• Nie Znaleziono Wyników

OCENA PRACY DYPLOMOWEJ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "OCENA PRACY DYPLOMOWEJ"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

OCENA PRACY DYPLOMOWEJ

Temat pracy Funkcja perswazyjna anglicyzmów w reklamie.

Imię i nazwisko studentki Marta Grzelczak Nr albumu ...

Seminarium dr Victorii Kamasa Instytut Językoznawstwa

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule Tak, choć może on sugerować także nieco odmienne ujęcie tematu, o czym w dalszej części.

2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez itp. Układ pracy jest poprawny, rozdziały teoretyczne pozwalają na realizację zamierzonego tematu.

3. Merytoryczna ocena pracy

Celem pracy jaki stawia sobie Autorka jest „zbadanie funkcji perswazyjnej anglicyzmów” (s.4). Jak się wydaje cel ten może być rozumiany na dwa sposoby: po pierwsze można próbować przypisać po- szczególnym badanym anglicyzmem funkcję perswazyjną jaką pełnią. Tak rozumie cel autorka i w tym rozumieniu go realizuje. Można by też jednak pokusić się o odpowiedź na nieco węższe pytanie: dla- czego, ze względu na jakie szczególne właściwości perswazyjne, w danej reklamie został zastosowany anglicyzm, a nie jego polski odpowiednik. Odpowiedzi takiej nie znajdziemy w pracy, co nieco zmniej- sza jej wartość poznawczą. Do zalet pracy należy przekonywujące uzasadnienie podjęcia badanego tematu oraz przedstawienia poszczególnych tematów w części teoretycznej, dobór elementów pojawia- jących się w dwóch pierwszych rozdziałach części teoretycznej w taki sposób, że zostają one później wykorzystane w analizach. Również przedstawione w części empirycznej analizy są w większości przy- padków przekonywujące, choć nieco nadmiernie często mają charakter spekulatywny (np. „nazwy te podają tak ogólnikowe informacje, po to by mogły być zastosowane dla innych produktów danej serii”

(s. 29)). Wartość opisową pracy podniosłoby z pewnością podanie konkretnych danych liczbowych dotyczących badanych reklam zamiast ogólnikowych najczęściej, równie często itp., jak również szer- sze i głębsze podsumowanie zebranych danych. Wydaje się, że można by również zrezygnować z nad- miarowych i szczegółowych opisów technik perswazyjnych nie pojawiających się później w części empirycznej. Lektura części empiryczne nasuwa też kilka pytań, między innymi:

W jaki sposób przytoczone slogany wykorzystane w reklamach kosmetyków „wyzwalają w od- biorcach poczucie wyjątkowości reklamowanego produktu” (s.29) i skąd o tym Autorce wia- domo?

Skąd wiadomo, że muzyka wykorzystywana w reklamach samochodów „schlebia powszech- nym gustom” (s.33)?

Poczynione powyżej uwagi nie pomniejszają jednak wysiłku Autorki włożonego w stworzenie własnego korpusu oraz poddanie go analizie oraz wartości części teoretycznej.

4. Inne uwagi ...

5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu Badaniu poddany został konkretny korpus danych, na którym dotychczas takich badań nie prowadzono.

6. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł ...

7. Ocena formalnej strony pracy Praca jest napisana poprawną polszczyzną, choć nie udało się unik- nąć kilku błędów o charakterze redakcyjnym.

8. Sposób wykorzystania pracy interesujące byłoby przeprowadzenie dalszych analiz w kierunku wskazanym powyżej.

9. Ocena pracy dobry.

(podpis)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ja niżej podpisany oświadczam, że wersja drukowana pracy jest identyczna z załączoną wersją

1 Podać poziom kształcenia i formę studiów, stosując oznaczenia: S1 – studia stacjonarne pierwszego stopnia, NS1 – studia niestacjonarne pierwszego stopnia, S2 –

Ocena pracy pod względem formalnym – w szczególności ocena poprawności językowej, stosowania cytatów, przypisów i odsyłaczy, sporządzenia

Ocena pracy pod względem formalnym– w szczególności ocena poprawności językowej, stosowania cytatów, przepisów i odsyłaczy, sporządzenia

Poprawność zawartości wstępu (informacja o stanie badań, charakterystyka zadania badawczego, użyte metody badawcze, cel pracy) i zakończenia (wnioski, podsumowanie)

Poprawność zawartości wstępu (informacja o stanie badań w literaturze, charakterystyka problemu artystycznego, użyte metody analityczne, cel pracy) i zakończenia

Poprawność zawartości wstępu (informacja o stanie badań w literaturze, charakterystyka problemu artystycznego, użyte metody analityczne, cel pracy) i zakończenia

Raczej nie powinno się stosować wcięcia w pierwszym akapicie, ponieważ celem wcięcia jest rozróżnie- nie od poprzedniego akapitu, aczkolwiek zdania są podzielone.. 11