• Nie Znaleziono Wyników

Ruslan. R. 10, č. 117 (1906)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ruslan. R. 10, č. 117 (1906)"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Ч. 117. Львів, пятниця дня 2. (15.) червня 1906. Річник X

Передплата

■ * »РУСЛАНА» виносить;-

в

Ае

стриї:

цілий рік . .. . 20 кор.

ІПВ р б ку ' •• .. 10 корі чверть року .. о кор'.

МІСЯЦЬ . . 1-70 кор.

За границею:

Цілий рік . 16 рублів або 36 франків в* пів року 8 рублів

або 18 франків

Поодиноке число по 10 сот. • Вирвеш ми очп і душу ми вириєш; а не вовьмеш мплости і віри не возьмеш, бо руске ми серце і віра руска.» — 3 Р у с л а н о в п х псальмів М. Шашкевича.

Бихвдмть у Льваві іцо дня крім неділь і руских сьвят О о ‘І5 год. пополудня.

Ргдакцня, адмінїстрация і ексгіедиция »Руслана< під ч. 1. пл. Дїмбаовснего (Хорун- щиия). Експедиції я місцева в Аґенциї Соколовского в пасажі Гавсмана.

Рукописи звертає сялише на попереднє застережене.—

Реклямациї неопечатанів вільні від порта. — Оголо­

шена звичайні приймають ся по ціні 20 с. від стріч ви, а в «Надісланім» 40 с.

від стрічки. Подяки і при­

ватні донесена но ЗО сот.

від стпічки,-

Австро-угорскі

угодові переговори.

(X) Неначе Сизіфова робота мають на основі заяв мінїстра-президента бар.

Бека д ра Векерлього розпочати ся нові угодові переговори між Австриєю і Угорщиною. Одинайцятий рік ведуть ся сї безконечні переговори і наостанку до­

ведуть до розриву спільности. Бар. Бек виявив недавно в палаті вельмож сей жаль, який виринає ся з душі всего ав- стрийского населеня про нарушенє пра- вної сьвідомости, хоч се нічого не по­

може, бо самостійну угорску тарифу цлову треба вважати довершеною подією.

Але крім сего жалю висловив бар.

Бек також, що угодові переговори будуть дальш е ведені, а при тім зазначив, що Австрия має також самостійне право роз­

порядків. Доси лише Угри все чванили ся тим, що їм прислугує право самостій­

ної розпорядимости, тепер зазначив се бар Бек і що до Австрпї.

Нові переговори мають розпочати ся під вражінєм острої промови міністра торговлї Кошута виголошеної в угорскім соймі і рішучої промови бар. Бека в раді державній, котра відбила ся таким голо­

сним гомоном посеред усего населеня Австрпї. Сї переговори мають обняти, як домагає ся бар. Бек, весь обсяг еконо-

В такі хвіглї.

(Погзиї Остапа Луцького 1902—

(Конець).

ІІайвиразнїйше відбиваєть ся тая траґедия непорозуміння на молодім по­

колінню, бо воно найвразливійше і най­

менше уговкане життєм.

Ось новий доказ. Називаєть ся: »В т а к і х в и л і » .

Єсть се нова невелика кнпжочка вір­

шів молодого поета О с т а п а Л у ц ь ­ к о г о .

Перекидаючи листок за листком та прочитуючи отсї сумні вірші, ви бачите перед собою молодого чоловіка з живим темпераментом, з широким умом, з щи­

рою душею, котрий іде дорогою життя, улицями великого міста і стежкою ціль­

ною між ланами зеленого жита, з вели­

ким смутком та з важкою тугою. І ми­

мохіть питаєте сн, яка йому причина?

Перекидуєте н друге книжочку, не чита­

єте, а вчитуєте ся і розумієіе, що крім

мінних відносин ечстро-угорских. Треба однак мати при тім на тямцї, що спільна цлова тарифа і цлова спільність-належать уже до істориї. Угорска політика уміла все так повести справу, щоби визволити ся від тих постачсв угоди, котрі відно­

сять ся не до спільних справ, але упра- вильнюваних після рівних засад. З тих справ відпадають уже цлова тарифа і цловий союз, розиорядки що до спіль­

них зелїзниць стали безпредметові з ма­

лими виїмками, монета управильнена до- говорно в повній самостійності!, а навіть одноцїлі установи війскопої системи зн а­

чно змінено односторонніми уступками.

Угорскі міністри уміли з незвичай­

ною ііослїдовностю з економічного сою- за виймати одну підвалину за другою, так що ціла будова захитала ся і тепер на нових основах мусить бути уладжена.

Угорщина бажає уладити свої відносини з Австриєю на основі торгового догово­

ру, котрий з народоправного і державно- нравного становища мав би таке саме значінє, як договори з Німеччиною, Іта­

лією і Росиєю. Австрия також дійшла до сьвідомости, що вже нема цлово-тор- гового союза з Угорщиною і годить сн на договор, о скілько через те не бу­

дуть нарушені австрийскі інтереси.

Доси двигала Австрия дуже великий тягар к в о т о ю н а с п і л ь н і в и д а т - к и монархії, і лише задля цлово-торго- вого союза. Тепер же нема сего союза, особистих турбот, крім смутків молодої душі, що радаб неба крилами дістати, тремтить в тих піснях і ліричний настрій нашої народної думи, і трівога теперіш ­ ньої хвилі, і непевність завтрішньої дни­

ни а до того всього великий — смуток самоти. Ж аль, що крізь тонну треба про­

дирати сн чужим чоловіком, що замість відгуку щирого розуміння та дружнього привіту стрічати прийдеть ся глум та зло­

бні насьміхи що між людьми тра жити як пустинник. 1 в такім настрою прихо­

дять поетовії важкі сумніви на тему змарнованого життя, страх, що його

«дорога згубить ся ген, ген в густих імлах».

В »такі хвилі* чує він викиди сові­

сти, що відірвав сн від рідної землі, від батьківських ланів, що замість плуга взяв перо до рук.

В „такі важкі хвилї“ приходить йо­

му навіть на гадку „зірвати ті страшні окови1, — і він говорить похиливши в знесиллю свою молоду голову:

„Мертвий спокій, гра филь в гірсь­

к ім провалю.

а квота, відсотки і сплати лишили ся*

Стоїть ще оден стовп, котрий держить ще цілу будову законодавства сотворе­

ного Деаком, законодавство про посере­

дні податки, що стоять в тісній звязи з промисловою нродукциею. Є се податки від цукру, пива, спіритусу і нафти. Др.

Векерлє заявив уже, що Угорщина ба­

жає свободи, хоче сї споживні податки визволити з усякої звязи з Австриєю.

Угорщина хоче після своєї волі і думки означувати сі податки. Таким способом щезли зовсім на однакових основах у- ладжувані справи, економічної угоди між Австриєю а Угорщиною вже нема.

Самостійність споживних податків, до якої змагає Угорщина, веде до само­

стійності! і розділу цлової области. Сво- бідний оборот цукром устав уже тоді, коли австрийске правительство після бру- ксельскої конференції згодило ся на до­

даток при вивозі до Угорщини. Потім прийшла черга на галицку нафту, відтак на ческе пиво а тепер до останку роз­

риває ся свободу обороту між Австриєю і Угорщиною. Коли зміняють ся основи і п озиц ії споживних податків а услівя продукції є зовсім ріжні, тоді насуває ся нагода, домагати ся вирівнаня з під­

могою цлових рогачок, або иншого спо­

собу для нобираня ввозового цла.

Тим способом зірваний є артикул про илово-торговий союз, для котрого Австрия двигала такі важкі тягари. Тепер

Всьо губить ся в всесильнім болю' [жалю.“

Можливо, що пересічний читач допі­

каючи отсю книжечку скаже одно слово—

декадент. (Нїчо лекшого, як таким словом позбути ся клопоту). Та мабуть чи не красше булоб прочитані з увагою хоть оден вірш, (той, що найбільше припаде до вподоби) подумати над ним і пережи­

ти хоть одну хвилю так, як жив автор, коли писав тоті рядки. Поезия се небу­

денна річ.

Вона може мати хиби, рсобливо на зверх, але все таки правдива гіоезия є вислїдом виїмкових хвиль висілого ду­

хового настрою. І в тім єї сила і велике значіннє.

Не без похибок є вірші Остапа Луцького, але є вони вислїдом висшого духового настрою, як автор каже »таких хвиль*; є в них безперечно богато пра- вдивої поезнї.

Як добрий знакомий автора і як близька йому людина я не можу доби- рати ся до його живої душі. Снодїваю 'с я , що колись д іж д у ться вірші т. Луць-

ч

(2)

2 отже почнуть ся знов нові переговори,

почне ся нова боротьба.

Заведене цла ввозового значно спи­

няти ме оборот пивом, спіритусом, цу­

кром і нафтою, а що багато пива і на­

фти іде з Австриї до Угорщини, отже австрийский промисл втратив би ринок відбуту. З тою стратою очевидно зм е н ­ шує ся вартість торгового догочору для Австриї, позаяк з теперішного свобідно- го обороту були би виключені важні пло­

ди. Наколи Австрия не зможе здобути собі нового ринку відбуту для тих пло­

дів, тоді буде приневолена обмежити про- дукцию, робітничі платні, підприємства і зуживанє рільних плодів.

(Копець буде).

о сербско-болгарскій унії мито вій. Ми знайшли ся нараз в ситуациї, рівній ш - ресуненю дотеперішної основи наших переговорів. То спонукало нас до рішу­

чого виступлена. Не позіставало нам ні­

чого иншого, як застановити переговори, котрі вже досить далеко були* поступи­

ли, і чекати, аж відносини вернуть до тої точки, яка дасть нам можність р о з­

почати переговори на нормальній основі.

Що до Болгариї, де станув довершений факт в наслідок ухваленя правитель- ственного предложеня, мусїли ми засте- речи собі близше розслїдженє- річи зі становиска берлиньского договори. Що до Сербії то мали ми перед еобою до­

рогу переговорів, але на тім ґрунті мо­

гли ми порушити ся з тим більшою пе- вностию, що уступки, які ми могли зр о ­ бити, творили для Сербів аж надто ці­

лий предмет. Згляд на то- спонукав Сербію на нашім категоричнім протесті до того, що заявила готовість признати всі ті зміни в угоді з Б олгарією , які ми п р 'зн аєм о за потрібні, евентуально же не предкладати зовсім договору скуи- штинї. Ми вибрали сю послїдну альтер­

нативу і зажадали відповідної письмен­

ної деклярациї. Аж коли вповні сповнено наші жаданя, розпочали ми на ново пе­

реговори в справі торговельній. Ми не руководили ся при тім якоюсь непри- хильностию, або завистию супротив обох тих держав; але ми не могли ніяк допу­

стити до того, щоби під покривою полі­

тичного зближеня заключено специяльну угоду, котра виставила би наші економі­

чні інтереси на діймаючу шкоду.

Умови, які в марокканьскій справі заключили з собою Франция і АнГлїя а відтак Франция і Іспанія в 1904 р , спонукали нїмецкий кабінет заняти рішуче становище супротив тих постанов, котрі поодиноким державам признавали би пе­

реважаюче становище на поли економіч­

нім в Марокку зі шкодою инших дер­

жав. Яко чинник також сильно в тім інтересований прилучили ся ми до по­

гляду нїмецкого правительства і уложи- ли спільно з ним иоступованє, стремля­

че до утвореня достаточної запоруки в цїли удержаня межинародного рівноу- гіравненя. Далекі від того, щоби не при­

знавати специяльних інтересів політичних Франциї яко краю сумежного з Марок- ком, мусїли ми однак обставати при тім, щоби трактатові наші права супротив Марокка були й дальш е забезпечені в спосіб виключаючий всяке довільне їх толкованє на нашу некористь. Опираю­

чись на ухвалах конференції мадридскої з 1880 р., прилучили ся ми без засте­

режень до предложеня нїмецкого кабіне­

т у / щоби скликано нову конференцию в цїли залагоджс-ня сиорних справ. Тре­

ба було не малих трудів, щоби склони- ти француске нравительство до пристаня на ті предложеня.

Само скликане конф еренції зовсім ще не означало полагодженя спірних справ’ в виду виступаючих щораз острій- ше против себе держав стоячих на пер­

шім плянї. Здавало ся, що конференция розійде ся без успіху. Тоді ми зі згля- ду на наш союз з нїмецкою державою і на наші дружні відносини до Франциї зміркували, що надійшла хвиля взяти

Експозе ґр. Ґолуховского.

(Копець).

Про грецко-румуньский конфлікт сказав мінїстер заграничних справ, що він міг вийти в користь комусь третому.

Спору того можна було тим лекіпе уни­

кнути, що успокоєяє і витворене можли­

во нормальних відносин в македоньских сторонах відповідає інтересам обох дер­

жав а суть спору відносить ся остаточно до справ, які усувають ся зиід ком- петенциї обох сторін. Можна сподївати ся, що в короткім часі прийде до поро*

зуміня межи Букарештом а Атинами, до чого на случай потреби ми готові пода­

ти руку. Опісля сказав ґр. Ґолуховский про жандармерию в Македонії та сказав, що можна сподївати ся, що македонь- скі віляєти будуть мати в недовгім часі тоту добродійну інституцию. Дальше ре­

форма буде займати ся улїпіненєм судів- ництва. Так отже в Македонії є поступ, і жаль лиш, що тенденцийно ширені ві­

сти о тім, мов би реформа розбила ся, знаходять послух і відгомін в краях, в котрих належало би сподївати ся роз­

важної оцінки ситуациї.

В часі наших переговорів в справі угоди торговельної з Сербією і Болга­

р ією — сказав дальш е мінїстер — до- відав ся сьвіт нараз в наслідок дотично­

го предложеня в болгарскім собранію кого якогось совісного рецензента. (На те вони й заслугують). Поки що, я ба­

жаю йому від серця щирих і нелукавих читачів та разом з ним говорю отсї слова:

,Д осить вже тих марних турбот [нужденних, гірких пригноблень, докорів усіх!

Нестримним гоном лютих стріл 0- [гненних, з душі най ллєть ся гордий, юний

[сьміх!

Або най буря йде! І най гуде, ша- [лїє, зрадливих правд безмірна метушня ! Пожежі жду! Най блеском з а я ­

с н іє —

— і най згорить в ній молодість

|м о я !

Богдан Лепкий.

посередництво V- скоп румг. Пропозиция, внесена, нашим' першим* делегатом, ґр.

Вельзерсгаймбому довела екоро до змен­

шена противностий, по чім осягнено по­

вне вирівнанє всіх суперечностий, які були. Можемо величати е » тим, що тим успіхом нашої акцій віддали ми важну прислугу мирним* інтересам' Европи. З вдоволенвм можемо* нині грянути взад на закінненє спору, до залагодж ена ко­

трого ц. к. кабінет, нозістаючий зовсім вірним свому гіереконаню,. ретельно при­

служив ся.

На основі моїх, виводів признаєте панове, що нашою провідною зіркою була завеїгди велика садка удержаня мира, котрій бажаємо й дальш е служити без утрати якого небудь з: наших інте­

ресів, але непохитно і зі сьвідомостию цїли, для добра і користі! монархії. — Таконець норучив мінїстер принятє буд- жету міністерства для справ загра ничинх.

Політичний огляд.

В державній раді праця іде новною марою. На вчерашнім заеїданю покінчено Генеральну дебату над промисловою но- велею і в нодрібній полагоджено перших 12 параграфів. В буджетовій комісиї об­

говорювано справу будови нової приста­

ни в Триєстї. В комісиї виборчої рефор­

ми переведено дискусию над поділом о- кругів в Австриї горішній і долішній та ЗальцбурГу, ухвалюючи пропозиції пра- вительства без зміни. Також і клюби сторонництв відбувають наради в важних справах, що стоять на днечнім порядку.

— Буджетова комісия австрийскої деле­

гацій перевела вчера дуже оживлену ди­

скусию над заграничною політикою і при- няла відтак буджет міністерства загра- ничних справ. На слідуючім заеїданю в суботу прийде на дневний порядок оку- пацийний кредит і воєнної маринарки.

В угорскім соймі нравительство зу­

міло здержати всякі інтерпеляції! і ди­

скусию над віденьскою нротиугорскою демонстрацією і тим способом оминуло дуже немиле інтермецо. Президент міні­

стрів др. Векерлє предложив буджет на р. 1906. Звичайні видатки 1.086,(>77.187 К, звичайні доходи 1.125,424.789 К отже надвижка виносить 38,747.602 К. Нато­

мість в екстраординарні виносять видатки переходові та інвестицийні 213,085.619 К, а надзвичайні доходи 174,340.589 К, так що остає дефіцит 38,735.030 К. Ордина- рин і екстраординарна разом виносять:

1,299,762.806 у видатках і 1,299,760.378 в доходах, отже остає надвижка 2.572 корон.

В росийскій думі не можуть досить наговорити ся посли. В аграрній справі, в якій веде ся дискусия вже від довш о­

го часу, є записаних єще 117 бесідників.

Всякі внесеня що до обмеженя часу промов до 10 мінут, добровільного зреченя ся голосу, або вибору Генеральних бесі­

дників перепадають. Кожднй хоче вигово­

рити ся, але говорять відтак серед за­

гальної апатиї палати, бо очивидно голо­

вний мотив: розділ землі мусить повто­

ряти ся в безконечність, або дискусия

сходить па такі льокальні подробиці, що

(3)

— з

не може занити загалу палати. Вкінци ухвалено, щоби тілько половину засїда- ня прлсьвячувано дискусиї над аграрною реформою, а решту часу обернути на ин- іпі справи. — Поголоски про уступлене нравительства, чи хотьби навіть одного президента міністрів Ґоремикина показали ся зовсім безосновними. Натомість дер-!

жавна дума може уважати за свій успіх те, що засистовано иримінюване кари смерти.

У францускім

парляменті премівр Саріє відчитав вчера програму нравитель­

ства, в якім ствердивши злуку всіх ре- нублнканів, заповів амнестию для аре­

штованих з причини опору інвентаризациї костелів. Сей опір вже устав, а прави- тельство буде іти дальше з енергією, але без репресий в справі розділу церкви від держави. Попри ріжні суспільні ре­

форми правительство заняло становиско оминаня і запобіганя конфліктам межи капіталом а працею В заграничній полі­

тиці правиіельство хоче скріпити істну- ючі союзи і приязнії. В дискусиї, яку отворено над тою програмою, депутат Ж ерольд домагав ся міжнародного обни- женя мілітарних видатків, кількох бесі­

дників жадало заведеня прогресивного доходового податку, удержавлена копа­

лень, зелїзниць і т. д Найбільше вра- жінє зробила промова провідника соция- лїстів Ж уре, який між иншим обговорю­

вав квестию заступлена капіталізму со- циялїзациєю продукциї' і при тім висказав ся, що є сумнівим, чи се наступить з від- шкодованєм для приватних властителів чи без него. Задля умученя Ж уре про­

сив, щоб єму було вільно докінчити про­

мову на слідуючім засїданю, — на що палата згодила ся.

Н о в и н к и .

— Календар, в п я т н и ц ю : руско-кат Ни- кпфора; римо-кат. Віта і Модеста. — В с у ­ б о т у : руско-кат. Л укіяні; римо кат. Франца з Ас.

— Ззич. засїданє виділу драм, тов а ім. Ко- тляревсксго відбуде ся в пятницю дня 15. с. м.

в льокали тов-а „Руска Бесіда" о 6. год. по йол. Всіх пп. видїловнх просить ся о участь.

— Будівельний рух Русин’в у Львові. Дна величаві рускі будинки у Львові: «Дністра*

і «Народної Гостинницї* е вже на укінченю.

Дім тов-а «Дністер» на Підвалю стоїть вже під дахом, критий черепом, з містерними ве­

жами на фронті. В середині доведено вже тннк від гори аж до партеру, а зверха вже почало ся тинковане і білене стін з окрасами в народнім стилю. Повне викінчене будинку

«Дністра* має наступити до кінця вересня с.

р., а 1. жовтая заряд будови передасть ключі властителеві!. Будова «Народної Гостинницї*

має бути покіячена в слідуючім місяци і пе­

редана до ужитку.

— Адвокат др. Андрій Чайковский перево сить в сих днях свою адвокатку канцелярию з Рогатина до Бережан, де будучи перед двома роками адвокатом зєднав був собі по­

вне довірв і прихильність населеня Бережан щини.

— В справі отвореня рускої ґімназиї в Бере­

жанах відбули ся там дня 7. с. м. збори з на­

годи ювілейного з'їзду. Нарадам проводив о.

декан Городецкий з Вербиловець і о. декан Цегельский із Струсова. По рефераті д ра Волод. Бачипьского зібрані ухвалили резолю­

ц ії з жаданєм креованя рускої ґімназиї в Б е ­ режанах і порішено візвати вибраний перед роком комітет для будови нового дому бурси, щоби він вже сего року забрав ся до діла че-

ре і закупно ґрунту і материялів, та установити мужів довіра по деканатах з бувших учеників бережапьскої ґімназиї, котрі мали би заняти ся як найенерґічнїйше збиранєм складок на ту ціль. Бурса носити ме імя Маркіяна Шаш- кевича, котрий був учеником тамош ноїґімна­

зиї. Датки складати належить на адресу Гр.

Вобяка, професора ґімназиї в Бережанах.

— Пес. Шраг про автономію України. Наоно- дїшних зборах послів-автономісгів в Петербур­

зі' забрав слово посол Ілия Шраг з Черниго- ва і сказав: «Я сам горячий прихильник на- ционалїзациї. Але звести єї зараз — се зна­

чить зняти таку бучу, яка може зруйнувати усю державу. Слід обмежити ся автономістам тільки прінціпами — признати землі тільки трудящим. Питане про автономії прийде ся відкласти на час, але я не певен, що оно не повстане само, як тільки почнуть на місцях обговорювати земельне питане. Поки що треба орґанїзувата аґрарні комітети. Одночасно тре­

ба підняти питане і про місцеве самоурядо- ванє в зчязку з автономією. Дехто каже, що деякі країни не дозріли ще до автономії, що буде з них і широкого самоурядованя. Я зі­

шлюсь на Україну. Щ е в жовтни, на земскім зїзлї, я казав — дайте вільно дихнути наро­

дові!. а побачите, як широко піде в народні маси думка яро автономію. Мої слова справ­

дили ся. Не пройшло і скілько день росий­

скої свободи, — бо її тілько днями і можна числити — а ідея автономії України завоюва­

ла вже собі чимало симпатин не тілько иа Україні, а і поза межами її І ми посли з Укра­

їни, і по ґазетах читаємо, і в листах нам пи­

шуть, що всюди по селах збирають ся сходи і поруч з питанем про землю обмірковують і питане про автономію. В автономії они бачать єдиний вих:д і єдине спасене від тяжкого по­

літичного, культурного і економічного гніту*.

— Фермі в нїмецкій ґімназиї у Львові роз- пічнуть ся в сім році вже дня 1. липня і бу­

дуть тревати до 15. вересня. Той довгий від починок завдячують учителі і ученики тої ґі­

мназиї' обставині, що будинок заведеня потре­

бує основної направи. Дотичне предложенє вислано вже з краєвої ради шкільної до міні­

стерства просьвіти.

— Вістки з росийскої України. Полтанске земство буде видавати часопись, в якій ва-

ж н їй ін і постанови державної думи будуть пе- чатані в україньскій мові.

„Во.іьілское общество грамотності!* в Ж итсміри — як ми се вже зазначували — має видавати часопись „Голос* в двох накла­

дах: московскім і україньскім. Проти сеї слу­

жби двом панам виступила вельми рішучо

„Гр. Думка" і зовсім справедливо жадає від

«общества*, щоби оно не крутило голови во- линьскому иаселеню, що є україньским, а пе­

ремінило ся на «просьвітне товариство* і вида­

вало часопись лише в україньскій мові.

В Київі заснувало ся товариство „Про- сьв.та" на тих самих статутах, що «Просьвіта*

в Камевци йод. або в Одесі. Губернатор вже затвердив статут сего товариства. Київска

«Просьвіта* буде називати ся «ім. Тараса Шевченка*.

— Просять нас справити адресу, на яку можна замовляти поетичні збірки: Кзрмань ского «Ой люлі, смутку* і Луцького «В такі хвилі*. Адреса та має бути: П. С. Дашкевич у Львові, ул. Пекарска ч. 57.

— Статистичне бюро еміґрацзйного департа­

менту в Вашінґтонї оголосило звіт з еміґрациї за 1905 р., в котрім иодало також поділ при бувших еміґрантів після фаху, професиї. З сего виказу показуєсь, що до Америки прибуло минувшого року лікарів 193 з Анґлїї, 190 з Німеччини, 160 з Італії, 64 з Скандинавії а 96 з других держав. Адвокатів 329, з чого найбільше приїхало з Анґлїї, бо 144; з Фран- циї приїхало лише 46. Акторів приїхало 1.157, музикантів 1.525, з тих найбільше Ж идів, бо 342 Учителів — 2.256, архіїектів — 545,' сьвяіцеників — 1.459, інжінєрів 1.598, м аля­

рів —• 819, а «хіньских музикантів* — 14.

— Перегони в плавачю. Дві сьвітові плавач- кн іі-нї Келєрман і др. Ісаческу станули оно-

' дї до рекорду в плаваню на Дунаю з Тульну 1 до Відня на просторі 37 кільометрів. Перша

■ прибула до мети у Відни п-ї Келєрман ио З год 11 мін. і 20 хвилях, а в 20 мінут потім приплила др. Ісаческу. Скорість, з якою пли- ли долі Дунаєм обі женщини, виносить около 12 клм. на годину.

— З станиславівскої єпархії. Канон, інсти- туцию на Пациків дістав о. Тар. Турчмано- вич. — О. Ацт. Глодзиньский, референт го ­ сподаревих шкіл в краєв. раді шкільній у Львові, іменований консист. радником з пра­

вом уживана крилошаньских відзнак. — Вве­

дені в завідательства: Ем. Красицкий в Са- молусках, І. Воляньский в Глушкові, Анат. На- вроцкий в Городенцї і Ник. Кейван в Погори­

лївцї. — Парох. сотрудниками назначені:

Стеф. Антимович в Похівцї і Вас. Мисевич в Головчинцях. — Увільнені: Мих. Андриїшин від завідательства в Погорилївцї, Ник. Гу- деньский від сотрудництва в Ланчинї і Іван Луцик від сотрудництва в Городницї. — Кон- курсовий ісіи т здали: Мих. Баричко, Парт.

Чубатий, Ник. Бутковский, Іван Луцкий, Іван Пісецкий і Ник. Сальо. — Відпуску для по- кріпленя здоров ля дістали: Ден. Воєвідка, Волод. Козоровский і Іван Коцюба на два місяці, Сим. Павлюк на один місяць і Іван Фе- диак на шість неділь.

Т елеграм и

з дня 14. червня 1906.

Відень Цісар приняв вчера по полудни в Бурґу румуньского наслїдника нрестола кн.

Фердинанда, котрий вручив цїсареви наший­

ник новоутвореного ордеру Кароля І. кляси.

Відень. Пос. Странский, Крамарж і Зачек мали вчера 2-годинну нараду з бар. Беком і мін. ГІацаком в справі виборчої реформи.

Зачувати, що між нравительством а Чехами прийде до угоди в справі виборчої реформи.

Париж. Нїмецкий амбасадор кн. Гадолїн буде відкликаний, а єго місце займе дотеїіе- рішний амбасадор в Петербурзі', Шен.

Ш тонгольм. Стан здоровля короля Оска- ра є безнадійний.

Тифліс. Ериваньский Губернатор Янкевич післав намісвикови отаку телеграму: «Бранці 9. червня на базарі завелись двоє магометан із двома Вірменами. Усї на базарі страшено поперелякувались. Коли люди почали розбіга­

тись, у них почали стріляти. Кількох винува­

тих зловлено. Прибуло війско й втихомирило заколот, що тревав чверть години.

Начислено 11 убитих Вірмен, 2 магоме­

тан і 1-го молокана; рінених 16 душ. Дбаємо про те, щоб заспокоїти збурених городян і ин*

ших людий; для сего прислано сюди членів мирової- комісиї.

Симферополь. Офіцияльно повідомляють, що в Єяпаториї великі розрухи; безробітні спалили млин і розбивають механічний заклад.

Туди поїхав віцеґубернатор і післано стражни­

ків і війско.

Ьтервш и ммшм-імтию і куль­

тур» итя Руміів.

З переписки проФ. д ра Омеляна Огонов- ского з 0л. Барвіньским.

До оповіщених в чч. 69—72 « Г у с л а я а*

22-ох листів иок. проф. Омеляна Огоновского подаємо ще дальших (вісім) 8 листів, котрих иервониси находять ся в родиннім архіві Бар- віньских. Листи сї печатаємо, не зміняючи правописи автора.

Многоиоважньїй Пане Професоре!

Дякую дуже красно за ласкаве надбела- нье Г реб ін ки и прошу такожь, щобгь Пань ' Професорі, були ласкавії, вч. вьігбднбмч. ча­

с і прислати м е н і найновійш е историчнє д і ­ ло Костомарова. О похвальнбмч. н а м і р і М.

П. Професора взглядомь написання народнеи пашои нсторїи говорив!, я з'ь редактором!.

Правдьі, и вбдтакч. зв іщ а ю , що редакція ра-

(4)

4

до прїйме всяку працю Вашу и постарае ся такожь о окремії водбиткії.

Маю честь поручитись памяти

Многоіюважного Пана Професора слуга

Омеляни Огоновскій.

Вб Л ьвові, 23/ХІ. 1874.

Многоповажньїй Пане Професоре!

Вбдсьілаю Г ребінки оповідання и Ко­

стомарова исторїю руску и дякую сердечно за вьіжиченье сих'ь книжок"ь. Костомарова исторїю я записавч, для библіотеки универси-

ТЄТСКОИ И ВЧ> КОЛЬКОХ'Ь Т Ь ІЖ Д Н Я Х 'Ь б’тду вже мати се д іл о у себе, Про-те многоповажньїй пань Професорі, З Б О Л Я Т Ь вже не трудитись дальшою вьісьілкою почтпвою.

С'ь почитаньемт, гдубоким'ь всечесного иана Професора

упиженьїй слуга Омеляни Огоновскій У Л ьвові, дня 24. с іч н я 1875.

Високоповажний Пане Професоре!

ГІо-за-як Високоповажний пап Професор будучи перед празнинами шкільними у Лі во ві, зболили обіцяти, що загмуть ся в Терно полі роспродажею мого видачья Слова о полку Игоревім, то позволяй) собі, прислати на Ваш руки 20 ексемилярів, є. є. 6 на ліпшім папері в ціні 2 зол. р. за оден екс., а 14 па тавшім папері но 1 зол. р. 80 ц. в а. При тім носи лаю В.Пану Професоровії один ексемвляр дарі. Наколиб Пан Професор в сім місяці по требували від мене яких близших інформа ций, то прошу адресувати до Чесник, почга Рогатин; сего бо понеділку виізджаю опяіь на село.

Прошу приняти вираз глубокого гочита ня с котрим остаю ся Високоповажного Пана Професора

покірним слугою О мелян Огоновский.

У Львові, 3. вересня 1876.

1878.

Львів, 18/11 Многоповажний Пане Професоре!

Дякую сердечно за ласкавий труд'ь роспродажи моєі книжки, при чім мило мені заявити, що Високоповажний Пан Професор с-поміж всіх панів, що зволили занмитись тимже ділом, найщирше взялись до справді шноі кольпортажя книжнеі. Досіль одержав я 4/ХІІ 1876 р. 14 зол. р., 11/11 1877 р. 5 зол. р в маю 1877 р. З зол. р. 80 ц , а тепер (13/11) З зол. р. 60 ц. в. а. Прошу відтак, щоби Вп.

Пан Професор изволили тих кілька неспрода них ексемплярів у себе задержати та й іх при одвітній споеібності поміж студентів ро зіпхати.

Враз из сім листом висилаю пану Про- фесорови мою росправу о прийменниках в мо вах старословеньскій, руській н иольскій, на­

писану єще 1874 р. котру Академія краківська аж теперка, и то через недогляд нрсф. 11с крицького, — що займався коректою — не дуже поправно видала.

Маю честь поручитися памяті

високоповажного Пана Професора покірний слуга

О м елян Огоновский.

Р. 8. Проф. Партацький назнав мене в своїй Газеті ректором університету, між тим коли я сего року есмь деканом виділу фильо- софичного.

Високоповажаний Пане Професор!

Віддаю с подякою щирою книжки, будь то від Вас, будь то від покійного димира був одержав, именно:

1. Рудченка Чумацкі пісні;

2. Купчанка Буковиною пісні;

3. Кобзарь Остап Вересай;

4 Вгиз іахука сезкеїю, збрзаі М.

Іаіа;

5. Проповіді! Лєвінского;

6. Збірник творів XVI. в.;

7. Очеркт, звук, исторіп м. рус. г., Ж « -

•іецкого;

8. Касі іидозі. акаД , 2 Іон у.

Книги „Колосова Загадочні звуки в русе.

я з .“ не мав я у себе. Притім осміляюсь замі тити, що у покійного п. редактора оставались ті ексемплярі Слова о' п. ІІгор., котрі ВП. п.

Професор яко неспродані с Тернополя Для мене були прислали; досіль я їх не відбирав.

Маю честь писатись Високоповажаного Пана Професора

покірним слугою О м елян Огоновский.

ЯКІ я Воло-

Паї-

Н У . 1883.

Р. 8. Віддаю єще кнпіу: Михайло Чар ньішенко, соч, П. К уліш а. Діла Гатталі в лат язиці писаного я не мав. але був у мене вис ше наведений „Вгиз“.

Львів, 12. червня 1884.

Високоповажаний Пане Професор!

Чей вже звістно ВП. пану Професоровії що я будучи членом депутациї, не поїду те перь до Відня, т о м у — що Цісар до 9. с. м. не дає авдієнций. Віроятно виїдемо ажь в другій половині вересня, и тогди не залишу, бути у Мікльошича и поперти Вашу справу, бо нігде правди діти, но моєму мнінью Ви могли-б гідно зайняти звістну катедру. Тілько єї не так скоро обсадять, по-за-як прискоренье сеї справи спиняє, як кажуть, Т. в хосен евгго клієнта. На всякий злучай по Вашій сторон шанси не малі.

Прошу приняти мою подяку за хороший дарунок літературний.

С правдивим поважаньем Високоп Пана Професора

остаюся слугою О м елян Огоновский.

Р. 5. Гадка ВИ. пана Професора що-до публікациї „ОезІеггеісЬ іп ХУоїТ ипсі Ві1<1“

дуже добра. В виділі Просвіти того місяця ми вже говорили про сю справу.

Львів. 14. X. 1888.

ВП. Проф !

Дуже нам мило, що ВП. Пан Професор заявили готовість зладити книжечку на юві­

лей цісарский. Просимо обмежитись на 2 дру­

ковані аркуші. Портрет Цісаря помістить ся.

Прошу прислати мені (на перепаскою) Байки Крилова в редакциі Стврицького.

Чи після 1885. р. надруковано які дра­

матичні твори Кропивнвцького? Видане з р.

1885 є д р у г е .

С правдивим поважаньем ВП. Професора

слуга

О м елян Огоновский.

Львів, 8. VII. 1893.

Високоповажаний Пане Посол!

Велике Вам спасибіг, що так щиро зай ­ маєте ся справою мого зятя! Він був уже у Намістника, і сей обіцяв добре полагодити сю справу.

Прикро мені і членам виділу, що ВП.

Посол все ще чують жаль до редактора Бе- лея. Я-ж гадаю, що після єго заявленя ВП.

Пан Посол можуть бути вдоволеними. Вже-ж ми бажаємо дуже, щоб ВП. Пан Посол були ще довго членом виділу «Просвіти», і як доси, працювали в хосен єї умшім словом і ділом.

А непорозуміня, які були витворились між Просвітою», а «товариством педагогічним»

уже майже полагодились. Опроче ВП. Пан Посол старали ся полагодити той спір, а ви кликав є ю хто ишпий.

Вчера відбуло ся заеїданє секцнї фільо- льоґічної при вельми оживлених дебатах про деякі правописні діференциї. про ковані слова москалізми в нашій мові. Порішено, вибрати асі Ьос“ анкету, в склад котрої входять три ' учителі рускої мови й я. Працю Колесси про' вплив Міцкевича на Ш евченка передано до і рецензій проф. Коцовскому.

С правдивим коважанєм ВГІ. Пана П осла:

остаю ся щирим прихильником О м елян Огоновский.

З Підзамча:

„ Підволочиск 6 32, 1107, 2 32, 6 27*, 10 02*.

Примітна. Поїзди поспішні друковані є черенками товстими; поїзди нічні є зазначені зьвіздкою. Пора пічна числить ся від 6. год.

До веденя підприємства кравепкого в біль- вечір до 5. год. 59 мінут рано.

ших розмірах пошукуємо УПРАВИТЕЛЬКИ д » -і ‘ Звичайні білети їзди як також білети сьвідної в витворнії! кравеччині. — Зголі шу всякого иншого рода. ілюстровані провідники зараз письменно до п. Крушиньскі ї розклади їзди ітд. можна набувати через ці­

лії , ень в міскім бюрі ц. к. державних, зе- лїз . ь, пасаж Гавсмана ч. 9.

ватись зараз письменно до п.

в Станнславові ул. Казимирівска ч. 54.

.і ' (3~ о )

С о ї о з з е и т

в пасазки Германів

при ул. Соняшній у Львові.

в і д 1. д о 15. ч е р в и я 1 9 0 6.

Нова сензацийна програма.

Щоденно о 8. год. вечер представлене В неділі і сьвята 2 представлена о 4. год. по- пол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідЬ-ІЛе представлене. Білети вчаенїйше можна на­

бути в конторі Пльона пои ул. Кароля Лю- двика ч. 9.

Рух важний від 1.

ЗЄЛ13НИЧИХ ПОЇЗДІВ

мгя 1906 після середно-евро- пейского часу.

5-45, 9'05*

130, 5-25,8 4 0

в неділі 1 До Львова на дворець головний приходять:

Іцкан 12 20*, 610, 140.

Кракова 2 31*, 5 50*, 8 45.

9 30*

Підволочиск 7 20, 11 45, 2 20. 5-50, 10 30*

Лавочного 729, 1Г50, 10 50*

Гави рускої 7‘50, 450 Станиславова 8 05

Самбора 8-15, Г50. 9-20*

Любіня вел. 1Г50* (13/5—16/9 сьвята)

Яворова 8'18, 4 37

Янова 1-15 (1|5—30/9), 8 45* (13/5—9/9 в неділі і р.-кат. свята), 9’25*- (13/5-9,9)

Коломиї 1005 1’яшева 1035

Тухлї 3-45 (від 15/6 до 30/9)

Брухович 7 07, 3-25, 5-30, 8’20* (веї від.

6/5 23[9 щоденно і Г45 (6/5 до 23(9 в неділі і р.-кат. сьвята.

Підволочиск

На Підзамче.

•05, 11-30, 2 08, 5‘35, 10-16*

Зі Львова з головного двірця відходять:

До Кракова 12 45*, Г —*, 8 35, 2 4 5 ,6 -3 5 * 8‘2о 1005*

Іцкан 251*, 61-5. 9-20, 2 4 0 , 1040*

Підволочиск 6-20, 10 55, 221, 6 15*9-50*, Яворова 6 55, б-— *

Янова 9 15 (1/5—30/9), 1 35 (13/5—9/9 в неділі і р.-кат. сьвята), 3-14

18/5— 9/9).

7-30, 2-30, 6-25*.

8-55, 4-15, 10 51 Лавочного

Самбора

Станиславова 940*

Белзця Ряш ева Коломиї Гави рускої Перемишля

10-45 4’05

з-зо

725* 1Г35*

(від 1 5 до 30/0) Хирова 1005*

Ясла Стрия 1110*

Брухович 605, 2-28, 3-40, 6 26* (всі від до 23/9 щоденно), 12-40 (6/5 в неділі і р -кат. сьвята).

6,5 23/9

Передплата виносить:

річно піврічно чвертьрічно Поодиноке

8 К, 4 К, 2 К.

число коштує 40 сот.

Адресі редакциі і Львів, ул. Академічна ч. 8

адміністрацій:

Видає і відповідає за редакцию: Лаз Лапатиньский. црукариї В. А. Шийковского.

Cytaty

Powiązane dokumenty

ГІобіч боротьби, яка веде ся в сій розправі поміж противниками а прихильниками виборчої реформи і до­.. ходить хвилями до великого розятреня, веде

ли язикові розпорядженя ,ґр. Баденього, справа словеньскої ґімназиї в Цилеї, за- ложенє польских паральельок на Шлезку і дивує ся супротив сего, що Німці

Протягом розправи виявило ся, що найбільші противники виборчої реформи не могли станути сьміло і явно проти головних засад, проти загального і пря­..

Право виборче має бути безпосереднє, бо від тепер мав би кождий голосувати в своїй громаді' безпосередно на свого посла, а не як було доси, по

Вона сконстатувала, що на Угорщині істпує закон, що позволяє кож- дій потребуючій дитині звертати ся о поміч до держави, а державу обовязуе не

ступку тим більше, ЩО виявило ся як на долоні, що властивою цїлию було не від­.. окремлене ані розширене автономічної Галичини, а потайна

робом стоваришенє буде занимати ся, д) приймати від членів в депозит і на біжучий рахунок та до корисної льока- циї капітали за умовленим опроцентова-

борців, посли успокоювали їх, що будуч- ности свободолюбного люду не продадуть за дрібні концесиї правительства, що своє нове становиско послів уважають