• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS POLONISTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP REJONOWY KLUCZ ODPOWIEDZI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS POLONISTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP REJONOWY KLUCZ ODPOWIEDZI"

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 1 z 4

KONKURS POLONISTYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP REJONOWY

KLUCZ ODPOWIEDZI

Numer zadania

Punktacja Zasady przyznawania punktu

Zad. 1. 0-3 Prawidłowe odpowiedzi: prawda, prawda, prawda, fałsz, fałsz, fałsz 6 prawidłowych odpowiedzi – 3 punkty

5-4 prawidłowych odpowiedzi – 1 punkt Zad. 2. 0-6 a) Rudy – Jan Bytnar

b) Zośka – Tadeusz Zawadzki c) Alek – Aleksy Dawidowski

Trzy prawidłowe odpowiedzi – 6 punktów Dwie prawidłowe odpowiedzi – 3 punkty

Zad. 3. 0-2 Pogłębiona, trafna, oryginalna puenta/refleksja – 2 punkty Powierzchowna, zbanalizowana puenta/refleksja – 1 punkt Błąd językowy powoduje zerowanie odpowiedzi.

Zad. 4. 0-9 A) Prawidłowe odpowiedzi: B ponieważ D

3 punkty przyznajemy za bezbłędną odpowiedź.

B) Poprawne i trafne przywołanie autora, tytułu i bohatera – 3 punkty Pogłębione, oryginalne scharakteryzowanie konsekwencji – 3 punkty

Powierzchowna odpowiedź – 1 punkt

Błąd językowy powoduje odjęcie 1 punktu, dwa błędy językowe powodują odjęcie 2 punktów, trzy błędy powodują odjęcie 3 punktów.

Zad. 5. 0-2 Prawidłowa odpowiedź a) kto o mnie dba – 2 punkty

Zad. 6. 0-7 Poprawna teza, uzasadniona pogłębioną argumentacją wynikającą z odwołania do treści reportażu i z przywołania wartościowych

estetycznie i merytorycznie kontekstów – 7 punktów

Powierzchowna argumentacja, dwa poprawne argumenty – 4 punkty Jeden poprawny argument – 1 punkt

Jeśli uczeń w argumentacji nie odwołuje się do tekstu literackiego/tekstu kultury, nie przyznajemy punktu.

Oceniamy również poprawność językową.

Jeden błąd ortograficzny lub dwa inne językowe – odjęcie 1 punktu;

większa liczba błędów – odjęcie 2 punktów Zad. 7. 0-6 Wartość merytoryczna recenzji:

– 4 punkty (za trzy dystynktywne cechy recenzji), oryginalny wywód, 2 punkty (za dwie cechy) i powierzchowny charakter recenzowania i 1 punkt (za jedną).

Na przykład:

- uczeń ocenia fenomen powieści

- uwzględnia problem identyfikacji z bohaterami opowieści - bierze pod uwagę styl narracji

(2)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 2 z 4

- zapisuje subiektywne wrażenia i ocenia - analizuje kompozycję, język dzieła

Poprawność językowa, 5 zdań złożonych - 2 punkty. Błąd

ortograficzny, dwa błędy interpunkcyjne – odjęcie jednego punktu, większa liczba błędów – odjęcie dwóch punktów

Zad. 8. 0-2 Prawidłowa odpowiedź a – 2 punkty

Zad.9. 0-4 Dialog znajdujący uzasadnienie w treści piosenki i przesłaniu obrazu, oryginalnie ujmujący problem zwyciężonych - niepokonanych zesłańców – 4 punkty

Dialog pobieżny, pomijający część polecenia – 2 punkty

Dialog nie znajdujący uzasadnienia w treści piosenki i przesłaniu obrazu – zerowanie odpowiedzi

Jeden błąd ortograficzny lub dwa inne językowe – odjęcie 1 punktu;

większa liczba błędów – odjęcie 2 punktów Zad.10. 0-2 Prawidłowa odpowiedź: c – 2 punkty

Zad. 11 0-7 Prawidłowe odpowiedzi

Z Y G I E R

R A D E K

A N D R Z E J

P A U L S O N

T R Z Y

P A Z U R

K O R E P E T Y C J E

R U D O L F

D Z I A D Y

O Z I E R S K I J

N O G A C K I

A N N A

Hasło: Reduta Ordona

Utwór recytowany w trakcie lekcji przez Bernarda Zygiera. Recytacja ta wywarła ogromny wpływ na bohaterów powieści.

Prawidłowe hasło – 1 punkt

Wyjaśnienie jego związku z treścią lektury – 1 punkt 12 prawidłowych odpowiedzi – 5 punktów

11 prawidłowych odpowiedzi – 4 punkty 10 prawidłowych odpowiedzi – 3 punkty 9 prawidłowych odpowiedzi – 2 punkty 8 prawidłowych odpowiedzi – 1 punkt Zad.12. 0-50 Kryteria oceny i punktacja:

I Warstwa koncepcyjna (0-10) Stopień rozumienia tematu:

 wyczerpujący, pogłębiony, poszerzony, stanowisko adekwatne do problemu podanego w poleceniu – 10 punktów,

 poprawny; stanowisko częściowo adekwatne do problemu podanego w poleceniu – 6 punktów,

(3)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 3 z 4

 niepełny, stanowisko nieadekwatne do problemu podanego w poleceniu – 3 punkty,

 brak stanowiska – 0 punktów.

II Warstwa semantyczna (zawartość treściowa) (0-15):

 uczeń zachował odpowiednią liczbę zawartych w pracy informacji;

zadbał o ich jakość; zaprezentował trafnie wiedzę o literaturze;

prezentował pogłębioną wiedzę o człowieku, życiu, świecie; pracę charakteryzuje spójność semantyczna podporządkowana planowi wewnętrznemu pracy; brak błędów rzeczowych – 15 punktów,

 list nie zawiera pełnej argumentacji (co najmniej 3 konteksty literackie, filmowe, muzyczne lub malarskie); niektóre konteksty odbiegają od tematu i nie zapewniają odpowiedniej jakości wywodu; uczeń prezentuje tylko podstawową wiedzę o literaturze;

prezentowane refleksje o człowieku, życiu, świecie mają zbyt ogólny charakter; praca zawiera uchybienia w zakresie spójności semantycznej, choć możemy w niej dostrzec plan wewnętrzny;

częściowe uzasadnienie; nie więcej niż jeden błąd rzeczowy – 10 punktów,

 list zawiera jedynie śladową argumentację (1 argument, 1 kontekst); konteksty odbiegają od tematu; uczeń nie wykorzystuje wiedzy o literaturze; prezentowane refleksje o człowieku, życiu, świecie mają stereotypowy i zbanalizowany charakter; praca zawiera znaczne uchybienia w zakresie spójności semantycznej; nie zawiera planu wewnętrznego; nie więcej niż dwa błędy rzeczowe – 5 punków.

Uwaga: Trzy błędy rzeczowe powodują zerowanie pracy!

III Warstwa kompozycyjna (0-10):

 uczeń zadbał o kolejność przedstawianych informacji i tekstów;

zadbał o zachowanie proporcji między poszczególnymi częściami pracy; prezentował logiczny i pogłębiony wywód; posługiwał się argumentami przywoływanymi w odpowiednim miejscu; wyraźnie zaakcentował i w pełni uzasadnił tezę/hipotezę; zadbał o trójdzielność kompozycji z właściwym układem graficznym (akapity); zachował wszystkie cechy formalne listu – 10 punktów,

 praca zawiera drobne uchybienia w zakresie kolejności przedstawianych informacji; zauważamy w niej zachwianie proporcji między poszczególnymi częściami; wywód logiczny, ale niepogłębiony; niektóre argumenty mogą mieć przypadkowy charakter; praca posiada częściowo uzasadnioną tezę/hipotezę;

zaburzenia funkcjonalności i spójności kompozycji – 5 punktów,

 praca zawiera znaczne zaburzenia spójności i funkcjonalności – 2 punkty,

 brak zamysłu kompozycyjnego, niespójna wypowiedź – 0 punktów.

(4)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 4 z 4

IV Warstwa redakcyjna. Język i styl (0-15):

 pracę charakteryzuje poprawne użycie języka. W wypowiedzi poprawnie stosowane jest bogate słownictwo (pod względem znaczeniowym, frazeologicznym, fleksyjnym, słowotwórczym).

Praca jest poprawna pod względem składniowym i stylistycznym.

Styl jest funkcjonalny i dopasowany do sytuacji komunikacyjnej.

Bezbłędna ortografia i interpunkcja; dostrzegamy znamiona literackiego stylu – 15 punktów,

 pracę charakteryzuje poprawne użycie języka. W wypowiedzi poprawnie stosowane jest słownictwo (pod względem znaczeniowym, frazeologicznym, fleksyjnym, słowotwórczym).

Praca jest poprawna pod względem składniowym i stylistycznym.

Styl jest funkcjonalny i dopasowany do sytuacji komunikacyjnej.

Dopuszczalny jeden błąd ortograficzny, dwa interpunkcyjne – 10 punktów,

Większa liczba błędów powoduje obniżenie punktacji:

 2–3 błędy ortograficzne, 3–5 interpunkcyjnych, powyżej 3 pozostałych błędów językowych – 5 punktów,

 4–5 błędów ortograficznych, powyżej 6 interpunkcyjnych, powyżej 6 pozostałych błędów językowych – 3 punkty,

liczne błędy rażące – 0 punktów.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

UWAGA: Jeśli Uczeń nie rozpozna stylu, to nie oceniamy drugiej części odpowiedzi (charakterystycznego elementu) i przyznajemy 0 pkt.. Giuseppe Garibaldi

Rzeczpospolita Krakowska; Wolne Miasto Kraków; [Rzeczpospolita Krakowska Wolna, Niepodległa i Ściśle Neutralna; Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków i jego

Paul Schmidt: Wir machen eine Klassenfahrt und brauchen für 24 Schüler und 2 Betreuer Übernachtungsplätze.. Insgesamt also für

Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych Klucz odpowiedzi.

UWAGA: Jeśli uczeń odpowie NIE, to całe zadanie C jest na zero punktówB. widać wieżę kościoła Mariackiego w

Za odniesienie się do podpunktu przyznaje się po 1 punkcie, a za odniesienie się i jego rozwinięcie po

Uzasadnienie: Elektrony z piłeczki odpychają elektrony zgromadzone na kulce elektroskopu. Te ostatnie przejdą na pręcik i

Na podstawie źródła i wiedzy pozaźródłowej odpowiedz na pytania. „[...] Dwojaką Krzyżacy a najhaniebniejszą ośmielili się popełnić zbrodnię, z którą żaden czyn

zasada pryncypatu – zasada władzy zwierzchniej nad książętami dzielnicowymi; do pryncepsa należały rządy w dzielnicy senioralnej, polityka zagraniczna – (0-1 pkt)...

0 pkt – za brak nazwy państwa/błędną nazwę państwa nawet jeśli data jest poprawna A... klasycyzmu; [neoklasycystyczny; klasycystyczny] (0-1 pkt) B. urzędy, teatry,

prezentowane refleksje o człowieku, życiu, świecie mają zbyt ogólny charakter; praca zawiera uchybienia w zakresie spójności semantycznej, choć możemy w niej

Uwaga – jeśli uczeń przypisze dwie odpowiedzi do jednego punktu nie przyznajemy punktów za taką

Konkurs Fizyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych Klucz odpowiedzi.

składniowe (nie więcej niż trzy błędy interpunkcyjne – 10 punktów); rozumienie interpunkcji ze względu na jej. funkcje składniowe (nie więcej niż

(0-2) Przywołane przez Witolda Pileckiego słowa: „Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać” są parafrazą cytatu…. a) Tomasza

Zadanie 1 (JEDEN PUNKT ZA KAŻDĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ) 1.. Do you

Uczestnik powstania listopadowego, działacz Wielkiej Emigracji, emisariusz, jeden z założycieli Stowarzyszenia Ludu Polskiego.

……….. b) „…zebrawszy wszystkie siły pretorianów, słał gońca za gońcem do zbliżającego się cezara z oznajmieniem, że nic nie straci ze

b) Wyliczenie opóźnia pojawienie się refleksji; wzmacnia efekt bezinteresownego zachwytu pięknem przyrody; prezentuje kolejność poetyckiego spojrzenia, przypominającego

„wynaturzone” wzorce estetyki. Odpowiedzi mogą być bardzo subiektywne. Punktujemy odpowiedzi znajdujące uzasadnienie w treści wiersza. wartości dobra, prawdy i piękna

[r]

Przedstaw również swoje refleksje i ustosunkuj się do sądu Tadeusza Sobolewskiego -„«Będzie piękny dzień, chce