2. Wartość wyrażenia −4 + (−3) ⋅ (−6) jest równa:

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

9/6 Mnożenie i dzielenie.

1. Oblicz:

a) −2 1 3 ⋅ −1 2 7 =

. . .

b) −12 2 3 : 3 1 6 =

. . . .

2. Wartość wyrażenia −4 + (−3) ⋅ (−6) jest równa:

A. 42 B. −22 C. 14 D. −42 3. Wpisz odpowiednie liczby:

a)

. . . .

: 5 = −21 b) (−4) ⋅

. . .

= 52 c)

. . . .

⋅ 10 = −10 d) (−87) :

. . .

= 3

4. Iloraz liczby ujemnej przez liczbę dodatnią jest liczbą:

A. Nie można tego określić bez znajomości tych liczb.

B. 0

C. ujemną D. dodatnią 5. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Wartość wyrażenia (−5) ⋅ (−1) ⋅ (−3) jest liczbą ujemną. prawda fałsz Wartość wyrażenia (−3) ⋅ (−7) ⋅ 0 jest liczbą dodatnią. prawda fałsz 6. Oblicz.

a) (−4) ⋅ 5 =

. . .

b) 42 :(−6) =

. . .

c) (−3) ⋅ (−9) =

. . .

d) (−28) :(−4) =

. . . .

7. Oblicz kwadrat liczby −4.

8. Oblicz:

a) 24 :(−3) ⋅ (−2) =

. . . .

b) (−7) ⋅ 0 − 72 :(−9) =

. . . .

c) 5⋅(−15) + (−41)

−4 =

. . . .

9. Kwadrat liczby −1 1 5 to:

A. −2 2

5 B. 1 11

25 C. 1 1

25 D. −1 11

25

10. Oblicz:

a) 18 : (−6) − 4 2 =

. . . .

b) −11 + 5 ⋅ (−11)

3 − (−6) =

. . . .

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk 483033 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :