Pojęcia do powtórzenia z wiedzy o społeczeństwie. Część pierwsza

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Pojęcia do powtórzenia z wiedzy o społeczeństwie. Część pierwsza Pojęcia należy wyjaśnić jak najbardziej szczegółowo. Należy to robić na podstawie podręcznika.

Po wydrukowaniu kartki należy wypełnić ją wyłącznie odręcznym pismem. NIE DRUKOWANYM.

Odpowiedzi drukowane będą ocenione na 0 punktów.

Pracuj samodzielnie. Udowodnione próby przepisywania od innych skutkuję oceną 0 punktów

Ostateczny termin oddania 20 marca2017 r.

Po przerwie bożonarodzeniowej odbędzie się test z poniższych pojęć.

Do uzyskania 15 punkty 42 pojęcia Za pojęcia złożone większa ilość punktów

75 punktów cząstkowych /3= 15 punktów maksymalnie do zdobycia jako ocena

preambuła………

………

trójpodział władzy ……….

………

……….

………

………

suwerenność

narodu………

……….

państwo

prawa………

………

decentralizacja

władzy………

………

………

(2)

2

obowiązki obywatelskie

Polaków………

………..

immunitet………

………

próg

wyborczy………

……….

Zgromadzenie

Narodowe………

………

ordynacja wyborcza………..

wotum zaufania………...

uprawnienia sejmu i senatu w Polsce……….

funkcje sejmu i

senatu………...

………..

poszczególne etapy procesu

ustawodawczego………

………

………

………

………

5 podstawowych kompetencji Prezydenta RP

………

………

……….

3 podstawowych kompetencji Premiera RP

………

………

……….

5 podmiotów, którym przysługuje inicjatywa

ustawodawcza………

………..

Rada Gabinetowa………...

Kontrasygnata………...

Ratyfikacja………

Adwokat………...

radca

prawny………

………

3 rodzaje sądów i 2 trybunałów w

Polsce………

………

………

zasada niezawisłości

sędziów………

………

3 zadania

prokuratury………

(3)

3

………

………..

3 zadania

policji………

………

ordynacja

wyborcza………

………

czynne prawo

wyborcze………

………

………

bierne prawo

wyborcze………

………

partia

polityczna………

………

funkcje partii

politycznych………

………

3 typy systemów

partyjnych………

………..

3 funkcje mass

mediów………

………

………

4 Kolejne procedury zakładania partii

………

………

………

………

rola wojewody………..

3 zadania samorządu

wojewódzkiego………

……….

Biuletyn Informacji Publicznej………...

Władza wykonawcza w gminie………

Władza uchwałodawcza w powiecie………

Podaj 3 wydatki gminy……….

Podaj 2 zadania zlecone

gminy………

……….

3 typy systemów partyjnych

………

………

………

………

Figure

Updating...

References

Related subjects :