Związek między całką oznaczoną i nieoznaczoną

64  Download (0)

Full text

(1)

Lista 18. Zastosowanie całek do liczenia pól

Pola pod wykresem

Zaczniemy od prawdziwej definicji całki oznaczonej, czyli pola pod wykresem. Później okaże się, że w istocie jest dużo łatwiej liczyć całki oznaczone za pomocą nieoznaczonych, ale na początek, dla zrozumienia, podamy prawdziwą definicję całki oznaczonej.

Załóżmy więc, że mamy funkcję (ciągłą) f : [a, b] → R. Aby policzyć jej pole pod wykresem potrzebujemy pojęć takich jak podział odcinka i sumy riemmanowskie.

Definicja. Podziałem odcinka [a, b] nazywamy ciąg punktów Pn = {x0, x1, ..., xn} takich, że x0= a, xn= b oraz xi< xi+1.

Grubością podziału ρ(Pn) nazywamy największą odległość Xi od xi+1, czyli formalnie ρ(Pn) = max

i∈{0,...,n−1}(xi+1− xi).

Definicja. Dolną i górną sumą riemmanowską dla podziału Pn = {x0, x1, ..., xn} nazywamy na- stępujące wielkości:

SP

n(f ) =

n−1

X

i=0

inf

x∈[xi,xi+1]

f (x)(x1+1− xi), SPn(f ) =

n−1

X

i=0

sup

x∈[xi,xi+1]

f (x)(x1+1− xi).

1. Narysuj dowolną funkcję ciągłą na odcinku [a, b]. Narysuj pola jakie liczą wskazane sumy.

2. Rozważ odcinek [0, 1] i policz dolne i górne sumy riemmanowskie dla podziału Pn = {0, 1/n, 2/n, ..., (n−

1)/n, 1} i funkcji:

(a) f (x) = x, (b) f (x) = ax + b,

(c) f (x) = χQ(x),

gdzie χQ(x) jest równe 1, gdy x ∈ Q oraz 0 gdy x 6∈ Q.

Jaka jest więc idea liczenia pól pod wykresem? Bierzemy coraz drobniejsze podziały, liczymy górne i dolne sumy riemmanowskie i patrzymy, czy zbliżają się do siebie (a zatem do pewnej liczby).

Definicja. Ciąg podziałów Pn nazywamy dobrym, jeśli grubości podziału ρ(Pn) są coraz mniejsze, tzn. limn→∞ρ(Pn) = 0.

Twierdzenie. Jeśli funkcja f : [a, b] → R jest ciągła, to dla każdego dobrego ciągu podziałów Pn odcinka [a, b] następująca granice są równe:

Z b a

f (x) dx = lim

n→∞SPn(f ) = lim

n→∞SPn(f )

i nie zależą od wybieranych podziałów tak długo, jak wybieramy podziały dobre. Powyższa wielkość to dokładnie całka oznaczona (pole pod wykresem) funkcji f na odcinku [a, b].

3. Dobierz odpowiedni ciąg podziałów a następnie policz: (a) R3

1(2x + 1) dx, (b) Rb

aαx + β.

Powiedz jakie pola liczą te całki.

4. Dobierz podziały równo rozłożone Pn i policz całkęR1 0 x2dx.

5. Policz całkęRe 1

ln x

x dx (Wskazówka: Dobierz Pn= {ei/n: i = 0, ..., n}).

6. Policz całkęR10 1 e2xdx.

7. Policz całkęR2 1

1

xdx (Wskazówka: Dobierz Pn= {2i/n: i = 0, ..., n}).

1

(2)

Związek między całką oznaczoną i nieoznaczoną

Poniższe twierdzenie z powodzeniem może startować w konkursie na najważniejsze w matematyce.

Twierdzenie (Zasadnicze Twierdzenie Analizy). Załóżmy, że mamy daną funkcję ciągłą f : [a, b] → R i jej całkę nieoznaczoną R f (x) dx = F (x) + C (tzn. F0(x) = f (x)). Wtedy całka oznaczoną z funkcji f na przedziale [a, b] jest równa

Z b a

f (x) dx = F (b) − F (a), (1)

8. Policz poniższe całki oznaczone i powiedz jakie pola zostały w ten sposób policzone.

(a) R3

1 2x + 3 dx, (b) R3

1 −2x + 3 dx, (c) R1

0 x2dx, (d) Rπ

0 sin(x) dx, (e) R

π

0 x · cos(x2) dx, (f) R8

0 x2/3dx, (g) R1

−1sin(x3)2cos(x3−2x)dx, (h) R−1

−3(x3+ x2− 3x) dx.

Na koniec uzasadnimy sobie dlaczego tak różne operacje jak całka nieoznaczona (odwracanie ope- racji pochodnej) oraz oznaczona (liczenie pól) są tak mocno powiązane.

Twierdzenie (Odwrotne Zasadnicze Twierdzenie Analizy). Załóżmy, że mamy daną funkję ciągłą g : [a, b] → R taką, że jej pochodna istnieje w (a, b) i jest ciągła na [a, b] (ma granice skończone na końcach). Oznaczmy:

G(x) = Z x

a

g(t) dt.

Wtedy:

G0(x) dx = g(x).

Zauważmy, że (w pewnym sensie) ZTA mówi, że całka (oznaczona) z pochodnej funkcji jest wyjściową funkcją. Podczas gdy OZTA mówi, że pochodna całki (oznaczonej) pewnej funkcji jest właśnie tą fukncją.

9. Udowodnij OZTA według następującego schematu:

(a) Mamy policzyć pochodną. Napisz ilorazy różnicowe z definicji pochodnej.

(b) Zastanów się jak geometrycznie wygląda wartość tych ilorazów różnicowych (pamiętaj o ciągłości).

(c) Przejdź do granicy.

10. Udowodnij ZTA według następującego schematu:

(a) Zamień koniec odcinka b na zmienną x ∈ [a, b].

(b) Policz pochodną obu stron (korzystając z OZTA).

(c) Wywnioskuj, że jeśli pochodne są równe, to funkcję różnią się o stałą.

(d) Policz stałą sprawdzając jak jest dla x = a.

Marcin Preisner preisner@math.uni.wroc.pl

2

Figure

Updating...

References

Related subjects :