• Nie Znaleziono Wyników

11 KWIETNIA 2019 C 2. M EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "11 KWIETNIA 2019 C 2. M EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM"

Copied!
13
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 11 stronach jest wydrukowanych 20 zadań.

2. Sprawdź, czy do arkusza jest dołączona karta odpowiedzi.

3. Brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

5. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem.

6. W arkuszu znajdują się różne typy zadań.

Do niektórych zadań podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D.

Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz ją i zaznacz znakiem , np.:

A. B. C. D.

7. Jeśli się pomylisz, otocz znak kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A. B. C. D.

8. Do niektórych zadań podane są dwie odpowiedzi:

A. B. albo TAK NIE

Tylko jedna z nich jest prawdziwa. Wybierz ją i zaznacz znakiem , np.:

A. B. albo TAK NIE

9. Pozostałe zadania wykonuj zgodnie z poleceniami.

Rozwiązania zadań zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.

10. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.

Powodzenia!

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Uprawnienia ucznia do:

dostosowania kryteriów oceniania nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę

11 KWIETNIA 2019

Godzina rozpoczęcia:

11:00

Czas pracy:

do 135 minut

GM-M8-192

PESEL

miejsce na naklejkę

(2)

0 10

A B

20 30

−30 −20 −10 Zadanie 1. (0–1)

Na osi liczbowej zaznaczono punkty A i B, jak na rysunku.

Dokończ zdanie. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Odległość między punktami A i B jest równa

A. 10 B. 15 C. 20 D. 30

Zadanie 2. (0–2)

Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz TAK albo NIE.

1. Suma liczb 7 i −12 jest dodatnia.

TAK NIE

2. Iloczyn liczb 7 i −12 jest ujemny.

TAK NIE

Zadanie 3. (0–1)

Marta za dwa takie same zeszyty i blok rysunkowy zapłaciła razem 6,20 zł. Blok rysunkowy kosztował 3,40 zł. Ile kosztował jeden zeszyt?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. 1,20 zł B. 1,40 zł C. 1,80 zł D. 2,80 zł

Zadanie 4. (0–1)

Janek ma 4 lata. Magda ma 3 razy więcej lat niż Janek. Ile lat ma Magda?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. 7 B. 9 C. 12 D. 14

(3)

W tabeli zapisano długości trzech największych polskich rzek.

Nazwa rzeki Długość rzeki

Wisła 1047 km

Odra 854 km

Warta 808 km

Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz TAK albo NIE.

1. Warta jest dwa razy krótsza niż Wisła.

TAK NIE

2. Odra jest o 46 km dłuższa od Warty.

TAK NIE

Zadanie 6. (0–1)

Na rysunku przedstawiano równoległobok ABCD przecięty prostą k.

Dokończ zdanie. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Miara kąta α jest równa

A. 30 B. 60 C. 120 D. 150

Zadanie 7. (0–1)

Na półce znajduje się 70 płyt DVD. Filmy przyrodnicze stanowią 10%

wszystkich płyt. Ile płyt DVD z filmami przyrodniczymi jest na półce?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. 7 B. 10 C. 17 D. 63

k 30

α

D C

A B

(4)

12 1 2

3 4 6 5

7 8 9

10

11 12

1 2

3 4 6 5

7 8 9

10 11

Adam napełniał basen wodą. O godzinie 7:45 odkręcił kran z wodą. Kran zakręcił o godzinie 10:15.

Jak długo Adam nalewał wodę do basenu?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. 1 godzinę B. 1,5 godziny C. 2,5 godziny D. 3 godziny

Zadanie 9. (0–1)

Ola narysowała 4 różne figury składające się z jednakowych kwadratów.

Które figury mają równe pola?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. I i II B. II i III C. II i IV D. I i IV

I II III IV

(5)

Na rysunku przedstawiono figurę złożoną z trapezu o polu 45 cm2 i dwóch jednakowych kwadratów. Dłuższa podstawa trapezu ma 10 cm. Oblicz pole przedstawionej figury.

Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Odpowiedź: Pole tej figury jest równe ……… cm2. 10 cm

(6)

W układzie współrzędnych narysowano odcinek KL.

Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz TAK albo NIE.

1. Punkt K ma współrzędne (−3, 2).

TAK NIE

2. Punkt M = (2, −1) leży na odcinku KL.

TAK NIE

Zadanie 12. (0–1)

Koło podzielono na 8 równych części w sposób przedstawiony na rysunku.

Na którym z poniższych rysunków przedstawiono 8

5 tego koła?

Zaznacz poprawną odpowiedź.

C.

B.

A. D.

1

K L

x y

0 1

(7)

Agnieszka ma w pudełku 2 kostki niebieskie i 3 kostki czerwone. Dziewczynka wybrała losowo jedną kostkę.

Dokończ zdanie. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Prawdopodobieństwo wyboru kostki czerwonej jest równe

A. 5

2 B.

5

3 C.

3

2 D.

3 1

Zadanie 14. (0–1)

Na każdym boku trójkąta prostokątnego Andrzej zbudował kwadrat, jak przedstawiono na rysunku. Zapisał pola dwóch kwadratów.

Dokończ zdanie. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Pole trzeciego kwadratu jest równe

A. 3 cm2 B. 5 cm2 C. 9 cm2 D. 41 cm2

16 cm2

?

25 cm2

(8)

Na rysunku przedstawiono prostokąt i trójkąt równoboczny oraz literami oznaczono długości ich boków.

Oceń, czy zdanie jest prawdziwe. Zaznacz TAK albo NIE.

Suma obwodów tych figur jest równa 5k + x.

TAK NIE

Zadanie 16. (0–2)

W pudełku są korale w dwóch kolorach, razem 36. Korale białe stanowią 3

1 liczby wszystkich korali. Ile białych korali jest w tym pudełku?

Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Odpowiedź: W pudełku jest ..……. białych korali.

x k

k

(9)

Ewa zapisała i obliczyła bezbłędnie iloczyn dwóch liczb 5 ∙ 13 = 65.

Oceń, czy zdania są prawdziwe. Zaznacz TAK albo NIE.

1. Iloczyn liczb 5 ∙ 1,3 jest równy 6,5.

TAK NIE

2. Iloraz liczb 6,5 : 1,3 jest równy 50.

TAK NIE

Zadanie 18. (0–1)

Na rysunku przedstawiono fragment siatki ostrosłupa prawidłowego. Nie narysowano figury, która jest podstawą tego ostrosłupa.

Dokończ zdanie. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Podstawą tego ostrosłupa jest A. trójkąt równoboczny.

B. kwadrat.

C. pięciokąt foremny.

D. sześciokąt foremny.

(10)

15 dm

2 dm 2 dm

Małgosia przygotowała skrzynkę do wysiania nasion. Na rysunku przedstawiono wymiary tej prostopadłościennej skrzynki.

Ziemia ogrodnicza sprzedawana jest w workach o pojemności 10 litrów (1 litr = 1 dm3). Ile worków ziemi potrzebuje Małgosia do napełnienia tej skrzynki?

Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Odpowiedź: Małgosia potrzebuje …….. worków ziemi.

Zadanie 20. (0–1)

Budowę kościoła rozpoczęto w roku 1510, a zakończono pięć lat później.

Dokończ zdanie. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Budowę tego kościoła zakończono w roku

A. MDIX B. MDXV C. MDV D. MDXI

(11)
(12)

GM-M8-192

KOD UCZNIA

PESEL

dostosowania kryteriów oceniania nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę

1 2.1 2.2 3 4 5.1

9 10 11.1 11.2 12 13 14 15 16 5.2

6 7 8 Nr zad.

17.2 17.1

18 19 20

W Y P E Ł N I A

E G Z A M I N A T O R

Nr zad.

miejsce na naklejkę

A

1 B

B N

N

2 C

C 3 D

D 0

A

A T

T

A

A A

A

A

T T T T

T T A

A

A

A

0

0 T

B B

B

B

B

B N N N N

N N B

B

B

B

1

1 N

D D

D

D

D

3 D

D

D

D

D C C

C

C

C

C C

C

C

C

2

2

WYPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

(13)

Czytelny podpis egzaminatora

Cytaty

Powiązane dokumenty

Otocz kółkiem P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.. Na pocztówce przedstawiono daty wybuchu dwóch

Jednym z pierwszych wielkich aktów prawnych, wzorujących się na Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, była Konstytucja 3 maja, w której również napisano,

Dokończ każde zdanie odpowiednią informacją z ramki. Wybory do rady gminy odbywają się w dniu ustalonym

Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Metafory charakteryzujące człowieka są zestawione

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. W Arktyce biegun geograficzny jest położony

Otocz kółkiem P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Uprawie ryżu w Azji Południowo-Wschodniej sprzyja

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F  jeśli jest fałszywe.. Celem doświadczenia było sprawdzenie, czy w mące pszennej

Dokończ każde zdanie odpowiednią informacją z ramki... Kasia do naczynia z zimną wodą włożyła szklankę z

Po ustawieniu wszystkich stolików w sposób II uzyska się 96 miejsc siedzących..

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszyweA. w pudełku jest 2 razy mniej kul białych

Otocz kółkiem P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.. P

Pole podstawy walca jest równe , a pole powierzchni bocznej tego walca jest 3 razy większe niż pole podstawy. Zaznacz

W koszu znajdują się tylko piłki białe, czerwone i niebieskie.. Na diagramie przedstawiono, jaką część wszystkich piłek stanowią piłki w poszczególnych

Jeśli się pomylisz, otocz znak kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:A. Pozostałe zadania wykonuj zgodnie

Odpowiedź: W albumie jest ……… polskich znaczków.. Zaznacz

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.. P RZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA

Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o 40% mniejsza niż nagroda za zajęcie drugiego miejsca?. Oceń prawdziwość

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe. Objętość sześcianu jest trzy razy większa od

Odpowiedź: Pole prostokąta jest równe ……… cm 2.. Które wyrażenie opisuje, ile lat ma

Najmniejszą liczbę miejsc siedzących uzyska się po ustawieniu wszystkich stolików w sposób III.. Po ustawieniu wszystkich stolików w sposób I uzyska się 108

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.. Uczestnik konkursu, który zdobył trzecie miejsce, otrzymał