Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części Zamawiającym. a zwanym w dalszej części Wykonawcą

Download (0)

Full text

(1)

Umowa - wzór

zawarta w dniu ……….

pomiędzy Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez 1. ……….

2. ……….

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a ……….

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 – przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

dotycząca usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych dla Departamentu Rozwoju Regionalnego

Osoby nadzorujące realizację 1. ………..

umowy ze strony Województwa 2. ……….

§ 1

Projekt w części współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

(2)

Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo na zlecenie Zamawiającego do wykonania usług tłumaczeń pisemnych oraz ustnych z języków obcych na język polski i odwrotnie o tematyce Unii Europejskiej (w szczególności funduszy europejskich), prawno – gospodarczej i samorządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, na zasadach określonych w umowie.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia tłumaczeń pisemnych w trybie:

a) zwykłym tj. 6 stron w ciągu jednego dnia, b) ekspresowym tj. 9 stron w ciągu jednego dnia,

przy czym 1 dzień oznacza 24 godziny od momentu złożenia zamówienia. Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

2. Wykonawca winien każdorazowo konsultować z Zamawiającym wątpliwości dotyczące nazewnictwa.

3. Za jedną stronę obliczeniową uważa się 1800 znaków ze spacjami przetłumaczonego tekstu.

4. Każdorazowo przetłumaczony tekst należy dostarczyć w formie elektronicznej (w rozszerzeniu umożliwiającym odczytanie pliku w programie Microsoft Word) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni od sporządzenia tłumaczenia, natomiast tekst w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do 7 dni roboczych od przekazania ostatecznej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) wersji elektronicznej.

5. Każdorazowo przetłumaczony tekst w formie papierowej winien być podpisany przez osobę dokonującą tłumaczenia.

6. Zamawiający każdorazowo zweryfikuje dostarczone w wersji elektronicznej tłumaczenie w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Akceptacja lub przekazanie tłumaczenia do poprawy przez pracownika Zamawiającego następuje drogą elektroniczną. Poprawa zakwestionowanego tekstu winna nastąpić w trybie ekspresowym tj. do 9 stron w ciągu jednego dnia i do upływu tego terminu powinna zostać dostarczona zamawiającemu drogą elektroniczną.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania Wykonawcy kilku zleceń jednocześnie tzn.

w trakcie trwania tłumaczenia, jednak nie więcej niż 4.

8. Zamawiający przy każdym zleceniu tłumaczenia ustnego powiadomi Wykonawcę o miejscu i tematyce spotkania, konferencji, seminarium, liczbie uczestników oraz liczbie godzin tłumaczenia nie później niż na 2 dni (tłumaczenie konsekutywne), 5 dni (tłumaczenia symultaniczne) przed terminem wykonania usługi.

9. W ramach usługi tłumaczenia ustnego tłumacz dojeżdża do siedziby Zamawiającego na własny koszt. Zamawiający pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu tłumacza w przypadku sesji lub konferencji wyjazdowych (tj. od siedziby Zamawiającego do miejsca wykonywania usługi).

10. W ramach usługi tłumaczeń symultanicznych Zamawiający w terminie określonym w punkcie 8 poinformuje Wykonawcę czy usługa będzie świadczona wraz z dostawą, montażem, obsługą i demontażem odpowiedniego sprzętu, czy bez kosztów dostawy i montażu sprzętu.

11. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia będzie liczona jako pełna godzina pracy tłumacza.

12. Każda rozpoczęta strona tłumaczenia będzie liczona jako pełna strona.

13. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczącej treści wykonanego tłumaczenia.

§ 3

Umowa będzie realizowana sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego od dnia zawarcia umowy do dnia 13.12.2021r.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w wysokości nie więcej niż

………… zł brutto (słownie: ……….), przy czym ceny jednostkowe określono w załączniku nr 1.

(3)

2. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy wg cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.

§ 5

1. Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej każdorazowo po wykonaniu usługi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

2. Podstawą wystawienia faktury jest odebranie przez Zamawiającego prawidłowo wykonanej usługi, co potwierdza protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (np. pracownik merytorycznie odpowiedzialny, kierownik referatu, dyrektor / zastępca dyrektora departamentu). Protokół zostanie wystawiony przez Zamawiającego w dniu wpływu wersji papierowej tłumaczenia do siedziby Zamawiającego lub w dniu zakończenia tłumaczenia ustnego. Protokół może być przesłany za pomocą środków komunikacji, o których mowa w § 8 ust. 2.

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191) zapłata za przedmiot umowy może być przeprowadzona z zastosowaniem faktury VAT elektronicznej.

5. Adres Zamawiającego w systemie (platformie), pod który ustrukturyzowane dokumenty mogą być przesyłane Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP, Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542260713

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Fakturę należy wystawić na: Województwo Śląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP : 954-277-00-64.

8. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca może domagać się od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

9. Zapłata będzie dokonywana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a – 108d Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 poz.62).

10. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy.

11. Projekt w części współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

12. Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania wobec Wykonawcy kar umownych za nienależyte wykonanie:

- tłumaczeń pisemnych w wysokości 20% wartości danego zlecenia brutto, za każdy przypadek nienależytego tłumaczenia,

- tłumaczeń ustnych w wysokości 30% wartości danego zlecenia brutto, za każdy przypadek nienależytego tłumaczenia.

2. Przez nienależyte tłumaczenie Zamawiający w szczególności rozumie: tłumaczenie zawierające

(4)

błędy stylistyczne, edytorskie, ortograficzne, merytoryczne, niepełne tłumaczenie, tłumaczenie wykonane za pomocą translatorów elektronicznych czy programów do automatycznego tłumaczenia tekstów (dotyczy tłumaczenia pisemnego), błędy merytoryczne, niepełne tłumaczenie, brak płynności (biegłości) w tłumaczeniu, niepunktualność tłumacza (dotyczy tłumaczenia ustnego konsekutywnego/symultanicznego), nieprawidłowe działanie sprzętu i obsługi (dotyczy tłumaczenia symultanicznego).

3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 1% wartości danego zlecenia za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu któregokolwiek z terminów określonych zgodnie z § 2 ust. 4, 6.

4. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji danego zlecenia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub braku ich skorygowania w poprawionych wcześniej tekstach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do powierzenia zastępczego wykonania tej usługi i obciążenia za jej realizację Wykonawcy (dot. tłumaczeń pisemnych)

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

a) nienależytego wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 2 minimum 3 razy

b) - dwukrotnego: niewykonania zlecenia tłumaczeń pisemnych lub niezrealizowania w określonym czasie poprawy, o której mowa w § 2 ust. 6.

- jednokrotnego niewykonania zlecenia tłumaczeń ustnych

c) przekroczenia któregokolwiek z terminów określonych w § 2 ust. 4, 6 o 14 dni.

6. Z prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie 14 dni:

a) od dowiedzenia się o przyczynie odstąpienia - w przypadkach opisanych w ust. 6 pkt a, b);

b) od upływu wyznaczonego terminu – w przypadku opisanym w ust. 6 pkt c).

7. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego dokonanego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego lub postanowień umownych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę.

§ 7

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 8

1. Osobami do wzajemnych kontaktów w trakcie realizacji umowy są:

Ze strony Zamawiającego –………..

(imię, nazwisko, e-mail, telefon)

Ze strony Wykonawcy – ………

(imię, nazwisko, e-mail, telefon)

Zmiana osób do kontaktu wymaga poinformowania drugiej strony, nie wymaga natomiast aneksu do umowy.

2. Komunikacja pomiędzy stronami może się odbywać poza kontaktem osobistym za

(5)

pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust.

1, fax, kontakt osobisty) lub w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca

(6)

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

I: Tłumaczenia pisemne zwykłe/ekspresowe

Rodzaj tłumaczenia Cena jednostkowa brutto za 1 stronę

tłumaczenia

Ilość stron tłumaczenia 1 Język angielski tłumaczenie

zwykłe 1 334

2 Język angielski tłumaczenie

ekspresowe 290

3 Język słowacki tłumaczenie

zwykłe 20

II: Tłumaczenia ustne konsekutywne/symultaniczne

Rodzaj tłumaczenia Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę

tłumaczenia

Ilość godzin tłumaczenia

(7)

Język angielski – tłumaczenie

konsekutywne 50

Język angielski – tłumaczenie symultaniczne

(tłumaczenie bez sprzętu)

* Dotyczy spotkań, których liczba osób wyniesie maksymalnie 50

28

Usługa wynajmu sprzętu do

tłumaczenia symultanicznego wraz z dostawą, montażem, obsługą i demontażem

* Dotyczy spotkań, których liczba osób wyniesie maksymalnie 50

28

Język słowacki – tłumaczenie symultaniczne

(wraz z usługą dostawy, montażu, obsługi, demontażu odpowiedniego sprzętu)

*Dotyczy spotkania, którego liczba osób wyniesie maksymalnie 80

6

Figure

Updating...

References

Related subjects :