• Nie Znaleziono Wyników

ZAPROSZENIE na zwyczajne posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 20 kwietnia 2021 r

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZAPROSZENIE na zwyczajne posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 20 kwietnia 2021 r"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WF.002.2.8.2021.BB Wrocław, dn. 13.04.2021r.

ZAPROSZENIE

na zwyczajne posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Komunikaty Przewodniczącej RDN Literaturoznawwstwo.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny z dnia 16 marca 2021 r.

4. Sprawa wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agaty Zarzyckiej – ref. Przewodnicząca.

5. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Anieli Radeckiej (z wnioskiem o wyróżnienie doktoratu) – ref. prof. dr hab. Izabella Malej.

6. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Paulinie Nicko-Stępień

– ref. dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr.

7. Sprawa przewodu doktorskiego mgr. Ireneusza Staronia: wyznaczenie zakresu egzaminu z

dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie komisji do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej - ref. prof. dr hab. Dorota Heck.

8. Sprawa wyznaczenia promotora, sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK oraz potwierdzenia biegłości językowej na poziomie nie niższym niż B2 (tryb eksternistyczny) na wniosek mgr. Konrada Szymańskiego - ref. Przewodnicząca.

9. Sprawa zatrudnienia dr hab. Justyny Łukaszewicz na stanowisku profesora uczelni (w wymiarze pełnego etatu) w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej na czas określony (od dnia 06.07.2021 r. do 30.09.2028) – ref. Przewodnicząca.

10. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej

Literaturoznawstwo Prof. dr hab. Beata Baczyńska

Cytaty

Powiązane dokumenty

dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy. udział w

skomponowanie i artykulacja samodzielnej wypowiedzi na zadany temat w sposób świadczący o pełnym zrozumieniu pytania i znajomości tematu;. wnikliwe omówienie zagadnienia;

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Matyi: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia

Zasady rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w r.ak.. Elżbieta Skibińska-Cieńska,

Nankiera 15b) Porządek obrad:.. - Przyjęcie

Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych dr. Igor

Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Marii Stryszewskiej na stanowisku asystenta(2) w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej.

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 7 lipca 2020 r., o godz.. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 10 listopada 2020 r. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 15 grudnia 2020 r.. Przyjęcie

Jakości Kształcenia/ kierownika studiów podyplomowych na podstawie raportów z realizacji efektów uczenia się przygotowanych w odniesieniu do poszczególnych

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 9 lutego 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Sofii Kamińskiej: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu

na nadzwyczajne posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 2 lutego 2021 r.. Przyjęcie

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 9 marca 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Sprawa wyłonienia kandydatów do nagród Prezesa Rady Ministrów i nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ref.. Monika

w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2019 r. w sprawie

Marcina Wodzińskiego jako kandydata do I edycji Nagrody Heisiga w uznaniu za przełomowe i nowatorskie badania o znaczeniu światowym w zakresie studiów judaistycznych,

Nadaje się Pani mgr Paulinie Pająk stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem:

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 13 kwietnia 2021 r., o godz.. Przyjęcie

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się.. 13 kwietnia

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 maja 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Uchwała w sprawie zasad potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o