Głos Pomorza : dawniej "Głos Wąbrzeski" : pismo społeczne, gospodarcze, oświatowe i polityczne dla wszystkich stanów 1938.08.11, R. 20, nr 92

Pełen tekst

(1)

Ćeno numeru 10 groMty Opłacone gołówkg « góry

PISMO SPOŁECZNE, GOSPODARCZE, OŚWIATOWE I POLITYCZNE DLA WSZYSTKICH STANÓW

BHDKII

Nr 92 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c z w a r te k d n ia 1 1 s ie r p n ia 1 9 3 8 Rok 20

HBBBBmiSeSMBWS’

Obrady przy zielonym stole pociski na froncie -

H E L S I N K I . P r a s a f iń s k a d o n o s i, ż e W e d łu g o s ta tn ic h w ia d o m o ś c i, w n ie ż e w o js k a s o w ie c k ie w y c o fa ły s ię z | T O K I O , P r z e d s ta w ic ie l a r m ii ja p o ń - m a r s z a łe k B lu c h e r m ia ł o d b y ć o s ta tn io d z ie lę w ie c z o r e m b o m b a r d o w a ły s a m o lo - p ie r w s z y c h s w y c h lin ii i p r z y g o to w u ją s k ie j w K o r e i o ś w ia d c z y ł, iż w s z y s tk ie p o d r ó ż in s p e k c y jn ą p o g a r n iz o n a c h a r - ty s o w ie c k ie lin ie k o le jo w ą p o m ię d z y n o w ą o ie n s y w ę . T r a w o s k r z y d ło s o - o s ta tn ie a ta k i s o w ie c k ie n a p o z y c je ja - m ii c z e r w o n e j n a D a le k im W s c h o d z ie , K u r iu s e i a K u liu h e i o r a z w io s k ę K o g i w w ie c k ie s ię g a o b e c n ie r z e k i lu m e n . p o r is k ie z o s ta ły c a łk o w ic ie o d p a r te . A r

W c z a s ie in s p e k c ji m a r s z a łe k B lii- p ó łn o c n e j K o r e i. D w a s a m o lo ty s o w ie c - B a te rie s o w ie c k ie o s tr z c liw u ją m ia s o w ie c k a n ie u z y s k a ła a n i je d n e g o _ U _ _ W ia d o m o ś c i o z a jś c iu p r z e z w o js k a s o w ie c k ie C z a n g k u f e n g s ą j n ie p r a w d z iw e , W c ią g u o s ta tn ic h w a lk T O K I O . J a p o ń s k ie k o ła w o js k o w e J a p o ń c z y c y n ie m ie li ż a d n y c h s tr a t, d o n o s z ą , ż e u b ie g łe j n o c y w o js k a

s o w ie c k ie w ta r g n ę ły n a te r y to r iu m k o - : L O N D Y N . W e d łu g w ia d o m o ś c i tu o -

; n a o d le g ło ś ć p ó łto r a k ilo m e tr a i tr z y m a n y c h , w a lk i n a te r e n ie C z a n g k u - z a ję ły w io s k ę J a n g - K w a n g - P in g . f e n g tr w a ją z n ie z m n ie js z o n ą z a c ię to ś - G łó w n a k w a te r a a r m ii k w a n tu ń s k ie j c ią . W p o lity c z n y c h k o ła c h a n g ie ls k ic h

B a te rie

c h e r p r z e m a w ia ł d o ż o łn ie r z y , z a z n a c z a - k ie , p r z e le c ia w s z y p o n a d g r a n ic ą k o r ę - m ie js c o w o ś c i k o r e a ń s k ie , a le s z k o d y c a la te r y to r iu m , ją c , ż e w o s ta tn im k o n f lik c ie s tr o n ą a g r e a ń s k ą , d o k o n a ły d e m o n s tr a c y jn e g o lo tu s ą n ie z n a c z n e ,

s y w n ą je s t J a p o n ia .

M ię d z y in n y m i p o w ie d z ia ł: ,,M y n i e 1 n a p a d a m y . C a łą o d p o w ie d z ia ln o ś ć z a o - s ta tn i k o n f lik t p o n o s i T o k io , J a p o ń c z y ­ c y m y ś lą , ż e m a ją d o c z y n ie n ia z R o s ja ­ n a m i z 1 9 0 5 ro k u ,

„ N a s z c z ę ś c ie je d n a k ja n ie je s te m K u ro p a tk in e m , le c z B lu c h e re m — a n a . s z a c z e rw o n a a rm ia n ie je s t a rm ią c a r­

s k ą , k tó r ą d o w o d z ili s p rz e d a jn i o fic e ro ­ w ie .

T O K IO , B e z u s ta n n e a ta k i s a m o lo tó w s o w ie c k ic h n a w io s k i, n ie m a ją c e n ic i w s p ó ln e g o z e s p o re m g ra n ic z n y m , w y ­ w o ła ły w ie lk ie w z b u rz e n ie w ś ró d lu d ­ n o ś c i k o re a ń s k ie j, d o m a g a ją c e j s ię , b y ) w ła d z e ja p o ń s k ie w y d a ły ja p o ń s k im e s k a d ro m ro z k a z p rz e c iw s ta w ie n ia s ię n a lo to m s o w ie c k im ,

T O K I O . R z e c z n ik m in is te r s tw a w o jn y , o m a w ia ją c w ia d o m o ś c i o n o ­ w y c h s o w ie c k ic h a ta k a c h lo tn ic z y c h , o ś w ia d c z y ł, ż e c ie rp liw o ś ć ja p o ń s k a w y c z e rp ie s ię , je ż e li s o w ie ty b ę d ą n a -

<

d o p u s z c z a ln y m a b s u rd e m o w a ć a ta k i w te d y ,

p o n a d K iu k iu y e i. _ _ _

Sprzeczne wiadoriiGści z Lontu d o n o s z ą , _ . . . . . . . , , . s o w ie c k i T O K IO , W e d le d o n ie s ie ń ja p o ń s k ie - re a ijsk ie g o m in is te rstw a w o jn y w o js k a s o w ie c k ie '

p rz e p ro w a d z iły w c z o ra j ra n o o g o d z in ie

12 ,0 0 d w a a ta k i, n a p o łu d n io w y w s c h ó d ’ . . . . - . - ,

a in j W 7 (ió r 7 n C z a n ó k u fe n tf O b v d w a te p o tw ie rd z a , z e w o js k a s o w ie c k ie p rz e - s tw ie rd z a ją , ź e w o b e c s p rz e c z n y c h w ia - r i- i i i i ° n w y U p ) w a tro k ro c z y ły g ra n ic ę i p rz y s tą p iły d o b u d o - d o m o ś c i z T o k io i M o s k w y n ie m o ż n a so -

a ta k i z o s ta ły o d p a rte p o c ię ż k ie j w a lc e ■ ■ j

q

L u t- i- , i i i , j <

w rę c z . W o jsk a s o w ie c k ie m u s ia ły s ię c o - 2 7 fo rty fik a c y , m ię d z y S u i - F e n - H o a b ;e w y ro b .c d o k ła d n e g o z d a m a o s y tu a - In ą ć o m n ie j w ię c e j 1 k ilo m e tr. ' iT u n Ź ' L ln - J a p o n c z c y z a a ta k o w a li te n o c p .

P o o b u s tro n a c h p o n ie s io n o z n a c z n e s o w ie c k ie , z m u s z a ją c n a p a s ł-J W e d łu g z d a n ia o g ó ln ie tu p a n u ją c e - s tra ty . O p e ra c ja w o jsk o w a z a k o ń c z y ła m k ó w d o o d w ro tu . O d d z ia ł s o w ie c k i g 0 > fa k t, ie L itw in o w n ie z g o d z ił s ię s ię o k o ł g o d z in y 6 ,3 0 . .s tra c ił d w ó c h lu d z i z a b ity c h , n a p ro p o z y c ję ja p o ń s k ą p o k o jo w e g o

t

w 5 I - M ’ । J e d n e g o ż o łn ie rz a c z e rw o n e j a rm ii z a ła g o d z e n ia k o n flik tu g ra n ic z n e g o .

• 'D a d o m o s c i z . w z ię to d o n ie w o li. J e s t to p ie rw s z y je - z a o s trz y ł n a n o w o s y tu a c ję . S ta n o w is k o i i o (v m n a te m a t p m jn je c w o je n n y c h w ili ro z p o c z ę c ia k ro - S o w ie tó w , k tó re z k a ż d y m d n ie m s ta je C .z a n g k u le n g s ą n a d a l s p rz e c z n e |k .w n ie p r2 y ja c ie ls k ic h . s ię c o ra 2 b a rd 2 ie i p ro w o k a c y in e , je s t d U n ió w i O ot? X p fea r c iu 'ja ^ ń ć z y k 6 w 'z te -1 W e d le o fic ja ln e g o k o m u n ik a tu ja - 'o b s e r w a to r ó w a n g ie ls k ic h z u p e łn ą z a g a d ry to riu m s o w ie c k ie g o , d o n ie s ie n ia ja - p o ń s k ie g o m in is te rs tw a w o jn y , w o js k a so k ą . P o m im o w sz y s tk o je d n a k e w e n tu a l- D o ń s k ie u tr z y m u ją , ż e w o js k a ja p o ń - ’ w ie c k ie s tra c iły w o s ta tn ic h d n ia c h o k . n o ś ć z a o s trz e n ia s ię k o n flik tu w w o jn ę s k ie o d n io s ły c ie ż k ie s tr a ty p o d c z a s 5 0 c z o łg ó w , z k tó ry c h c z ę ś ć z o s ta ła z n i ja p o ń s k o - s o w ie c k ą u c h o d z i tu w d a l- p r ó b y a ta k u n a w z g ó rz e C z a n g k u f e n g ., s z c z o n a , c z ę ś ć z a ś d o s ta ła s ię w rę c e J a - s z y m c ią g u z a b a rd z o n ie p ra w d o p o d o b -

D o n ie sie n ia ja p o ń s k ie m ó w ią d a le j, p o ń c z y k ó w . n e .

d a l rz u c a ć n a m w y z w a n ia . J e s t n ic - k o n tv n u - _ _ _ _ _ , g d y w M o s k w ie to c z ą s ię ro z m o w y d y p lo m a ty c z n e .

R z e c z n ik m in is te r s tw a p r z y z n a ł, ż e w o js k a s o w ie c k ie z a ję ły i ile j. c o w o ś ć Y a n g - K u n a p in g n a p o łu d n ie o d C z a n g k u fe n g , p ó ź n ie j je d n a k o d e b ra n o ją .

P r z e d s ta w ic ie l m in is te r s tw a w o j­

n y p r z y z n a ł ró w n ie ż , ż e K o d z i je s t p o ­ w a ż n ie z n isz c z o n e i ż e k o m u n ik a c ja k o le jo w a c z a s o w o z o s ta ła z a w ie s z o n a .

T O K IO . O g o d z in ie 1 4 -te j w n ie d z ie ­ lę 2 0 s a m o lo tó w s o w ie c k ic h p o n o w n ie b o m b a rd o w a ło K e ik o .

N a m ia sto s p a d ł g ra d b o m b . Z a b iły

Agenci „GESTAPO** porwali przeciwnika Henleina

P R A G A . W p o b liż u m ia s te c z k a p o - p ro w a d z ili g o p rz e m o c ą n a te ry to riu m , H e n le in a . D y re k to ra S c h o e n b e rg a o s a - g ra n ic z n e g o G ra u n b a c h p rz e k ro c z y ło R z e s z y . | d z o n o p ra w d o p o d o b n ie w o b o z ie k o n c e n o s ta tn ie j n o c y g ra n ic ę k ilk u o s o b n ik ó w ,! Z a c h o d z i tu n ie w ą tp liw ie a k t z e m s ty , tra c y jn y m .

k tó rz y u d a li s ię d o w illi fa b ry k a n ta n ie - p o lity c z n e j n a d y re k to rz e S c h o e n b e rg u ,

m ie c k ie tfo S c h o e n b e rg a , — p ro s z ą c g o k tó ry n a le ż y d o p a rtii n ie m ie c k ic h k a to -. C z e s k ie w ła d z e w s z c z ę ły e n e rg ic z n e o z o rie n to w a n ie , c z y n ie p rz e k ro c z y li lik ó w i je st e n e rg ic z n y m p rz e c iw n ik ie m d c h o d z e n ia c e le m w y ja śn ie n ia s p ra w y . _ r _ _ a _ _ _ _ _ _ _ _ j p rz y p a d k ie m g ra n ic y c z e s k ie j, N ie p rz e -j

o n e je d n a k ż e ty lk o d w ó c h m ie sz k a ń c ó w . ! c z u w a ją c n ic z łe g o d y re k to r S c h o e n b e rg M n ie j w ię c e j w ty m s a m y m c z a sie s o - i w y s z e d ł n a d p o g ra n ic z n y s tru m y k , o rie n w ie c k ie s a m o lo ty b o m b a rd o w a ły lin ię k o - tu ją c p rz y b y ły c h w s y tu a c ji te re n o w e j, le jo w ą p o m ię d z y A g o c h i i S e ik a k u w K o rz y s ta ją c z c ie m n o ś c i rz u c ili s ię n a - p ó łn o c n e j K o re i, : p a s tn ic y n a d y re k to ra S c h o e n b a rg a i u -

Pmnj M Miii MM

G D Y N IA . W c z o ra j o g o d z in ie 1 7 ,0 0 i m in u t 2 0 w s z e d ł d o p o r tu w G d y n i ja c h t „ E n c h a n tr e s s " , n a k tó re g o p o k ła d z ie p r z y b y ł p ie r w s z y lo rd a d m ir a li­

c ji (b ry ty js k ie j D u f f C o p p e r z to w a ­ r z y s z ą c y m i m u o s o b a m i. J a c h t „ E n ­ c h a n tr e s s " z o s ta ł p o w ita n y p rz e z je ­ d n o s tk ę p o ls k ie j f lo ty w o je n n e j h o n o ­ r a m i w o js k o w y m i. N a s p o tk a n ie p ie r­

w s z e g o lo rd a a d m ir a lic ji p r z y b y ł d o ­ w ó d c a flo ty k o n tra d m ir a ł U n ru g , z a ­ s tę p u ją c y o b e c n ie s z e f a k ie r o w n ic tw a m a r y n a r k i w o je n n e j.

W c z o ra j p a n m in is te r S p r a w Z a ­ g r a n ic z n y c h J ó z e f B e c k , b a w ią c y o - b e c n ie n a w y b r z e ż u , w y d a ł o b ia d d la

p ie rw s z e g o lo r d a a d m ir a lic ji b r y ty j­

s k ie j. W o b ie d z ie w z ię li u d z ia ł z e s tr o ­ n y a n g ie ls k ie j: lo rd C o p p e r . L a d y P a ­ g e t, w ic e h r a b ia G a g e z m a łż o n k ą , k p i.

m a r y n a r k i T ro n b rid g e , c z ło n e k I z b y G m in B ra c k e n , k o m e n d o r F re n d , k o ­ m a n d o r p o r. T h o m p s o n , z e s tro n y p o l­

s k ie j: ż o n a d y r e k to r a g a b in e tu m in i­

s tr a s p r a w z a g r a n ic z n y c h p . L u b ie ń ­ s k a , d o w ó d c a f lo ty a d m ir a ł U n ru g , d o w ó d c a o k r ę tu B P . „ W ic h e r" k o m a n ­ d o r p p o r. D e W a ld e n z m a łż o n k ą , k o ­ m a n d o r p p o r. G in to w t - D z ie w a łto w - s k i z m a łż o n k ą , p o s e ł R . P . w B u d a p e ­ s z c ie O rło w s k i, p o r. m a r y n a r k i K o ­ w a ls k i.

Niebywale postępowanie władz ZSRR, wobec polskich pilotów szybowcowych

d a ło s ię u z y s k a ć n a jo g ó ln ie js z e j c h o ć ­ b y in f o r m a c ji o lo s ie p ilo tó w i ic h a - p a ra tó w ’. W ła d z e s o w ie c k ie w b re w n a ro d o w m j k u r tu a z ji d o ty c h c z a s w c a ­ łe j s p r a w ie z a c h o w u ją n ie z r o z u m ia le m ilc z e n ie .

S p r a w a c a ła je s t ty m d z iw n ie js z a , ż e p o m ija ją c c a ły w y p a d e k ta k c z ę ­ s ty w ’ s p o rc ie , s a m w ie k m ło d o c ia n y c h

p ilo tó w ’ w in ie n w a r u n k o w a ć p o b ła ż ­ liw e u s to s u n k o w a n ie d o n ic h .

W A R S Z A W A . D n ia 2 6 c z e rw c a b r.

trz e c h s z y b o w c o w y c h p ilo tó w s tu d e n ­ tó w p o d c z a s o d b y w a n ia lo tó w ’ tr c in n g o w y c h n a tr a f iło n a b u rz ę , k tó r a z a ­ n io s ła ic h w ’ s tr o n ę g r a n ic y p o ls k o - s o w ie c k ie j i z m u s iła d o lą d o w a n ia n a te re n ie Z S R R .

M im o u s iln y c h s ta ra ń p rz e d sta w ic ie ­ li p o lsk ic h w ła d z g r a n ic z n y c h , d z ia ła ­ ją c y c h z g o d n ie z k o n w e n c ją z d n ia 3 c z e rw c a 1 9 3 3 ro k u , d o ty c h c z a s n ie u -

Tragiczny wypadek w Tatrach

Zakopane. W c z o ra j p o p o łu d n iu i C z ło n k o w ie ta tr z a ń s k ie g o (K h o tn ic z e - w e z w a n o ta tr z a ń s k ie o c h o tn ic z e p o g o - g o p o g o to w ia r a tu n k o w e g o p r z e tr a n s ­

p o r to w a li r a n n e g o d o s z p ita la w Z a ­ k o p a n e m . W c z o r a j s ta n r a n n e g o n ie w y d a w a ł s ię n ie b e z p ie c z n y , d z iś je d ­ n a k n a s tą p iło p o g o rs z e n ie , m g r M a je ­ w ic z s tr a c ił p r z y to m n o ś ć i s ta n je g o z d ro w ia b u d z i p o w a ż n e o b a w y .

w e z w a n o ta tr z a ń s k ie o c h o tn ic z e p o g o ­ to w ie r a tu n k o w e d o D o lin y P ię c iu S ta ­ w ó w , g d z ie u le g ł w y p a d k o w i m ło d y tu r y s ta m g r M a je w ic z S ta n is ła w z K r a ­ k o w a , s p a d a ją c z K o z ic h W ie rc h ó w w s tro n ę D o lin y P ię c iu S ta w ó w .

O f ie r z e w y p a d k u u d z ie lili p ie rw ­

s z e j p o m o c y to w a rz y s z e w y c ie c z k i. —

(2)

Str 2 GŁOS POMORZA“ Nr 92

Wypłata zarobków robotnikom

odbywającym ćwiczenia w odckiaiach

Mistrzów budowi. jdunów i szklarzy potrzeba do OOP.

Obrony narodowej ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p raco d aw có w n ie o b ciążą ich n a d m ie r­

n ie, p o n iew aż ilo ść p ła tn y c h d n i ćw iczeń w o d d ziałach O b ro n y N aro d o w ej w c ią­

g u ro k u n ie p rz e k ro c z y 2 6 d n i, a p o za ty m ilo ść ż o łn ierz y O b ro n y N aro d o w ej je st sto su n k ow o n iew ielka.

j Z g o d n ie z p ism em m in isterstw a sp raw Z w iązek Izb P rzem y sło w o - H an d lo - w o jsk o w y ch z d n ia 2 5 -g o k w ietn ia 1953

S zereg p rzed sięb io rstw p rz e m y sło­

w y ch i h an d lo w y ch w zro zu m ien iu d o ­ n io sło ści p o d ję te j p rz e z m in isterstw o sp ra w w o jsk o w y ch o rg an izacji o d d ziałó w O b ro n y N aro do w ej d o b ro w o ln ie w y p ła ­ ca zaro b k i ro b o tn ik om , p o w o łan y m n a ćw iczen ia w ty ch o d d ziałach .

w y ch , sto jąc n a stan o w isk u p o w szech n o - ro k u w y d atk i, p o n iesio n e z teg o ty tu łu ści teg o o b o w iązk u , z w ra ca się d o w szy - p rzez p rz e d się b io rstw a m o g ą b y ć tra k to stk ich z a k ła d ó w p racy , k tó re d o tych czas w an e jak o p ew n eg o ro d z a ju św iad czen ia teg o n ie sp e łn ia ją , z w ezw an iem d o zm ia n a fu n d u sz O b ro n y N aro d o w ej.

n y d o tych czaso w ej p ra k ty k i, w k ieru n ku w y p ła c an ia ro b o tn ik o m za d n i sp ęd zo n e n a ćw iczen iach w o d d z ia ła c h O b ro n y N a­

ro d o w ej w y n ag ro d zen ia w < _

jących n o rm , sto so w any ch w z a k ład a c h w o jsk o w y ch i u zn an y ch p rzez Z w iązek ! Izb za n a jo d p o w ie d n ie jsz e :

1) d la p raco w n ik a, m ająceg o n a u trzy k o łach zain tereso w an y ch w ek sp or m an iu 1 czło n k a ro d z in y — 40 p ro cen t c^e z 5 q ż p a n u je o p in ia, że w ciąg u b ie- zaro b k u d zien n eg o , żąceg o ro k u g o sp o d arczeg o , t. zn . m n iej

2) d la p raco w n ik a, m ająceg o n a u trz y w ięC ej d o sierp n ia 1939 ro k u , b ęd ziem y m an iu 2 czło n k ó w ro d zin y — 50 p ro se n t m o g li w y ek sp o rto w ać o k o ło 3 0 0 ty sięcy zaro b k u d zien n eg o , j to n jęczm ien ia i 5 0 0 ty sięcy to n ży ta z

5) d la p raco w n ik a, m ająceg o n a u trz y n o w y ch zb io rów . O rg a n iz a c ją ek sp o rtu m an iu p o n ad 2 czło n k ó w ro d zin y — 6 0 ty ch d w u g atu n k ó w zb ó ż zajm ie się P o l p ro c en t zaro b k u d zien n eg o . ' sk ie B iu ro E k sp o rtu Z b o ża w G d ań sk u ,

W tej sk ali p o n o szo n e św iad czen ia w k tó reg o ręk ach sp o czn ie c a ła k o n cen­

w z m ag a ją c y się ru ch in w esty cy jn y .ia teięiiie U . Ł . w y m ag a stałeg o d o ­ p ły w u m a te ria łó w o u u o w lan y ch i o d p o ­ w ied n io w y szk o lo n y ch w o u d o w n ictw ie łach ó w ców . Ł rz e ó k ilk u m iesiącam i g io - sn a b y ła sp ra w a b rak u ceg ły , co w p ły ­ n ąć m o g ło n a zah am o w an ie tem p a ro - b ó t. B rak ceg ieln i w C . O . P . je st ty m b ard ziej n ieu zasad n io n y ,

k ręg ten je st b o g aty w jak o ści, n a d ają cą się do

S p ra w a z o a p a trz e n ia O . _ . _ „ . . p o su n ęła się w o statn im czasie n ap rzó d i d z.ęk i p o w stan iu n o w ej ceg ieln i w R z e -'

szo w ie o raz ceg ieln i zak ład ó w ceram icz- n y cii f.F o d g aje w D w ik o zach p o d S a n ­ d o m ierzem . b ra k je st n ato m iast n a d a l o d p o w iecin io w y szk o lo n y ch fach o w có w jak zd u n ó w , sz k la rz y i m istrzó w b u d o w la n y ch . S zczeg ó ln ie p rz e d m ło dzieżą, w y ­ szk o lo n ą w ty ch zaw o d ach , o tw ie ra ją się w C . O . P . d u że m o żliw ości.

że w łaśn ie o- ( g lin ę w y so k iej ---

w y ro bu ceg ły . O . P . w ceg łę

W CAŁYM KRAJU UROCZYSTOŚCI WYMARSZU KADRÓWKI

W A R S Z A W A . Ju ż w p rzed d zień u -

। ro czy sto ści 2 4 -tej ro czn icy w y m arszu k ad ró w k i, o d b y ły się w cały m k ra ju u - ro czy sto ści, w k tó ry ch d alszy ciąg m iał m iejsce d n ia 6 sierp n ia. S zczeg ó ln ie u ro - ed łu g n a stęp u Wg^SDOFtlij £ !YI V 350 tOtl 1602111181113 czy ście o b ch o d zo n o tę ro czn icę w sto licy ,

i w z a k ła d a c h J * w K rak o w ie o raz w W iln ie.

i 300 ton żyta ■■i... mu ... n

tra c ja ek sp o rto w eg o zb o ża o raz arty k u - R o sja so w ieck a m ian o w icie w y sp rze- trac ja ek sp o rto w eg o zo o za o raz ariyK -u- । xvuaja auw iw n-o. xuianw n

łó w p rzem iało w y ch i fo rm aln a jeg o sp rze d a je o b ecn ie m aso w o re sz tę zap asó w , d aź n a ry n k i zag ran iczn e. O d p o w ied n ie S p rz ed a je ró w n ież d u żo stareg o zb o ża p ra c e o rg an izacy jn e ju ż się ro zp o częły . L itw a, lo też n a ra z ie n iesp o só b w y ek - Ja k n as in fo rm u ją ze źró d eł k o m p e- ży ta. K a lk u lu je się o n o w tej ch w ili n a ten tn y ch p e rsp e k ty w y e k sp o rtu zb ó ż p o ziom ie 108 — 110 sh , czy li 16,20 zł, z n o w y ch zb io ró w są w tej ch w ili jeszcze za 100 k g lo co G d ań sk . W n ajb liższy ch n ieszczeg ó ln e, a to z teg o p o w o d u , że ty g o d n iach sy tu a cja ta w in n a u lec zm ia- ry n k i p ó łn o cn e, n a jb a rd z ie j ch ło n n e, są n ie o ty le, że z a istn ieją k o rzy stn e m o żli- zaw alo n e stary m zb o żem so w ieck im . i w o ści d la ek sp o rtu n aszeg o zb o ża.

B ad an ia i o b serw acje zj’aw isk a tm o ­ sfery czn y ch , p rz e p ro w ad z a n e z p o w ierz­

ch n i ziem i n aw et p rzez n ajb ard ziej w y ­ b itn y ch lu d zi ‘ n au k i p rzy p o m o cy n a j­

b ard ziej p recy zy jn y ch p rzy rząd ó w n ie z a stą p ią o b serw acji i b a d a ń ty ch z ja­

w isk , d o k o n an y ch n a n ajw y ższy ch re­

g io n ach o cean u p o w ietrzneg o .

O d ch w ili, k ied y czło w iek zd o łał o- d erw ać się o d ziem i d zięk i a p a rato m p o w ietrzn y m , n a ro d y o b ard zo w y b u ja­

ły m d y n am izm ie p o częły u rząd zać w y ­ p raw y d o n ajw y ższy ch w arstw p o w ie ­ trz a .

N ie z ra ż a ły i n ie z ra ża ją ich o fiary w lu d ziach i a p a ra ta c h lo tn iczy ch . W zd łu ż całej tra sy p o w ietrzn ej p rz e p ro ­ w a d z a ją n au k o w e b a d a n ia . Z asad n iczym je d n a k celem lo tó w jest o p an o w an ie te­

ch n iczn e w ielk ieg o o c e a n u p o w ietrza i u sta le n ie m o żliw o ści k o m u n ik acji stra ­ to sfe ry c z n e j.

Z w y p raw d o strato sfe ry w ielkie zn aczen ie m a ją d w u k ro tn e lo ty A . P i- c a rd a , d o k o n y w an e z A u g sb u rg a i Z u - rich u , Ja n a P ic a:/?., k tó ry o siągn ął w y ­ so k o ść 1 7 .6 7 0 m . W y p raw y lo tn ik ó w so ­ w ieck ich , k tó rzy o siąg n ęli n ie o fic jaln ą w y so k o ść 2 2 .0 0 0 m . zak o ń czy ły się w sk u tek d e fe k tu w b alo n ie, śm iercią c a­

łej zało g i. D w aj w y b itn i p ilo ci z U S A . S te v en so n i A n d e rso n w listo p ad zie 1935 ro k u o siąg n ęli n ajw y ższą w y so ­ k o ść 2 2 .0 6 6 m .. lecąc o n i n a n a jw ięk ­ szy m b alo n ie, jak i d o ty ch czas zb u d o w a­

n o o o b jęto ści 105.000 m . sześcien n y ch . S iad am i sw o ich p o p rzed n ik ó w P o l­

sk a w e w rześn iu r. b . u rz ą d z a n a n a j­

w iększy m b alo n ie św iata 124.000 m . sze­

ścien n y ch lo t stra to sfery c z n y d o w y so -

D r. K o a ste n ty Jo d k o -N a rk iew icz

P o lacy lecą d a slrd o sfery

N ajw y ższy lo t n a n ajw ięk szy m b alo n ie św ia ta p o lsk iej p ro d u k cji

k o ści 3 0 .0 0 0 m . Je st to w y so k o ść n ieo - siąg n ięta d o ty ch czas p rzez żad n e p a ń st­

w o . P o d czas teg o lo tu zn an y u czo n y p o lsk i d r. N ark iew icz-Jo d k o p rz e p ro ­ w ad zić m a b a d a n ia n au k o w e.

R ad a N a u k o w a P ierw szeg o L o tu S tra to sfe ry c zn e g o , w sk ład k tó rej w e­

szli w y b itn i p ro feso ro w ie z p ro f. d r.

W o lfk em n a czele, n a p o sied zen iu , o d - j b y ty m n a Z am k u K ró lew sk im w W a r­

szaw ie, p o in fo rm o w ała P re z y d en ta R .ze- czy p osp o litej p . p ro f. M o ścick ieg o o w szelk ich szczeg ó łach teg o lo tu .

B a lo n -S trato sta t zo staje w y p ro d u k o ­ w an y z m a te ria łu k rajo w eg o p rzez p o l­

sk ieg o ro b o tn ik a i in ży n iera w W o jsk o ­ w ej W y tw ó rn i B alo n ó w w L eg io n o w ie.

R ad a N a u k o w a i R a d a T ech n iczn a w sp ó łp raco w ały n ad k o n stru k c ją b a lo ­ n u i g o n d o li. M a teria ły , u ży te d o ich b u ­ d o w y sp raw d zo n o n a jsk ru p u la tn ie j la­

b o ra to ry jn ie . Z w ró co n o b a c z n ą u w ag ę n a o d p o rn o ść m a te ria łu n a ciśn ien ie i te m p e ra tu rę . P o w łok ę b a lo n u sp o rzą- 1 d zo n o z n iezw y k le lek kiej p rzeg u m o w a- j n ej tk an in y , w ażącej n a k ażd y m . k w . i zaled w ie 80 g r. K ażd y g ram w ięcej n a i jed en m etr k w a d ra to w y m a w ielk ie z n a­

czenie w re zu lta c ie o g ó lny m , g d y ż ilo ść tk an in y , zu ży tej n a b u d o w ę teg o S trato - sta tu w y n o si o k o ło 14.000 m . k w . P a­

m iętając o trag ed ii z lo tn ik am i so w iec ­ k im i zw ró co n o w ielk ą u w ag ę n a w y trzy ­ m ało ść lin , n a k tó ry ch p o w ieszo n a b ę­

d zie h erm ety czn ie z a m y k a n a g o n d o la.

W g o n d o li zn ajd o w ać się b ęd ą p rz y ­

Kpt. Franciszek Hynek i kpt.

Z b ig n ie w B u rz y ń sk i.

rząd y d o p ilo to w an ia i n iezb ęd n e p rzy ­ rz ą d y n auk ow e. W reszcie n iek u listy k sz ta łt b alo n u n ieco w y d łu żo n y k u d o - d o ło w i, u m o żliw i racjo n aln y i p ra k ty ­ czn y ro zk ład ciśnien ia n a p o w ło k ę b a­

lo n u .

N a m iejsce startu b alo n u w y b ran o O jcó w , słu szn ie u w ażając, że n a d n ie k o tlin y n ie b ęd zie p o d m u ch ó w w iatru a w ięc p o w ło k a b a lo n u n ie b ęd zie n a ra ż o ­ n a n a ro zd arcie. W szak w iatr w ed łu g z d a n ia m eteo ro lo g ó w p raw ie zaw sze w ieje o d 9 d o 12 k m . n a g o d z. n a w y so ­ k o ści d o IG O m . n aw et w czasie zu p eł­

n ej ciszy n a p o w ierzch n i ziem i.

Z a in tere so w an ie tą im p rezą w P o l­

sce je st o lb rzy m ie. In sty tu c je h an d lo w e, p rzem y sło w e i b an k ow e w aln ie p rzy czy­

n ia ją się d o zrealizo w an ia teg o lo tu . Z a­

g ran icą, a zw łaszcza w śró d P o lo n ii Z a­

g ran iczn ej tam , g d zie d o tarła^ w ia d o­

m o ść o p ro jek to w an y m n ajw ięk szy m p o lsk im lo cie, p an u je w ielk ie zaciek a­

w ien ie i p o d n iecen ie. .

Jed en ze zn an y ch d ziałaczy p o lsiu ch w A m ery ce p rz e sła ł n aw et p ew n ą k w o ­ tę p ien ięd zy , zeb ran y ch p rzez sieb ie n a te n cel. W te n sp o só b P o lacy n a o b czy ­ źn ie p rzy czy n iają się d o w sp óln ej sp ra­

w y n aro do w ej.

C o d o zało g i stra to sta tu to k a p ita ­ n o w ie: B u rzy ń sk i, H y n ek i Ja n u sz sta­

n o w ią o b sad ę p ierw szo rzęd n ą. S ą to ru ­ ty n o w an i i d o św iad czen i aero n au ci, k tó rzy sw o im i lo tam i, zak o ń czo n y m i w ielk im i su k cesam i n a M ięd zy n aro d o­

w y ch zaw o d ach G o rd o n -B en neta, w a l­

n ie p rzy czy n ili się d o ro zsław ien ia im ie­

n ia p o lsk ieg o .

O b y ten lo t p rzy czy n ił się d o d alsze ­ g o '"'^ p u lary z o w an ia p o lsk ieg o p rzem y ­ słu ’o n o w eg o , k tó reg o w y so k ą k lasę p o d ziw iają ju ż d ziś n ajw y b itn ie^ sj .fa­

ch o w cy z zag ran icy .

K O L O N IA . C h em iczn e fab ry k i k o n ­ ce rn u B ay er i C o . w L ev erk u sen o b o k K o lo n ii w ro k u b ieżący m zw ięk szy ły p ro d u k c ję tak . że p ra c a o d b y w a się n a trz y zm ian y p rz y zw ięk szo n y ch zało g ach . G azy tru ją ce p ro d u k o w an e są z p o śp ie­

ch em i m ag azy n o w an e w sch ro n ach , za- w iad y w an y ch p rzez arm ię.

; W IE D E Ń . B y ły m in ister rz ą d u a u - j striack ieg o d r. R esch , czło n ek p a rtii

। ch rześcijań sk o - so cjaln ej leży ciężk o 1 ch o ry w R u d o lfin er - H au s w e W ied n iu .

P rz y ło żu ch o reg o czu w a p o steru n ek 1 G estap o , p o n iew aż je st o b w in io n y o za- J m iar w y w iezien ia sw eg o m a ją tk u z a g ra n i . cę.

W IE D E Ń . Z n an y n a cały m św iecie w łaściciela b iu ra k o n certo w eg o w e W ie d ­ n iu . O sk ar G ro n er, p o p e łn ił w raz ze sw o ją m ałżo n k ą sam ob ó jstw o .

P rz y u licy L ich ten stein a p o p e łn iła sam ob ó jstw o c a ła ro d zin a 6 8 -letn ieg o e- m e ry ta . Ju liu sz a H aase. Z g in ęli z a tru c i

< g azem : H aase, jeg o żo n a, sy n w raz z żo ­ n ą, trz y d o ro słe có rk i i słu żąca. R azem 8 o só b .

G R A Z . Z a rz ą d z en ie m w ład z n ie­

m ieck ich v/ G razu , zam k n ięte z o sta ły ? k la sz to ry , a m ian ow icie F ran ciszk an ó w , K ap u cy n ó w i K ap u cy n ek w G razu .

Z ak o n n -ce i zak o n n icy o trzy m ali p o ­ lecen ie n aty ch m iasto w eg o o p u szczen ia b u d y k ó w k la sz to rn y c h , k tó re p rz e ję te zo sta n ą p rz e z R zeszę n iem ieck ą z m a ją t­

k iem k laszto rn y m .

B E R L IN . W ięk szo ść areszto w an y ch Ż y d ó w w B erlin ie, p o d czas o statn ich ' d u ży ch o b ław z o sta ła u m ieszczo n ą w o b o

• zie k o n c e n trac y jn y m w B ach au p o d W ei-

• m arem . O d staw io n o tam z B e rlin a 7 5 0

? o só b . D o tej p o ry z m a rło ju ż z teg o tra n

|sp o rtu 40 Ż y d ó w .

(3)

N l dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 92 ?T ,GŁOS POMORZA" Str. 2

c Wiadomości ciekawe z bliska i daleka

Morderca własnej matki Do czego zdolne kobiety

zawisł na szubienicy

P O Z N A Ń . W yrokiem S ądu O kręgo- spokój. Z aw iązano m u oczy, skrępow a- w ego w P oznaniu z dnia 15 grudnia ub. no m u ręce. O godzinie 23,50 ciało sk a-, roku zo stał skazany na k arę śm ierci 19-; zańca zaw isło na szubienicy, a po 20 m i-

letni F lo rian F iglarz, k tó ry w dniu 14 nutach ciało straconego zd jęto z szu- M azur czerw ca 1937 roku w celach rabunko- bienicy. po czym d r G órzyński stw ierd ził,

w ych zam ordow ał w P oznaniu w łasn ą; zgon. i P o aw anturze, pow stałej

K A T O W IC E . S ąd A p elacy jn y roz- 'p icia przez m ęża 46 groszy, żona uderzy p atryw ał ponow nie spraw ę ponurego m or la go jakim ś tępym przedm iotem , a kie- derstw a dokonan ego w e w rześniu br. na dy p ad i nieprzytom ny, ooie z sio strą bi- osobie 42-letniego Jan a K ostki z Jan k o - j iy go d alej, a n astęp n ie skrępow ały ca- 1 w ic. w pow iecie pszczyńskim przez jego lego sznuram i i w yniosły za nom . K iedy żonę 53-letnią A nielę i jej zam ężną sio- K ostka się ockną! i p o czął w ołać o po­

m oc, znw u kobiety pobiły go po głow ie, P o aw an tu rze, pow stałej na tle prze- ‘ak '.iż Ponow “ie o m d lał, la k p o w starza (ło się do połnocy. N astępnie nieludzkie

1 kobiety w yw iozły go taczkam i do p rze­

p ły w ającej w pobliżu rzeczki i w rzuciły skrępow anego do p ły tk iej w ody, o b ser­

w ując z brzegu, jak rzu ca się w w odzie, chcąc się ratow ać. K iedy K ostka o state­

cznie udusił się. w yciągnęły tru p a z w o­

dy, odcięły k ręp u jące go sznury i p rze­

niosły dalej gdzie w oda była głębsza i tam rzu ciły go do w ody, chcąc upozoro­

w ać sam obójstw o.

P o n arad zie S ąd sk azał K ostkow ą na 12 lat w ięzienia, a. Ju lię M azur na 10 lat w ięzienia.

m atkę, oraz gospodynię żyda S zarnikua.

W piątek w godzinach po południo ­ w ych odw iedziła skazańca w w ięzieniu jego rodzina.

W ieczorem p rzy b y ł do w ięzienia kat P ałac, w raz ze sw ym pom ocnikiem C u- kierskim .

O godzinie 23 w szedł w iceprokurator k tó ry oskarżał F ig larza w I instancji i udaw szy się do celi skazanego, zakom u ­ nikow ał m u odm ow ną decyzję P rezy­

denta R . P . F iglarz p rzy jął w iadom ość spokojnie. Z apytany jakie m a ostatnie życzenie, F ig larz prosił jedynie, aby nie zaw iązyw ano m u oczu. T ego jednak ży ­ czenia z m ocy przepisów spełnić nie m oż na.

N astęp n ie F ig larz p o jed n ał się z B o­

giem . O statniej pociechy religijnej u- dzielił m u kapelan w ięzienny ks. S pa- chacz.

K ró tk o p rzed godziną 23,50 F ig larz w yprow adzony zo stał na m iejsce strace­

nia. F ig larz zachow ał do końca zupełny

Wnuki littli sto m M i

GtKyni

D n ia 8 sierp n ia 1958 ro k u p rz y b y -[ szczeg ó ln ie jeg o n o w o czesn y m i u rzą- ła do G d y n i n a p o k ład zie statk u „C a- d zen iam i. M iędzy in n y m i w czasie po- p ella" w y cieczk a fiń sk ich sfer g o sp o -' b y tu sw ego d eleg acja fiń sk ich sfer go- d arczo - p o rto w y ch z K o tki, sk ła d a ją! sp o d arczy ch w o so b ach p p . sy n d y k a ca się z 15 osób: pod k ierow n ictw em Izb y H an d lo w ej ad w .

sy n d y k a Izb y H an d lo w ej w K otce ad w . L eo n a A n tilia. W w y cieczce tej w zięli u d ział p ięciu p rzed staw icieli Izb y H an d lo w ej o raz o śm iu p rzed sta w icieli Z arząd u M iejskieg o w K otce.

W sk ład w y cieczk i w ch o dzą sp ęd y to - zry p o rto w i, p rzem y sło w cy i k u p cy .

V ’ * 1 . 1

gółow o

„ . A n to lla o raz p rzem y sło w ca G rasb eck a zło ży ła o fi­

cjaln ą w izytę g d y ń sk iej Izb ie P rzem y słow o - H an d lo w ej i p rzy jęta zo stała p rzez p. w iced y rek to ra p o sła 1 ad eu - sza M arch lew sk ieg o .

W p ro g ram ie w y cieczk i jest ró w ­ n ież zw ied zen ie W y b rzeża p o lskieg o

Z. cale[

T O R U Ń . Z K am ienia P om orskiego u- ciekła do N iem iec kobieta, k tó rej m ąż poprzednio w y jech ał tam n a stały pobyt, p o rzu cając n a łaskę losu sw oje sześciom iesięczne dziecko.

D Z IA Ł D O W O . 66-letni em eryt kole­ jow y W ilhelm S zostek cierpiał n a p rze­

w lek łą chorobę. N ie w idząc p o p raw y w stanie zdrow ia, postanow ił ukrócić sw e cierpienia p rzez o d eb ran ie sobie życia.

W chw ili, kiedy chciał sobie przeciąć b rzy tw ą g ard ło i już d o tk n ął ostrzem szyi n ag le p ad ł m artw y. W ezw any lek arz stw ierd ził zgon na u d ar serca.

N O W E M IA S T O . U b. środy o godzi­

nie 18,00 pobłogosław iony został zw iązek m ałżeński p. m gr. A lo jzeg o K ow alskiego staro sty pow . lubaw skiego z p an n ą M oni ką C hełkow ską, có rk ą kupca z N ow ego

M iasta. W uroczystości ślubnej g o sp o d a­ rza pow iatu w zięło u d ział liczne

w ieństw o i rzesze społeczeństw a i pow iatu.

G R Ą Ż A W Y . N a polu rolnika

żego P taszyńskiego zap alił się z n ieu­

stalonej przyczyny stóg. O gień p rzerzu ­ cił się n a budynki gospodarcze i straw ił stodołę o raz 2 chlew y. Z n ajd u jące się w stodole n arzęd zia rolnicze i tegoroczne zbiory (p rzeszło 100 fur żyta) u leg ły zni szczeniu.

W y cieczk a fiń sk a zw iedziła szcze- o raz p o rtu g d ań sk ieg o . p o rt g d y ń ski, in teresu jąc się

Kioskarz zabił człowieka

usiłującego ukraść pudełko zapałek

K R A K Ó W . U biegłej nocy n a B ło- zieniu do szp itala L uśniak zm arł.

• niach K rakow skich ro zeg rał się niesam o- j Jak w ynika z zeznań R ybickiego.

Zimne piwo i wódka powodem śmierci

T U C H O L A . W nocy z 31 ub. m . na _ „

1 bm . zm arł nagle śp. P io tr S topikow ski w j|y w ypadek. L iczni przechodnie zaalar, chcieli oni ukraść pudełko zap ałek z kie 68-letni grabarz p arafii cekcyńskiej. W m O w ani strzałam i, pośpieszyli w stronę sku, należącego do W ład y sław a W ilczy niedzielę po pogrzebie, silnie spocony t zw „C ichego K ącika", gdzie na szosie ka. W łaściciel kiosku spostrzegł kradzież w ypił w restau racji p. C ybulskiego bu- ieżało dw u m ężczyzn w k ałuży krw i. B y i zasy p ał obu m ężczyzn gradem kul.

telkę piw a, a uczestnicy stypy pogrzebo- j to 28-letni A lfred R ybicki, ślusarz i 50! W krótce po w ypadku spraw ca śm ier- letni Jó zef L uśniak. O baj m ieli ciężkie • telnych strzałó w sam zgłosił się na poste ran y postrzałow e. W chw ilę po przew ie- runek policji.

w ej poczęstow ali go sp o rą ilością w ódki.

O dprow adzony do dom u położył się do łóżka, z któreg już nie w stał. W n o c y zaskoczyła go śm ierć. N agła śm ierć była spow odow ana raptow nym napiciem się zim nego napoju. W y p ad ek pow yższy w i­

nien być p rzestro g ą dla innych.

Pobił nauczycielkę za złe świadectwo

N a ław ie, oskarżonych S ądu O kręgo­

w ego w B ydgoszczy zasiad ł W incenty K obyliński, u rzęd nik zarząd u m iejskiego w S olcu K ujaw skim . C órka K obylińskie­

go o trzym ała złe św iadectw o szkolne. K o byliński u d ał się do szkoły i dotkliw ie pobił nauczycielkę K am ilię S rokow ską.

K obylińskiego skazano na 8 m iesięcy bezw zględnego w ięzienia.

Surowa kara

C H O R Z Ó W . S ąd O kręgow y w C ho­

rzow ie skazał Jan a M roza na dziesięć

Ponura tragedia rodzinna

D R O H O B Y C Z . D o T ruskaw ca przy- Iw ankow a w skutek upływ u krw i n a­

był T eodor Iw ankow lat 55 z Z abaw ki tychm iast zm arła. Iw ankow po zabój- pow . D olina, U dał się on do restau racji stw ie żony uciekł do pobliskiego lasu zakładow ej, gdzie była zajęta jego żona za torem kolejow ym , gdzie pow iesił się w ch arak terze kucharki. Ina drzew ie. — Z drzew a zd jęto już m ar-

XT . . , . - i i tw e zw łoki.

N ie zastaw szy jej w restau racji, u d ai ।

. się do jej m ieszkania, gdzie zastał żo-1 P rzy czy n ą tragedii było złe pożycie nę pogrążoną w śnie. P rzy n iesio n ą ze m ałżeńskie. T rag ed ia ta w y w arła w T ru- sobą b rzy tw ą p o d erżn ął jej gardło. skaw cu p rzy g n ęb iające w rażenie.

ducho- m iasta

A m bro

W A R S Z A W A . W jednej z w arszaw ­ skich taksów ek reży ser B orow ski zn alazł torebkę z k lejn o tam i w artości 20.000 zł.

P oniew aż k lejno ty te zo stały odebrane z k o m isariatu bez złożenia znaleźnego, reży ser B orow ski w ytoczył proces w ła­

ścicielce klejnotów , znanej i zam ożnej o- sobie. Z n alazca p rzezn aczy ł sum ę 2000

Fryzjer rzadkością w Rosji

M O S K W A . W S ow ietach zd arzają się nie na zam knięcie zak ład u fryzjerskiego

n ajb ard ziej niespodziew ane i nigdzie nie p rzed nosem . Jak p o d aje m oskiew ska zło tych o jak ą skarży, na cele dobroczyn

w jn . 1 A--- nc

m iesięcy w ięzienia za n ap ad na kupca, przeżyw a b rak zakładów fryzjerskich. jakim jest M oskw a w ypada 4.205 m iejsc

' ” N a to, ażeby m óc ostrzydz się lub o- w zakładzie fryzjerskim , nic w ięc dziw - C H O R Z Ó W . W C horzow ie był cho- golić, trzeb a długie godziny w ystaw ać nego, że kw estia ostrzyżenia się w S o- w any szty g ar kopalni „M aty ld a" P o lak -

’* ■ ... ’ . • . 1 X- J--- i— X--- U l U rbańczyk, k tó ry b y ł ożeniony z N iem ­

--- ką. Ż ona w raz z teściem n ad ali p o g rze­

bow i nie tylko ch arak ter niem iecki, ale i hitlerow ski. P rzy sp u szczan iu tru m n y do grobu obecni na pogrzebie N iem cy, żegnali ją pozdrow ieniem hitlerow skim .

S O S N O W IE C . W C zeladzi odbył się ślub 84-letniego S t. Jaw o rk a z 56-let- nią S kow rońską. Jest to już trzeci ślub i p. Jaw o rk a.,

W p raw d zie p. Jaw o rek m a już p rzy­

tępiony słuch, poza tym jednak czu je się

rześko.

K im pkego, którem u zrabow ał tylko 10 groszy, pobiw szy go poprzednio.

Konserwy z mięsa żabiego

O d d ziały arm ii S tanów Z jednoczo­

nych A m eryki P ółnocnej, stacjonow ane w K alifornii, o trzy m ały ostatnio żelazne racje w ojennei sk ład ające się z su ch a­

rów oraz różnych konser.

W śró d tych ostatnich zn ajd u ją się k o n serw y z m ięsa żabiego, k tó re m ają być niezw ykle sm aczne i rów nież w y trzy m ałe jak inne konserw y m ięsne czy ry ­ bie. N a razie rozpoczną się próby z tym i konserw am i w śród oddziałów w ojsko­

w ych, aby stw ierdzić czy analizy i do­

św iadczenia, poczynione przez intenden tu rę arm ii U . S. A ., zostaną p o tw ierd zo ­ ne.

spotykane braki. O to ostatnio M oskw a „P raw d a" na czterom ilionow e m iasto.

LxvA jak im jest M oskw a w ypada 4.205 m iejsc

N a to, ażeby m óc ostrzydz się lub o- w zakładzie fryzjerskim , nic w ięc dziw -

1' ' ' 1 Jl-.j.!- __- ...A ■nnrin -ia L-wroełi a ncf rt V7t>nia R1P W So-

w kolejkach, n arażając się n iejed n o kro t w ietach w zrasta do rozm iarów problem u.

Olbrzymie straty

na wskutek burzy szalejącej w Berlinie

Berlin. G w ałto w n e b u rze, jak ie w zw iązk u z w ielk im i u p ałam i p rzech o ­ d zą n ad ró żn y m i m iejsco w o ściam i R zeszy, sp o w o d o w ały w ielk ie straty o raz o fiary w lu d ziach . W zatoce lu - b eck iej p o d czas n ag łej b u rzy zato n ęło 5 osób. O b erw an ie się ch m u ry n ad m iejscow o ścią G ersfen sp o w o d o w ało nagle w y stąp ien ie z b rzeg ó w m ałej rze­

k i, k tó ra zalała m iasto , p o w y ry w ała

u ______ ‘ '■

ło się szereg sam o ch o d ó w , p rzy czy m straty .

C H O R Z Ó W . W C horzow ie był cho-

szereg osób o d n io sło o b rażen ia. S traty o b liczają n a o k o ło 100 ty s. m arek .

Z n aczn e straty w zasiew ach zan o­

to w an o w H esji. ' W S ztu tg arcie w o d a!

o siąg n ęła n a n iek tó ry ch u licach nieno- *

to w an y od 1906 r. poziom p ó łto ra m e-I T TT> . w T

-j

* > i

tra, a siln y p rąd w y w racał sam ocho- L ID A . W L idzie zo stały sp alo n e pu- d y i p o ry w ał lu d zi. W in n y ch m iejsco- bhczm e n a ry n k u w szystkie szy ld y m e- w o ściach R zeszy b u rze p o łączo n e z polskie, k tó re w m y śl ap elu rzuconego d rzew a i zn iszczy ła b ru k i' W y w ró ci-j g rad o b iciem sp o w o d o w ały p o w ażn e p rzez Z w iązek M łodej P olski w oznaczo

y J 1 ' . nym czasie m e zo stały usunięte.

(4)

„GŁOS POMORZA” Nr 92 RQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n c e rk a , k tó ra w y w o ła ła re w o lu c ję

W H o lly w o o d m o n tu ją o b e c n ie film , z a c z e rp n ię ty z ż y c ia je d n e j z n a jg ło ś n ie j­

s z y c h k o b ie t X IX w ie k u , s ły n n e j ta n ­ c e rk i, p rz y ja c ió łk i k ró la b a w a rs k ie g o , L o li M o n te z . F ilm z a p o w ia d a s ię c ie k a­

w ie , g d y ż p rz y g o d y je j to is tn y ro m a n s a w a n tu rn ic z y .

B y ło to w r. 1 8 4 6 , g d y L o la M o n ­ te z p rz y b y ła n a w y s tę p y ta n e c z n e d o M o n a c h iu m i ta k o c z a ro w a ła k ró la L u d ­ w ik a I, ż e z a p ło n ą ł o d ra z u g o rą c ą d o n ie j m iło ś c ią . R a s o w a p ię k n o ś ć o c ie m ­ n y c h w ło s a c h i b łę k itn y c h o c z a c h m ia ła ju ż z a s o b ą triu m fa ln y p o c h ó d p rz e z w s z y stk ie s to lic e e u ro p e jsk ie i- z n a jd o ­ w a ła s ię u s z c z y tu k a rie ry a rty s ty c z n e j.

P ie rw sz e s p o tk a n ie z n ią w y w a rło n a k ró lu ta k s iln e w ra ż e n ie , ż e z m ie js c a w y ra z ił c h ę ć u c z e n ia s ię p o h is z p a ń s k u . L o la M a n te z z w ie lk ą g o to w o śc ią p o d ­ ję ła s ię ro li n a u c z y c ie lk i i ta k z ro b io n o p ie rw sz y k ro k . W k ró tc e ta n c e r k a s ta ła s ię je d n ą z n a jb a rd z ie j w p ły w o w y c h o - s o b is to ś c i d w o rs k ic h , w p a ła c u je j p rz y B a re rstra ss e ro z g ry w a ła s ię w c ią g u d w ó c h la t n a s tę p n y c h z n a c z n a c z ę ś ć h i­

s to rii b a w a rs k ie j. N ic p o d o b a ło s ię to , o c z y w iś c ie , M o n a c h ijc z y k o m , z a ró w n o n a d w o rz e ja k w s a lo n a c h s ta ra n o s ię u n ik a ć L o li ,a g łó w n y m i p rz y w ó d c a m i p ro w a d z o n e j p rz e c iw k o n ie j k a m p a n ii s ta li s ię s tu d e n c i.

N ie p r z y ja ź ń ic h w y ra ż a ła s ię w f o r ­ m a c h d o ś ć o s tr y c h i g ło ś n y c h , to te ż L o ­ la ła m a ła s o b ie g ło w ę n a d s p o s o b a m i p rz e c iw d z ia ła n ia . W re sz c ie w p a d ła n a m y ś l s tw o rz e n ia n o w e j k o r p o r a c ji s tu ­ d e n c k ie j, k tó r a b y ła b y je j m ło d z ie ń c z ą s tr a ż ą p rz y b o c z n ą . Z n a la z ła k ilk u p rz y ­ w ó d c ó w ,,P a la tti“ , k tó rz y z g ło s ili s ię d o n ie j, o f ia r u ją c n a u s łu g i c a łą k o rp o ra c ję . L o la u r a d o w a n a p o w o d z e n ie m s w y c h z a m y s łó w p o s u n ę ła s ię ta k d a le c e , ż e w ło ż y ła n a g ło w ę c z a p k ę z b a rw a m i

„ P a la tti“ . N ie s z c z ę śliw y m z b ie g ie m o k o ­ lic z n o śc i, d o str z e g ł to p rz e z o k n o in n y c z ło n e k k o r p o r a c ji, n ie ż y c z liw ie d la ta n ­ c e rk i u s p o so b io n y . N a r o b ił w ie le h a ła s u w ś ró d k o le g ó w , u trz y m u ją c , ż e b a rw y k o r p o r a c y jn e z o s ta ły z n ie w a ż o n e . O k a ­ z a ło s ię p rz y ty m , ż e d e le g a c ja , p rz y ję ta p rz e z L o lę , d z ia ła ła b e z u p o w a ż n ie n ia n a w ła sn ą rę k ę , w y s tą p io n o w ię c o s tro p rz e c iw je j c z ło n k o m , w y k lu c z a ją c ic h z e z w ią z k u .

W y k lu c z e n i u tw o rz y li w p ra w d z ie n o w ą k o r p o ra c ję p o d n a z w ą „ A le m a - n ia “ , a le k o le d z y p a trz y li n a n ic h k rz y ­ w o i p rz e z y w a li „ L o la m a n a m i “ . C z ło n ­ k ó w n o w e j k o rp o ra c ji b o jk o to w a n o , s p rz e c iw ia n o s ię je j u z n a n iu , a n a w e t z re z y g n o w a n o z o g ó ln o -s tu d e n c k ic h k o ­ m e rs ó w , a b y n ie s ty k a ć s ię z p o g a rd z a - n y m i „ L o la m a n a m i" .

M n ie j w ię c e j w ty m s a m y m c z a s ie ro m a n s k ró le w s k i w y w o ła ł z a ta rg p o li­

ty c z n y . K ró l L u d w ik z a m ie rz a ł m ia n o - w ic ie n a d a ć L o li ty tu ł h ra b in y L a n d s ­ fe ld , n a c o m u s ia ła o n a je d n a k n a tu ra - liz o w a ć s ię w B a w a rii. N a jp ro s ts z ą d r o ­ g ą b y ło b y n a d a n ie je j o b y w a te lstw a m ia s ta M o n a c h iu m , a le s p rz e c iw ili s ię te m u k a te g o ry c z n ie ra d n i m ie js c y . K ró l c z y n ił im g o rz k ie w y rz u ty , p o m a w ia ją c o n ie w d z ię c z n o ś ć i p o s ta n o w ił n a d a ć

W y k ó p a lis

R Z Y M . O d p e w n e g o c z a s u w ie lk ie z a in te r e so w a n ie w z b u d z a ją w ś ró d a r­

c h e o lo g ó w c a łe g o ś w ia ta w y k o p a lis k a , ja k ie z ra m ie n ia w ło s k ie g o M in . W y c h o ­ w a n ia N a ro d o w e g o p ro w a d z o n e s ą n a c m e n ta r z y sk u p rz e d rz y m sk im w p o ło ­ ż o n e j n a d C a n a lb ia n o , p o m ię d z y P a d w ą a F e r r a r ą , m a le ń k ie j A d rii.

M ia s te c z k o to , p o w s ta łe w s ta ro ż y t­

n o ś c i n a r u in a c h e tru sk ie j H a d rii, k tó ­ ra u d z ie liła o n g iś s w e j n a z w y p o b lisk ie ­ m u m o rz u , s ta ło s ię d z iś je d n y m z g łó w n y c h o ś ro d k ó w p o s z u k iw a ń ta je m ­ n ic z e j w c ią ż je s z c z e k u ltu r y z a g in io n e­

g o n a ro d u .

P o s z u k iw a n ia te u w ie ń c z o n e z o s ta ły w ty c h d n ia c h re w e la c y jn y m w p ro s t w y n ik ie m . W y k o p a n o , m ia n o w ic ie , c a ł­

k o w ity z a p rz ę g p o d w ó jn y , n a le ż ą c y n a j­

p r a w d o p o d o b n ie j d o k tó re g o ś z w o d z ó w ó w c z e sn y c h k o lo n ii. U ło ż o n e z w ie lk ą , p ie c z o ło w ito śc ią i d o b rz e z a k o n s e rw o ­ w a n e s z k ie le ty z a p r z ę ż o n y c h d o p o ja z ­ d u k o n i m a ją je sz c z e w p y s k a c h ż e la ­ z n e w ę d z iła a d w a z n a jd u ją c e s ię tu ż o - b o k p ie rś c ie n ie z b ro n z u s łu ż y ły w i­

d o c z n ie d o p rz e c ią g n ię c ia p rz e z n ie u - z d y . Z p o w o z ia z a c h o w a ły s ię ty lk o

F ilm z ż y c ia L o li M o n te z

je j s a m b a w a rsk ie p o d d a ń stw o , d o te g o je d n a k p o trz e b n a b y ła z g o d a ra d y p a ń ­ s tw a , w k tó re j z n ó w s p rz e c iw p o d n ie ­ ś li k o n s e rw a ty w n i c z ło n k o w ie . W ś ró d w 'ie lu tru d n o śc i u d a ło s ię w re sz c ie u c z y ­ n ić L o lę , h r. L a n d s fe ld , a le w y w o ła­

ło to n ie m n ie j, n ie w ię c e j, ty lk o k ry z y s g a b in e to w y .

T y m z re sz tą o d d a la L o la p a ń s tw u d u ­ ż ą u s łu g ę , g d y ż n o w y rz ą d , p rz y k tó r e ­ g o tw o rz e n iu w s p ó łd z ia ła ła , p rz e d się ­ w z ią ł s z e re g k o rz y s tn y c h re fo rm . U - s p ra w n ił w y m ia r s p ra w ie d liw o śc i, z w o l­

n ił z w ię z ie ń s z e re g z a słu ż o n y c h b o jo w ­ n ik ó w o w o ln o ść , z ła g o d z ił c e n z u rę , n a ­ z y w a n o g o te ż „ rz ą d e m w s c h o d z ą c e j ju ­ trz e n k i" . S w o b o d y te je d n a k n ie z a d o ­ w o liły M o n a c h ijc z y k ó w , p o c h o d z iły b o ­ w ie m p o ś re d n io o d z n ie n a w id z o n e j L o li M o n te z , to te ż p rz e d p a ła c e m p rz y B a - re re s tr. d o s z ło d o b u rz liw y c h d e m o n s tra c y j. k tó ry m p rz e w o d z iła z n o w u m ło ­

d z ie ż u n iw e rsy te c k a . P o d o b n y n a s tró j p a n o w a ł z re s z tą i w ś ró d p ro fe s o ró w , z k tó ry c h je d e n w y s tą p ił z p ro p o z y c ją , a - b y u n iw e rs y te t w y ra z ił u s u n ię te m u r z ą ­ d o w i k o n s e rw a ty w n e m u w y ra z y w d z ię ­ c z n o śc i i u z n a n ia . D o u c h w a ły ta k ie j w p ra w d z ie n ie d o s z ło , a le k ró l p rz e n ió sł w n io s k o d a w c ę w s ta n s p o c z y n k u . S tu ­ d e n c i w y s tą p ili z n ó w w o b ro n ie te g o p ro fe so ra , u rz ą d z ili m u o w a c ję i p r z e ­ c ią g a li z w ro g im i o k rz y k a m i p rz e d p a ­ ła c e m h ra b in y L a n d s fe ld .

O d te j c h w ili z a b u rz e n ia n a u n iw e r­

s y te c ie w z m a g a ły s ię n ie u s ta n n ie , c z ło n ­ k o w ie k o rp o ra c ji „ A le m a n ia " s p o ty k a ­ li s ię z c ią g ły m i n a p a śc ia m i, ra z n a w e t

K ró l s z u le ró w

D o b ra z a p o w ie d ź k a rie ry — P e c h w B u k a re sz c ie G ra o śm ie rć i ż y c ie

W N o w y m J o rk u z m a rł św ie ż o n ie ja k i m is te r W e b ste r w w illi sw e j n a d H u d s o ­ n e m , p o z o s ta w ia ją c 2 m ilio n y d o la ró w w g o tó w ce , ja c h t lu k s u so w y , k o le k c ję o b ra z ó w i g a ra ż p e łe n s a m o c h o d ó w lu k ­ s u s o w y c h . C a ły m a ją te k p rz y p a d n ie w ró w n y c h c z ę ś c ia c h p rz y tu łk o w i d la d z iec i i s z p ita lo w i.

2 e b o g a ty c z ło w ie k m a ją te k sw ó j z a p i­

s u je n a c ele d o b ro c z y n n e , n ie je st rz e c z ą n a d z w y c z a jn ą . D a le k o c ie k a w s z e je s t, w ja k i sp o só b p o w s ta ła fo rtu n a m is te r W e b ­ s te ra . W ta je m n ic z e n i w ie d z ieli, ż e ź ró d łe m je g o d o c h o d ó w b y ła g ra w k a rty i ż e p o ­ tra fił o n ro z m a ity m i s p o so b a m i z n ie w a la ć fo rtu n ę . Z b ie g ie m c z a su z y sk a ł o n sm u t-

P a p ie ro s b e z

B U D A P E S Z T . N ie z m ie rn ie c ie k a ­ w e g o w y n a la z k u d o k o n a ć m ia ł w o s ta t­

n im c z a s ie p o p rz e sz ło d w u le tn ic h b a ­ d a n ia c h i d o ś w ia d c z e n ia c h , p rz e p ro w a ­ d z o n y c h w s w o im a m a to rsk im la b o r a ­ to riu m c h e m ic z n y m w ę g ie rs k i p o w ie - ś c io p is a rz S te f a n T a m a s. M ia n o w ic ie

c a w A d rii

ż e la z n e o b rę c z e k ó l o ra z re sz tk i o b ic ia z b la c h y b rą z o w e j. C z ę ś c i d re w n ia n e p o z o s ta ją c w c ią g u ty s ią c le c i w z ie m i p ia s z c z y s te j, ro z p ro sz y ły s ię p ra w ie z u ­ p e łn ie . C o je d n a k n a jc ie k a w s z e , to fa k t z n a le z ie n ia w ty m s a m y m g ro b ie d o ­ s k o n a le ró w n ie ż z a c h o w a n e g o s z k ie le ­ tu trz e c ie g o k o n ia . L e ż y o n n a d o k ła d ­ n y m p rz e d łu ż e n iu o s i p o ja z d u i p o s ia ­ d a p ię k n e j ro b o ty w ę d z id ło z b rą z u . B y ł to , p ra w d o p o d o b n ., u lu b io n y w ie rz c h o ­ w ie c w o d z a , z k tó ry m n ie je d n ą z a ż y ­ c ia d z ie lił w a lk ę lu b ro z ry w k ę m y ś liw ­ s k ą . S z c z ą tk i s a m e g o w o d z a n ie z o ­ s ta ły je d n a k d o ty c h c z a s ro z p o z n a n e .

G ró b , z a w ie ra ją c y te g o ro d z a ju z a ­ p rz ę g i, z n a le z io n y z o s ta ł w e W ło s z e c h p o ra z p ie rw sz y . N ig d z ie n a to m ia s t n ie w y k ry to d o ty c h c z a s je s z c z e g ro b u z a w ie ra ją c e g o , ja k te n w A d rii, je d n o c z e śn ie a ż trz y , k u c z c i z m a rłe g o , u ś m ie rc o n e k o n ie .

W p o b lisk im , n ie g d y ś n a jn ie z a w o d - n ie j c ia ło k o b ie c e m ie s z c z ą c y m g ro b ie z n a le z io n a z o s ta ła z n a c z n a ilo ś ć c z ę ­ ś c io w o o z d o b io n y c h , te r ra k o to w y c h i s z k la n y c h w a z o n ó w , o ra z p a r a p ię k n y c h z ło ty c h k o lc z y k ó w .

k ró l ro z k a z a ł w o js k u w y s tą p ić p rz e c iw s tu d e n to m , a w re s z c ie 9 lu te g o 1 8 4 8 r.

z a m k n ą ł u c z e ln ię . M o n a c h iu m p o s y ła d o n ie g o d e le g a c ję , p ro te s tu ją c w im ię g o s p o d a rc z y c h in te re só w m ia sta . K ira - s je rz y k ró le w sc y s z a rż u ją , re w o lu c ja w i­

si w p o w ie trz u , d la u n ik n ię c ia je j k ró l u s tę p u je i z g a d z a s ię n a o tw a rc ie u n i­

w e rs y te tu , o ra z ro z w ią z a n ia „ A le m a - n ii“ . L o la o p u s z c z a M o n a c h iu m .

B a w a rc z y c y triu m fu ją , o s ią g n ą w sz y w s z y s tk o , c z e g o c h c ie li. W ty m m o m e n ­ c ie je d n a k n a d c h o d z ą z F ra n c ji p ie rw ­ s z e w ia d o m o ś c i o re w o lu c ji, z a c z y n a s ię

„ w * o s n a lu d ó w " , n o w a d e le g a c ja w rę ­ c z a k ró lo w i d a le j id ą c e ż ą d a n ia , lu d ­ n o ś ć w y lę g a n a u lic e , u z b ro jo n a w e w s z e lk ą p rz y s tę p n ą je j o rę ż . C z e la d n ic y w y s y ła ją d e p u ta c ję d o s tu d e n tó w z w y ­ ra z a m i s y m p a tii i p ro ś b ą o p o p a rc ie ic h p o s tu la tó w z a w o d o w y c h . P ro ś b a ta z o ­ s ta ła w p ra w d z ie o d rz u c o n a ,a le w k r ó t­

c e s z e w c z y k i z a c z y n a ją o d g ry w a ć d u ż ą ro lę ja k o s p e c ja liś c i o d rz u c a n ia k a m ie ­ n i b ru k o w y c h . C a ła h is to r ia k o ń c z y s ię a b d y k a c ją k ró la L u d w ik a , k tó ry s w ą m iło ś ć d o p ię k n e j M o n te z p rz y p ła c ił tro n e m . L ila u p ra w ia je d n a k n a d a l k a ­ rie rę ta n c e rk i, a ro z g ło s je j p rz y g ó d n a m o n a c h ijs k im d w o rz e ś c ią g a tłu m y p u ­ b lic z n o śc i. P ó ź n ie j p o je c h a ła d o A m e ry ­ k i i w r. 1 8 5 3 w y s tą p iła w s z tu c e , o s n u ­ te j n a tle ro m a n su m o n a c h ijs k ie g o , g r a ­ ją c w n ie j ta k s a m o , ja k w ż y c iu — r o ­ lę g łó w n ą P o w o d z e n ie s p rz y ja ło je j s ta ­ le . T a n c e rk a , k tó r a w y w o ła ła re w o lu c ję , z m a rła w r. 1 8 6 1 .

n ą re p u ta c ję n a jz d o ln ie js z eg o s z u le ra k a r­

c ia n e g o n a św ie cie . W ie d z ia ły o ty m w ie lk ie k lu b y , w ie d zia ło o ty m tz w . to w a ­

rz y stw o . ,

M iste r W e b ste r p o c h o d z ił z e z n a k o m ite j ro d z in y a n g ie lsk ie j, p rz e z sz ere g la t p o z o ­ s ta w a ł w a n g ie ls k ie j s łu ż b ie k o lo n ia ln e j, i w c z a sie ty m d o s ta ł się w to w a rz y s tw o ro z m a ity c h ry c e rz y p rz e m y s łu .

W ro k u 1 8 9 6 „ u s a m o d z ie ln ił" się z k il­

k o m a ty s ią c a m i fu n tó w , k tó re b y ł z a ­ o s z c z ęd z ił. P e w ie n H o le n d e r, n a z w isk ie m R o o d e , s ta ł się je g o p a rtn e re m . N ie b y ło w ię k s ze g o p rz e c iw ie ń s tw a, ja k m ię d z y ty ­ m i d w o m a a w a n tu rn ik a m i. W e b ste r, b a r­

d z o s ta ra n n y , d y s ty n g o w a n y , u s iło w a ł

p a p ie ru w y n a la z ł p is

w e d łu g k u rs u ją c y c h s z e ro k o p o g ło s e k w y n a la z ł o n p a p ie ro s, k tó ry b ę d z ie s ię p a lił b e z u ż y c ia p rz y je g o fa b ry k a c ji p a p ie ru . W y n a la z e k te n p o le g a n a ty m , ż e T o m a s w m ie js c u p a p ie ru m a z a m ia r z a s to s o w a ć m a s ę , k tó r a m a ła tw o ś ć ż a r z e n ia s ię — b ę d z ie d o ś ć tw a rd a , ta k , ż e p a p ie ro sy b ę d z ie m o ż n a ro b ić b e z u ż y w a n ia ta k ie j m a sz y n k i, ja k o b e c n ie , m ia n o w ic ie d o z ro b ie n ia p a p ie ro sa w y ­ s ta rc z y m ie ć ty to ń , o s ło n k i i ja k ik o lw ie k p a ty c z e k k tó ry m m o ż a a b y n a p y c h a ć ty to ń d o o s ło n k i. W y n a la z e k p o d o b n o m ie ć b ę d z ie ró w n ie ż w ie lk ie z n a c z e n ie p o d w z g lę d e m h ig ie n y , b o w ie m n o w o - w y n a le z io n e o s ło n k i n ie b ę d ą w y d z ie la ć p rz y p a le n iu s ię ż a d n y c h s z k o d liw y c h d la z d ro w ia s u b s ta c ji.

W e d łu g p o g ło se k , o b ie g a ją c y c h p r a ­ s ę w ę g ie rs k ą , w y n a la z k ie m ty m m ia ła z a in te re s o w a ć je d n a z n a jw ię k s z y c h a - m e ry k a ń s k ic h fa b ry k p a p ie ro só w , k tó r a r e f le k tu je p o d o b n o n a w y k u p ie n ie p a -

K to m a n a jw ię c ej s

J e d n ą z k o n s e k w e n c y j p rz y łą c z e n ia A u s trii d o N ie m ie c je st to , ż e I I I R z e ­ s z a s ta ła s ię p a ń s tw e m , k tó r a m a d z i­

s ia j w E u ro p ie n a jw ię c e j s ą sia d ó w i n a jw ię c e j g ra n ic . S ą s ia d a m i R z e s z y o m ie d z ę g ra n ic z n ą je s t m ia n o w ic ie 1 4 p a ń s tw , a to : F r a n c ja , S z w a jc a ria , L i­

c h te n s te in , I ta lia , J u g o s ła w ia , W ę g ry , C z e c h o s ło w a c ja , P o ls k a , L itw a , G d a ń s k , D a n ia , H o la n d ia , B e lg ia , L u k ­ s e m b u rg . Z te j lic z b y 1 4 p a ń s tw 1 0 n a le ż y z a lic z y ć d o J y c h , k tó re p o s ia d a ją

i w ty m św ie c ie b ru d n y m p o z o s ta ć c z y m ! w ro d z a ju g e n tle m e n a , p o d c z a s g d y R o o d e b y ł b a rd z o g ło śn y , b la g ie r i a Jh o lik n a j­

g o rs z e g o ro d z a ju . W ro k u 1 8 9 8 o b a j w s p ó l­

n ic y g ra li w b a rd z o d ro g ie j p a rtii p o k e ro ­ w e j w N o b e l-C lu b ie w S in g a p o re , d o k tó ­ re g o n a le ż a ło 3 0 m ilio n e ró w . G ra li o n i w e d łu g w y n a le zio n e g o p rz e z R o o d eg o sy ­ s te m u fa łsz y w e j g ry i w y g ra li w te j je d n e j n o c y d w a i p ó ł m ilio n a g u ld e n ó w h o le n ­ d e rs k ic h .

T e ra z W e b b e r ro z sz e d ł się z R o o d e m , w y p ła c a ją c m je d e n m ilio n g u ld en ó w , w z a m ia n z a c o m u s ia ł się R o o d e z o b o w ią­

z a ć , ż e ju ż n ig d y n ie w e ź m ie k a rty d o ­

k i. P ó ź n ie j W e b ste r p rz e k a z a ł m u jeszcze p ó ł m ilio n a d o la ró w , k ie d y R o o d e stracił b y ł w s z y stk o , c o p o s ia d a ł.

W e b ste r w ła d a ł 11 ję z y k a m i i m ia ł ma­

n ie ry w ie lk ie g o p a n a . G d z ie k o lw ie k p o ja ­ w ił się , o tw ie ra ły się p rz e d n im w sz y stk ie d rz w i, n a w e t n a jb a rd z ie j e k s k lu z y w n y c h k lu b ó w . W In d ia c h w y g ry w a ł o n s y ste ­ m e m sw y m , ile z e ch c ia ł.

I W E u ro p ie n a to m ia s t m ia ł m n ie j s z cz ę ­ śc ia . W K o n s ta n ty n o p o lu i B ru k se li z d o ­ ła ł się w o s ta tn ie j c h w ili w y m k n ąć p o lic ji.

W B u k a re s z c ie p rz y ła p a n o g o n a fa łs zy w e j g rz e i z a s ą d z o n o n a d w a la ta w ię zie n ia. P o o d s ie d ze n iu k a ry m ie jsc e s w y c h o p e ra c y j p rz e n ió s ł d o R o s ji. T u ta j ś w ięc ił p ra w ­ d z iw e triu m fy . O d je d n e g o z w ielk ic h k s ią ż ą t w y g rał w c iąg u je d n e j n o c y w ię ­ c e j, n iż je d e n m ilio n ru b li, p e w n e g o p u ł­

k o w n ik a g w a rd ii z ru jn o w a ł d o s z c zę tn ie w y g ry w a ją c n a w et je g o ż o n ę . K ie d y ta p o ­ ja w iła się u n ie g o w h o te lu , d a ł je j re w a n ż i ta k g ra ł, ż e R o s jan k a o d e g ra ła c a ły m a ­ ją te k m ę ż a .

P o w o jn ie ś w iato w e j W e b ste r u d a ł się w p o d ró ż p o S ta n a c h Z je d n o c z o n y c h M e ­ k s y k u i P o łu d n io w e j A m e ry c e . O s ta tn i sw ó j w ie lk i c o u p w y k o n a ł w B u e n o s A ire s , g d z ie m ilio n e ro w i a m e ry k a ń s k ie m u , F a s o ­ n o w i, o d e b ra ł ć w ie rć m ilio n a d o la ró w .

L e c z n a js ła w n ie js z e s ta ło się je g o s p o t­

k a n ie z p e w n y m b o g a ty m M e k s y k a ń c z y - k ie m w M e k s y k o -C ity . M e k sy k a ń c z y k . k tó ­ ry p rz e g ra ł, z ro b ił W e b ste ro w i z a rz u t, ż e g ra fa łsz y w ie. W y ją tk o w o je d n a k ż e W e b ­ s te r g ra ł u c z c iw ie. W e b ste r w e z w a ł M e k - s y k a ń c z y k a , b y się u n ie w in n ił, le cz te n o d ­ m ó w ił. T a k s a m o n ie p rz y ją ł p o je d y n k u , p o d d a ł się n a to m ia st s ą d o w i k a rt. N a stę p ­ n e g o d n ia ro z e g ra n o tę p a rtię o ś m ierć i ż y c ie p o d d o z o re m s p e c ja ln e j ju ry . B e z p a r­

ty jn y rz e c z o z n a w c a ta so w a ł i ro z d z ie la ł k a rty W e b ste r k a rt sw o ic h n ie b ra ł d o rę k i, ty lk o d a w ał w s k a z ó w k i, ja k n a le ży g rać . W s z ęd z ie o s zu s tw o b y ło z a te m w y ­ k lu c z o n e a m im o to w y g ra ł W e b ste r. M e ­ k s y k a ń c z y k n a s tę p n e g o d n ia z a s trz e lił się.

O d ro k u 1 9 3 0 W e b ste r n ie b ra ł k a rt d o rą k . J e g o p a lc e s ta ły się z b y t s z ty w n e .

Z e b ra w s z y w ie lk i m a ją te k p ró b o w a ł W e b ste r w e jść w to w a rz y stw o p lu to k ra c ji a m e ry k a ń sk ie j, a le z a sta ł d rz w i z a m k n ię te.

S ła w a je g o , ja k o s z u le ra , b y ła z b y t g ło ś n a .

a rz w ę g ie rs k i

te n tu w y n a la z c y z s u m ą je d n e g o m ili­

o n a d o la ró w i 5 % z y s k u z p ro d u k c ji ty c h p a p ie ro s ó w p rz e z la t 1 0 .

W y n a la z c a p o d o b n o n ie m a n ic p rz e c iw z re a liz o w a n iu in te re s u n a ty c h w a ru n k a c h , n ie m o ż n a p o w ie d z ie ć , ż e b a rd z o s k ro m n y c h i z k o ń c e m te g o m ie ­ s ią c a w y b ie ra s ię d o A m e ry k i, c e le m z a ­ w a rc ia u m o w y .

P o d c z a s w y w ia d ó w , k tó ry c h T o ­ m a s m ia ł w ty c h d n ia c h u d z ie lić d z ie n ­ n ik a rz o m , w y ra z ił s ię p o d o b n o ta k :

„ O d d w u d z ie s tu la t m a rz y łe m o ty m , ż e b y k ie d y ś p o je c h a ć d o A m e ry k i i ta m m ó c w id z ie ć ś w ie tln e re k la m y m o ic h s z tu k te a tra ln y c h i film ó w . T e ­ ra z z a m ia s t re k la m m o ic h film ó w i s z tu k te a tr a ln y c h b ę d ą n a p e w n o w id z ia ł re ­ k la m y o tre śc i: „ P a lc ie p a p ie ro s y w y ­ n a le z io n e p rz e z T o m a s a " . T o je s t je ­ d y n a p rz y k ra d la m n ie s tro n a m o je g o w y n a la z k u " .

s ia d ó w w E u ro p ie ?

w s w y c h g ra n ic a c h m n ie js z o ś ć n a r o d o ­ w ą n ie m ie c k ą . T e ry to riu m , k tó re z a j­

m u je d z is ia j I I I R z e sz a , ró w n a s ię

5 3 3 0 0 0 k m . k w ., c z y li ż e p o w ie rz c h n ia

je j je s t ju ż o 1 2 0 0 0 k m . k w . w ię k sz a n iż

p rz e d w o jn ą 1 9 1 4 ro k u . R e n , k tó ry b y ł

n a jw ię k s z ą rz e k ą w g r a n ic a c h d a w n y c h

N ie m ie c , z o s ta ł o b e c n ie z d y s ta n s o w a n y

p rz e z D u n a j. N a jw y ż s z y m z a ś w ie rz ­

c h o łk ie m g ó rs k im s ta ł s ię p o p rz y łą c z e ­

n iu d o N ie m ie c A u s trii G ro s sg lo c k n e r

(3 7 8 9 m e tr).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :