–pieczęć szkołyidentyfikator szkoły

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Załącznik 14. Upoważnienie do dostępu do materiałów egzaminacyjnych

……… ………

miejscowość data

………

pieczęć szkoły identyfikator szkoły

UPOWAŻNIENIENR ……….. DODOSTĘPUDOMATERIAŁÓWEGZAMINACYJNYCH

Na podstawie wskazanych poniżej przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz.

2223, z późn. zm.)

upoważniam Panią / Pana

………. ,

członka zespołu egzaminacyjnego, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym numer ……….……….. ,

do odbioru materiałów egzaminacyjnych zgodnie z wcześniej przesłanym zapotrzebowaniem i zobowiązuję Panią/Pana do ochrony ich przed nieuprawnionym ujawnieniem * – na podstawie § 42 ust. 1, 2 i 4 oraz § 55 ust. 1 i 3

do dostępu – zgodnie z procedurami – do zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych w dniu egzaminu

maturalnego pod nieobecność przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub w szczególnych okolicznościach losowych

* – na podstawie § 55 ust. 1 i 3

do przekazania materiałów egzaminacyjnych i dokumentacji do miejsca wskazanego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej * – na podstawie § 53 ust. 4 oraz § 70 ust. 4.

………..………

podpis przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

* Wpisać znak „X” we właściwą kratkę / właściwe kratki.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Figure

Updating...

References

Related subjects :