• Nie Znaleziono Wyników

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi

„Dostawa w ramach leasingu operacyjnego trzech samochodów osobowych na potrzeby projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276240724

1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Gabrieli Zapolskiej 3 1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec 1.5.3.) Kod pocztowy: 41-218 1.5.4.) Województwo: śląskie 1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki 1.5.7.) Numer telefonu: 32/7207766

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dag@centrum-pediatrii.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://centrum-pediatrii.com.pl/ 1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://centrum-pediatrii.com.pl/zamowieniapubliczne/przetargi_zakup

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa w ramach leasingu operacyjnego trzech samochodów osobowych na potrzeby projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d70adda-d98e-11eb-b885-f28f91688073 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00113329/01

(2)

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-14 08:08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005278/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dostawa w ramach leasingu trzech samochodów osobowych na potrzeby projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00101712/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.) Numer referencyjny: PZ/13/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 0 PLN Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego trzech samochodów osobowych na potrzeby projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca”. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

Pakiet nr 1 – leasing samochodów,

4.5.3.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego 4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

(3)

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego trzech samochodów osobowych na potrzeby projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca”. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

Pakiet nr 2 – ubezpieczenie OC, AC, NNW, Assistance

4.5.3.) Główny kod CPV: 66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

4.5.5.) Wartość części: 9428,98 PLN Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego trzech samochodów osobowych na potrzeby projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca”. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne.

Pakiet nr 3 – przeglądy i obsługa serwisowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów 4.5.5.) Wartość części: 5387,99 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy 5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak złożonych ofert

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

(4)

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy 5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak złożonych ofert

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

(5)

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy 5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak złożonych ofert

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Cytaty

Powiązane dokumenty

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu związanych z oszacowaniem wartości zamówienia oraz ewentualnym zawarciem i realizacją umowy o

„Dostawa w ramach leasingu operacyjnego trzech samochodów osobowych na potrzeby projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe. wsparcie

Pakiet nr 2 – Koordynator Oddziału Dziennego w ramach projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania

Oświadczamy, że zawarty w Zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego, spełniamy wszystkie jego warunki, oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wszystkimi jego zapisami, nie wnosimy

 Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane

„Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 24 miesięcy jednego samochodu osobowego na potrzeby projektu Centrum Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu współfinansowanego ze