Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2012, 85, 3

165  Download (0)

Full text

(1)

R O C Z N I K I

P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E

A N N A L E S

A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S

P O M O R S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y W S Z C Z E C I N I E

SZCZECIN 2012, 58, 3

(2)

Chemical Abstract. Dostępne w ponad 150 bibliotekach krajowych i zagranicznych.

Do druku przyjmowane są prace oryginalne i poglądowe oraz prezentujące ważną kazuistykę z zakresu nauk podstawowych, klinicznych oraz humanistyki medycznej autorów z Pomorskiej Akademii Medycznej oraz z innych ośrodków w kraju i za granicą.

Zamieszczony materiał publikowany jest według przyjętego schematu wydawniczego, w języku polskim i/lub angielskim, z krótkimi streszczeniami odpowiednio dla języka polskiego – po angielsku, a dla języka angielskiego – po polsku. Każdy tom obejmuje części stałe: przemówienie rektora na inaugurację roku akademickiego, oryginalne prace naukowe o objętości 1–1,5 arkusza wydawniczego, w tym skondensowane rozprawy doktorskie, doniesienia naukowe itp. W suplemencie publikowana jest kronika PAM za poprzedni rok wraz ze spisem jednostek naukowo-dydaktycznych oraz bibliografią dorobku piśmienniczego uczelni.

REGULAMIN PUBLIKOWANIA PRAC

w Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Redakcja Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie przyjmuje orygi- nalne prace naukowe, w tym skróty doktoratów, przez cały rok. Publikujemy artykuły ze wszystkich dziedzin nauk medycznych.

Materiał powinien mieć nie więcej niż 25 stron formatu A4, łącznie z ograniczonymi do minimum rycinami, tabelami, pod- pisami i piśmiennictwem (tylko tym cytowanym w artykule) oraz streszczeniami (w języku polskim i angielskim). Tekst artykułu powinien być zapisany w programie MS Word, 12-punktową czcionką, z zachowaniem podwójnego odstępu między wierszami, natomiast ryciny w rozdzielczości 300 dpi w formacie JPEG lub TIFF. Strony numerować kolejno, zaczynając od tytułowej.

Artykuł powinien być w języku polskim, angielskim lub zarówno w polskim, jak i angielskim. Skróty użyte w tekście po raz pierwszy należy podać w pełnym brzmieniu. Nie należy rozpoczynać zdania od skrótu. Liczbowe wartości i symbole wszystkich wielkości powinny być podane według międzynarodowego układu jednostek SI. Odnośniki do cytowanego w tekście piśmiennictwa powinny być umieszczone w nawiasach kwadratowych. Zachować kolejność układu: strona tytułowa, tekst podstawowy, materiał ilustracyjny (w miejscu powołania lub na końcu artykułu).

Strona tytułowa

Imię i nazwisko autora/autorów; tytuł pracy w języku polskim i angielskim; miejsce pracy autora/autorów (pełna nazwa oraz adres placówki naukowej, tytuł i stopień naukowy oraz imię i nazwisko jej kierownika); a także w przypadku skrótu doktoratu szczegółowe dane dotyczące dysertacji (nazwa wydziału i uczelni, w której doktorat został obroniony, tytuł i stopnie naukowe oraz imię i nazwisko promotora, liczba: stron, rycin, tabel oraz pozycji piśmiennictwa). Należy też podać dane osoby/autora/współautora, z którą/-ym redakcja ma się kontaktować w sprawie artykułu, to jest numer telefonu komórkowego i adres e-mail.

Tekst podstawowy

S t r e s z c z e n i e / S u m m a r y: Streszczenie powinno być w języku polskim, natomiast Summary w języku angielskim. Każde z nich powinno zawierać podział strukturalny (wstęp i/lub cele pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski), być kwintesencją tego, co jest w tekście, i zawierać się w 200–250 słowach. Należy podkreślić nowe i istotne aspekty pracy. S ł o w a k l u c z o w e / K e y w o r d s: 3–6 terminów, wymienianych w katalogu MeSH, które nie powinny powtarzać słów zawartych w tytule pracy. W s t ę p:

To wprowadzenie do tematu artykułu z podanym uzasadnieniem wykonanego badania lub obserwacji i z możliwością przywo- łania piśmiennictwa. Na koniec należy koniecznie podać cel pracy. M a t e r i a ł i m e t o d y: Należy opisać w sposób łatwo zrozumiały dobór materiału badawczego oraz zastosowanych metod i statystyki. W y n i k i: W tekście należy przedstawić wyniki w logicznej kolejności. Nie powtarzać wszystkich danych z tabel i rycin, natomiast podkreślić i podsumować tylko ważne obser- wacje. D y s k u s ja: Należy podkreślić nowe oraz ważne aspekty badania i wynikające z nich wnioski, przy czym nie powtarzać szczegółowo danych przedstawionych w rozdziałach Wstęp i Wyniki. Porównać własne obserwacje z innymi autorami z piśmiennic- twa, którzy wykonali zbliżone badania. W n i o s k i: Należy powiązać wnioski z celami pracy z Wstępu i przedstawić je w sposób zwięzły. P i ś m i e n n i c t w o: Numerując piśmiennictwo, należy je podawać w kolejności cytowania. Każdy numer piśmiennictwa zapisywać od nowej linii. Pozycji nie wolno powtarzać. Należy podać nazwisko autora/-ów z pierwszą/-ymi literą/-ami imienia/

imion. Przytaczamy wszystkich autorów, jeśli jest ich sześciu. Powyżej tej liczby – pierwszych sześciu autorów z dopiskiem et al.

Tytuły periodyków powinny być skracane zgodnie ze sposobem przyjętym w Index Medicus (Medline).

Materiał ilustracyjny

Obejmuje ryciny (wykresy, diagramy oraz zdjęcia), tabele, tablice, opatrzone tytułami (pod rycinami, nad tabelami). Powinny być uszeregowane zgodnie z kolejnością numeracji według odwołań w środku tekstu (przy odnośniku) lub na jego końcu. Osobną numerację posiadają ryciny i osobną tabele. Fotografie mikroskopowe powinny posiadać wewnętrzną skalę, a stosowane symbole, strzałki lub litery – być wyraźnie uwidocznione na tle. Kolorów należy używać tylko wtedy, jeśli barwa czarno-biała nie odda istoty przekazu. Tytuły oraz inne informacje wewnętrzne na rycinach i w tabelach podaje się w języku podstawowym artykułu, czyli polskim lub angielskim (jeśli praca jest dwujęzyczna, wówczas zarówno w języku polskim, jak i angielskim). Ryciny i tabele powinny zawierać pod spodem objaśnienia użytych skrótów.

Artykuł w wersji elektronicznej może być dostarczony do redakcji pocztą, e-mailem lub osobiście. Należy także dostarczyć wypełnione przez minimum jednego autora Oświadczenie autora, które można znaleźć na stronie http://www.pum.edu.pl/uczelnia/

wydawnictwo/oswiadczenie-autora.

Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.

(3)

R O C Z N I K I

P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E

A N N A L E S

A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S

P O M O R S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y W S Z C Z E C I N I E

SZCZECIN 2012, 58, 3

(4)

prof. dr hab. n. med. IRENEUSZ KOJDER

M i ę d z y n a r o d o w a R a d a N a u k o w a I n t e r n a t i o n a l S c i e n t i f i c C o u n c i l

Prof. Dr. Raymond Ardaillou (Paryż, F), prof. dr hab. n. med. Andrzej Cretti, Prof. Dr. Antonio J.G. Ferreira (Lizbona, P), prof. dr hab. n. med. Janusz Fydryk,

Prof. Dr. Yücel Kanpolat (Ankara, TR), prof. dr hab. n. med. Irena Karłowska, Prof. Dr. Koichi Kono (Osaka, J), prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder, Prof. Dr. Falk Oppel (Bielefeld, D), Prof. Dr. Mary Osborn (Getynga, D), prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradowski, Prof. Dr. Wolfgang Straube (Rostok, D),

prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Szmatłoch

K o m i t e t r e d a k c y j n y E d i t o r i a l c o m m i t t e e

prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek, prof. dr hab. n. med. Maria Jastrzębska, prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski, prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Żyluk, dr hab. n. med. Anna Machoy-Mokrzyńska,

dr hab. n. med. Alicja Walczak, dr hab. n. hum. Aleksandra Żukrowska, mgr Dagmara Budek, mgr Bożena Opiela

T ł u m a c z r e d a k c j i E d i t o r i a l t r a n s l a t o r Jolanta Aleksandruk-Foulds

Peter Foulds

R e d a k c j a i k o r e k t a E d i t o r a n d p r o o f r e a d e r

Wojciech Markowski Bożena Opiela Ryszard Sędkiewicz

S k ł a d i ł a m a n i e P u b l i s h i n g l a y o u t

Waldemar Jachimczak

Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma

© Copyright by Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2012

A d r e s r e d a k c j i E d i t o r i a l o f f i c e a d d r e s s Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1 www.pum.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo

wydawnictwo@pum.edu.pl

WYDAWNICTWO POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE Wydanie I. Nakład 300 egz. Format A-4. Objętość: ark. druk. 20,5.

Druk i oprawa: PPH ZAPOL, Dmochowski, Sobczyk, Spółka jawna, Szczecin, tel. 91 435 19 00, www.zapol.com.pl

(5)

KRONIKA POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE ZA ROK 2011

– opracował Wojciech Markowski . . . 5 BIBLIOGRAFIA DOROBKU NAUKOWEGO POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

ZA ROK 2010 – opracowała Renata Klimko . . . 49

CONTENTS

CHRONICLE OF THE POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY IN SZCZECIN FOR YEAR 2011

– elaborated by Wojciech Markowski . . . 5 SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF THE POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY IN SZCZECIN FOR YEAR 2010

– elaborated by Renata Klimko . . . 49

(6)
(7)

2012, 58, 3, 5–48

KRONIKA POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE ZA ROK 2011

CHRONICLE OF THE POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY IN SZCZECIN FOR YEAR 2011

Opracował (elaborated by) WOJCIECH MARKOWSKI

1. Sprawy osobowe. 2. Działalność naukowa. 3. Działalność dydaktyczna. 4. Zmiany organizacyjne. 5. Inwestycje i remonty.

1. SPRAWY OSOBOWE

1.1. Władze Akademii w roku 2011

Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska Prorektor ds. Klinicznych prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński Dziekan Wydziału Lekarsko -Stomatologicznego dr hab. n. med., prof. PUM Mariusz Lipski Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Andrzej Starczewski Dziekan Wydziału Lekarsko -Biotechnologicznego

i Medycyny Laboratoryjnej dr hab. n. med., prof. PUM Jacek Gronwald Prodziekan ds. studentów programu

polskojęzycznego Wydziału Lekarskiego dr hab. n. med., prof. PUM Elżbieta Gawrych Prodziekan ds. studentów programu

anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego dr hab. n. med., prof. PUM Tomasz Urasiński Prodziekan ds. studentów programu

polskojęzycznego Wydziału dr hab. n. med., prof. PUM Lekarsko -Stomatologicznego Jadwiga Buczkowska -Radlińska Prodziekan ds. studentów programu

anglojęzycznego Wydziału

Lekarsko -Stomatologicznego dr hab. n. med. Lidia Puchalska -Niedbał Prodziekan ds. studentów dr hab. n. med., prof. PUM

Wydziału Nauk o Zdrowiu Marta Wawrzynowicz -Syczewska Prodziekan ds. studentów

Wydziału Lekarsko -Biotechnologicznego

i Medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab. n. med. Maria Jastrzębska

(8)

1.2. Spis jednostek naukowo ‑dydaktycznych Editor’s note:

dr hab. n. med. (habilitated doctor of medical sciences) = second, higher level of doctoral degree, required in Poland for the position of professor, equivalent to D.M.Sc. or Ph.D. in some other countries, prof. PUM = equivalent to associate professor.

Senat

Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska Prorektor ds. Klinicznych prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński Dziekan Wydziału Lekarsko -Stomatologicznego dr hab. n. med., prof. PUM Mariusz Lipski Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Andrzej Starczewski Dziekan Wydziału Lekarsko -Biotechnologicznego

i Medycyny Laboratoryjnej dr hab. n. med., prof. PUM Jacek Gronwald Przedstawiciele nauczycieli akademickich prof. dr hab. n. med. Maria Chosia

zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. n. med. Barbara Gawrońska -Szklarz lub profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

prof. dr hab. n. med. Izabella Rzepka -Górska prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec prof. dr hab. n. med. Meczysław Walczak

dr hab. n. med. prof., PUM Andrzej Bohatyrewicz dr hab. n. med. Leszek Myśliwiec

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli dr n. med. Ryszard Bedner akademickich zatrudnionych dr n. med. Hanna Domek na poszczególnych wydziałach dr n. med. Wojciech Głąbowski

dr n. med. Elżbieta Grochans dr n. med. Maciej Romanowski dr n. med. Ewa Tomasik Przedstawiciele pracowników niebędących

nauczycielami akademickimi mgr Danuta Szewczyk Przedstawiciele Samorządu Studentów Karol Badeja

Konrad Cieślak Sławomir Komosa Przedstawiciele Samorządu Doktorantów lek. Hanna Marciniak

mgr inż. Agnieszka Szymkowska Osoby z głosem doradczym

Kanclerz mgr inż. Jerzy Łuczak

Kwestor mgr Maria Jolanta Nowacka

Dyrektor Biblioteki Głównej mgr Dagmara Budek

Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” mgr Barbara Duńska -Kosmowska Przewodniczący ZNP SzWiN Pracowników PUM dr n. med. Walerian Jędrzejczak Osoby zapraszane przez Rektora

Dyrektor SPSK nr 1 dr n. med. Maria Ilnicka -Mądry

Dyrektor SPSK nr 2 lek. Ryszard Chmurowicz

Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego dr hab. n. med. Janusz Menkiszak Przedstawiciel studentów anglojęzycznych Katarzyna Dudarenko

Rzecznik Prasowy mgr Kinga Brandys

(9)

Lp.No. Jednostka organizacyjna

Unit Dyrektor – kierownik

Director – Head Adres

Address KATEDRY

CHAIRS

1 Katedra Biochemii i Chemii Medycznej

Chair of Biochemistry and Medical Chemistry prof. dr hab. n. med.

Dariusz Chlubek al. Powstańców Wlkp. 72

2 Katedra Chorób Skórnych i Wenerycznych

Chair of Maxillofacial Surgery prof. dr hab. n. med.

Romuald Maleszka al. Powstańców Wlkp. 72

3 Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej

Chair of Laboratory Diagnostics and Molecular Medicine prof. dr hab. n. med.

Andrzej Ciechanowicz al. Powstańców Wlkp. 72 4 Katedra Farmakologii

Chair of Pharmacology prof. dr hab. n. med.

Marek Droździk al. Powstańców Wlkp. 72

5 Katedra Fizjopatologii

Chair of Physiopathology prof. dr hab. n. med.

Bogusław Machaliński al. Powstańców Wlkp. 72 6 Katedra Onkologii

Chair of Oncology prof. dr hab. n. med.

Jan Lubiński al. Powstańców Wlkp. 72

7 Katedra Patologii

Chair of Pathology prof. dr hab. n. med.

Wenancjusz Domagała do / till 30.09.2011 r.

prof. dr hab. n. med.

Elżbieta Urasińska od / from 1.10.2011 r.

ul. Unii Lubelskiej 1

8 Katedra Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Chair of Obstetric and Gynaecological Nursing prof. dr hab. n. med.

Witold Malinowski ul. Żołnierska 48

9 Katedra Pneumonologii

Chair of Pneumology prof. dr hab. n. med.

Andrzej Sedlaczek ul. Sokołowskiego 11

10 Katedra Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii

Chair of Obstetrics, Gynaecology and Neonatology prof. dr hab. n. med.

Ryszard Czajka al. Powstańców Wlkp. 72

11 Katedra Położnictwa i Ginekologii

Chair of Obstetres and Gynaecology prof. dr hab. n. med.

Elżbieta Ronin-Walknowska ul. Unii Lubelskiej 1 KATEDRY I KLINIKI

CHAIRS AND CLINICAL DEPARTMENTS

12 Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej

Chair and Department of Pediatric Surgery and Pediatric Oncology dr hab. n. med., prof. PUM

Elżbieta Gawrych ul. Unii Lubelskiej 1 13 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Chair and Department on Infectious Diseasess and Hepatology prof. dr hab. n. med.

Anna Boroń-Kaczmarska ul. Arkońska 4 14 Katedra i Klinika Gastroenterologii

Chair and Department of Gastroenterology prof. dr hab. n. med.

Teresa Starzyńska ul. Unii Lubelskiej 1 15 Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej

Dorosłych i Dziewcząt

Chair and Department of Gynaecological Surgery and Oncology

prof. dr hab. n. med.

Izabella Rzepka-Górska do / till 30.09.2011 r.

dr hab. n. med. Janusz Menkiszak od / from 1.10.2011 r.

al. Powstańców Wlkp. 72

16 Katedra i Klinika Neurochirurgii

Chair and Department of Neurosurgery prof. dr hab. n. med.

Ireneusz Kojder ul. Unii Lubelskiej 1

17 Katedra i Klinika Neurologii

Chair and Department of Neurology prof. dr hab. n. med.

Przemysław Nowacki ul. Unii Lubelskiej 1 18 Katedra i Klinika Okulistyki

Chair and Department of Opthalmology prof. dr hab. n. med.

Danuta Karczewicz do / till 30.09.2011 r.

dr hab. n. med., prof. PUM Wojciech Lubiński od / from 1.10.2011 r.

al. Powstańców Wlkp. 72

19 Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Chair and Department of Otolaryngology and Laryngological Oncology dr hab. n. med.

Ewa Jaworowska ul. Unii Lubelskiej 1

20 Katedra i Klinika Psychiatrii

Chair and Department of Psychiatry prof. dr hab. n. med.

Jerzy Samochowiec ul. Broniewskiego 26

21 Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

Chair and Department of Urology prof. dr hab. n. med.

Andrzej Sikorski ul. Unii Lubelskiej 1 KLINIKI, ODDZIAŁY

CLINICAL DEPARTMENTS, SECTIONS

22 Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej

Clinical Section of Anesthesiology, Intensive Therapy and Emergence Medicine dr hab. n. med.

Cezary Pakulski ul. Unii Lubelskiej 1

23 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy prof. dr hab. n. med.

Romuald Bohatyrewicz ul. Unii Lubelskiej 1

(10)

24 Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii

Department of Vascular Surgery and Angiology prof. dr hab. n. med.

Piotr Gutowski al. Powstańców Wlkp. 72

25 Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki

Department of General and Hand Surgery prof. dr hab. n. med.

Andrzej Żyluk ul. Unii Lubelskiej 1

26 Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Department of General and Oncology Surgery dr hab. n. med., prof. PUM

Józef Kładny al. Powstańców Wlkp. 72

27 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Department of General and Transplantology Surgery prof. dr hab. n. med.

Marek Ostrowski al. Powstańców Wlkp. 72

28 Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Department of Maxillofacial Surgery p.o. kierownika dr n. med.

Andrzej Wiktor al. Powstańców Wlkp. 72

29 Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych

Department of Dermatology and Venerology prof. dr hab. n. med.

Romuald Maleszka al. Powstańców Wlkp. 72

30 Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Department of Diabetology and Internal Diseases dr hab. n. med., prof. PUM

Lilianna Majkowska ul. Arkońska 4

31 Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych

Department of Endocrinology, Metabolic and Internal Diseases prof. dr hab. n. med.

Anhelli Syrenicz ul. Arkońska 4

32 Klinika Ginekologii i Uroginekologii

Department of Reproduction and Urogynaecology prof. dr hab. n. med.

Andrzej Starczewski ul. Unii Lubelskiej 1 33 Klinika Hematologii

Department of Hematology dr hab. n. med., prof. PUM

Barbara Zdziarska ul. Unii Lubelskiej 1 34 Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Department of Hypertensiology and Internal Diseases prof. dr hab. n. med.

Krystyna Widecka ul. Arkońska 4

35 Klinika Kardiochirurgii

Department of Cardiosurgery dr hab. n. med.

Mirosław Brykczyński al. Powstańców Wlkp. 72 36 Klinika Kardiologii

Department of Cardiology prof. dr hab. n. med.

Zdzisława Kornacewicz-Jach al. Powstańców Wlkp. 72 37 Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii

Department Maternal Fetal Medicine and Gynaecology prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Celewicz ul. Unii Lubelskiej 1 38 Klinika Medycyny Rozrodu i Ginekologii

Department of Reproductive Medicine and Gynaecology prof. dr hab. n. med.

Rafał Kurzawa ul. Siedlecka 2, Police

39 Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine prof. dr hab. n. med.

Kazimierz Ciechanowski al. Powstańców Wlkp. 72 40 Klinika Neonatologii

Department of Neonatology prof. dr hab. n. med.

Maria Beata Czeszyńska ul. Unii Lubelskiej 1 41 Klinika Ortopedii i Traumatologii

Department of Orthopedics and Traumatology dr hab. n. med., prof. PUM

Andrzej Bohatyrewicz ul. Unii Lubelskiej 1 42 Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Department of Paediatric Orthopedics and Traumatology dr hab. n. med., prof. PUM

Maciej Kołban ul. Unii Lubelskiej 1

43 Klinika Patologii Noworodka

Department of Newborn Pathology dr hab. n. med., prof. PUM

Jacek Rudnicki al. Powstańców Wlkp. 72

44 Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego

Clinic of Endocrinology, Diabetology, Metabolic Diseases and Cardiology of Developmental Age

prof. dr hab. n. med.

Mieczysław Walczak ul. Unii Lubelskiej 1

45 Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej

Departments of Pediatrics, Hematology and Pediatric Onkology dr hab. n. med., prof. PUM

Tomasz Urasiński ul. Unii Lubelskiej 1 46 Klinika Położnictwa i Ginekologii

Department of Obstetrics and Gynaecology prof. dr hab. n. med.

Maria Czeszyńska al. Powstańców Wlkp. 72

47 Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

Department of Rheumatology and Internal Diseases prof. dr hab. n. med.

Marek Brzosko ul. Unii Lubelskiej 1

48 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci

Clinical Section of Anesthesiology, Intensive Therapy dr n. med.

Władysław Koś ul. Siedlecka 2, Police

49 Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej

Clinical Section of Thoracic Surgery prof. dr hab. n. med.

Tomasz Grodzki ul. A. Sokołowskiego 11

50 Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej

Clinical Section of Plastic, Endocrinological and General Surgery dr hab. n. med.

Piotr Prowans ul. Unii Lubelskiej 1

51 Oddział Kliniczny Chirurgii Przewodu Pokarmowego

Clinical Section of Gastrointestinal dr hab. n. med.

Marek Kamiński ul. Unii Lubelskiej 1

52 Oddział Kliniczny Radioterapii

Clinical Section of Radiotherapy dr hab. n. med.

Danuta Rogowska ul. Strzałkowska 22

KATEDRY I ZAKŁADY CHAIRS AND DEPARTMENTS

53 Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Chair and Department of Normal and Clinical Anatomy dr hab. n. med.

Zbigniew Ziętek al. Powstańców Wlkp. 72

54 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej

Chair and Department of Medical Biology and Parasitology prof. dr hab. n. biol.

Elżbieta Kalisińska al. Powstańców Wlkp. 72

(11)

55 Zakład Fizjologii Department of Physiology do / till 30.09.2011 r.

Katedra i Zakład Fizjologii Chair and Department of Physiology od / from 1.10.2011 r.

prof. dr hab. n. med.

Mariusz Ratajczak al. Powstańców Wlkp. 72

56 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Chair and Department of Histology and Embryology prof. dr hab. n. med.

Barbara Wiszniewska al. Powstańców Wlkp. 72 57 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii

Chair and Department of Microbiology and Immunology prof. dr hab. n. med.

Stefania Giedrys-Kalemba al. Powstańców Wlkp. 72 58 Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej

Chair and Department of Propedeutics and Physical Diagnostics in Dentistry prof. dr hab. n. med.

Krystyna Lisiecka al. Powstańców Wlkp. 72 59 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej

Chair and Department of Dental Prosthetics prof. dr hab. n. med.

Bogumiła Frączak al. Powstańców Wlkp. 72

60 Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej

Chair and Department of General and Dentistry Radiology prof. dr hab. n. med.

Grażyna Wilk al. Powstańców Wlkp. 72

61 Katedra i Zakład Stomatologii Ogólnej

Chair and Department of General Dentistry prof. dr hab. n. med.

Elżbieta Weyna al. Powstańców Wlkp. 72

ZAKŁADY, PRACOWNIE

DEPARTMENTS AND LABORATORIES 62 Zakład Alergologii Klinicznej

Department of Clinical Allergology prof. dr hab. n. med.

Michał Kurek al. Powstańców Wlkp. 72

63 Zakład Analityki Medycznej

Department of Medical Analysis prof. dr hab. n. med.

Maria Jastrzębska al. Powstańców Wlkp. 72 64 Zakład Biochemii

Department of Biochemistry prof. dr hab. n. med.

Dariusz Chlubek al. Powstańców Wlkp. 72

65 Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka

Laboratory of Biochemistry and Medical Chemistry dr hab. n. med.

Ewa Stachowska al. Powstańców Wlkp. 72

66 Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej

Department of Clinical and Molecular Department prof. dr hab. n. med.

Andrzej Ciechanowicz al. Powstańców Wlkp. 72 67 Zakład Chemii Medycznej

Department of Medical Chemistry dr hab. n. med., prof. PUM

Joanna Bober al. Powstańców Wlkp. 72

68 Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Department of Dental Surgery dr hab. n. med.

Leszek Myśliwiec al. Powstańców Wlkp. 72

69 Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej

Department of Diagnostic and Intervention Radiology dr hab. n. med., prof. PUM

Anna Walecka ul. Unii Lubelskiej 1

70 Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej

Department of Pharmacokinetics and Monitored Therapy prof. dr hab. n. med.

Barbara Gawrońska-Szklarz al. Powstańców Wlkp. 72 71 Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Department of Experimental and Clinical Pharmacology prof. dr hab. n. med.

Marek Droździk al. Powstańców Wlkp. 72

72 Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki

Department of Pharmacology and Pharmacoeconomics dr hab. n. med., prof. PUM

Bogusław Czerny ul. Żołnierska 48

73 Zakład Fizyki Medycznej

Department of Medical Physics dr n. med. Wojciech Podraza

do / till 30.09.2011 r.

dr n. med. Hanna Domek od / from 1.10.2011 r.

al. Powstańców Wlkp. 72

74 Zakład Genetyki i Patomorfologii

Department of Genetics and Pathomorphology prof. dr hab. n. med.

Jan Lubiński ul. Połabska 4

75 Zakład Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Publicznego

Department of Hygiene, Epidemiology and Public Health dr hab. n. med.

Alicja Walczak ul. Żołnierska 48

76 Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej

Department of History of Medicine and Medical Ethics dr hab. n. med., prof. PUM

Aleksandra Kładna ul. Rybacka 1

77 Zakład Medycyny Nuklearnej

Department of Nuclear Medicine dr hab. n. med., prof. PUM

Bożena Birkenfeld ul. Unii Lubelskiej 1 78 Zakład Medycyny Rodzinnej

Department of Family Medicine p.o. kierownika dr n. med.

Iwona Hornowska ul. Podgórna 22/33

79 Zakład Medycyny Sądowej

Department of Forensic Medicine dr hab. n. med., prof. PUM

Mirosław Parafiniuk al. Powstańców Wlkp. 72 80 Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie

Laboratory of Human Science in Medicine p.o. kierownika dr hab. n. med.

Aleksandra Żukrowska ul. Rybacka 1 81 Katedra i Zakład Ortodoncji

Chair and Department of Orthodontics do / till 14.10.2011 r.

Zakład Ortodoncji Department of Orthodontics od / from 15.10.2011 r.

dr hab. n. med.

Krzysztof Woźniak al. Powstańców Wlkp. 72

(12)

82 Zakład Patologii Ogólnej

Department of Pathology prof. dr hab. n. med.

Bogusław Machaliński al. Powstańców Wlkp. 72 83 Zakład Patomorfologii

Department of Pathomorphology prof. dr hab. n. med.

Wenancjusz Domagała do / till 30.09.2011 r.

prof. dr hab. n. med.

Elżbieta Urasińska od / from 1.10.2011 r.

ul. Unii Lubelskiej 1

84 Zakład Periodontologii

Department of Periodontology dr hab. n. med.

Elżbieta Dembowska al. Powstańców Wlkp. 72 85 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Department of Surgical Nursing do / till 1.05.2011 r.

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego Department of Surgical and Recovery Nursing od / from 2.05.2011 r.

dr hab. n. med., prof. PUM

Włodzimierz Majewski ul. Żołnierska 48

86 Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Department of Pediatric Nursing dr hab. n. med., prof. PUM

Grażyna Czaja-Bulsa ul. Żołnierska 48 87 Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Department of Obstetric and Gynaecological Nursing prof. dr hab. n. med.

Witold Malinowski ul. Żołnierska 48

88 Zakład Radiologii Zabiegowej

Department of Radiology dr hab. n. med., prof. PUM

Aleksander Falkowski al. Powstańców Wlkp. 72 89 Zakład Stomatologii Dziecięcej

Department of Pediatric Dentistry dr hab. n. med., prof. PUM

Krystyna Lisiecka al. Powstańców Wlkp. 72 90 Zakład Stomatologii Zachowawczej

Department of Conservative Dentistry dr hab. n. med.

Jadwiga Buczkowska-Radlińska al. Powstańców Wlkp. 72 91 Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji

Przedklinicznej

Department of Preclinical Conservative Dentistry and Preclinical Endodontics

dr hab. n. med., prof. PUM

Mariusz Lipski al. Powstańców Wlkp. 72

92 Zakład Zdrowia Publicznego

Department of Public Health dr hab. n. med.

Beata Karakiewicz ul. Żołnierska 48

93 Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej

Laboratory of Medical Biology dr hab. n. med., prof. PUM

Małgorzata Milkiewicz al. Powstańców Wlkp. 72 94 Samodzielna Pracownia Cytogenetyki

Laboratory of Cytogenetics dr hab. n. med., prof. PUM

Stanisław Zajączek ul. Połabska 4

95 Samodzielna Pracownia Dermatologii Estetycznej

Division of Aesthetic Dermatology dr hab. n. med., prof. PUM

Stanisława Bielecka-Grzela al. Powstańców Wlkp. 72 96 Samodzielna Pracownia Edukacji Medycznej

Medical Education Unit dr n. hum.

Lilianna Wdowiak al. Powstańców Wlkp. 72

97 Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Dermatologicznej

Laboratory of Dermatological Pharmacotherapy prof. dr hab. n. med.

Adam Klimowicz al. Powstańców Wlkp. 72

98 Samodzielna Pracownia Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej

Laboratory of Physiotherapy and Biological Regeneration dr n. med.

Ewelina Żyżniewska-Banaszak ul. Grudziądzka 31 99 Samodzielna Pracownia Hepatologii

Laboratory of Hepatology prof. dr hab. n. med.

Piotr Milkiewicz ul. Unii Lubelskiej 1 100 Samodzielna Pracownia Histologii i Biologii Rozwoju

Laboratory of Developmental Biology prof. dr hab. n. med.

Maria Laszczyńska ul. Żołnierska 48

101 Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia

Department of Medical Informatics and Education Quality Assessment dr inż. Jerzy Pastusiak

†8.12.2011 r.

dr inż. Janusz Kowalski od / from 20.12.2011 r.

ul. Rybacka 1

102 Samodzielna Pracownia Kształcenia Lekarza Rodzinnego

Laboratory of Family Doctor Education dr n. med.

Artur Mierzecki ul. Rybacka 1

103 Samodzielna Pracownia Medycyny Katastrof

Disaster Medicine Unit dr n. med.

Stanisław Kulawiak ul. Rybacka 1

104 Samodzielna Pracownia Medycyny Paliatywnej

Paliative Medicine Unit dr n. med.

Mariola Lembas-Sznabel ul. Żołnierska 48 105 Samodzielna Pracownia Onkologii Klinicznej

Laboratory of Clinical Oncology dr n. med.

Violetta Sulżyc-Bielica al. Powstańców Wlkp. 72 106 Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Klinicznego

Laboratory of Clinical Nursing dr n. med.

Anna Hajduk ul. Żołnierska 48

107 Samodzielna Pracownia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Laboratory of Primary Health Care dr n. med.

Jacek Brodowski ul. Żołnierska 48

108 Samodzielna Pracownia Propedeutyki Chorób Dzieci

Laboratory of Propedeutics of Pediatrics dr n. med.

Barbara Garanty-Bogacka ul. Unii Lubelskiej 1 109 Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa

Laboratory of Propedeutics of Nursing dr n. med.

Elżbieta Grochans ul. Żołnierska 48

(13)

110 Samodzielna Pracownia Rehabilitacji i Pielęgniarstwa Rehabilitacyjnego

Independent Laboratory of Rehabilitation and Rehabilitation Nursing dr n. med.

Jadwiga Darczuk ul. Żołnierska 48

111 Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Pooperacyjnej Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Laboratory of Postoperative in Maxillofacial Surgery dr hab. n. med., prof. PUM

Ludmiła Halczy-Kowalik al. Powstańców Wlkp. 72 112 Samodzielna Pracownia Terapii Komórkowej

Laboratory of Cell Therapy od / from 1.10.2011 r.

dr n. med. Elżbieta Dąbkowska

od / from 15.11.2011 r. al. Powstańców Wlkp. 72 113 Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych

Laboratory of Obstretic Skills dr n. med.

Dorota Ćwiek ul. Żołnierska 48

JEDNOSTKI MIĘDZY‑ I POZAWYDZIAŁOWE EXTRAFACULTY UNITS

114 Studium Doktoranckie Wydziału Lekarskiego

Office of Doctoral Studies Faculty of Medicine prof. dr hab. n. med.

Maria Chosia ul. Rybacka 1

115 Studium Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Office of Doctoral Studies Faculty of Dentistry prof. dr hab. n. med. Jerzy Malinowski

od / from 31.12.2011 r. ul. Rybacka 1 116 Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu

Office of Doctoral Studies Faculty of Nursing prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska

od / from 10.03.2011 r. ul. Rybacka 1 117 Studium Kształcenia Podyplomowego

Postgraduate Education Study dr hab. n. med. Janusz Menkiszak

do / till 31.10.2011 r.

dr hab. n. med. Małgorzata Piasecka od / from 1.11.2011 r.

ul. Rybacka 1

118 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Department of Foreign Languages mgr Bernadetta Bilicka ul. Ku Słońcu 12

119 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Department of Physical and Sports mgr Stanisław Gorwa ul. Dunikowskiego 6a

Nowe jednostki

Samodzielna Pracownia Terapii Komórkowej. Od 1.10.2011 r.

Zmiany nazwy jednostki

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego. Zmiana: Za- kład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego.

Od 2.05.2011 r.

Przekształcenia jednostek

Przekształcenie Zakładu Fizjologii w Katedrę i Zakład Fizjologii. Od 1.10.2011 r.

Wyłączenie Zakładu Fizjologii z Katedry Fizjopatologii.

Od 1.10.2011 r.

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych

dr n. med. Elżbieta Dąbkowska – p.o. kierownika Samo- dzielnej Pracowni Terapii Komórkowej od 15.11.2011 r.

dr n. med. Hanna Domek – p.o. kierownika Zakładu Fizyki Medycznej. Od 1.10.2011 r.

dr inż. Janusz Kowalski – p.o. kierownika Samodziel- nej Pracowni Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia. Od 20.12.2011 r.

dr hab. n. med., prof. PUM Wojciech Lubiński – kierow- nik Katedry i Kliniki Okulistyki. Od 1.10.2011 r.

dr hab. n. med. Janusz Menkiszak – kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Gineko- logicznej Dorosłych i Dziewcząt. Od 1.10.2011 r.

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Urasińska – kierownik Zakładu Patomorfologii. Od 1.10.2011 r.

1.3. Zmiany w jednostkach dydaktycznych oraz na kierowniczych stanowiskach akademickich

prof. dr hab. n. med. TADEUSZ MARCINKOWSKI (1917–2011)

Urodził się 16.10.1917 r. w Wilnie. Dyplom lekarza uzyskał na Uniwersytecie Poznańskim w 1945 r., magi- stra filozofii w zakresie biologii w 1952 r. na Uniwersyte- cie Jagiellońskim. Stopień naukowy doktora otrzymał w 1949 r. na podstawie rozprawy: „Własności farmakologiczne

1.4. Zmarli

chlorowodoru alfa-dwufenylo-N-piperydlo-butylonitrylu”,

a habilitował się w 1964 r. w oparciu o pracę: „Skutki ciepl-

nego działania wystrzałów z broni sportowej małokalibro-

wej – spostrzegane na powierzchni kości”. Tytuł naukowy

profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1979 r., a profesora

zwyczajnego w 1988 r. Kierownik Katedry i Zakładu Me-

dycyny Sądowej w latach 1974–1988.

(14)

Ranny w czasie II wojny światowej, kiedy jako ochotnik pełnił służbę w Szpitalu Polowym w Giżycku k. Socha- czewa. Przebywał w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie początkowo jako pacjent, a później asystent Oddziału VI E. Brał czynny udział w tajnym nauczaniu medycyny dla studentów Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich i Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Teofila Kucharskiego. W latach 1945–1946 służył w Odrodzonym Wojsku Polskim. Odznaczony m.in. Odznaką Grunwaldzką, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

(„Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie”. Tom 1. Ł–Ż: „Oni tworzyli Uczelnię”. Pod red. I. Kojdera. Wyd. PAM, Szczecin 2008, s. 37)

dr inż. JERZY PASTUSIAK (1943–2011)

Urodził się 13.02.1943 r. w Opatówku. Studia ukoń- czył w 1971 r. na Politechnice Wrocławskiej. Stopień na- ukowy doktora nauk technicznych otrzymał w 1982 r. na podstawie rozprawy: „Model cybernetyczny odpowiedzi temperaturowej układu krążenia zwierzęcia stałocieplnego w anestezji ogólnej – na impulsowy bodziec termiczny”.

Kierownik Zakładu Informatyki Medycznej i Badań nad Jakością Kształcenia od 1987 r.

(„Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie”. Tom 1. Ł–Ż: „Oni tworzyli Uczelnię”. Pod red. I. Kojdera. Wyd. PAM, Szczecin 2008, s. 125)

Uzyskanie tytułu naukowego profesora

Joanna Bober – Zakład Chemii Medycznej. Uzyskany 5.12.2011 r.

Romuald Bohatyrewicz – Klinika Anestezjologii i In- tensywnej Terapii. Uzyskany 23.02.2011 r.

Bogusław Czerny – Zakład Farmakologii Ogólnej i Far- makoekonomiki. Uzyskany 3.10.2011 r.

Leszek Domański – Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Uzyskany 1.08.2011 r.

Andrzej Starczewski – Klinika Ginekologii i Urogine- kologii. Uzyskany 23.02.2011 r.

Marta Wawrzynowicz-Syczewska – Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii. Uzyskany 4.08.2011 r.

Maciej Wójcicki – Samodzielna Pracownia Hepatologii.

Uzyskany 1.08.2011 r.

Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego

Damian Czepita – Katedra i Klinika Okulistyki. Uzy- skany 1.05.2011 r.

Stefania Giedrys-Kalemba – Katedra i Zakład Mikro- biologii i Immunobiologii. Uzyskany 1.05.2011 r.

Elżbieta Kalisińska – Katedra i Zakład Biologii i Para- zytologii Medycznej. Uzyskany 1.12.2011 r.

Romuald Maleszka – Klinika Chorób Skórnych i We- nerycznych. Uzyskany 1.10.2011 r.

Barbara Wiszniewska – Katedra i Zakład Histologii i Embriologii. Uzyskany 1.07.2011 r.

Mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Cezary Cybulski – Zakład Genetyki i Patomorfologii.

Uzyskany 15.03.2011 r.

Tadeusz Dębniak – Zakład Genetyki i Patomorfologii.

Uzyskany 1.05.2011 r.

Elżbieta Gawrych – Katedra i Klinika Chirurgii Dzie- cięcej i Onkologicznej. Uzyskany 1.11.2011 r.

Jarosław Kaźmierczak – Klinika Kardiologii. Uzyskany 1.07.2011 r.

Tomasz Miazgowski – Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych. Uzyskany 1.05.2011 r.

Jarosław Peregud-Pogorzelski – Klinika Pediatrii, He- matologii i Onkologii Dziecięcej. Uzyskany 1.12.2011 r.

Jacek Różański – Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Uzyskany 1.02.2011 r.

Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Agnieszka Brodowska – Klinika Ginekologii i Urogi- nekologii: „Ocena budowy i funkcji jajnika u kobiet po menopauzie”. Zatwierdzone 17.05.2011 r.

Tomasz Byrski – Samodzielna Pracownia Onkologii Klinicznej: „Monoterapia cisplatyną BRCA1-zależnych raków piersi”. Zatwierdzone 18.01.2011 r.

Maria Gańczak – Zakład Zdrowia Publicznego: „Ana- liza wybranych czynników ryzyka zawodowych za- każeń HBV, HCV i HIV na przykładzie pielęgniarek oddziałów zabiegowych i oddziałów pomocy doraźnej”.

Zatwierdzone 21.06.2011 r.

Lidia Kołodziejczyk – Katedra i Zakład Biologii i Parazy- tologii Medycznej: „Wpływ doświadczalnej fascjolozy na układ antyoksydacyjny i równowagę proteolityczno-an- typroteolityczną u szczurów”. Zatwierdzone 18.10.2011 r.

Damian Lichota – Zakład Stomatologii Zachowawczej:

„Czystość ścian kanałów korzeniowych po opracowa- niu rotacyjnymi narzędziami niklowo-tytanowymi”.

Zatwierdzone 24.05.2011 r.

Anna Machalińska – Katedra i Zakład Histologii i Embrio- logii: „Rola wybranych czynników wewnątrznaczyniowych w rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – nowe spojrzenie na patogenezę”. Zatwierdzone 22.11.2011 r.

1.5. Uzyskane tytuły i stopnie naukowe

(15)

Stopnie doktora nauk medycznych nadane przez Radę Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim PUM w 2011 r.

Lp. Imię i nazwisko Promotor Data obrony

1 Urszula Adamiak-Giera prof. dr hab. n. med. Barbara Gawrońska-Szklarz 18.01.2011 r.

2 Maciej Jan Bohatyrewicz prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski 17.05.2011 r.

3 Mirosław Burak prof. dr hab. n. med. Anna Walecka 21.06.2011 r.

4 Marta Cholewicka prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski 20.09.2011 r.

5 Paweł Wenancjusz Domagała prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński 20.09.2011 r.

6 Dagmara Elżbieta Dymerska dr hab. n. med. Grzegorz Kurzawski 21.06.2011 r.

7 Paulina Katarzyna Gapska dr hab. n. med. Tadeusz Dębniak 17.05.2011 r.

8 Paweł Bartosz Jakszuk dr hab. n. med., prof. PUM Piotr Prowans 18.01.2011 r.

9 Dominika Jamioł-Milc prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek 19.04.2011 r.

10 Karolina Jezierska prof. dr hab. n. med. Bolesław Gonet 18.10.2011 r.

11 Radosław Marek Kiedrowicz dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak 19.04.2011 r.

12 Anna Karolina Kondarewicz prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska 20.09.2011 r.

13 Katarzyna Laura Kotfis prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz 20.12.2011 r.

14 Anna Dorota Kozak prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki 19.04.2011 r.

15 Grażyna Jolanta Krawczyńska prof. dr hab. n. med. Andrzej Sedlaczek 20.12.2011 r.

16 Janina Krupińska prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz 18.10.2011 r.

17 Marta Kuczak-Wójtowicz prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski 18.01.2011 r.

18 Agnieszka Lener prof. dr hab. n. med. Marek Droździk 22.03.2011 r.

19 Aleksandra Łanocha prof. dr hab. n. med. Barbara Zdziarska 18.10.2011 r.

20 Natalia Łanocha prof. dr hab. n. med. Elżbieta Kalisińska 18.10.2011 r.

21 Ewa Majdanik prof. dr hab. n. med. Damian Czepita 22.02.2011 r.

22 Gabriela Marianna Nadolna dr hab. n. med., prof. PUM Elżbieta Gawrych 18.10.2011 r.

23 Iwona Ewa Ostrowska prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak 18.01.2011 r.

24 Paweł Ostrowski prof. dr hab. n. med. Andrzej Żyluk 18.01.2011 r.

25 Justyna Maria Rajewska dr hab. n. med., prof. PUM Elżbieta Gawrych 22.02.2011 r.

26 Wiesława Rogoza-Mateja dr hab. n. med., prof. PUM Dariusz Bielicki 17.05.2011 r.

27 Rabih Abdul Samad prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski 18.10.2011 r.

28 Piotr Sienkiewicz prof. dr hab. n. med. Krzysztof Borowiak 18.01.2011 r.

29 Tadeusz Szczepanik prof. dr hab. n. med. Andrzej Pawlik 21.06.2011 r.

30 Natalia Anna Szlarb prof. dr hab. n. med. Marek Droździk 17.05.2011 r.

31 Zbigniew Michał Szlosser prof. dr hab. n. med. Andrzej Żyluk 20.09.2011 r.

32 Artur Śliwiński dr hab. n. med., prof. PUM Piotr Prowans 20.09.2011 r.

33 Beata Trzcińska-Butkiewicz prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko 17.05.2011 r.

34 Fabian Cezary Urban prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska 21.06.2011 r.

35 Dominika Wokołorczyk dr hab. n. med., prof. PUM Cezary Cybulski 18.01.2011 r.

36 Monika Sylwia Zawiślak dr hab. n. med., prof. PUM Mariola Marchlewicz 22.03.2011 r.

Stopnie doktora nauk medycznych nadane przez Radę Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PUM w 2011 r.

Lp. Imię i nazwisko Promotor Data obrony

1 Bartosz Jan Dalewski prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak 27.09.2011 r.

2 Paulina Dębicka-Bidziński dr hab. n. med. Jadwiga Buczkowska-Radlińska 13.12.2011 r.

3 Aleksandra Głodek prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński 14.06.2011 r.

4 Justyna Gmyrek-Mamak prof. dr hab. n. med. Stefania Giedrys-Kalemba 14.06.2011 r.

5 Magdalena Maria Gońda-Domin dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka 11.01.2011 r.

6 Magdalena Anna Kaczała prof. dr hab. n. med. Stefania Giedrys-Kalemba 14.06.2011 r.

7 Dariusz Aleksander Kotlęga prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki 14.06.2011 r.

8 Małgorzata Kozak prof. dr hab. n. med. Marek Droździk 29.03.2011 r.

(16)

Katedra Chorób Skórnych i Wenerycznych Farmakoterapia dermatologiczna z elementami far- makokinetyki, mikologia, onkologia dermatologiczna, diagnostyka termograficzna schorzeń dermatologicznych, choroby alergiczne i zawodowe skóry, dermatologia este- tyczna, dermatochirurgia, fototerapia. Farmakokinetyka wybranych chemioterapeutyków w aspekcie dermatologicz- nym, zastosowanie mikrodializy skórnej i metody pęcherza kantarydynowego w badaniach dermatologicznych, badania nad patogenezą wybranych schorzeń grzybicznych i wła- ściwościami zakażających grzybów, optymalizacja metod chirurgicznego leczenia nowotworów skóry w zestawieniu z diagnostyką histopatologiczną guzów, zastosowanie termo- grafii w diagnostyce schorzeń dermatologicznych, diagno- styka skórnych odczynów polekowych – dobór bezpiecznego leku, ocena skuteczności fototerapii łuszczycy pospolitej z zastosowaniem lamp typu Wolffa (UVA/UVB) łącznie z wybranymi lekami, kazuistyka dermatologiczna.

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Nuklearnej

Biomolekularne podłoże chorób układu sercowo- -naczyniowego, genetyka miażdżycy, farmakogenetyka miażdżycy, genetyka nadciśnienia. Rodzinne i środowiskowe

2. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

2.1. Zasadnicza problematyka naukowa

9 Nikolina Krupa dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka 29.03.2011 r.

10 Jacek Adam Organa prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko 15.02.2011 r.

11 Marcin Tomasz Post dr hab. n. med. Krzysztof Woźniak 14.06.2011 r.

12 Agata Roztoczyńska prof. dr hab. n. med. Zbigniew Jańczuk 29.11.2011 r.

13 Małgorzata Stecewicz dr hab. n. med., prof. PUM Ludmiła Halczy-Kowalik 13.12.2011 r.

14 Łukasz Roman Stocki prof. dr hab. n. med. Florian Czerwiński 29.11.2011 r.

15 Sylwia Szymaniak-Rochoń dr hab. n. med., prof. PUM Mariusz Lipski 15.02.2011 r.

16 Pavel Tsynkel dr hab. n. med. Krzysztof Woźniak 25.10.2011 r.

Stopnie doktora nauk medycznych uzyskane na Wydziale Nauk o Zdrowiu w 2011 r.

Lp. Imię i nazwisko Promotor Data obrony

1 Sławomir Ertmański dr hab. n. med., prof. PUM Jacek Gronwald 8.06.2011 r.

2 Anita Huryń dr hab. n. med., prof. PUM Stanisława Bielecka-Grzela 16.02.2011 r.

3 Andrzej Jasiewicz prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec 8.06.2011 r.

4 Ewa Kemicer-Chmielewska dr hab. n. med., prof. PUM Beata Karakiewicz 15.06.2011 r.

5 Jerzy Kolenda dr hab. n. med., prof. US Andrzej Potemkowski 8.06.2011 r.

6 Agnieszka Major-Gołuch dr hab. n. med., prof. PUM Tomasz Miazgowski 16.11.2011 r.

7 Marta Milona prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kozielec 15.06.2011 r.

8 Marzena Noworyta-Ziętara dr hab. n. med. Tomasz Miazgowski 16.02.2011 r.

9 Agnieszka Rudzińska prof. dr hab. n. med. Krystyna Honczarenko 11.05.2011 r.

10 Anna Stocka prof. dr hab. n. med. Romuald Maleszka 12.01.2011 r.

11 Izabela Uzar prof. dr hab. n. med. Bogusław Czerny 15.06.2011 r.

12 Joanna Wichlińska-Pakirska prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kozielec 16.03.2011 r.

uwarunkowania choroby niedokrwiennej serca; ocena bio- chemicznych, hemostatycznych oraz genetycznych czynni- ków ryzyka choroby niedokrwiennej serca i mózgu. Próby modyfikowania rozpoznanych czynników. Wykorzystanie wyników ww. oceny rozpoznawanych czynników do działań prewencyjnych u osób zagrożonych chorobą niedokrwienną serca i mózgu. Badania ekspresji genów dla PDGF i MCP -1 w miażdżycy. Badania przeciwmiażdżycowego działania żywności. Badania polimorfizmu i ekspresji genów kandy- datów – wyznaczników samoistnego nadciśnienia tętniczego oraz w etiopatogenezie chorób nerek w modelach klinicz- nych i eksperymentalnych. Czynniki modyfikujące funkcje komórek śródbłonka i monocytów. Mediatory i białka ostrej fazy jako wyznacznik chorób układu krążenia. Kalikreina nerkowa w diagnostyce sodowrażliwości ciśnienia tętnicze- go. Diagnostyka molekularna choroby wrzodowej żołąd- ka w zakażeniach Helicobacter pylori. Białka ostrej fazy w diagnostyce i różnicowaniu procesów zapalnych. Róż- nicowanie gammapatii poliklonalnych i monoklonalnych.

Katedra Farmakologii

Farmakogenetyka: poszukiwanie czynników genetycz-

nych biorących udział w patogenezie chorób o podłożu im-

munologicznym, ocena wpływu polimorfizmu enzymów

(17)

metabolicznych leku na skuteczność terapii, badanie wpły- wu polimorfizmu transporterów dla leków na skuteczność terapii i występowanie działań niepożądanych, polimor- fizm receptorów dla leków a odpowiedz na leczenie, rola polimorfizmu mediatorów odpowiedzi immunologicznej w skutecznej terapii chorób o charakterze i podłożu immu- nologicznym. Farmakokinetyka: wykorzystywanie mode- lowania farmakokinetyczno -farmakodynamicznego (PK/

PD) do optymalizacji leczenia choroby Parkinsona.

Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej

Leczenie rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtór- nego sposobem własnym oraz innymi zmodyfikowany- mi w Klinice sposobami. Badania związane z płodnością i niepłodnością w niezstąpieniu jądra oraz ze związanym z nim ryzykiem rozwoju procesu nowotworowego. Badania morfologiczne złośliwych guzów litych u dzieci. Ocena odległych wyników leczenia rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego. Odległe i późne wyniki leczenia chorych z przebytym skrętem jądra. Ocena biochemicz- na, morfologiczna i histochemiczna w niezstąpieniu jąder w aspekcie profilaktyki przeciwnowotworowej. Leczenie skrzywionej chrzęstnej przegrody nosa w jednostronnym całkowitym rozszczepie podniebienia pierwotnego i wtór- nego. Morfometria i proliferacja komórek nowotworowych w nowotworach złośliwych u dzieci (guzy lite). Badania lekooporności u dzieci leczonych cytostatykami z powodu nowotworów litych. Szczególne zainteresowanie guzami zło- śliwymi kości (mięsak kościopochodny, mięsak Ewinga).

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Epidemiologia, patogeneza, klinika i terapia ostrych oraz przewlekłych chorób wątroby związanych z zakażeniami wirusowymi. Powikłania marskości wątroby – epidemiolo- gia, klinika, leczenie i powikłania boreliozy. Epidemiologia, wybrane aspekty patogenezy, klinika, terapia zakażenia HIV i choroby AIDS. Ocena postaw społecznych wobec zakażenia HIV i choroby AIDS w różnych środowiskach.

Ocena stanu odżywienia i ewentualna korekcja stwier- dzonych niedoborów u chorych z przewlekłymi schorze- niami wątroby oraz HIV/AIDS. Zakażenia szpitalne jako problem współczesnej medycyny. Epidemiologia zakażeń HBV i HCV w regionie Pomorza Zachodniego. Leczenie przewlekłych zapaleń wątroby typu B lub C interferonem.

Epidemiologia i klinika boreliozy. Epidemiologia i klinika HIV/AIDS.

Katedra i Klinika Gastroenterologii

Rola komórek macierzystych ze szczególnym uwzględ- nieniem VSEL (very small embryonic -like cells) w powstawa- niu i progresji nowotworów. Ocena przydatności endoskopo- wej dyssekcji podśluzówkowej jako nowej metody leczenia wcześnie rozpoznanych nowotworów przewodu pokarmo- wego. Wartość EUS w kwalifikacji chorych. Genetyczne

aspekty nowotworów przewodu pokarmowego. Nowotwory żołądka – wybrane aspekty kliniczne (rak, guzy podśluzów- kowe). Guzy neuroendokrynne – wybrane aspekty kliniczne.

Badania przesiewowe, w tym analiza DNA we wczesnym wykrywaniu i prewencji raka jelita grubego. Rola komó- rek macierzystych ze szczególnym uwzględnieniem VSEL w powstawaniu i historii naturalnej chorób zapalnych jelit.

Probiotyki, mikroflora a choroby przewodu pokarmowego.

Katedra i Klinika Neurologii

Udar mózgu: epidemiologia; patogeneza ze szczególnym uwzględnieniem udziału czynników zapalnych i immuno- logicznych w kontekście rozwoju oraz destabilizacji blaszek miażdżycowych w tętnicach zaopatrujących mózgowie.

Choroby nerwowo -mięśniowe: jakość życia w miastenii;

zastosowanie nowych metod terapeutycznych u chorych ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Stwardnienie roz- siane: zastosowanie technik elektrofizjologicznych i neu- ropsychologicznych w diagnostyce oraz leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych u chorych ze stwardnieniem rozsianym.

Katedra i Klinika Okulistyki

Diagnostyka elektrofizjologiczna siatkówki i dróg wzro- kowych w stanach patologicznych układu wzrokowego. Dia- gnostyka, leczenie i profilaktyka zmian nowotworowych oka i jego przydatków. Wdrażanie najnowszych metod mi- krochirurgicznych w operacjach zaćmy i siatkówki. Epide- miologia i wczesna diagnostyka jaskry. Krótkowzroczność szkolna i wysoka. AMD – epidemiologia, genetyka, czynniki ryzyka i leczenie. Choroba zezowa. Choroby naczyniowe oka – diagnostyka i leczenie. Choroby oczu wcześniaków, dzieci i młodzieży (wady refrakcji, choroba zezowa). Ocena funkcji wzroku po operacjach zaćmy oraz refrakcyjnych ze wszczepem soczewek wysokiej technologii, witrektomii i operacjach przeciwjaskrowych. Badania elektrofizjolo- giczne w neurookulistyce oraz w nabytych i wrodzonych chorobach oczu.

Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Zagadnienia onkologiczne w otolaryngologii: czynniki genetyczne w zachorowaniu na raka krtani, chirurgiczna rehabilitacja głosu i mowy po operacjach onkologicznych krtani. Zagadnienia endoskopowej chirurgii czynnościowej nosa i zatok, chirurgia rehabilitacyjna słuchu, audiologiczno- -westybulometryczna oraz otoneurologiczna diagnostyka upośledzeń słuchu i narządu równowagi.

Katedra i Klinika Psychiatrii

Badania farmakogenetyczne użyteczności starych i no- wych leków psychotropowych z jednoczesnym uwzględ- nieniem ich skuteczności terapeutycznej, działania niepo- żądanego (bezpieczeństwa leczenia) oraz kosztów. Badania genetyczne pacjentów z zespołem zależności alkoholowej i ich rodzin. Badania nad typologią uzależnienia od alkoholu.

Rola zaburzeń smaku i węchu jako markerów podatności

(18)

uzależnienia od alkoholu. Współpraca z Zakładem Far- makologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i Uniwersytetem w Wiedniu. Badania genetyczne i psycho- metryczne pacjentów z zaburzeniami lękowymi, osobowo- ści i epizodami depresji nawracającej, choroby afektywnej dwubiegunowej i schizofrenii paranoidalnej, w zaburzeniach odżywiania się oraz w populacji osób zdrowych, współpraca z Katedrą Psychologii Klinicznej Uniwersytetu w Greifswal- dzie. Badania niektórych polimorfizmów i mutacji genów od- powiedzialnych za przekaźnictwo w ośrodkowym układzie nerwowym w zespołach lękowych, zaburzeniach osobowo- ści, odżywiania się, zaburzeniach depresyjnych, schizofrenii oraz w rodzinach osób z zespołem zależności alkoholowej.

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

Minimalnie inwazyjne leczenie kamicy moczowej (ESWL, PCNL, URS). Laparoskopia w urologii ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowania w urologii onkologicznej.

Nowotwory układu moczowo -płciowego. Rekonstrukcja dróg moczowych po radykalnym wycięciu pęcherza i stercza. Dia- gnostyka urodynamiczna. Laser w leczeniu gruczolaka stercza.

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Badania na preparatach anatomicznych, historycznym materiale kostnym oraz żywej populacji ludzkiej w różnym okresie ontogenetycznym życia. Anatomiczno -morfologiczne badania struktur anatomicznych, w szczególności górne- go odcinka układu oddechowego (jama nosa, struktury jamy nosa, zatoki oboczne nosa) wybranych okolic topo- graficznych ciała, jak trójkąt lędźwiowy, wybranych kości szkieletu – kość skroniowa, układu kostno -stawowego (staw skroniowo -żuchwowy, kolanowy), ocena ryzyka zakrzepicy naczyń nerkowych u chorych poddanych zabiegowi prze- szczepienia nerek, patologiczne, paleopatologiczne, morfo- logiczne skutki schorzeń, odrębności rozwojowych chorych z wadami wrodzonymi lub nabytymi; w okresie choroby i rekonwalescencji. Badania zaburzeń postawy na postu- nomometrze, oznaczanie wyznaczników (wskaźników) za- burzeń fizjologicznych występujących w czasie wszystkich etapów ontogenezy człowieka objawiających się zmianami morfologicznymi na układzie kostno -stawowym, określanie struktury schorzeń populacji pradziejowych i historycznych;

zróżnicowanie biologiczne ludzkich populacji pradziejowych i historycznych. Analiza prawidłowości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży województwa zachodniopomorskiego.

Asymetria struktur anatomicznych (fluktuująca i kierunko- wa). Prowadzone badania mają na celu rekonstrukcję środo- wiskowych i kulturowych uwarunkowań rozwoju biologicz- nego człowieka i wszystkich jego układów anatomicznych.

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej

W zakresie parazytologii od wielu lat prowadzone są badania układu pasożyt–żywiciel w aspektach histo- chemicznym, biochemicznym i patofizjologicznym na róż-

nych modelach doświadczalnych. Prowadzone są studia nad układem pasożyt–żywiciel na modelu doświadczal- nym tasiemiec szczurzy Hymenolepis diminuta – szczur wędrowny Rattus norvegicus, a ich aspektami są: analiza zmian morfologicznych i transportu jonów w różnych od- cinkach przewodu pokarmowego, ocena ilości komórek tucznych w błonie śluzowej przewodu pokarmowego i zmian w morfologii krwi obwodowej, ocena aktywności enzy- mów antyoksydacyjnych oraz ekspresja receptorów Toll- -podobnych (TLR2 i TLR4) na poziomie mRNA w jelicie cienkim i grubym szczurów zarażonych H. diminuta. Badane są antyoksydacyjne mechanizmy obronne żywiciela w do- świadczalnej fascjolozie szczurów (wpływ inwazji Fasciola hepatica na status antyoksydacyjny w wątrobie i surowicy oraz równowagę proteolityczno -antyproteolityczną w suro- wicy). Osobną grupę stanowią badania dotyczące częstości występowania pasożytów oportunistycznych u pacjentów w immunosupresji. Dotyczą one występowania Crypto- sporidium parvum u pacjentów z rakiem jelita grubego oraz Demodex folliculorum i Demodex brevis u pacjentów z obniżonym poziomem odporności (w ramach projektów finansowanego przez MNiSW).

W zakresie medycyny środowiskowej i ekotoksykologii wspólnie z Zakładem Biofizyki realizowane są badania nad wpływem pola magnetycznego na organizmy modelowe.

Od 2008 r. w jednostce prowadzone są studia nad obcią- żeniem organizmów człowieka i pewnych modelowych zwierząt spośród stałocieplnych kręgowców nad niektórymi ksenobiotykami (Hg, Pb, Cd, F) i metalami z tzw. grupy pierwiastków śladowych niezbędnych do życia (w tym Zn, Cu, Ni, Mn, V). Substancje te oznaczane są w materiale kostnym oraz wybranych tkankach i narządach pobieranych od określonych grup pacjentów (np. w kościach usuniętych w trakcie alloplastyki stawu biodrowego, nerkach usuwanych podczas operacji, w tym graftach pochodzących od osób po przeszczepach) oraz zwierząt dzikich i udomowionych bytujących w pobliżu człowieka (głównie psowatych).

Katedra i Zakład Fizjologii

Biologia i fizjologia komórek macierzystych. Metody izolacji komórek macierzystych z tkanek dorosłego organi- zmu. Czynniki regulujące mobilizację komórek macierzy- stych do krwi obwodowej w stanach stresu fizjologicznego.

Możliwości wykorzystania komórek macierzystych w me- dycynie regeneracyjnej oraz terapii genowej i komórkowej.

Biologia nowotworów na przykładzie nowotworów złośli- wych występujących u dzieci. Rola chemokin oraz czynni- ków wzrostowych w nowotworzeniu oraz przerzutowaniu komórek nowotworowych.

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Ocena morfologii i funkcji tkanek męskiego układu płciowego w doświadczalnym modelu zaburzonej równowagi hormonalnej lub działania czynników środowiskowych.

Spermatogonialne komórki macierzyste. Komórki macie-

rzyste siatkówki oka.

(19)

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii

Zakażenia szpitalne: analiza cech fenotypowych i geno- typowych drobnoustrojów izolowanych z zakażeń szpital- nych (MRSA, Klebsiella sp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baummanii, Candida albicans).

Udział bakterii w schorzeniach zapalno -alergicznych, m.in.

zakażenia wywołane przez Staphylococcus aureus, Helico- bacter pylori, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia tracho- matis. Udział Helicobacter pylori w schorzeniach zapalnych żołądka i dwunastnicy, Chlamydia pneumoniae a choroba niedokrwienna serca, Chlamydia trachomatis w scho- rzeniach prostaty. Candida sp. – kolonizacja, zakażenie, oporność. Analiza fenotypowa i genotypowa Candida sp.

izolowanych z naturalnych ontocenoz u człowieka. Wpływ reakcji immunologicznych na czas przeżycia przeszczepu.

Wpływ przeciwciał blokujących, antyidiotypowych i anty- genów rozpuszczalnych na czas przeżycia przeszczepu. Tło genetyczne w niepłodności małżeńskiej. Zakażenia zębów i przyzębia. Oznaczanie różnych antygenów i przeciwciał metodą ELISA, IF, western blotting. Analiza genetyczna szczepów metodą PFGE, PCR, PCR -RAPD. Oznaczanie antygenów HLA metodami serologicznymi i genetycznymi.

Najbliższe plany naukowo -badawcze: badanie mechanizmów oporności drobnoustrojów na antybiotyki, udział mecha- nizmów immunologicznych w schorzeniach autoimmuni- zacyjnych i atopowym zapaleniu skóry.

Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej

Laserowa diagnostyka zmian rogowaciejących przed- nowotworowych oraz nowotworowych na błonie śluzowej i jamie ustnej. Leczenie tych zmian za pomocą aparatu lase- rowego Viofor S PDT, diagnostyka fluorescencyjna aparatem Velscope. Nowoczesna diagnostyka zaburzeń i dysfunkcji stawu skroniowo -żuchwowego z zastosowaniem aparatu Zebris JMA oraz leczenie interdyscyplinarne z użyciem zabiegów fizykoterapeutycznych XXI w.

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Rehabilitacja protetyczna pacjentów za pomocą protez stałych: mosty niekonwencjonalne i ich modyfikacje, im- plantoprotetyka, inne niekonwencjonalne metody leczenia.

Rehabilitacja protetyczna za pomocą protez ruchomych:

leczenie pacjentów z całkowitym brakiem uzębienia, kom- pleksowe leczenie ortodontyczno -protetyczne. Profilaktyka dysfunkcji układu stomatognatycznego. Diagnostyka i te- rapia zaburzeń czynnościowych narządu żucia. Techniki instrumentalne z zastosowaniem aparatów Zebris, Cadiax i T -Scan w diagnostyce oraz leczeniu dysfunkcji stawów skroniowo -żuchwowych. Leczenie protetyczne bezzębia w oparciu o implanty. Badanie właściwości materiałów pro- tetycznych (masy wyciskowe, tworzywa akrylowe, materiały mocujące uzupełnienia stałe). Rehabilitacja protetyczna pacjentów po rozległych zabiegach chirurgicznych w ob- rębie części twarzowej czaszki. Rehabilitacja protetyczna

pacjentów z wadami wrodzonymi narządu żucia. Leczenie protetyczne pacjentów geriatrycznych.

Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej

Diagnostyka schorzeń o podłożu genetycznym, w tym piersi. Diagnostyka układu stomatognatycznego.

Katedra i Zakład Stomatologii Ogólnej

Profilaktyka w stomatologii, stomatologia estetyczna, psychologiczne aspekty w stomatologii. Badania epidemio- logii w ramach ogólnokrajowego monitorowania zdrowia jamy ustnej dzieci szkolnych. Badania nad czynnikami etio- logicznymi ubytków próchnicowego i niepróchnicowego pochodzenia oraz osteoporozy. Kliniczna ocena różnych materiałów kompozycyjnych z zawartością fluoru. Bada- nia kliniczne, ankietowe, epidemiologiczne, biochemiczne i radiologiczne.

Katedra Pneumologii

Ocena wentylacji i perfuzji płucnej za pomocą metod radioizotopowych (we współpracy z pracownią radioizoto- pów 109. Szpitala Garnizonowego w Szczecinie). Sarkoidoza płuc i mięśnia sercowego. Badania czynnościowe układu oddechowego w populacji młodzieży miasta Szczecina.

Próby przygotowania chorych do przeszczepu płuca. Próby oceny przydatności scyntygraficznych badań radioizoto- powych w rozpoznawaniu sarkoidozy serca. Ocena stanu czynnościowego układu oddechowego u młodzieży szkół średnich Szczecina.

Katedra Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii

Fizjopatologia czynności skurczowej macicy. Etiopato- geneza porodu przedwczesnego ze szczególnym uwzględ- nieniem czynników zapalnych. Rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie porodowi przedwczesnemu. Optymalizacja postępowania leczniczego u wcześniaków i hypotrofików ze szczególnym uwzględnieniem ośrodkowego układu nerwowego. Optymalizacja postępowania w chorobach sercowo -naczyniowych w ciąży. Ocena przydatności kar- diotokografii i ultrasonografii w postępowaniu profilak- tycznym, diagnostycznym oraz leczniczym w ciąży wyso- kiego ryzyka. Pozyskiwanie krwi pępowinowej do celów transplantologicznych. Optymalizacja postępowania pro- filaktycznego, diagnostycznego i leczniczego w przypad- kach porodów przedwczesnych. Optymalizacja technik:

pozyskiwania, ekspansji in vitro, przechowywania oraz

transportowania wczesnych komórek hematopoetycznych

izolowanych z ludzkiej krwi pępowinowej. Badania nad

etiopatogenezą porodu przedwczesnego ze szczególnym

uwzględnieniem czynników infekcyjnych. Badania biofi-

zyczne i biochemiczne ośrodkowego układu nerwowego

w stanach patologii noworodka. Przydatność informatycz-

nych metod oceny zapisu KTG w rozpoznawaniu stanu

zagrożenia płodu.

Figure

Updating...

References

Related subjects :