• Nie Znaleziono Wyników

Politechnika Śląska w GliwicachOpinia o pracy dyplomowej magisterskiej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Politechnika Śląska w GliwicachOpinia o pracy dyplomowej magisterskiej"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Z6-P-RCh-1 WYDANIE N1 Strona 1 z 1

Politechnika Śląska w Gliwicach Opinia o pracy dyplomowej magisterskiej

Wydział Chemiczny Rok akademicki

     

Kierujący pracą:

     

Jednostka:

     

Dyplomant:

     

Nr albumu

     

Tytuł pracy:

     

Kierunek:

     

Specjalność:

     

Osoba oceniająca pracę:

Status osoby oceniającej Kierujący pracą

Recenzent

W jakim stopniu treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule:

bardzo dobrym dobrym dostatecznym niedostatecznym

Ocena układu pracy, sposobu podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności dowodów, itp.

bardzo dobra dobra dostateczna niedostateczna

Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze):

bardzo dobra dobra dostateczna niedostateczna

Zaangażowanie dyplomanta, zdolności manualne, umiejętność współpracy (wypełnia kierujący pracą):

bardzo dobre dobre dostateczne niedostateczne

Sposób doboru i wykorzystania źródeł:

bardzo dobry dobry dostateczny niedostateczny

Inne uwagi (czy praca zawiera element nowości naukowej, propozycja dalszego postępowania z wynikami pracy, itp.):      

Merytoryczna ocena pracy:      

Końcowa ocena

pracy Liczbowo:

     

Słownie:

     

Gliwice, dnia:

           

...

podpis

Cytaty

Powiązane dokumenty

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca.. Organizm człowieka jako funkcjonalna

• z niewielką pomocą nauczyciela przeprowadza doświadczenie wykazujące zdolność wchłaniania wody przez mchy. • wyjaśnia, dlaczego mchy uważane są za najprostsze

Uczeń z pewną trudnością określa główną myśl oraz znajduje w tekście informacje dotyczące przygotowywania się do egzaminu i efektywnego uczenia się, szkoły i

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny

 opisuje występowanie skrobi i celulozy w przyrodzie, zapisuje wzory sumaryczne tych związków; wymienia właściwości skrobi i celulozy oraz opisuje znaczenie i zastosowanie

Inne uwagi (czy praca zawiera element nowości naukowej, propozycja dalszego postępowania z wynikami pracy, itp.):            . Merytoryczna ocena pracy:

Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze):. bardzo dobra dobra dostateczna

gu oraz określić ogólny wzór ciągu na podstawie danego wzoru na sumę n początko- wych wyrazów ciągu. • znaleźć wzór ogólny ciągu określonego rekurencyjnie w

Uczeń nieobecny na zajęciach jest zobowiązany do uzupełnienia wiedzy z zajęć oraz braków w zeszycie przedmiotowym/ćwiczeniówce powstałych w trakcie jego nieobecności –

– udzielić podstawowych informacji na temat wybranych członków swojej rodziny (imiona, wiek, pokrewieństwo);.

Ocena formalnej strony projektu inżynierskiego (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze):. bardzo dobra dobra dostateczna

• uzasadnić znaczenie bezwzględnego stosowania się do zaleceń służb i innych podmiotów;. • uzasadnić

Przygotowanie pracy magisterskiej na podstawie wyników badań, przeprowadzonych w ramach pracowni magisterskiej, zgodnej z zasadami redakcji oryginalnych prac naukowych z

-potrafi z łatwością rozróżniać dźwięki. -rozumie ogólny sens wypowiedzi, w tym wypowiedzi Anglików na tematy wykraczające poza program nauczania. Sprawność mówienia.

- zna przeznaczenie elementów budowy wewnętrznej komputera - potrafi określić pojemność podstawowych nośników pamięci zewnętrznej - zna podstawowe cechy systemu Windows

 rozwiązuje zadania praktyczne prowadzące do porównywania różnicowego i ilorazowego, obliczania ułamka danej liczby, liczby na podstawie jej ułamka oraz

• obliczyć miary kątów (długości boków) trójkąta, znając długości jego boków (miarę jednego z kątów) (3-4). • rozwiązać zadania tekstowe osadzone w kontekście

– projektuje doświadczenia, w których zbada właściwości tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru – zapisuje słownie przebieg różnych rodzajów reakcji chemicznych –

Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze). Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie

 stwierdza, że zwyczajnym środkiem odpuszczania grzechów w Kościele jest sakrament pokuty wyjaśnia, dlaczego zmartwychwstanie Chrystusa jest zapowiedzią naszego

Popełnia liczne błędy podczas obliczenia sum i różnic w zakresie 20 nawet używając liczmanów, nie zawsze prawidłowo posługuje się znakami działań w dodawaniu

– wyjaśnia, dlaczego państwo polskie znalazło się po II wojnie światowej w sowieckiej strefie wpływów – charakteryzuje działalność partyzantki antykomunistycznej

 bada i opisuje wybrane właściwości fizyczne i chemiczne kwasu etanowego (octowego).  porównuje właściwości kwasów