalenie rzutu pozycyjnego jednorącz z miejsca 13. Pokaz sprawdzianu technicznego.

14. Nauka i doskonalenie obrony pola, środkiem i skrzydłami we fragmentach gry o założeniu taktycznym

15-16 Ćwiczenia techniczne

doskonalące działania w ataku i w obronie

Przestrzeganie

ustalonych przepisów gry.

Podporządkowanie się decyzjom sędziego.

Uczciwa, sportowa rywalizacja.

Właściwe zachowanie się w roli kibica, wsparcie swoich faworytów zarówno w sytuacji zwycięstwa jak i porażki.

.

Podania i chwyty jednorącz i oburącz w miejscu i w ruchu, w dwójkach i trójkach.

Łączenie podań i kozłowania w biegu w zespołach dwójkowych i trójkowych.

Krycie przeciwników, współdziałanie w zespole dwójkowym-

przekazanie, przeprowadzenie w strefie. Zastawianie zawodnika rzucającego oraz walka o piłkę na tablicy w zespołach dwójkowych.

Współdziałanie w grze z zastosowaniem

elementów techniki.

Organizacja turnieju klasowego.

Przepisy gry, sędziowanie i gestykulacja sędziego.

Sposoby wykonania poznanych elementów technicznych.

Przepisy gry i zasady sędziowania.

Drużyny koszykarskie w kraju i osiągane przez nie wyniki.

Sposoby i systemy rozgrywania zawodów koszykówki i unihokeja.

Sposoby prowadzenia negocjacji. Kompromis.

Znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym rodzicami i rówieśnikami tej samej i przeciwnej płci.

Na zajęciach poświęconych komunikacji, negocjacjom i mediacjom należy zastosować gry i zabawy kształtujące te umiejętności.

Zwracamy uwagę na sposoby komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

(7)

Cykl 6. Współdziałanie i współpraca w zespole – piłka siatkowa (16 godzin) Kształtowanie

umiejętności współpracy w grupie i umiejętności podporządkowania się regułom działania w zespole.

Zasady kultury kibicowania i dopingowania swoich faworytów – „kulturalny kibic”

Wzajemna pomoc i motywacja w podejmowaniu

zespołowego działania.

Poprawne zachowanie się zarówno w sytuacji zwycięstwa jak i porażki.

Współpraca i

współdziałanie w zespole.

Podporządkowanie się decyzjom trenera i kapitana drużyny.

Właściwe zachowanie się w sytuacjach spornych- kultura dyskusji, przedstawienie własnych argumentów i obrona swojego zdania.

Szukanie i znajdowanie pomocy w sytuacjach trudnych.

Przyjęcie z podaniem z podaniem sposobem górnym dolnym w zespołach dwójkowych i trójkowych oraz łączenie ww elementów w rozgrywaniu piłki przez siatkę.

Łączenie zagrywki sposobem dolnym i górnym z odbiorem piłki w dwójkach i trójkach.

Zastawienia i zbicia piłki w zespołach dwójkowych i trójkowych.

Współdziałanie w zastawieniu podwójnym.

Współdziałanie w grze z zastosowaniem w grze elementów techniki.

Organizacja turnieju międzyklasowego, przepisy gry, sędziowanie.

Poszukiwanie wsparcia w sytuacjach trudnych.

Zasady współdziałania zespołowego w grze w dwójkach i trójkach.

Współdziałanie sędziów podczas sędziowania zawodów, gestykulacja sędziego.

Zasady organizacji rozgrywek na poziomie miedzyklasowym (przygotowanie

organizacyjne, techniczne, oprawa plastyczna zawodów) Systemy, rodzaje

rozgrywek piłki siatkowej.

Polska liga siatkówki, drużyny i ich osiągnięcia w Europie i na świecie.

Reprezentacja kraju współczesne i historyczne osiągnięcia polskich siatkarzy.

Jak można dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne?

W czasie każdych zajęć podkreślamy istotną rolę współpracy i współdziałania w zespole.

1. Zabawowe formy kształtujące sprawność siatkarza.

2. Gry i zabawy kształtujące przyjecie i podania piłki ..

3. Doskonalenie poruszania się po boisku połączone z chwytem piłki.

4. Doskonalimy odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w parach.

5. Doskonalenie odbicia piłki w postawie wysokiej i niskiej oburącz górne w trójkach.

6. Doskonalenie przyjęcia z podaniem sposobem oburącz górnymi dolnym.

7. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym – doskonalenie.

8.Zastosowanie poznanych elementów w grze 2x2.

9.Odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym nad sobą i w dwójkach.

10. Technika odbić sposobem górnym w wyskoku.

11. Doskonalenia odbić piłki na wprost, do tyłu i po trójkącie.

12. Doskonalenie rozegrania piłki na trzy odbicia.

13. Gra szkolna – doskonalenie poznanych elementów gry.

14. Doskonalenie zagrywki w grze

„Kwadrant”.

15. Nauka nabiegu, naskoku, wyskoku- przygotowanie do ataku.

podrzutu i podrzutu partnera.

16. Sprawdzian techniczny umiejętności siatkarskich.

(8)

Cykl 7. Kultura zachowania – muzyka łagodzi obyczaje -10 godzin Cele kształcenia-

wymagania ogólne Temat zajęć Realizowane zadania w zakresie

Uwagi

wychowania umiejętności wiadomości

Rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych, harmonii i piękna ruchu.

Rozwijanie motywacji do podejmowania

samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego.

1. Ćwiczenia przy muzyce a sprawność ogólna

2. Układ taneczny wg inwencji ucznia z przyborem.

3-5. Aerobic- ćwiczenia kształtujące.

6-10 Nauka podstawowych kroków Poloneza

Ocena własna wykonania zadania i jej konfrontacja z oceną rówieśników.

Obiektywna ocena współćwiczących.

Lekkość i estetyka ruchu.

Wyrażanie uczuć i kontrola własnych emocji.

Swobodne improwizacje ruchowe inspirowane muzyką, wyrażanie uczuć w ruchu.

Samodzielne dobieranie ćwiczeń do muzyki.

Opracowanie i

wykonanie indywidualnie lub w grupie dowolnego układu tanecznego.

Zasady kulturalnego zachowania się w czasie zabaw tanecznych.

Sposoby wyrażania uczuć i rozładowania negatywnych emocji.

Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce.

Wskazujemy uczniom kulturalną i relaksacyjną funkcję muzyki.

Kształcimy kulturalne formy zachowania się.

Cykl 8. Odporność organizmu - sporty zimowe - 3 godzin Cele kształcenia-

wymagania ogólne Temat zajęć Realizowane zadania w zakresie

Uwagi

wychowania umiejętności wiadomości

Kształtowanie i

podnoszenie odporności organizmu poprzez zajęcia ruchowe na świeżym ,powietrzu.

Utrwalanie

podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć.

1. Zjazd na sankach na wprost stoku, hamowanie.

2. Gry i zabawy na śniegu – zawody drużynowe.

3. „Wojna na śnieżki” – zdobywamy lodową twierdzę.

Zabawy i gry ruchowe źródłem dobrego samopoczucia.

Hartowanie organizmu w czasie zajęć na śniegu.

Aktywny udział w zajęciach, zachęcanie innych do aktywnego wypoczynku.

Współpraca w grupie i przestrzeganie ustalonych reguł w celu zachowania i zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym.

Rozpoznawanie czynników pozytywnie wpływających na dobre samopoczucie .

Gry i zabawy na śniegu z wykorzystaniem sanek.

Pozycje do jazdy na sankach pojedynczo i parami.

Kierowanie sankami . Jazda na wprost, zatrzymania , jazda z omijaniem przeszkód . Ergonomiczne

podnoszenie i przenoszenie

przedmiotów o różnej

Sport saneczkarski , konkurencje rozgrywane na sankach.

Osiągnięcia polskich saneczkarzy na igrzyskach olimpijskich.

Zasady bezpiecznego korzystania z stoków zjazdowych.

Walory rekreacyjne i zdrowotne saneczkarstwa.

Ochrona organizmu przed skutkami niskich

temperatur.

W kolejnych latach nauki, w miarę możliwości

przybliżamy uczniom poszczególne sporty zimowe.

(9)

wielkości i ciężarze.

Cykl 9. Komunikacja, atak i obrona – technika i taktyka gry w piłce nożnej - 16 godzin

Cele kształcenia-

wymagania ogólne Temat zajęć Realizowane zadania w zakresie

Uwagi

wychowania umiejętności wiadomości

Kształtowanie

umiejętności współpracy w grupie i umiejętności podporządkowania się regułom działania w zespole.

Zasady kultury kibicowania i dopingowania swoich faworytów – „kulturalny kibic”

1 - 3.Nauka i doskonalenie prowadzenia piłki P. i L.N.

2 – 5. Nauka i doskonalenie przyjęcia piłki różnymi technikami.

6 - 8 Nauka i doskonalenie

uderzenia i przyjęcia piłki.

9. Nauka i doskonalenie strzałów na bramke z miejsca i z biegu.

10. Nauka i

doskonalenie prowadzenia piłki nogą wiodącął między tyczkami ze zmianą kierunku

11. Nauka i doskonalenie elementów technicznych – zwód pojedynczy przy prowadzeniu piłki

12. Nauka i doskonalenie przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy i uderzenia na bramkę

13. Taktyka gry i podstawy taktyki.

Zapoznanie uczniów ze strefami boiska.

14-15.Gra właściwa zawężanie pola gry, szybkie

przejście z ataku do obrony 16. Sprawdzian umiejętności technicznych.

Właściwe zachowanie się w konfrontacji z

przeciwnikiem.

Konsekwencja i upór w dążeniu do opanowania techniki piłki nożnej.

Umiejętność współpracy i współdziałania w zespole w celu osiągnięcia wyników.

Przestrzeganie zasady fair play w czasie gry w piłkę nożną.

Złość i agresja. Jak zapanować nad tymi uczuciami? Sposoby panowania nad swoimi emocjami w sytuacjach walki, zwycięstwa i porażki.

Zabawy i gry z wykorzystaniem elementów technicznych piłki nożnej.

Poruszanie się po boisku z piłką i bez piłki.

Prawidłowe ustawienie na boisku w ataku i w obronie

Zwody pojedyncze i podwójne bez piłki i z piłką.

Prowadzenie l.r. i p.r.

w miejscu i w ruchu z omijaniem przeciwnika.

Strzał na bramkę z biegu i z miejsca.

Zdrowie psychiczne.

Sposoby radzenie sobie z negatywnymi emocjami.

Skąd pochodzi nazwa?

Piłka nożna

Charakterystyka gry w piłkę nożną.

Sposoby wykonania podstawowych elementów techniki piłki nożnej.

Skład reprezentacji polskiej w piłce nożnej.

Podczas gier i zabaw w wykorzystaniem elementów techniki należy dokonać diagnozy umiejętności uczniów w zakresie piłki nożnej.

We wszystkich dyscyplinach przybliżamy uczniom w klasie I

sportowców, kluby i zespoły sportowe regionu, kraju , Europy i świata.

(10)

Cykl 10. Tenis stołowy – 8 godzin

Cele kształcenia-

wymagania ogólne Temat zajęć Realizowane zadania w zakresie

Uwagi

wychowania umiejętności wiadomości

Wdrażanie do

aktywnego wypoczynku, podnoszenie aktywności ruchowej poprzez różnego rodzaju formy rekreacji, i

współzawodnictwa sportowego.

Kształtowanie i

podnoszenie odporności organizmu poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu.

Zrozumienie powodów i sensu starań o zdrowie własne i innych.

Tenis stołowy

1. Zabawy i ćwiczenia oswajające z rakietką, poruszanie się w polu gry 2. Przyjęcia i uderzenia

bekhendowe i forhendowe 3. Technika i taktyka gry

pojedynczej i podwójnej.

4. Współzawodnictwo w grze, przepisy i zasady

sędziowania 5. Doskonelenie podań

rotacyjnych.

6. Nauka i doskonelenie uderzeń atakujących.

7. Nauka i doskonalenie uderzeń obronnych.

8. Miniturniej tenisa stołowego

Umiejętność współpracy z partnerem w sporcie i w życiu codziennym.

Wypoczynek czynny i bierny.

Formy rekreacji jako sposób wzmocnienia więzi rodzinnych.

Inicjowanie dla rodziny i rówieśników różnorodnych form wypoczynku

czynnego.

Hartowanie organizmu.

Aktywny udział w zajęciach, zachęcanie do czynnego wypoczynku.

Dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia

T.S. - Poruszanie się przy stole tenisowym, trzymanie rakietki, przyjęcia i uderzenia forhendowe i bekhendowe,

wprowadzenie piłki do gry-krótkie i długie, kierowanie piłki w określone strefy stołu.

B - trzymanie rakietki, postawa, poruszanie się po boisku, servis, odbicia i przyjęcia lotki.

R – Trzymanie kółka, pozycja wyrzutna, chwyt i wyrzut kółka.

Wykorzystanie w grach nabytych umiejętności technicznych.

Rozpoznawanie czynników pozytywnie wpływających na dobre samopoczucie.

Ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie

przedmiotów o różnej wielkości i ciężarze.

Rozpoznawanie zachowań i sytuacji sprzyjających lub zagrażających zdrowiu.

Co to jest zdrowie? Jakie czynniki wpływają na zdrowie człowieka.

Wymogi higieny w okresie dojrzewania.

Charakterystyka gier rekreacyjnych.

Przepisy. Sędziowanie.

Sprzęt do gry.

Sposoby rozgrywania turniejów.

Tenis stołowy i badminton jako dyscypliny sportowe, osiągnięcia polskich zawodników.

Ochrona organizmu przed skutkami niskich

temperatur.

Walory sportowo- turystyczne najbliższej okolicy i ich wykorzystanie do sportów zimowych.

(11)

Cykl 11. Unihokej – uczciwa sportowa rywalizacja – 8 godzin Cele kształcenia-

wymagania ogólne Temat zajęć Realizowane zadania w zakresie

Uwagi

wychowania umiejętności wiadomości

Wdrażanie do

aktywnego wypoczynku, podnoszenie aktywności ruchowej poprzez różnego rodzaju formy rekreacji , turystyki i współzawodnictwa sportowego.

1. Przygotowanie klasowej

olimpiady ( podział zadań, wybór dyscyplin i przygotowanie oprawy, dźwięk, znicz, wieńce laurowe, afisze, miejsca rozgrywania dyscyplin, ceremonia otwarcia).

2. Nauka i doskonalenie ataku we fragmentach gry o założeniu technicznym.

3. Nauka i doskonalenie podań;

dolne, górne, sytuacyjne w miejscu i ruchu.

4. Nauka i doskonalenie strzałów z dystansu

5. Prowadzenie piłeczki

slalomemzakończone strzałem na bramke.

6. - 8. ćwiczenia zmiany postawy zawodnika z formacji obronnej na formację ofensywną,

Sposoby rozwiązywania problemów. Kreatywność.

Dyskusja, negocjacje, burza mózgów . Podział funkcji, współpraca w zespole.

Czysta i uczciwa sportowa rywalizacja.

Umiejętność

przyjmowania zarówno zwycięstwa, jak i porażki.

Rzetelność werdyktów sędziowskich.

Przygotowanie i organizacja klasowej imprezy sportowej.

Symbole olimpijskie i ich znaczenie.

Idee olimpizmu – równość szans , braterstwo, przyjaźń, wzajemna pomoc, szlachetna rywalizacja.

Sposób organizowania i przeprowadzania zawodów klasowych.

Zasady bezpiecznego i sprawnego organizowania imprez sportowych.

W klasie I organizujemy rozgrywki na poziomie klasy, w kolejnych latach uczniowi przygotowują olimpiadę międzyklasową i szkolną.

Figure

Updating...

References

Related subjects :