• Nie Znaleziono Wyników

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1)"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Scenariusz lekcji

I. Cele lekcji

1)

Wiadomości Uczeń:

a) zna historię, główne założenia i atrybuty islamu;

b) zna sytuację społeczną w państwach muzułmańskich, w tym relacje pomiędzy kobietami a mężczyznami;

c) zna przyczyny oraz przejawy wrogości pomiędzy światem zachodnim i światem islamu;

d) zna przykładowe konflikty wewnątrz świata islamu.

2)

Umiejętności Uczeń:

a) potrafi wskazać kraje (części świata), w których dominuje ludność muzułmańska;

b) potrafi ocenić, czy terroryzm jest nieodłącznym elementem islamu oraz czy islam jako religia, stanowi zagrożenie dla pokoju na świecie.

II.

Metoda pracy

Mapa skojarzeń, wykład, praca w grupach, praca z tekstem, prezentacja.

III.

Środki dydaktyczne

Karteczki – każda z jednym zagadnieniem:

1) sytuacja społeczna w państwach muzułmańskich, w tym relacje pomiędzy kobietami a mężczyznami;

2) przyczyny oraz przejawy wrogości pomiędzy światem zachodnim i światem islamu;

3) konflikty wewnątrz świata islamu; ponadto białe kartki formatu A4 oraz duże arkusze, mazaki, artykuły i kserokopie fragmentów książek z informacjami na tematy wypisane na karteczkach, atlasy, mapa ścienna świata.

IV.Przebieg lekcji

1) Faza przygotowawcza

a) Sprawy organizacyjno - porządkowe:

• sprawdzenie obecności;

• podział klasy na 3 grupy (wybranie w każdej grupie sekretarza, lidera).

b) Przypomnienie wiadomości i umiejętności z poprzednich lekcji:

• co to jest sacrum i profanum;

• elementy religii: doktryna, kult, organizacja;

• podział religii na politeistyczne i monoteistyczne oraz na uniwersalistyczne i plemienne;

• struktura wyznaniowa ludności świata;

• podstawowe informacje na temat islamu;

• podział islamu na odłamy: sunnicki i szyicki;

• co to jest: Koran, ramadan, dżihad.

c) Określenie celu i formy pracy na lekcji.

d) Podanie i zapisanie tematu lekcji.

2) Faza realizacyjna

a) Nauczyciel prosi, aby każdy z uczniów na kartce formatu A4 napisał na środku słowo „islam”, a dookoła niego hasła, które mu się z nim kojarzą, tak aby powstała mapa skojarzeń.

(2)

b) Nauczyciel wprowadza w zagadnienie przekazując nowe informacje na temat islamu – jego historii, głównych założeń i atrybutów.

c) Poszczególne grupy uczniów losują po jednym temacie wypisanym na karteczkach, a następnie opracowują dla niego podstawowe informacje korzystając z własnych wiadomości, informacji z podręcznika, artykułów otrzymanych od nauczyciela i haseł encyklopedycznych, oraz atlasów.

3) Faza podsumowująca

a) Liderzy grup prezentują na forum wyniki pracy opracowane przez grupy poprzez przyczepienie arkuszy do tablicy i ich odczytanie.

b) Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i uzupełnia braki.

c) Uczniowie robią notatki z prezentacji wyników.

d) Nauczyciel przedstawia pracę domową.

V. Bibliografia

1) J. Korba, J. Mordawski, W. Wiecki, „Geografia 2. Geografia i człowiek”, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2005.

2) F. Plit, W. Osuch, M. Sielatycki, J. Wrona, „Geografia. Część 2. Człowiek i jego działalność”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003.

3) A. Jackowski, „Święta przestrzeń świata, podstawy geografii religii”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

4) E. Kopyt, „Cywilizacja Zachodu a problem postrzegania odmienności kulturowych w islamie i hinduizmie”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.

5) F. Plit, „Konflikty ze światem islamu – konflikty w świecie islamu”, [w:] „Geografia w Szkole”, nr 1 (295), 2006, s. 3–13.

6) E. Puchnarewicz, „Sytuacja kobiety w krajach arabskich”, [w:] „Geografia w Szkole”, nr 1 (295), 2006, s.

14–17.

7) E. Orłowska, „Współczesne problemy cywilizacyjne w edukacji geograficznej bez stereotypów (na przykładzie fundamentalizmu i terroryzmu islamskiego)”, [w:] K. Kopeć (red.), „Wybrane zagadnienia kształcenia geograficznego na początku XXI wieku”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2006, s. 9–19.

8) A. Parzymies (red.), „Islam a terroryzm”, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003.

9) J. Danecki, „Polityczne funkcje islamu”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1991.

10) M. Owczarz, „Druga liczebnie religia świata – Islam”, [w:] „Geografia w Szkole”, nr 1 (295), 2006, s. 25–

27.

11) S. P. Huntington, „Zderzenie cywilizacji”, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2004.

12) B. J. Barber, „Dżihad kontra McŚwiat”, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2004.

13) „Atlas geograficzny dla szkół średnich”, PPWK, Warszawa 2000.

14) „Atlas geograficzny. Liceum. Świat – Polska”, Wydawnictwo DEMART, Warszawa 2003.

VI.

Załączniki Zadanie domowe

1) Przeanalizuj mapę skojarzeń, którą wykonałeś na początku lekcji. Uzupełnij ją innym kolorem. Jeżeli pewne poprzednie skojarzenia uważasz za błędne – skreśl je.

2) Oceń czy terroryzm jest nieodłącznym elementem islamu oraz czy islam jako religia, stanowi zagrożenie dla pokoju na świecie. Wnioski zapisz.

VII.

Czas trwania lekcji 45 minut

(3)

VIII.

Uwagi do scenariusza

Scenariusz jest rozszerzeniem wiadomości o islamie. Przeznaczony jest do realizacji po lekcji „Zróżnicowanie religijne ludności świata”.

Cytaty

Powiązane dokumenty

m) Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i pomaga znaleźć poprawną odpowiedź.. n) Uczniowie wynotowują w zeszytach przyczyny

j) Nauczyciel poleca poszczególnym grupom opracować po jednym fragmencie analizy SWOT: mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia rozwoju turystyki w Polsce.. Informuje

d) Zadania dla uczniów pracujących w grupach. • Wykonajcie eleganckie zaproszenie dla dyrektora szkoły z okazji zbliżającego się przedstawienia teatralnego przygotowanego przez

Ustal wysokość miesięcznej raty, zakładając, że raty mają być równej wielkości i oprocentowanie w skali roku 9%?.

Uczeń potrafi wykonywać działania na ułamkach dziesiętnych i zwykłych, zapisać treść zadania działaniami matematycznymi i wyznaczyć szukane wielkości, potrafi rozróżnić

Czy ich działanie będzie bardziej skuteczne, gdy będą ciągnąć równolegle, czy gdy jeden będzie ciągnął nieco w lewo, a drugi nieco w prawo.. Narysuj obie sytuacje nanieś

W przypadku trudniejszych zadań bezpośrednie zastosowanie klasycznej definicji prawdopodobieństwa bywa kłopotliwe, do bardzo ważnych narzędzi uzupełniających należy metoda

Przypomnienie zasad: pracy z przeglądarką internetową, pracy z wyszukiwarką internetową, zapisywania stron internetowych na dysku, kopiowania i wklejania tekstu, formatowania