• Nie Znaleziono Wyników

Plan działania Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2019/2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Plan działania Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2019/2020"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Plan działania Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2019/2020

W bieżącym roku akademickim członkowie Zespołu postanowili zrealizować następujące cele:

1. Realizacja systemu tutorskiego na kierunku fizyka na obu stopniach studiów.

2. Wdrażanie Ustawy 2.0 pod kątem działania KZJK oraz zmian z niej wynikających.

3. Analiza harmonogramów sesji zimowej i letniej.

4. Monitoring działania środowiskowej pracowni fizycznej w realizacji trzeciej misji Uczelni.

5. Koordynacja indywidualnych planów studiów.

6. Monitorowanie praktyk studenckich.

7. Weryfikacja planu studiów SUM międzynarodowych wspólnie z Uniwersytetem w Dnipro specjalność Fizyka z optoelektroniką, przygotowanie kolejnej edycji studiów .

8. Przygotowanie ankietyzacji pracowników IF z uwzględnieniem zajęć zewnętrznych.

9. Analiza ankiet studenckich przeprowadzonych w br. akademickim, opracowanie zbiorczego zestawienia wyników, udostępnienie informacji dla studentów i pracowników zgodnie z zarządzeniem Rektora UP.

10. Podsumowanie wyników hospitacji zajęć dydaktycznych oraz ankietyzacji studentów, doktorantów i pracowników IF.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych było priorytetowym zadaniem Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, jednak z racji

Analiza powiązań handlowych między gospodarkami na podstawie globalnej tablicy input-output – symulacja wpływu zmian PKB jednej gospodarki na sektorową produkcję innych

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: (określić formę, kryteria i warunki zaliczenia zajęć wchodzących w zakres modułu/przedmiotu, zasady dopuszczenia do egzaminu

patomechanizm, objawy i przebieg dysfunkcji narządu ruchu w zakresie: ortopedii i traumatologii, medycyny sportowej, reumatologii, neurologii i neurochirurgii oraz

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Przedmiotem procedury jest uzyskanie, za pomocą hospitacji zajęć dydaktycznych, opinii dotyczącej procesu kształcenia oraz sposobu, form i metod prowadzenia zajęć przez

Odpowiedź na pytanie, czy warunki zaliczenia przedmiotu pozostały jasno określone na początku zajęć i były stosowane, była oceniona przez studentów wysoko –