• Nie Znaleziono Wyników

WYTYCZNE PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ na Oddziale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "WYTYCZNE PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ na Oddziale"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

WYTYCZNE PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ

na Oddziale Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu

I. WYMOGI OGÓLNE

1. Praca licencjacka (kazuistyczna) jest pracą wykonywaną samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Promotorem może być nauczyciel akademicki posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i co najmniej tytuł zawodowy magistra.

2. Temat pracy powinien być związany z kierunkiem kształcenia studenta i profilem naukowym promotora.

3. Przygotowanie pracy licencjackiej powinno ukształtować umiejętności:

Objęcia pacjenta całościową opieką w tym umiejętności diagnozowania stanu, problemów i potrzeb pacjenta.

Opracowywania planów i programów opieki dostosowanych do wcześniej ustalonego stanu pacjenta, określenia zasad realizacji planów i programów opieki nad pacjentem, oceny i weryfikacji podjętych działań.

Samodzielnego wyszukiwania materiałów źródłowych w istniejących opracowaniach naukowych i elektronicznych bazach danych.

Prowadzenia logicznego wywodu i formułowania wniosków.

II.WYMOGI MERYTORYCZNE

1. Praca licencjacka powinna być pracą kazuistyczną (opisem przypadku).

Praca kazuistyczna to praca przedstawiająca omówienie jakiegoś problemu przy użyciu szczegółowego przykładu opisu przypadku klinicznego.

2. Treść pracy powinna być zgodna z jej tematem i posiadać odniesienia do podstawowej literatury przedmiotu.

3. Praca powinna mieć prawidłową konstrukcję, być napisana jasnym, logicznym i poprawnym językiem (w formie bezosobowej, w czasie teraźniejszym) z zachowaniem

wszelkich reguł właściwych dla opracowań naukowych.

(2)

4. Struktura pracy licencjackiej powinna być oparta o następującą strukturę: Wprowadzenie, Prezentacja przypadku, Dyskusja, Wnioski.

III. STRUKTURA PRACY

STRONA TYTUŁOWA – powinna zawierać:

Nazwę uczelni i wydziału.

Imię i nazwisko autora pracy.

Tytuł pracy w języku polskim.

Tytuł pracy w języku angielskim.

Rodzaj pracy.

Tytuł naukowy lub stopień naukowy oraz imię i nazwisko promotora pracy.

Nazwę zakładu/katedry w którym praca została wykonana.

Miejsce i rok.

SPIS TREŚCI – powinien zawierać informuje o stronach na których rozpoczynają się poszczególne części pracy.

WPROWADZENIE – część pracy, która powinna uwzględniać:

Przedstawienie problemu, który jest przedmiotem opisywanego przypadku.

Sformułowanie w sposób szczegółowy celów pracy z uzasadnieniem ich podjęcia.

PREZENTACJA PRZYPADKU – część pracy, która powinna być napisana w formie narracyjnej. Prezentacja przypadku powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące pacjenta oraz chronologiczny opis przebiegu choroby.

Prezentacja przypadku może być podzielona na podrozdziały, które powinny uwzględniać:

1. Informacje z przeprowadzonego z pacjentem wywiadu.

2. Dane demograficzne (np. wiek, wzrost, waga).

Podstawowe dolegliwości.

Choroby współistniejące.

Przeszłość chorobową pacjenta.

Uczulenia.

Wywiad rodzinny i środowiskowy.

3. Informacje o przyjmowanych lekach i ich ewentualnych działaniach ubocznych.

4. Informacje o zabiegach medycznych.

5. Informacje uzyskane z badania klinicznego.

6. Wyniki badań dodatkowych.

(3)

7. Diagnozę.

8. Zastosowane leczenie.

9. Dalsze losy pacjenta (krótko- i długoterminowe efekty naszej opieki).

10. Informacje o uzyskanej pozytywnej decyzji odpowiedniej Komisji Bioetycznej (data i nr decyzji).

DYSKUSJA (OMÓWIENIE WYNIKÓW) – część pracy która powinna uwzględniać:

Porównanie opisywanego przypadku z podobnymi przypadkami przedstawionymi w pracach innych autorów.

Przedstawienie najważniejszych obserwacji i ich ewentualne zastosowanie praktyczne.

WNIOSKI – powinny korespondować z założonymi celami pracy, mieć formę 3-5 punktów, podsumowujących najważniejsze osiągnięcia i stwierdzenia uzyskane w toku realizacji pracy.

STRESZCZENIE – powinno być stosunkowo krótkie od 150 do 250 słów. Powinno przedstawiać problem podejmowany w pracy. Struktura streszczenia powinna obejmować wstęp, cele pracy, prezentacje przypadku, podsumowanie i wnioski. Streszczenie powinno być jednobrzmiące w języku polskim i w języku angielskim.

BIBLIOGRAFIA (PIŚMIENNICTWO) – powinna zawierać wykaz cytowanej literatury w kolejności cytowania w pracy wg stylu Vancouver.

Odnośniki w pracy powinny być umieszczone w nawiasie kwadratowym na końcu zdania przed kropką [1]. Liczba pozycji w bibliografii jest uzależniona od tematu pracy. Zaleca się co najmniej 20 pozycji bibliograficznych z czego 10% powinny stanowić publikacje w języku angielskim.

ZAŁĄCZNIKI DO TEKSTU PRACY (ANEKS) – jako załączniki w egzemplarzu do akt powinny być dołączone:

Uchwała Komisji Bioetycznej o projekcie eksperymentu medycznego.

Oświadczenie o niepopełnieniu plagiatu.

Oświadczenie o samodzielnym opracowaniu.

Oświadczenie o zgodności pracy z nośnikiem elektronicznym.

IV. WYMOGI EDYTORSKIE

1. Praca powinna być napisana na arkuszu papieru A4, czcionką Times New Roman, o wielkości 12 pkt, z odstępem między wierszami – 1,5 interlinii.

(4)

2. Tekst pracy powinien być wyjustowany, marginesy na stronie odpowiednio ustawione:

górny i dolny: 2,5 cm; lewy – 3,5; prawy – 2 cm.

3. W celu oddzielenia od siebie nowych myśli powinno się stosować akapity – wcięcia tabulatorem.

4. Wszystkie strony pracy zaczynając od pierwszej strony spisu treści powinny być ponumerowane (numeracja stron w stopce, u dołu strony, po prawej stronie).

5. Numeracja rozdziałów i podrozdziałów powinna być co najwyżej trzypoziomowa, tekst tytułów powinien być wyrównany do lewego marginesu, tytuły rozdziałów powinny być

napisane pogrubioną czcionką 14 pkt, a tytuły podrozdziałów pogrubioną czcionką

o wielkości 12 pkt, (nie należy stawiać kropek na końcu tytułów, rozdziałów i podrozdziałów).

6. Rozdziały powinny zaczynać się od nowej strony, podrozdziały według zasady: jeśli tekst dochodzi do 2/3 strony, to nowy podrozdział zaczyna się od nowej strony.

7. Tabele powinny być opisane tytułem umieszczonym nad tabelą, czcionką 10 lub 12 pkt, bez odstępów międzyliniowych. Ryciny i fotografie powinny być kolorowe, opisane tytułem umieszczonym pod rycinami i fotografiami, czcionką 10 lub 12 pkt, bez odstępów międzyliniowych.

8. Fotografie powinny być opatrzone informacją, kto jest ich autorem. W przypadku źródeł internetowych należy podać autora, adres strony internetowej i datę wejścia.

9. Wszystkie tabele, ryciny, fotografie powinny być numerowane w sposób ciągły w całej pracy, zgodnie z ich kolejnością omawiania w tekście pracy, dla każdego typu obowiązuje osobna numeracja.

10. Wszystkie pojedyncze litery z końca wiersza powinny być przeniesione do wiersza następnego.

11. Wszystkie skróty użyte w pracy przy pierwszym ich użyciu powinny być rozwinięte (wyjaśnione).

12. Praca licencjacka powinna mieć 20-30 stron.

V. BIBLIOGRAFIA

Powinna być stosowana konsekwentnie w całej pracy. Pozycje bibliografii powinny pochodzić z ostatnich dziesięciu lat.

(5)

Pozycje internetowe powinny zawierać datę odczytania, nie powinny stanowić więcej niż 10% piśmiennictwa, chyba, że są odnośnikami do stron czasopism naukowych.

1. Cytowanie publikacji zamieszczonych w czasopismach

Każda pozycja powinna zawierać kolejno od lewej strony: nazwiska autorów z inicjałami imion, tytuł publikacji, tytuł czasopisma, rok wydania, tom/rocznik, strony od – do

Nazwy czasopism powinny być pisane całe, skróty dotyczą tylko czasopism indeksowanych w Index Medicus.

Burda K. Analiza problematyki satysfakcji pacjenta w powiązaniu z zagadnieniami dotyczącymi jakości opieki zdrowotnej. Antidotum 2003; 12: 61-80.

Gdy jest więcej autorów niż 3, po trzecim nazwisku powinno być i wsp. (nie podaje się dalszych nazwisk).

Prot K., Pałyska M., Anczewska M. i wsp. Badanie satysfakcji pacjenta w warunkach opieki środowiskowej. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14: 299-304.

2. Cytowanie książek

Każda pozycja powinna zawierać kolejno od lewej strony: nazwiska wszystkich autorów wraz z inicjałami imion, tytuł książki, wydawnictwo, rok wydania.

Dubisz S. (red.) Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 4. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.

3. Cytowanie rozdziałów z książek - gdy autor rozdziału nie jest autorem książki

Piątek A. Doskonalenie jakości opieki pielęgniarskiej [w:] Ksykiewicz-Dorota A. (red.) Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Wyd. CZELEJ, Lublin 2004: 161-184.

4. Cytowanie stron internetowych

Raports based on data of National Cancer Registry. [online] epid.coi.waw.pl/krn/ (dostęp 22.04.2015).

Powyższe wytyczne opracowano na podstawie:

Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (załącznik do Uchwały nr 281/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi).

Lenartowicz H., Kózka M. Metodologia badań w pielęgniarstwie. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2010.

(6)

Lesińska-Sawicka M., Kapała W. Case study w pielęgniarstwie. Wyd. Med. Borgis, Warszawa 2009.

Watała C., Różalski M., Boncler M., Kaźmierczak P. Badania i publikacje w naukach biomedycznych. Tom 2. Przygotowywanie publikacji. Wyd. α-medica Press, Bielsko- Biała 2011.

Opracowała: dr nauk o zdrowiu Beata Leśniczak Konsultacja merytoryczna:

Prof. dr hab. n med. Jerzy Loba Prof. dr hab. n med. Andrzej Zieliński Prof. dr hab. n med. Piotr Smolewski

Cytaty

Powiązane dokumenty

liści przyznali, że neurologia powinna się znaleźć na liście priorytetów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia ze względu na liczbę pacjentów z chorobami mózgu, która w

Promotor ma obowiązek zamieścić komplet materiałów dyplomowych w wersji cyfrowej na platformie Teams przed złożeniem dokumentacji dyplomowej przez studenta w Dziekanacie:..

1 p.b., decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się.. ostateczna lub budowa

Dziekanat wprowadza zatwierdzony przez Radę Wydziału tytuł Twojej pracy do USOS / APD!. Sprawdź zgodność tytułu na pracy

Numeracja rozdziałów i podrozdziałów powinna być co najwyżej trzypoziomowa, tekst tytułów powinien być wyrównany do lewego marginesu, tytuły rozdziałów

W małych otworach, poniżej 0,1–0,2 średnicy tarczy nerwu wzrokowego, jak i w młodszym wieku istnieje szansa na samoistne zamknięcie się otworu w czasie do

Zawał mięśnia sercowego stanowi najczęstszą przyczynę pęk- nięcia wolnej ściany lewej komory serca (LVFWR, left ventricle free wall rupture).. Leczenie interwencyjne zawału

Znacznie rzadziej dochodzi do obustronnego zajęcia nadnerczy (ok. 1% przypadków zespołu Cushinga), któ- ra jest wywołana przez pierwotną pigmentową chorobę guzkową nadnerczy