5. Dzielenie ułamków przez liczby naturalne

26  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

5. Dzielenie ułamków przez liczby naturalne

1. Oblicz:

a) 3,68 ⋅ 0,7 b) 2,52 ⋅ 2,9 2. Zaznacz wynik działania 0,3 ⋅ 0,7.

A. 2,1 B. 0,021 C. 0,21 D. 21

3. Oblicz: a) 0,4 ⋅ 1,9 =

. . .

b) 0,75 ⋅ 0,7 =

. . .

c) 1,3 2 =

. . . .

4. Uzupełnij.

a) 0,9 liczby 6,5 =

. . .

b) 1,5 liczby 6,22 =

. . . .

5. Oblicz sposobem pisemnym:

a) 8,25 + 7,3 b) 4,63 ⋅ 0,5 6. Wskaż wynik działania 2,7 : 3.

A. 0,9 B. 8,1 C. 9 D. 2,4 7. Znajdź liczbę 8 razy mniejszą niż 32,88.

8. Podkreśl ilorazy równe 0,8.

9,6 : 12 0,32 : 4 5,6 : 7 0,88 : 11 9. Oblicz średnią arytmetyczną liczb 5,3; 3,2 i 8,9.

10. Wpisz brakujące liczby:

a) Wstążkę o długości 5,5 m przecięto na 11 równych części. Każda część ma długość

. . . .

cm.

b) 25 jednakowych ołówków kosztuje 17,50 zł. Jeden taki ołówek kosztuje

. . . .

gr.

11. Oblicz:

(6,3 + 3,7) : 2 =

. . . .

(13,26 − 6,81) : 3 =

. . . .

4,2 ⋅ 2,75 − 45 : 6 =

. . . .

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk 483033 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :