• Nie Znaleziono Wyników

СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИ СИНОНИМИ В ЛЕКСИКАЛНАТА СИСТЕМА НА ГОВОРА НА РОПКАТА

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИ СИНОНИМИ В ЛЕКСИКАЛНАТА СИСТЕМА НА ГОВОРА НА РОПКАТА"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Лиляна Василева (София)

СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИ СИНОНИМИ В ЛЕКСИКАЛНАТА СИСТЕМА НА

ГОВОРА НА РОПКАТА

Abstract: The article presents word-forming synonyms – formations of the same word and motivating different suffixes, i.e. this is about competition for derivative instruments, in case competition suffixes. In the work presented and analyzed cases like главинàр’ //

главòк // главатàр // глàфч’у for ’man with a big head’; свръ̀тка // свъртàлиште //

свъ̀ртиште // свъртòвиште ’swirl’ and many others in competition, which opens in two, three, four or more suffixes.

Key words: dialectology, word-formation, formative synonyms, competition suffixes В българското езикознание интересът към диалектната лексика и слово- образуване винаги е бил постоянен. За това говорят множеството публикува- ни разработки по диалектна лексикология, лексикография и словообразуване (Кочев 1969; Кочев 1972; Пухалев 2008; Вакарелска-Чобанска 2006; Тетов- ска-Троева 1988; Кяева 2010; Кяева 2011 и др.).

Въпросът за словообразувателната синонимия, т.е. за конкуренцията на де- ривативните средства при номинацията, е един от случаите на конкуренция при словобразуването. Терминът конкуренция на суфиксите се въвежда при ана- лиза на простите, еднокоренни съществителни имена, образувани с различни форманти, но с една и съща мотивираща основа и с еднаква семантика (Doku- lil 1962: 88). През последните десетилетия се анализират проблемите не само на конкуренцията на суфиксите (Тетовска-Троева 1983; Кяева 1986; Василева 2005 и др.), разработен е и проблемът за конкуренцията при образуването на сложните съществителни имена в българския диалектен език (Василева 2009).

В настоящата разработка се представят еднокоренните словообразува- телни синоними в говора на Ропката — един от най-архаичните родопски диалекти, обхващащ в границите си селата Павелско (по-нататък П.), Хвой- на (по-нататък Х.), Малево (по-нататък М.) и Орехово (по-нататък О.), Асе- новградско. Пълно граматично описание на диалекта извършва Сл. Керемид- чиева (Керемидчиева 1993), а словното му богатство, многообразие и сложни- те връзки между лексемите и техните значения е представено в разработката на Сл. Керемидчиева и Л. Василева „Лексикалната система на езин архаичен родопски говор – говора на Ропката“

1

.

При имената от мъжки род се откриват словообразувателни синоними,

при които в процеса на номинация се конкурират два, три и четири различни

(2)

суфикса. Най-много облици са оформени с наставка -ник (и нейните разши- рени варианти), която влиза в конкурентни отношения с други форманти по следния начин:

-ник // -л’у: вун’èшник, вòнл’у ‘човек, който мирише лошо’;

-ник // -чий: завùсник, зависчùй ‘човек, който завижда’;

-ник // -нич’: краднùк (П., Х.), краднùч’ (М.) ‘крадец’;

-ник // -тък: нàпърсник, нàпърстък ‘напръстник’;

-ник // -ница: нàречник, нàречница ‘митично същество, което при ражда- нето на човека предопределя съдбата му; орисник’;

-ник // -иште: пепел’нùк (О.), пепелùште (П.) ‘част от печката като чекме- дже, в която пада пепелта’;

-ал’ник // -алка: приш’ч’ипàл’ник, пръштипàлка (Х.) ‘хляб, който се при- готвя по случай прохождането на дете’;

-ал’ник // -алка: разимàл’ник, разимàлка ‘вълнен месал, на който се слага омесеното за хляб тесто и се завива да втасва, а после се прави на отделни хлябове’.

Три форманта (-ник // -уш // -ушка) се откриват при лексемите пепел’нùк (М.), пепелỳш, пепелỳшка (Х.) ‘място в природата, където е горял огън’.

При суфикс -ак са регистрирани следните конкурентни отношения:

-ак // -у: бузàк, бỳз’у ‘човек с големи бузи’;

-ак // -ок: пърженàк (О.), пърженòк ‘опожарена гора’;

-ак // -так: гулàк, гултàк ‘бедняк’;

-ак // -алак: фуйнàк, фуйналàк ‘място, обрасло предимно с хвойна’;

-ак // -ица: червенàк, червенùца ‘червена почва, глина’;

-елак // -ел’: мързелàк, мъ̀рзел’ ‘мързеливец’.

Три суфикса (-ак // -ил’ник // -илка) се конкурират при назоваването на

‘средство от тъкан за прецеждане на сирене’ – цадàк (цъдàк), цадùл’ник, цъдùлка.

С наставка -ач’ и нейните конкуренти са образувани лексемите:

-ач’ // -ул’: гагàч’, гагỳл’ ‘дървена кука за откъсване на сено от копата’ и гагàч’, гагỳл’ ‘кука с дълга дръжка за навеждане на клони с плодове от дърво’

-ач’ // -аче // -ал’че: сукàч’, сукàче, сукàл’че (О.) ‘дете или животно, което още суче’.

При формант -ар’ конкуренцията е между два и четири суфикса:

-ар’ // -арница: сукàр’ (П., М.), сукàрница (О.) ‘върви за навуща, усукани от черна прежда’;

-ар’ // -ок // -атар’ // -ч’у пък се откриват при назоваването на ‘човек с

(3)

Наставките -л’у, -ък, -ъл и -чий са в конкуренция в единични случаи:

-л’у // -ифчина: в³шл’у, въшùфчина ‘въшльо’;

-ък // -ка: пòследък (Х., П.), пòслетка (П., М., О.) ‘плацента’;

-ъл // -алец: скàкъл, скàкалец ‘скакалец’;

-чий // -ажий: трупчùй, трупажùй ‘човек, който извозва дървени трупи в гората’.

При съществителните имена от женски род най-продуктивна е наставка -ка, реализирана основно с разширените £ варианти. При назоваването на по- нятията тя се конкурира с два, три и пет суфикса. Два суфикса се откриват при словообразувателни синоними като:

-ка // -ина: рàзметка, рàзметина ‘вид тъкане с по една нишка в зъб’;

-илка // -илу: бурùлка, бурùлу ‘дървен цилиндричен съд, в който бият млякото’;

-илка // -илу: кичùлка, кичùлу ‘прежда за украса на тъкани’, ‘ресни на оде- яло’, ‘цветни ресни на празнична торба’, ‘цветна украса на кърпи’;

-илка // -илу: мазùлка, мазùлу ‘лекарство, мехлем за разтриване и мазане’;

-илка // -ил’ница: зубùлка, зубùл’ница ‘торба за зоб’;

-анка // -акин’е: бардàнка, бардакùн’е ‘развратница’;

-анка // -ануша: пристàнка (О., М.), пристанỳша (Х., П.) ‘пристанала мома’;

-алка // -ал’ник: разимàлка, разимàл’ник ‘вълнен месал, на който се слага омесеното за хляб тесто и се завива да втасва, а после се прави на отделни хлябове’;

-елка // -ел’ница: руждèлка (П., О.), руждèл’ница (П.) ‘жена, която скоро е родила’;

-ул’к’е // -унка: праỳл’к’е (М., Х., П.), прахỳнка (О.) ‘гъба прахавица’;

-ишка // -иште: равнùшка, равнùште ‘равно място’.

Три форманта са в конкуренция при:

-ка // -ушка // -авица: кàпка (О.), кàпушка (М., О.), кàпавица ‘капчук’;

-илка // -ил’ница // -илу: кандùлка, кандùл’ница, кандùлу ‘кадилница’;

-енка // -анка // -идба: кършт’èнка (О.), кършт’àнка (кръшт’àнка, кръшч’àнка, кърст’àнка), кърстùдба (П.) ‘кръщене’;

-инка // -ичка // -ица: нужùнка, нужùчка, нужùца ‘краче’.

Суфикс -ка е в конкуренция с пет други наставки при образуването на лексеми със значение ‘водовъртеж’: -ка // -алиште // - иште // -овиште //

-олиште: свр³тка, св³ртиште, свъртàлиште (О.), свърт¥виште (О.),

свъртòлиште (О.).

(4)

Две наставки са в конкуренци при образуването на лексеми като:

-ница // -чик’е: завùсница, зависчùк’е ‘жена, която завижда’;

-еница // -утина: бъл’в’енùца, б³л’вутина ‘бълвоч, повръщано’;

-етина // -иш’ина: б³л’ш’етина (П., Хв., М.), б³л’иш’ина (О.) ‘изпраж- нение на бълха’.

Три наставки (-ина // -увина // -нина) се откриват при лỳчина (М., Х.), лỳкувина (лỳч’увина), лỳчнина (П., О) ‘лукова шума’.

При имената от среден род конкуренция се открива само между -алу //

-алиште: л’егàлу (О), легàлиште (П., М., Х.) ‘леговище на диво животно’.

От направения преглед на словообразувателните синоними в говора на Ропката се вижда, че изследваните съществителни имена са предимно от мъжки и женски род. Конкуриращите се наставки са общобългарски. Сло- вообразувателната конкуренция при съществителните от женски род се осъ- ществява предимно от разширените варианти на суфикс -ка.

Много често при конкуренцията на словообразувателните форманти имената сменят рода си, срв. нàречник, нàречница; пепел’нùк, пепелùште;

разимàл’ник, разимàлка; сукàч’, сукàче, сукàл’че; бурùлка, бурùлу и др.

При сравняване на анализираните лексеми от говора на Ропката с кни- жовния език се откриват само 12 формации, регистрирани в Български тълко- вен речник (БТР 1994). Това са облиците завистник, напръстник, наречница, пепелник, голтак, сукалче, въшльо, скакалец, мазило, пристануша, равнище и завистница, но при нито един от тях не се срещат словообразувателни си- ноними.

Проблемът за представянето на словообразувателните синоними в диа- лектните речници е решен различно. Препратките са не само към първия по азбучен ред синоним, а са кръстосани, т.е. при всяка дума се посочват всички нейни синоними – така е изработен речникът на Ст. Младенов (Младенов 1951).

В някои регионални диалектни речници словообразувателните и лекси- кални синоними са представени по подобен начин. Така е в речника на с.

Логодаж, Благоевградско. Сравни речникови ститии като л’ускàн м. Шамар;

вж. л’усканùк, л’усканùца, шл’аканùца; витл’àва ж. Облак прах, прахоляк;

вж. витленùк, витлèш, витлò

1

, магл’àрник, магл’àрница, магленùк, маглèш, труул’àва, труулò; кромидарùште ср. Нива, която обикновено се сее с кро- мид; вж. кромидàрник, кромùдиште и мн. други (Десподски 2009).

Донка Вакарелска в своя речник на говора на село Хърсово, Мелнишко, обединява в скоби синонимите след тълкуването на заглавката: сиромаштùа ж. Бедност (биднал³к, биднотал³к, нимал³к, сиромаштил³к); лажомàн м.

Лъжец (лажàр, тр³чилàжи). Понякога обаче изоставя този приет от нея принцип и препраща при тълкуването втория и третия по азбучен ред си- ноним към първия, срв. рèса ж. Ресна (висỳлк’а, рèска, рисỳл’к’а); рèска ж.

Ресна (вж. рèса); рисỳл’к’а ж. Ресна (вж. рèса) (Вакарелска-Чобанска 2006).

(5)

Повечето автори на диалектни речници представят синонимите в тях чрез препратки към първата по азбучен ред лексема. По този начин е израбо- тен речникът на село Зарово, Солунско в книгата на Вачева-Хотева и Кере- мидчиева „Говорът на село Зарово, Солунско. С оглед към лексикалната му система“. �е посоча само няколко речникови статии от този труд: вир’ънлъ̀к м. Нещо, което е почти негодно за употреба, защото е старо, развалено, изгни- ло, скъсано.; и вир’ън’т’ùнъ ж. вж. вир’ънл³к; гр³бицъ ж. Гърбица (на човек, на камила) и гр³бъ ж. вж. гр³бицъ; гуш’тàфкъ ж. Угощение. и гуш’т’ън’è ср.

вж. гуш’тàфкъ (Вачева-Хотева, Керемидчиева 2000).

По същия начин са подредени синонимите и в речника на село Рабиша, Бе- лоградчишко: врàтн’ица ж. Малка вратичка. и врàтн’ичка ж. Вж. врàтн’ица;

годежàр м. Човек, който уговаря условията по годежа. и годèжн’ак м. Вж.

годежàр; десн’àк м. Човек, който работи с дясната ръка. и десничàр м. Вж.

десн’àк (Стефанов 2010).

При изработването на бъдещия Български диалектен речник (в Секцията за българска диалектология) препратките при представянето на синонимите трябва да са не само към първия по азбучен ред синоним, а да са кръстосани, т.е. при всяка дума да се посочват всички нейни синоними.

Носителите на говора на Ропката изключително детайлно назовават всички части и най-малки подробности както на предметите от всекиднев- ния си живот, така и от заобикалящия ги свят. Големите им словотворчески възможности се проявяват и в разгледаните словообразувателни синоними в лексиката на Ропката.

СЪКРАЩЕНИЯ

М. – Малево О. – Орехово П. – Павелско Х. – Хвойна

БЕЛЕЖКИ

1

Трудът е приет за печат от Научния съвет на ИБЕ при БАН.

ЛИТЕРАТУРА

Вакарелска-Чобанска 2006: Вакарелска-Чобанска, Д. Речник на говора на с. Хърсо- во, Мелнишко. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“.

Василева 2009: Василева, Л. Българско словно богатство. Словообразувателни хе-

тероними в българските говори. София: Мултипринт.

(6)

Василева 2005: Василева, Л. Названия със значение студен вятър в българските говори. // Български език, № 2, с. 39–45.

Вачева-Хотева, Керемидчиева 2000: Вачева-Хотева, М., Сл. Керемидчиева. Гово- рът на село Зарово, Солунско. С оглед към лексикалната му система. София:

Мултипринт.

Десподски 2009: Десподски, Ф. Речник на говора на село Логодаж, Благоевградско.

София: Мултипринт.

Кочев 1969: Кочев, Ив. Гребенският говор в Силистренско. С особен оглед към ле- ксикалната му система. Трудове по българска диалектология. Кн. 5, София:

БАН.

Кочев 1972: Кочев, Ив. Диалектни категории и типове при словообразуването на съ- ществителното име (съпоставително изследване върху материал от три българ- ски говора). // Известия на Института за български език, кн. ХХ, с. 107–185.

Кяева 1986: Кяева, Ел., Л. Домусчиева. Имена за места (nomina loci) с наставка -ло в българските говори. // Български език, № 1, с. 58–67.

Кяева 2010: Кяева, Ел. Диалектно богатство. Названия за действия (nomina actio- nis) в българските диалекти. София: Пропелер.

Кяева 2011: Кяева, Ел. Диалектно богатство 2. Имена за места в българските ди- алекти nomina loci. София: Пропелер.

Младенов 1951: Младенов, Ст. Български тълковен речник с оглед към народните говори. Т. I. София: Държавно книгопечатно предприятие „Дечо Стефанов“.

Пухалев 2008: Пухалев, Г., Сл. Керемидчиева, Ил. Генев-Пухалева. Казано на камен- ски. Етнолингвистично изследване на кв. Каменица – Велинград. София: ИК на Лесотехническия университет.

Стефанов 2010: Стефанов, Вл. Речник на говора на село Рабиша, Белоградчишко.

София.

Тетовска-Троева 1983: Тетовска-Троева, М. Конкуренция на суфиксите. // Българ- ски език, № 2.

Тетовска-Троева 1988: Отглаголни имена за лица в българските говори Nomina agentis. София: БАН.

Dokulil 1962: Dokulil, M. Tvoření slov v čestinĕ. T. I. Praha.

ИЗТОЧНИЦИ

БТР: Български тълковен речник. Четвърто допълнено и преработено издание. Со-

фия: Наука и изкуство, 1994.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Този процес на адаптацията ясно и нагледно може да се види в таблицата (от дипломната работа на А. Насонова), където са представени нови заемки (16), които още

В българския и словашкия речников състав през последните десетилетия се появиха или актуализираха огромен брой термини от областта на икономи- ката, което е

Резултатите от направената справка за пъпка в няколко българско-чужди речника (БАР 1961; БРР 1975; БНР 2008) показват следното: срещу единстве- ната в българския

Между авторите няма единство по отношение на това кои афикси се из- ползват за образуване на глаголни деминутиви в съвременния български език, като

За да се получи представа за функционирането на думата в лексикалната система на произведението, след тълковно-илюстративната част се посочват синонимите

Част от традиционно познатите колективни спортове като баскетбол, хо- кей, футбол и др., както и някои по-нови спортни дисциплини (колективни или индивидуални),

В българската лингвистика съществува мнението, че словообразува- телният тип деятелни имена със суфикс -ник е характерен за съвременния български език,

На словообразувателно равнище интернационализацията е свър- зана с усвояването и активизирането на чуждоезикови (с произход главно от