• Nie Znaleziono Wyników

Konstytucja marcowa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Konstytucja marcowa"

Copied!
13
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Konstytucja marcowa

Zajęcia nr 11 – 23.05.2018

(2)

Przesłanki historyczne uchwalenia Konstytucji marcowej

1. Odzyskanie niepodległości po okresie zaborów 1795-1918;

2. Konieczność politycznej konsolidacji ziem z pięcioma rożnymi systemami prawa (zabór pruski, Galicja i Śląsk Cieszyński, Królestwo Polskie, Ziemie Zabrane, Spisz i Orawa);

3. Rozwinięcie postanowień Małej konstytucji z 1919 r. i rozwiązanie sporu o kształt państwa polskiego (socjaliści, endecja, mniejszości narodowe);

4. Utrwalenie polskiej państwowości w oczach społeczności międzynarodowej i zapowiedź walki dyplomatycznej o inne polskie ziemie w ramach procesu formowania granic (1918-1923).

(3)

Prace kodyfikacyjne

1. Prace nad nową konstytucją prowadził Sejm Ustawodawczy (Konstytuanta), który po raz pierwszy zebrał się w Warszawie 10 lutego 1919 r.

2. Dominacja Narodowej Demokracji w izbie poselskiej – 116 mandatów, PSL „Wyzwolenie – 47, PSL „Piast” – 46, PPS – 36, PZL – 27 i pozostałe kluby - 59.

3. Komisji Konstytucyjnej przewodniczyli kolejno Władysław Seyda, Maciej Rataj i Edward Dubanowicz. Odbyła ona łącznie 106 posiedzeń, a sprawie konstytucji poświęcono 38 posiedzeń plenarnych sejmu.

4. Podczas prac Komisji wzorowano się na systemie parlamentarno- gabinetowym III Republiki Francuskiej.

5. Najbardziej sporne obszary działalności Komisji: jedno lub dwuizbowy parlament, uprawnienia prezydenta i sposób jego wyboru, status Kościoła katolickiego i mniejszości narodowych.

(4)

Uchwalenie konstytucji i jej systematyka

Konstytucja marcowa została uchwalona 17 marca 1921 r. większością głosów przez Sejm Ustawodawczy.

Jej data wejścia w życie to 1 czerwca 1921 r. Do 11 grudnia 1922 r. obowiązywała równolegle z Małą konstytucją. Składała się z preambuły i 126 artykułów podzielonych na 7 rozdziałów. Była ona najwyższym aktem prawnym odrodzonej Rzeczpospolitej – ustawą zasadniczą.

Oznaczenie po publikacji to: Dz.U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267.

(5)

Preambuła

(6)

Naczelne zasady Konstytucji marcowej

Na postawie preambuły oraz roz. I, art. 1-2 1. zasada ciągłości państwa,

2. republikańska forma ustroju politycznego, 3. zwierzchnictwa narodu,

4. demokracji reprezentacyjnej, 5. trójpodziału władzy,

6. rządów parlamentarnych,

7. jednolitości państwa (z pewnymi wyjątkami*)

(7)

Władza ustawodawcza

Roz. II, art. 3-38

Dwuizbowy parlament – Sejm (według ordynacji 444) i Senat (1/4 Sejmu).

Pięcioletnia kadencja, kadencja Senatu połączona z kadencją Sejmu, połączona izby Sejmu i Senatu tworzyły Zgromadzenie Narodowe, które wybierało Prezydenta RP, odbierało od niego przysięgę oraz co 25 lat rewidowało tekst konstytucji.

Wybory do Sejmu i Senatu miały pięcioprzymiotnikowy charakter: tajne, powszechne, bezpośrednie, proporcjonalne, równe

• czynne prawo wyborcze: Sejm 21 lat, Senat 30 lat

• bierne prawo wyborcze: Sejm 25 lat, Senat 40 lat

Inicjatywa ustawodawcza przysługiwała Rządowi i Sejmowi; Senat miał jedynie prawo veta zawieszającego (wstrzymania projektu ustawy na 30 dni) lub wprowadzenia poprawek. Sejm mógł ponownie uchwalić wstrzymaną przez Senat ustawę bądź odrzucić poprawki kwalifikowaną większością 11/20 głosów.

Rozwiązania Parlamentu przed końcem kadencji: Sejm (2/3 głosów) lub przez Prezydenta za zgodą 3/5 liczby członków Senatu.

Zmiana Konstytucji: obie izby (2/3 głosów); Sejm mógł dokonać zmiany Konstytucji bez udziału Senatu drugi raz z rzędu (3/5 głosów), Zgromadzenie Narodowe co 25 lat (zwykła większość głosów).

(8)

Władza wykonawcza – Prezydent RP

Roz. III, art. 39-54

Prezydent RP był wybierany na siedmioletnią kadencję przez Zgromadzenie Narodowe zwykłą większością głosów. Był głową państwa polskiego.

Uprawnienia prezydenta: odwołanie rządu, zwoływanie obrad sejmowych, obsadzanie stanowisk w wojsku, naczelny zwierzchnik sił zbrojnych w czasie pokoju, wypowiadanie wojny i zawieranie pokoju za zgodą Sejmu, prawo łaski, prawo do podpisywania aktów prawnych (za kontrasygnatą odpowiedniego ministra).

Popełniając przestępstwo Prezydent RP mógł być sądzony na wniosek Sejmu przez Trybunał Stanu.

(9)

Władza wykonawcza – Rada Ministrów

Roz. III, art. 55-63

Rada Ministrów składała się z Prezesa Rady Ministrów oraz Ministrów (ministrów resortowych).

Odpowiadali politycznie jako całość lub indywidualnie przez Sejmem (możliwość udzielenia wotum nieufności). W przypadku uchwalenia wotum nieufności cała Rada Ministrów lub jeden z jej członków musiał ustąpić. Rada Ministrów była odpowiedzialna również politycznie przed Prezydentem, który miał prawo ją odwołać.

Możliwość stawiania członków Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu (odpowiedzialność konstytucyjna).

Uchwała w tej sprawie musiała być podjęta większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

(10)

Władza sądownicza

Roz. IV, art. 74-86

Konstytucja gwarantowała istnienie niezależnego sądownictwa – tryb jego funkcjonowania miała regulować odrębna ustawa.

Konstytucja wyróżniała trzy piony sądownictwa:

1. Sądy powszechne (w tym Sąd Najwyższy),

2. Sądy administracyjne (w tym Najwyższy Trybunał Administracyjny), 3. Sądy wojskowe (szczegółowe).

Spory kompetencyjne pomiędzy między władzami administracyjnymi a sądami powszechnymi rozstrzygał Trybunał Kompetencyjny. Szczególnym typem sądu był Trybunał Stanu, który pociągał do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta RP oraz Ministrów. Brak sądownictwa konstytucyjnego.

Naczelne zasady: niezawisłość sędziów, zakaz ingerencji władzy ustawodawczej i wykonawczej, podleganie sędziów ustawom, jawność rozpraw cywilnych i karnych (jeżeli nie postanowiono inaczej).

(11)

Podział administracyjny i samorząd

Roz. III, art. 65-73

Konstytucja przewidywała decentralizację władzy.

Decentralizacja miała być zrealizowana poprzez podział terytorialny państwa i utworzenie samorządów.

Zakładano dekoncentrację władzy, ustanowienie samorządu gospodarczego oraz wydzielenie źródeł dochodów samorządu z całego państwa.

Konstytucja dzieliła kraj na województwa, powiaty oraz gminy miejskie i wiejskie. Wyodrębniono stołeczne miasto Warszawę. Szczegółowy podział miał zostać przeprowadzony na postawie odrębnych przepisów

Do 1923 r. łącznie utworzono 14 województw

(12)

Prawa i obowiązki obywatelskie

Roz. V, art. 87-124

Ogólne określenie zasad nabywania obywatelstwa polskiego (prawo krwi).

Obowiązek wierności Rzeczpospolitej, przestrzegania prawa, ponoszenia ciężarów publicznych świadczeń, szanowanie władzy. Obowiązek edukacji.

Gwarancja równości wobec prawa. Ochrona życia i zdrowia niezależnie od pochodzenia, narodowości, języka, rasy lub religii. Rzeczpospolita nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, żadnych tytułów rodowych i innych z wyjątkiem naukowych, urzędowych lub zawodowych. Ochrona własności prywatnej, ścisłe określenie zasad ograniczania praw obywatelskich. Wolność myśli i wyrażania przekonań. Wolność zgromadzeń i pisania petycji. Wolność badań naukowych i publikacji ich rezultatów. Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez państwo.

(13)

Ocena Konstytucji marcowej

Zagadnienia pomocnicze:

1. Czas obowiązywania

2. Sytuacja polityczna w II Rzeczpospolitej

3. Doświadczenia „ustrojowe” oraz podział społeczeństwa polskiego

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ustawa wyborcza włoska, o której wyżej wspo­ mniano, zastępuje w całości zasadę wyboru zasadą aprobacji, w spo­ sób wyraźny nawet nazywając tak rolę kolegjum wyborczego (art.

twierdzenia, że władza tylko wtedy faktycznie należy do ludu. czy na­ rodu, jeżeli jest to lud aktywny, zaangażowany, świadomy swych praw i obowiązków.. Ordynacja wyborcza do

Eine Einführung in die biblischen Ursprünge des Credo",. Alfons Kemmer, Freiburg

Jezus a religijna tradycja żydowska. Collectanea Theologica

Uchwalona 28 VI 1991 r. ordynacja wyborcza do Sejmu reguluje wszystkie podstawowe zagadnienia systemu wyborczego. Chodzi w szczególności o: trady ­ cyjne zasady

Na tą samą jawność można spojrzeć z perspektywy dwóch podmiotów – za- interesowanego informacją (obywatela) oraz posiadającego informację (Sejmu i Senatu).. Zachodzi tu

- ile trwa kadencja posła senatora i prezydenta - co ile lat odbywają się wybory. - kto może zostać posłem, senatorem

Wśród wielu ważnych spraw poddawanych dziś w Polsce gruntowniej- szej niż dotąd dyskusji podnosi się między innymi problem ochrony życia nie narodzonych

Uchwały Senatu Politechniki Poznańskiej Kadencja 2008-2012.. Data

Gdzieś na początku, jako opus 1, pojawia się dwanaście etiud, które niosą w sobie zalążek tych wielkich, charakter ich jest dydaktyczny i są obliczone na predyspozycje

2. W jakimś niesamowitym kontraście do tego wszystkiego, z czym zwykle kojarzy nam się król, królewskość, królowanie, jawi się scena z dzisiejszej Ewangelii, nakreślona

Z drugiej strony pamiętać trzeba także o tym, że klienci dzielą się ze swoim otoczeniem również negatywnymi doświadczeniami z marką. Rysunek 4 obrazu- je możliwe

stanowa Jadwiga Gargol Nadrybie Lubelskie 4217 – wariant melodyczny 72 Na kalinie, na malinie stanowa Helena Kłoda Zofi a Wójtowicz Rozkopaczew Lubelskie 4089 – wariant wykonawczy

W 2004 roku, w wyniku reorganizacji struktury Akademii Muzycznej w Ka- towicach, utworzony zosta ł Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, w którego sk ład

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art.

Jeżeli liczba członków komisji w obwodzie stałym miałaby być mniejsza niż USTAWOWY SKŁAD – pozostałych kandydatów do składu komisji wyłania się w drodze publicznego

 protokolarnie wydajemy członkom komisji przeprowadzającym głosowanie przy użyciu urny pomocniczej spis wyborców, karty do głosowania, wykaz wyborców

Na żądanie wyborcy komisja obowiązana jest również wydać zaświadczenie potwierdzające odmowę wydania kart do głosowania z podaniem przyczyny odmowy (np.

1.Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego

Obie izby mają taką samą kadencję (kadencja Senatu kończy się wraz z kadencją niższej izby parlamentu, czyli Sejmu; skrócenie kadencji Sejmu, powoduje skrócenie kadencji

Organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Autor weryfikuje trzy hipotezy badawcze. Pierwsza – uchwalenie Konstytucji nie miało wpływu na proces ewolucji systemu wyborczego do Sejmu. Druga

Wyraz Liczba wystąpień w Korpusie C O C A Disease 45 223 Illness 12 756 Disorder 9 133 Syndrome 6 427 Sickness 2 595 Ailment 683 Malady 327 Infirmity 154. Ź ródło: The Corpus