stosuje do obliczeń związek między masą ciała, przyspieszeniem i siłą.

Download (0)

Full text

(1)

III ETAP EDUKACYJNY

Temat: Z

wiązek między masą ciała, przyspieszeniem i siłą.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

Fizyka, 1, 8: uczeń

stosuje do obliczeń związek między masą ciała, przyspieszeniem i siłą.

Informatyka, 6, 1: uczeń wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

CELE ZOPERACJONALIZOWANE:

Uczeń:

 potrafi zastosować definicję II zasady dynamiki.

 zna budowę i rozumie sposób działania toru powietrznego.

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń:

 potrafi obliczyć wartość masy, siłę wypadkową działającą na ciało i przyspieszenie.

 potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Etapy

lekcji Przedmi ot nauczan ia

Kompetencje

kluczowe Przebieg

zajęć Środki

dydaktyczne Metody

nauczania Formy pracy

Etap wstępny

Fizyka Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;

umiejętność uczenia się

Odpytanie uczniów z lekcji poprzedniej (II zasada dynamiki).

Kontynuowanie poprzedniej lekcji z wykorzystaniem filmu (nauczyciel omawia zastosowanie wyrażenia a = F/m do obliczenia przyspieszenia, siły i masy).

załącznik 1 podające:

pogadanka

zbiorowa, jednolita

Fizyka tor powietrzny, eksponująca: zbiorowa,

1

(2)

Etap realizacji

Nauczyciel prezentuje i omawia budowę oraz działanie toru powietrznego.

Następnie na torze powietrznym umieszcza wózek. Ruch wózka zostanie wywołany siłą ciężkości odważnika. Wskazany uczeń będzie dokonywać pomiaru czasu za pomocą stopera.

Nauczyciel poprosi uczniów o podanie masy odważników, które zadziałają na wózek siłą F1=0,5N, F2=1N, F3=1,5N. Nauczyciel komentuje odpowiedzi uczniów, w razie problemów - podpowiada. Następnie, z pomocą drugiego wskazanego ucznia, umieszcza odpowiednie obciążniki. Trzeci uczeń zapisuje na tablicy czas przejazdu wózka przez tor powietrzny. Nauczyciel wylicza przyspieszenie dla trzech sytuacji, porównuje stosunki sił oraz stosunki uzyskanych przyspieszeń.

Komentuje otrzymane wyniki.

W kolejnej serii doświadczeń nauczyciel nie zmienia odważników

wywołujących ruch wózka, natomiast odpowiednio obciąża wózek tak, by w pierwszym przypadku jego masa wynosiła 0,5kg, a w drugim - 1kg. Podobnie jak w poprzedniej serii eksperymentów mierzony jest czas przejazdu wózka po torze powietrznym. Nauczyciel porównuje na tablicy stosunki mas oraz stosunki przyspieszenia w obu przypadkach. Nauczyciel, z pomocą uczniów, wyciąga wnioski.

Uwaga: w przypadku braku toru powietrznego nauczyciel może przeprowadzić doświadczenie na tradycyjnym torze drewnianym.

wózek, odważnik pokaz połączony z przeżyciem

jednolita

Etap realizacji

Fizyka

Uczniowie podzieleni na grupy rozwiązują arkusz kalkulacyjny.

załącznik 2 praktyczna:

ćwiczenie

Fizyka Nauczyciel prowokuje uczniów do wyszukiwania w życiu codziennym

przykładów, w których przy wykorzystaniu wzoru definiującego II zasadę dynamiki można obliczyć wartości wielkości fizycznych w nim występujące.

notatki problemowa:

aktywizująca

Fizyka

Uczniowie w grupach rozwiązują rachunkowo przykłady wcześniej wyszukane i podane.

notatki aktywizująca

2

Figure

Updating...

References

Related subjects :