• Nie Znaleziono Wyników

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 25 lutego 2020 r., o godz. 11:45, w sali nr 26 (parter, w budynku przy pl. Nankiera 15b)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 25 lutego 2020 r., o godz. 11:45, w sali nr 26 (parter, w budynku przy pl. Nankiera 15b) "

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

WF-RDNJ.0001.5.2020.KM Wrocław, dn. 18.02.2020 r.

ZAPROSZENIE

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 25 lutego 2020 r., o godz. 11:45, w sali nr 26 (parter, w budynku przy pl. Nankiera 15b)

Porządek obrad:

- Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny z dn. 14.01.2020 r.

2. Komunikaty Przewodniczącej.

3. Sprawa powołania zespołu do spraw promocji dyscypliny – ref. prof. Bożena Rozwadowska.

4. Sprawa uchwały dotyczącej prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dla kandydatów eksternistycznych –

dyskusja – ref. dr hab. Artur Tworek, prof. UWr.

5. Sprawa zaopiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. Jerzego Gaszewskiego na okres wydłużenia stażu podoktorskiego (program FUGA, na czas określony od 6.03. do

24.09.2020 r.) – ref. prof. Bożena Rozwadowska.

6. Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych dr. Tomaszowi Piekotowi – ref. dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna.

7. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr. Dawidowi Czechowi (z wnioskiem o wyróżnienie doktoratu) – ref. dr hab. Michał Szawerna.

8. Sprawa przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Hwaszcza: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej – ref. prof. Bożena Rozwadowska.

9. Sprawa przewodu doktorskiego mgr. Bartosza Juszczaka: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej – ref. prof. Michał Sarnowski.

10. Sprawa przewodu doktorskiego mgr. Piotra Gulgowskiego: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej – ref. dr hab. Joanna Błaszczak, prof. UWr.

11. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Gabrieli Dragun na stanowisku adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Polskiej

– ref. prof. Bożena Rozwadowska.

12. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr. hab. Józefa Jarosza na stanowisku profesora Uniwersytetu w Zakładzie Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej

– ref. prof. Bożena Rozwadowska.

13. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr hab. Joanny Szczęk na stanowisku profesora Uniwersytetu w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Instytutu Filologii Germańskiej

– ref. prof. Bożena Rozwadowska.

14. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr. hab. Romana Opiłowskiego na stanowisku profesora Uniwersytetu w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Instytutu Filologii Germańskiej

– ref. prof. Bożena Rozwadowska.

(2)

15. Postępowanie awansowe – zatrudnienie dr hab. Edyty Błachut na stanowisku profesora Uniwersytetu w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego Instytutu Filologii

Germańskiej – ref. prof. Bożena Rozwadowska.

16. Sprawa powołania egzaminatora z języka włoskiego w przewodach doktorskich (zastępstwo, do 30.09.2020 r.) – ref. prof. Bożena Rozwadowska.

17. Wolne wnioski.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Matyi: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia

Zasady rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w r.ak.. Elżbieta Skibińska-Cieńska,

Przyjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dla doktorantów, którzy rozpoczęli

Nankiera 15b) Porządek obrad:.. - Przyjęcie

Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych dr. Igor

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Marciniak: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 maja 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Uchwała w sprawie zasad potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o