• Nie Znaleziono Wyników

NUMERYCZNY MODEL PRZEWIDYWANIA NAPRĘŻEŃ W HARTOWANYCH ELEMENTACH ZE STALI NARZĘDZIOWEJ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "NUMERYCZNY MODEL PRZEWIDYWANIA NAPRĘŻEŃ W HARTOWANYCH ELEMENTACH ZE STALI NARZĘDZIOWEJ"

Copied!
7
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

NUMERYCZNY MODEL PRZEWIDYWANIA NAPRĘŻEŃ W HARTOWANYCH

ELEMENTACH ZE STALI NARZĘDZIOWEJ

Adam Bokota

1a

, Tomasz Domański

2b

, Alieksiey Mikhaylovich Guriev

3c

, Andrey Mikhaylovich Markov

4d

1Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnika Częstochowska

2Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Częstochowska

3Head of Department, I.I. Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia

4Department of Management of Technology, I.I. Polzunov Altai State Technical University, Bar- naul, Russia

abokota@icis.pcz.pl, bdomanski@imipkm.pcz.pl, cgurievam@mail.ru, dandmarkov@inbox.ru

Streszczenie

W pracy przedstawiono modele zjawisk mechanicznych procesu hartowania stali. Jako priorytetowe przyjęto zjawiska mechaniczne. Równania równowagi i związki konstytutywne wykorzystano w formie prędkościowej. Od- kształcenia plastyczne determinuje stowarzyszone prawo nieizotermicznego plastycznego płynięcia z warunkiem plastyczności Hubera-Misesa. Założono, że umocnienie materiału może być izotropowe i/lub kinematyczne. Oprócz odkształceń cieplnych, strukturalnych i odkształceń plastycznych uwzględniono również odkształcenia transforma- cyjne. Wielkości termofizyczne, takie jak moduł Younga, moduł styczny i granicę plastyczności uzależniono od temperatury i składu fazowego materiału. Zagadnienie termosprężystoplastyczności rozwiązano metodą elementów skończonych. Wykorzystując zaimplementowane algorytmy, wykonano symulacje hartowania elementu ze stali na- rzędziowej niestopowej. Dokonano analizy numerycznej wpływu efektów termicznych, przemian fazowych i rodza- ju umocnienia materiału na naprężenia i odkształcenia w hartowanym elemencie ze stali narzędziowej.

Słowa kluczowe: hartowanie, przemiany fazowe, naprężenia, odkształcenia, modelowanie

NUMERICAL MODEL FOR PREDICTION OF STRESS IN HARDENED ELEMENTS MADE OF TOOL STEEL

Summary

The paper presents models of mechanical phenomena in steel hardening process. In the modeling as a priority was given to mechanical phenomena. Equilibrium equations and constitutive relationships were adopted in the rate form. Plastic strain determines the associated law of non-isothermal plastic flow with Huber-Misses yield condition. The model assumes that the strengthening of the material can be isotropic and/or kinematic. Besides the thermal strains, structural and plastic strains transformation plasticity was also taken into account.

Thermophysical values, such as Young's modulus and tangent modulus of the yield point were made dependent from the temperature and phase composition of the material. The issue of thermo-elastic-plasticity was solved by finite element method. Using implemented algorithms the simulations of hardening an element made of tool steel was performed. The effect of thermal phenomena, phase transformation and type of hardening of the material, i.e.

stresses and strains in the hardened element made of tool steel, was analysed.

Keywords: hardening, phase transformations, stresses, strains, modeling

(2)

Adam Bokota, Tomasz Domański, Alieksiey Mikhaylovich Guriev, Andrey Mikhaylovich Markov

1. WSTĘP

Różnorodność warunków pracy narzędzi stwarza ko- nieczność zróżnicowania wymagań stawianych stalom narzędziowym. Dążąc do osiągnięcia największej trwało- ści narzędzia, stosuje się odpowiednią obróbkę cieplną z zabiegiem hartowania.

Obecnie to metody numeryczne są wiodące w mode- lowaniu procesów technologicznych. Dają one możliwość analizy rozważanego zagadnienia w obszarach o skom- plikowanych kształtach, z dowolnymi warunkami po- czątkowymi i brzegowymi. Ponadto modelowanie nume- ryczne cechuje duża elastyczność zarówno z punktu widzenia rozbudowy algorytmu numerycznego, jak również możliwości uwzględniania zmiennych parame- trów termofizycznych analizowanych zjawisk.

Aby można było przeprowadzić pełną analizę obrób- ki cieplnej, konieczne jest dysponowanie odpowiednimi modelami matematycznymi i numerycznymi, mogącymi dawać informacje o chwilowych polach temperatury, zmianie w czasie udziałów poszczególnych składników fazowych materiału, rozkładach naprężeń chwilowych, a w konsekwencji naprężeń własnych.

Analiza numeryczna procesów obróbki cieplnej jest ważnym problemem stojącym przed współczesnymi pracowniami zajmującymi się projektowaniem dla prze- mysłu, niekoniecznie stalowego. Zjawiska towarzyszące obróbce cieplnej są złożone i do tej pory niekompletnie opisane. Szczególny nacisk na rozwój gałęzi metod numerycznych jest inspirowany przez przemysł, który ze względu na nowoczesne technologie i dążenie do ograni- czenia kosztów wymaga narzędzi usprawniających procesy obróbki cieplnej.

Określenie ilościowych udziałów poszczególnych faz, ich kinetyki oraz rodzaju uzyskiwanej struktury w procesie chłodzenia stopów żelaza jest nieodzowne do wyznaczania naprężeń towarzyszących takiemu zabiego- wi. Obecnie prace nad modelami numerycznymi obróbki cieplnej idą w kierunku uwzględnienia coraz większej liczby parametrów wejściowych takiego procesu [3,8].

Elementem mającym decydujący wpływ na wyniki symulacji numerycznej hartowania jest również właściwy dobór warunków chłodzenia, które modeluje się warun- kami brzegowymi.

W procesie obróbki cieplnej generują się znaczące naprężenia. Aby zapewnić wiarygodność wyników symu- lacji numerycznych zjawisk mechanicznych, oprócz odkształceń termicznych, strukturalnych i plastycznych, uwzględniono również odkształcenia transformacyjne [5,9].

Do modelowania numerycznego zjawisk obróbki cieplnej wykorzystuje się metodę elementów skończo- nych, metodę różnic skończonych oraz metodę elemen- tów brzegowych [6,10]. Od wyboru metody obliczeniowej zależy często wiarygodność uzyskiwanych wyników symulacji numerycznych, a dotyczy to przede wszystkim

możliwości uwzględniania w modelu, bądź nie, mnogości zjawisk procesu hartowania oraz ich sprzężeń. Z tego też powodu w pracy zastosowano metodę elementów skoń- czonych.

Dotychczas brak jest kompleksowych modeli nume- rycznych hartowania grupy węglowych stali narzędzio- wych. Istniejące modele są w jakimś stopniu wycinkowe.

Dotyczą najczęściej przemian fazowych w procesie chłodzenia, nie kojarząc ich z generującymi się w takich procesach naprężeniami. Często też w modelach już opracowanych nie uwzględnia się odkształceń transfor- macyjnych, które mają miejsce w obróbce cieplnej (szczególnie w hartowaniu).

2. ZJAWISKA MECHANICZNE

W modelowaniu zjawisk mechanicznych równania równowagi przyjęto w formie prędkościowej. Daje to możliwość uwzględniania zmian wielkości termofizycz- nych od temperatury i składu fazowego w kolejnych przyrostach obciążenia [1,2]

( )

xt 0 σ σT

σ& & &

o = =

∇ , , (1)

gdzie: σ=σ(σαβ) jest tensorem naprężenia, znak (°) oznacza niepełny iloczyn wewnętrzny, x=x(xα) jest wektorem położenia rozważanej cząstki (punktu).

Równania (1) uzupełniają związki konstytutywne, które przy założeniu addytywności odkształceń mają postać:

(

ε ε ε ε

)

E εe

E

σ&= o &−&Tph−&p−&tp +&o (2) gdzie: E=E(T, Σηk) jest tensorem sprężystości zależnym od temperatury (T) i składu fazowego (Σηk), εe jest tensorem odkształceń sprężystych, εTph izotropowym tensorem odkształceń cieplnych i odkształceń struktu- ralnych, εp jest tensorem odkształceń plastycznych, natomiast εtp tensorem odkształceń transformacyjnych.

Wielkości termofizyczne, takie jak moduł Younga (E) i moduł styczny (Et), uzależnione są od temperatury i składu fazowego liniowo:

( ) ( )

(

,

) ( )

, 1,...,5

, ,

=

=

=

k T E T

E

T E T

E

k tk k

t

k k k

η η

η

η (3)

gdzie: ηk jest udziałem k-tej fazy w strukturze materiału.

Równania równowagi (1) uzupełnia się warunkami początkowymi

(

x

)

σ

( )

x 0 ε

(

x

)

ε

( )

x 0

σ ,t0 = 0 = , e ,t0 = 0 = (4)

oraz warunkami brzegowymi na częściach brzegów (Γ) gdzie odebrane są stopnie swobody, tzn.:

(

x

)

U

(

U

(

x

)

0

)

U = =

Γ Γ

t

t , ,

, & &

& (5)

(3)

gdzie: U jest wektorem przemieszczenia.

W wyznaczaniu odkształceń plastycznych stosuje się model nieizotermicznego plastycznego płynięcia z wa- runkiem plastyczności Hubera-Misesa i wzmocnieniem izotropowym lub wzmocnieniem kinematycznym. Zatem funkcje płynięcia plastycznego (f=f( ,Y)) przyjmowane są w postaci:

( )

(

,

)

0

, 0 , ,

0

p

=

=

=

=

k ef

ef k ef

T Y f

T Y f

η σ

ε η

σ (6)

gdzie

σ

ef jest naprężeniem efektywnym,

ε

efp efektyw-

nym odkształceniem plastycznym, Y=Y(T,Σηk,

ε

efp ) jest

naprężeniem uplastyczniającym dla materiału o składzie fazowym Σηk w temperaturze T i uplastycznieniu

ε

efp ,

Y0=Y0(T,Σηk) jest granicą plastyczności.

Odkształcenia plastyczne determinuje stowarzyszone prawo płynięcia plastycznego [8]:

0 , 0

p ,

=

= Λ

= & f f& f

&

σ ε

∂ (7)

gdzie:

Λ

jest skalarnym mnożnikiem plastyczności.

Odkształcenia plastyczne wynikające z (7) dla wzmocnienia izotropowego i wzmocnienia kinematyczne- go wyznaczane są następująco:

Y 2

p 3S

ε& = &Λ i

0 p

2 3

Y α

ε S−

Λ

= &

& (8)

gdzie: S jest dewiatorem tensora naprężenia (S= – Ikk/3), α jest tensorem przemieszczania się środka powierzchni plastycznego płynięcia [10].

Do wyznaczania odkształceń transformacyjnych za- stosowano zmodyfikowaną formułę Leblonda wprowa- dzając funkcję obniżającą szybkość zmian odkształceń transformacyjnych z upływem trwania przemiany [9], tzn.:

( ) ( )





=

== 1 ln , 0.03

03 . 0 , 0

5

2 1

1

k k k k

k k k

k tp

Y η K η η η

η

&

& S

ε (9)

gdzie: ph

k

K1k=3ε1 są objętościowymi odkształceniami strukturalnymi przy przejściu z fazy wyjściowej „1” na k-tą fazę, Y1 jest granicą plastyczności fazy wyjściowej (miękkiej).

Naprężenie uplastyczniające, w przypadku stosowa- nia modelu materiału ze wzmocnieniem izotropowym, wyznaczane jest zależnością:

( )

0

( ) (

p

)

p

, , ,

,

, k ef Y T k YH T k ef

T

Y

η ε =

η +

η ε (10)

Po wprowadzeniu modułów: wzmocnienia ( = (T,Σηk,

p

ε

ef )), osłabienia termicznego (T=T(T,Σηk,

ε

efp )) oraz

osłabienia bądź wzmocnienia strukturalnego (

κ

ηr=η(T,Σηk,

ε

efp )) prędkość zmian granicy plastycz- ności wyznacza zależność:

( ∑ )

= + +

k k T

p p k

k ef

ef T

T

Y& , η ,ε κε& κ & κηη& (11)

gdzie

( )

( ) ( )

( ) ( )

k p ef k H

k k

k

p ef k H

T k

p ef

p ef k H

p ef

T Y T

Y Y

T T Y T

T Y T Y

T Y Y

k

η ε η η

η η

κ

ε η η

κ

ε ε η ε

κ

η

∂ +

=

= ∂

∂ +

=

=∂

=

= ∂

, , ,

, , ,

, ,

0

0 (12)

W przypadku stosowania modelu materiału ze wzmocnieniem anizotropowym (kinematycznym) pręd- kość zmian granicy plastyczności określana jest wzorem:

( ) ( )

∑ ∑

+

=

∂ +

=

k k T

k

k k

k k

T k

T T Y

T T Y Y

η κ κ

η η

η η

η &

&

&

&

& 0 , 0 ,

0 (13)

W iteracyjnym procesie wyznaczania odkształceń plastycznych wykorzystuje się algorytm Newtona- Raphsona [5,10].

3. WYNIKI SYMULACJI

Wykorzystując przedstawione modele zjawisk harto- wania, zbudowano program komputerowy służący do symulacji zjawisk hartowania. Wykonano symulacje numeryczne hartowania elementu wykonanego z węglo- wej stali narzędziowej C80U. Strukturą wyjściową był perlit (sferoidyt). Symulacje dotyczyły hartowania po niepełnym austenityzowaniu (hartowanie przypo- wierzchniowe).

Jak już wspomniano, w symulacji zjawisk mecha- nicznych moduł Younga i moduł styczny uzależniono od temperatury, natomiast granicę plastyczności - od temperatury i składu fazowego hartowanego obiektu.

Moduł Younga i moduł styczny (E i Et) były równe odpowiednio E=2×105 i Et=1,1×104 [MPa] (Et=0,055E), natomiast granice plastyczności (Y0k): 150, 450, 1100 i 300 [MPa], odpowiednio dla austenitu, bainitu, mar- tenzytu i perlitu (oraz ferrytu), w temperaturze 300 K.

W temperaturze solidusu (1700 K) i wyższej moduł Younga i moduł styczny przyjęto o wartościach 100 i 5.5 [MPa], natomiast granice plastyczności były równe 5 [MPa]. Wielkości te przyjęto na podstawie danych zamieszczonych w pracach [1,4,7]. Wykorzystując dys- kretne wartości wielkości termofizycznych zależne od temperatury, dokonano ich aproksymacji sklejonymi funkcjami kwadratowymi.

Założone wartości modułu Younga, modułu styczne- go oraz granicy plastyczności dla perlitu (sferoidytu),

(4)

Adam Bokota, Tomasz Domański, Alieksiey Mikhaylovich Guriev, Andrey Mikhaylovich Markov

w temperaturze 300 K potwierdzają wyniki uzyskane ze statycznej próby rozciągania próbki z rozważanej stali.

W zależności od przykładu założono, że materiał charak- teryzuje się wzmocnieniem izotropowym, bądź wzmoc- nieniem kinematycznym.

Symulacji hartowania poddano obiekt osiowosyme- tryczny o wymiarach φ25×50 mm (rys. 1).

Rys. 1. Schemat rozważanego układu oraz przyjęte warunki brzegowe

Nagrzewanie obiektu realizowano warunkiem brze- gowym typu Newtona symulującym nagrzewanie w złożu fluidalnym o temperaturze 1550 K. Temperatu- ra początkowa nagrzewanego obiektu była równa 300 K, a strukturą wyjściową był perlit (sferoidyt). Współczyn- nik przejmowania ciepła złoża fluidalnego przyjęto stały (niezależny od temperatury) o wartości 3800 W/(m2K).

Na powierzchniach czołowych obiektu przyjęto mniejszy współczynnik przejmowania ciepła o wartości 2000 W/(m2K). Uwzględniono w ten sposób utrudniony (gorszy w praktyce) opływ warstwy fluidalnej na po- wierzchniach czołowych nagrzewanego w ten sposób obiektu.

Rozkład temperatury i uzyskana strefa austenitu po zakończeniu nagrzewania przedstawiono na rys.2.

Rys. 2. Rozkłady po zakończeniu nagrzewania; a) temperatury [K], b) udziału fazowego austenitu

Symulację nagrzewania kontynuowano do osiągnięcia maksymalnej temperatury 1350 K w otoczeniu punktu 3 (rys. 1). W symulacji przemiany fazowej nagrzewania (przemiany austenitycznej) wykorzystano wykres CTPA

odczytując z niego Ac1(t), Accm(t).

Chłodzenie nagrzanego obiektu realizowano również warunkiem brzegowym typu Newtona, przyjmując wartość współczynnika przejmowania ciepła równą 3800 W/(m2K) (chłodzenie w złożu fluidalnym). Tempe- ratura medium chłodzącego (T) była równa 300 K.

Entalpie przemian fazowych przyjęto o wartościach:

H2=HA-B=314×106, H4=HA-M=630×106, H3=H5=HA-P=800×106, [J/m3]. Symulację chłodzenia kontynuowano do uzyskania w całym obiekcie tempera- tury równej 300 K.

Rys. 3. Kinetyka przemian w punktach 1 i 2 przekroju A-A Rozkłady naprężeń własnych, po procesie hartowa- nia, przedstawiono na rysunkach 4÷8. Na rysunkach porównano naprężenia uzyskane z symulacji przy zało- żeniu wzmocnienia izotropowego (rysunki po lewej stronie), bądź kinematycznego (rysunki po prawej stronie).

Rys. 4. Rozkłady naprężeń własnych promieniowych

Rys. 5. Rozkłady naprężeń własnych stycznych

0 3 6 9 12

r, mm

0 3 6 9 12

r, mm

0 5 10 15 20 25

z, mm

T

950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400

a) b)

0 3 6 9 12

r, mm

0 3 6 9 12

r, mm

0 5 10 15 20 25

A

T A

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

0.1 1.0 10.0 100.0

Czas, s

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Ułamek fazy

perlit

austenit martenzyt

bainit pkt 2, r=12.5 mm

Ac1(t), Accm(t)

prz. A-A, z=12.5 mm perlit

0 3 6 9 12

r, mm

0 3 6 9 12

0 5 10 15 20 25 b)

r

σ a)

0 3 6 9 12

r, mm

0 3 6 9 12

0 5 10 15 20 25

r

σ c)

-700-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200300

400

r

σ

0 3 6 9 12

r, mm

0 3 6 9 12

0 5 10 15 20 25 b)

a)

rz

σ

0 3 6 9 12

r, mm

0 3 6 9 12

0 5 10 15 20 25

rz

σ c)

-250

-225-200

-175

-150-125

-100-75

-50

-250

25

σrz

(5)

Rys. 6. Rozkłady naprężeń własnych obwodowych

Rys. 7. Rozkłady naprężeń własnych osiowych

Rys. 8. Rozkłady naprężeń własnych efektywnych Na rys .9 przedstawiono rozkłady naprężeń własnych wzdłuż promienia. Ac1(t)i Accm(t) oznaczają temperatu- ry początku i zakończenia austenityzowania z uwzględ- nieniem szybkości nagrzewania (wykres CTPa).

Rys. 9. Rozkłady naprężeń własnych wzdłuż promienia, prze- krój A-A.

W celu ułatwienia analizy generujących się naprężeń w procesie hartowania rozważanego obiektu, na rys. 10 (w wyróżnionych punktach) przedstawiono historię generowania się izotropowych odkształceń termicznych i odkształceń strukturalnych (εTph). Końcowe wartości tych odkształceń (czas 200 s), to odkształcenia struktu- ralne (εph).

Rys. 10. Historia generowania się izotropowych odkształceń termicznych i strukturalnych (Tph) w punktach 1 i 2 przekroju

A-A (rys.1)

Na kolejnych rysunkach przedstawiono historię genero- wania się naprężeń hartowniczych w wyróżnionych punktach przekroju A-A (rys.1).

0 3 6 9 12

r, mm

0 3 6 9 12

0 5 10 15 20 25 b)

a)

σϕ

0 3 6 9 12

r, mm

0 3 6 9 12

0 5 10 15 20 25

ϕ

σ c)

-1200-1100-1000-900-800-700-600-500-400-300-200-1000100200300400

σϕ

0 3 6 9 12

r, mm

0 3 6 9 12

0 5 10 15 20 25 b)

a)

z

σ

0 3 6 9 12

r, mm

0 3 6 9 12

0 5 10 15 20 25

z

σ c)

-1250

-1050

-850

-650

-450

-250

-50

150

350

550

z

σ

0 3 6 9 12

r, mm

0 3 6 9 12

0 5 10 15 20 25 b) a)

σef

0 3 6 9 12

r, mm

0 3 6 9 12

0 5 10 15 20 25

σef

c)

0

100200

300400

500600

700800

900

10001100

1200

σef

(6)

Adam Bokota, Tomasz Domański, Alieksiey Mikhaylovich Guriev, Andrey Mikhaylovich Markov

Rys. 11. Historia generowania się naprężeń w otoczeniu punk- tów 1 i 2 przekroju A-A. Wpływ rodzaju wzmocnienia Rozkłady efektywnych odkształceń plastycznych przedstawiono na rys.12, natomiast rozkłady tych od- kształceń wzdłuż promienia w przekrojach A-A i B-B - na rys. 14. Przedstawiono również rozkłady efektywnych odkształceń transformacyjnych (rys.13).

Rys. 12. Rozkłady efektywnych odkształceń plastycznych (×10-3)

Rys. 13. Rozkłady efektywnych odkształceń transformacyjnych (×10-3)

Rys. 14. Rozkłady efektywnych odkształceń plastycznych wzdłuż promienia, przekroje A-A i B-B (rys.1)

4. PODSUMOWANIE

Rozkłady naprężeń uzyskane z zastosowaniem w modelu zjawisk mechanicznych wzmocnienia izotro- powego lub kinematycznego są podobne, a ich wartości można przyjąć za porównywalne (rys. 4÷8). W obydwu przypadkach rozkłady znaczących normalnych naprężeń hartowniczych są korzystne (ściskanie w warstwach przypowierzchniowych). Stosując wzmocnienie kinema- tyczne, otrzymano nieznacznie niższy poziom naprężeń normalnych i efektywnych (rys. 11). Odzwierciedla to również historia generowania się naprężeń hartowni- czych. Uzyskany rozkład odkształceń plastycznych jest również porównywalny (rys. 12), natomiast rozkład odkształceń transformacyjnych jest nieco inny w przy- padku wzmocnienia izotropowego, a inny w przypadku wzmocnienia kinematycznego (rys. 13). Różnice pomię- dzy uzyskiwanymi wynikami symulacji zjawisk mecha- nicznych, w zależności od wyboru rodzaju umacniania

0 3 6 9 12

r, mm

0 3 6 9 12

0 5 10 15 20 25

z, mm

b)

a)

p

εef

0 3 6 9 12

r, mm

0 3 6 9 12

0 5 10 15 20 25 c)

p

εef

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

p

εef

0 3 6 9 12

r, mm

0 3 6 9 12

0 5 10 15 20 25

z, mm

b) a)

0 3 6 9 12

r, mm

0 3 6 9 12

0 5 10 15 20 25 tp c)

εef tp

εef

0123456789101112131415

tp

εef

(7)

się materiału hartowanego obiektu, to skutek sposobu hartowania. Symulacja zarówno nagrzewania, jak i chłodzenia sprawia, że w procesie hartowania mają miejsce zarówno dociążenia, jak i odciążenia w historii generowania się naprężeń hartowniczych. Również

rozkłady efektywnych odkształceń są korzystne [rys. 12].

Umocnienie materiału ma miejsce w warstwach przypo- wierzchniowych, a to oznacza, że warstwa wierzchnia po takim hartowaniu ma dobre własności mechaniczne (podwyższona granica plastyczności). .

Literatura

1. Bokota A., Domański T.: Numerical analysis of thermo-mechanical phenomena of hardening process of elements made of carbon steel C80U. “Archives of Metallurgy and Materials” 2007, nr 2, 52, .. 277-288.

2. Bokota A., Domański T.: Model numeryczny posuwowego hartowania elementów maszyn wykonywanych ze stali narzędziowych. W: Informatyka w technologii metali. Materiały XII Konferencji KomPlasTech2005, nr 9. Ustroń 16-19 stycznia 2005, s. 65-72.

3. Bokota A., Iskierka S.: Effect of phase transformation on stress states in surface layer of laser hardened carbon steel. ISIJ International 1996, t. 36, nr 11, p. 1383-1391.

4. Coret M., Combescure A.: A mesomodel for the numerical simulation of the multiphasic behavior of materials under anisothermal loading (application to two low-carbon steels). “International Journal of Mechanical Sci- ences” 2002, p. 1947-1963.

5. Gür H. C., Tekkaya E. A.: Numerical investigation of non-homogeneous plastic deformation in quenching proc- ess. “Materials Science and Engineering” 2001, p. 164–169.

6. Liu C., Xu X., Liu Z., A FEM modeling of quenching and tempering and its application in industrial engineer- ing. “Finite Elements in Analysis and Design” 2002, p. 1053-1070.

7. Pietrzyk M.: Through-process modelling of microstructure evolution in hot forming of steels. “Materials Process- ing Technology” 2002, p. 53-62.

8. Raniecki B., Tanaka K.: On the thermodynamic driving force for martensitic phase transformation. ICRS 3, Residual Stresses III, Science and Technolgy, t. 1, 1992, p. 196-201.

9. Taleb L., Sidoroff F.: A micromechanical modelling of the Greenwood-Johnson mechanism in transformation induced plasticity. “International Journal of Plasticity” 2003, p. 1821-1842.

10. Zienkiewicz O.C. and Taylor R.L.: The finite element method. T1,2. Fifth ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000.

Cytaty

Powiązane dokumenty

w Poznaniu. Suchy Las) Kościół parafialny p.w. 1989 -1990 wykonano re­ m ont kapitalny konstrukcji koś­ cioła polegający na naprawie usz­ kodzonych elem entów

are present at the leading edge, one at the midspan and two in the proximity of the juncture with the side-plates. The reason for the detected noise increase could be related to

Results of tests in no external disturbance Tests in no external disturbance are carried out with various control parameters and with or without dead bands. 16 to 20) In no

sonable results, thus the adsorption data of 2,4-DCP and 4-CP on anaerobically digest- ed dewatered sewage sludge fits well to Lagergren’s pseudo-first order equation.

Firma chce być dystrybutorem lub agentem handlowym producentów wysokiej jakości podłóg drewnianych, mebli łazienkowych i kuchennych oraz wyrobów sanitarnych z krajów

Streszczenie. W pracy przedstawiono metodykę badania naprężeń własnych w elementach kolejowych zestawów kołowych. Zastosowano pomiary tensometryczne. Naprężenia

Model matematyczny pola naprężeń termicznych w węzłach konstrukcyjnych zbiornika reaktora opracowano przy pewnych założeniach :.. - pole temperatury w obszarze jest dane,

Rów nanie (10) daje nam pew ną zależność spełniającą zawsze zasadę stałej objętości, k tó ra um ożliw ia praw idłow e określanie odkształceń

W pracy rozpatrywane są układy maszyn górniczych, które można badaó za pomocą modelu o parametrach rozłożonych w sposób ciągły, przedstawionego na rys.1. Do takich

Model kinetyki przemian fazowych w stanie stałym oraz sposób wyznaczania udziałów fazowych dotyczy stali do pracy na gorąco (W360) o składzie chemicznym poda- nym w tabeli

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że wpływ prędkości zanurzania na pola naprężeń oraz odkształceń jest znaczący.. Zwiększenie prędkości zanurzania powoduje

Na podkreślenie zasługuje fakt, że z formalnego punktu widzenia takie same definicje oporów należy przyjąć dla węzłów leżących w pobliżu powierzchni granicznych

Z wyników zaprezentowanych w tabeli 3 można zauważyć, że w przypadku obciążenia przyłożonego poprzecznie do włókien (I) maksymalne wartości naprężeń są

[r]

Numeryczne

Uzyskane wyniki obliczeń wskazują na znaczne przekroczenie dopuszczał- 2 nych naprężeń w pierścieniach i prętach, które dla miedzi wynoszą 70 MN/m • Maksymalne

7. W obszarze granic ziarn stali Cr-Mn z glinem lub krzemem tworzą się tlenki o odmiennym składzie chemicznym niż tlenki na przekroju ziarn. Utlenianie glinu i

Celem analizy jest utworzenie obrazu rozkładu przestrzennego oraz ewolucji w czasie pola temperatury korpusu zapory (sekcji 22) w trakcie rocznego cyklu zmian

W czasie jego malowania Max Weber liczył 59 lat i od niemal półwiecza mieszkał w Stanach Zjednoczonych, lecz pełna żywiołowego tańca scena zapewne jest reminiscencją

Analiza oceny zróżnicowania obszarów metropolitalnych według typo- logii OECD przeprowadzona za pomocą hierarchicznej metody aglomera- cyjnej Warda pozwala stwierdzić, że

Zarówno z analizy wymiaru fraktalnego, jak i odchylenia standardowego wynika, że najmniejszym ryzykiem w analizowanym okresie charakteryzowały się sektory małych i średnich

2. The second objective is “more practical”. It consists in showing how to use the Bible properly “when seeking enlightenment in order to deepen one’s moral reflection or

Dlatego pozostaje powtórzyć to, co zostało już powiedziane o placebo, które trafnie użyte może okazać się remedium: w deliberacji heureza i indukcja stwarzają... szansę