• Nie Znaleziono Wyników

Zasady zaliczenia ćwiczeń z matematyki dla I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zasady zaliczenia ćwiczeń z matematyki dla I"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Zasady zaliczenia ćwiczeń z matematyki dla II roku Geodezji

Aby zaliczyć przedmiot w pierwszym terminie należy uzyskać co najmniej 50%

punktów z dwóch kolokwiów oraz zaliczyć sprawdzian z całek. Wymagana jest także obecność na ćwiczeniach. Na ocenę końcową wpływa również aktywność na zajęciach.

Osoby, które nie uzyskają wymaganych 50% ale zdobędą przynajmniej 25%

punktów, mogą starać się o zaliczenie jeszcze w pierwszym terminie (poprzez uzyskanie co najmniej 50% punktów ze sprawdzianu z całego materiału

obowiązującego w danym semestrze oraz zaliczenie całek).

Pozostałe osoby dopuszczone są do drugiego terminu zaliczenia.

W każdym terminie należy spełnić warunki:

1. uzyskać co najmniej 50% punktów,

2. zaliczyć/mieć zaliczony wcześniej sprawdzian z całek.

Jeśli ktoś z ważnych i udokumentowanych przyczyn nie może wziąć udziału w sprawdzianie powinien się ze mną skontaktować (np. mailowo) do 7 dni po sprawdzianie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

punktów, mogą starać się o zaliczenie jeszcze przed I terminem egzaminu (poprzez uzyskanie co najmniej 50% punktów ze sprawdzianu z całego materiału obowiązującego w

punktów, mogą starać się o zaliczenie jeszcze przed I terminem egzaminu (poprzez uzyskanie co najmniej 50% punktów ze sprawdzianu z całego.. materiału obowiązującego w

Ocenę końcową stanowić będzie średnia arytmetyczna oceny cząstkowej z semestru zimowego i oceny cząstkowej z semestru letniego, przy czym uzyskanie pozytywnej oceny

Istnieje możliwość uzyskania wcześniejszego zaliczenia przez przystąpienie do przedterminowego kolokwium w formie odpowiedzi ustnej za pośrednictwem MS Teams. Zaliczenie

W przypadku trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych nieobecności, prowadzący zajęcia jest zobowiązany najpóźniej w terminie 5 dni od

Student, który nie uzyskał oceny pozytywnej z kolokwium zobligowany jest do jego poprawy przez udzielenie odpowiedzi ustnej (3 pytania) w terminie ustalonym z

• merytoryczna aktywność Studenta oceniana jest w formie plusów lub minusów • kartkówki mogą być przeprowadzane na każdych zajęciach, bez zapowiedzi, z zakresu

Dla zaliczenia ćwiczeń – uzyskania pozytywnej oceny semestralnej – wymagane jest zaliczenie kolokwium oraz kartkówki, aktywność i frekwencja na zajęciach.. Ocena z

Przygotowanie do zajęć powinno polegać na zapoznaniu się z zalecaną literaturą oraz właściwymi przepisami Kodeksu karnego, w części dotyczącej omawianego na

przypominam o wpływie kartkówki na ocenę końcową – osoby, które nie zaliczyły kartkówki, będą miały obniżoną ocenę o jeden stopień – co oznacza

Poprawa: w przypadku: uzyskania z kolokwium oceny negatywnej albo braku obecności na kolokwium, możliwa jest ustna poprawa kolokwium podczas konsultacji (odpowiedź

 kartkówki mogą być przeprowadzane na każdych zajęciach, bez zapowiedzi, z zakresu materiału omówionego na zajęciach poprzednich oraz materiału zapowiedzianego

Kolokwium odbędzie się na przedostatnim spotkaniu (dokładnie: na pierwszych zajęciach przedostatniego spotkania) i będzie miało formę testu składającego się z 30

W przy- padku zadeklarowania zadania, którego nie potrafi się rozwiązać anuluję 5 zadeklarowanych, już rozwiązanych zadań - nie warto ryzkować.. W czasie ćwiczeniach

Liczba nieobecności nieodrobionych większa niż dwie = ocena 2,0 z ćwiczeń Formy sprawdzania wiedzy: kolokwia, odpowiedź ustna.. Kolokwia Ilość

analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni; czas: ok. 60min, data: dokładna data zostanie podana co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; miejsce: możliwe że poza

kolokwium nr 2: zakres zadania dotyczące całki nieoznaczonej(z funkcji wymiernych, trygonometrycznych i niewymiernych), całki oznaczonej wraz z zastosowaniami; czas: ok. 60min,

Liczba nieobecności nieodrobionych większa niż dwie = ocena 2,0 z ćwiczeń Formy sprawdzania wiedzy: kolokwium, wejściówki, odpowiedź

Odpowiedź ustna (rozwiązywanie zadań i problemów przy tablicy) nie ma miejsca w dniach w których są kolokwia, wejściówki, lub praca zespołowa, chyba, że student sam się zgłosi

kolokwium nr 1: zadania dotyczące badania podstawowych własności zbiorów liczbowych i funkcji rzeczywistych, własności wielomianów i funkcji wymiernych oraz rozwiązywania równań

kolokwium nr 1: zadania dotyczące badania podstawowych własności zbiorów liczbowych i funkcji rzeczywistych, własności wielomianów i funkcji wymiernych oraz rozwiązywania

Uwaga: punkty uzyskane (lub stracone) podczas odpowiedzi ustnej nie wliczają się od ustalania pułapu maksymalnej sumy punktów. (czyli 40pkt na

Studentowi przysługuje prawo do poprawy jednego z trzech kolokwiów w przypadku uzyskania łącznie z trzech pisemnych kolokwiów mniej niż 150% punktów W przypadku