• Nie Znaleziono Wyników

Temat: Czas – wróg czy przyjaciel?Treści kształcenia:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Temat: Czas – wróg czy przyjaciel?Treści kształcenia:"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Scenariusz zajęć

III etap edukacyjny, język polski, wiedza o społeczeństwie, godzina wychowawcza

Temat: Czas – wróg czy przyjaciel?

Treści kształcenia:

Uczeń:

1) Współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich – wiedza o społeczeństwie (III),

2) Rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań – wiedza o społeczeństwie (II),

3) Odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych – rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie – język polski (I.1.1),

4) Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie – język polski (I.1.3), 5) Uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub

polemizuje z nimi – język polski (III.1.5).

Cele operacyjne:

Uczeń:

● Wie, jaką wartość ma czas i odpowiednie jego wykorzystanie,

● Wie, jak zaplanować dzień,

● Potrafi określić priorytety swoich działań,

● Umie przedstawić etapy powstawania filmu,

● Tworzy plan produkcji filmu,

● Tworzy terminarz filmowego projektu,

● Realizuje projekt filmowy,

● Prowadzi negocjacje,

● Współpracuje w grupie w celu jak najlepszego rozwiązania problemu,

● Dyskutuje na temat planowanych działań.

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

● Planuje swoje działania,

● Określa priorytetowe czynności do wykonania,

● Wywiązuje się z zadań terminowo,

● Tworzy projekt powstania filmu,

● Podejmuje dyskusję i odpowiednio argumentuje swoje wypowiedzi,

● Współpracuje w grupie,

● Formułuje wnioski.

Środki dydaktyczne:

● Zasoby multimedialne: film Terminarz producenta, karty pracy (Oś czasu oraz Plan produkcji filmowej),

● Komputer z głośnikami/tablica interaktywna.

1

(2)

Metody nauczania:

● Podające: rozmowa, wyjaśnienie,

● Problemowe: aktywizujące – dyskusja, gra dydaktyczna,

● Eksponująca: film,

● Programowana: z użyciem komputera.

Formy pracy:

● Zbiorowa jednolita,

● Grupowa jednolita,

● Indywidualna jednolita.

Przebieg zajęć:

1. Po przywitaniu się z uczniami nauczyciel zadaje pytania na temat ich stosunku do czasu:

● Czym jest dla was czas – przyjacielem czy wrogiem?

● Czy udaje wam się wywiązywać ze swoich obowiązków?

● Czy uważacie, że robicie dobry użytek z czasu?

● Jak oceniacie swoją umiejętność gospodarowania czasem?

● Czy sądzicie, że możecie rozwijać swoje kompetencje organizacyjne? W jaki sposób?

● Dla jakich celów warto mieć więcej czasu?

2. Karta pracy Oś czasu.

Prowadzący zajęcia rozdaje karty pracy pt. Oś czasu. Zadanie uczniów polega na narysowaniu dziennej osi czasu, zaznaczeniu na niej typowych, regularnych czynności i określeniu długości ich trwania. Następnym krokiem jest ustalenie działań priorytetowych, a w tym celu wypisanie pięciu czynności uznanych za najważniejsze.

Podczas omawiania ćwiczenia nauczyciel zadaje pytania zachęcające uczniów do podzielenia się ich spostrzeżeniami poczynionymi podczas pracy:

● Czy trudno jest zaplanować dzień?

● Jak określić czas trwania kolejnych działań?

● Jakie czynności uznaliście za najważniejsze?

● Czym się kierowaliście, określając priorytety zadań?

● Co może pomóc w realistycznym planowaniu działań?

Należy zwrócić uwagę, czy uczniowie uwzględnili w swoich planach czas na pracę (naukę), zabawę (rozrywkę, sport), spotkania z przyjaciółmi, kontakty z rodziną i rozwój zainteresowań (pasji).

3. Następny punkt zajęć to projekcja materiału filmowego pt. Terminarz producenta.

Nauczyciel pyta, czy uczniowie planowali już większe przedsięwzięcia, które trwają dłużej.

Jeśli tak, to jak im poszło, a jeśli nie – pyta, jak sobie takie planowanie wyobrażają, np. jak zaplanowaliby pracę nad filmem. Młodzież dzieli się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Prowadzący zaprasza do obejrzenia rozmowy z Pawłem Mossakowskim, producentem takich filmów jak Drogówka, 80 milionów czy Lęk wysokości, który przedstawia etapy produkcji filmowej od znalezienia (często zamówienia) odpowiedniego scenariusza przez zdobycie pieniędzy na realizację, wybór reżysera i obsady oraz montaż po dystrybucję i reklamę gotowego utworu.

Osobom z trudnościami słuchowymi (obniżona percepcja słuchowa, niedosłuch) lub z problemami ze skupieniem się należy włączyć napisy, aby ułatwić zrozumienie filmu.

Po projekcji nauczyciel pyta, czy na podstawie wypowiedzi P. Mossakowskiego uczniowie mogą sobie wyobrazić, jak wygląda praca producenta, a następnie proponuje, by młodzież spróbowała swych sił w tym zawodzie i zaplanowała własną produkcję filmową.

2

(3)

4. Karta pracy Plan produkcji filmowej.

Uczniowie otrzymują karty pracy i zostają podzieleni na cztery grupy. Nauczyciel wybiera liderów – osoby o dużym potencjale twórczym, interesujące się filmem, a zarazem mające uzdolnienia przywódcze. Będą one „producentami”, a pozostali członkowie grupy ich

„asystentami”. Zadanie polega na zaplanowaniu produkcji uczniowskiego filmu, ustaleniu terminów, opracowaniu kosztorysu itp.

Jeśli wśród asystentów są osoby uzdolnione aktorsko, mogą się wcielać w role przedstawicieli innych zawodów, z którymi producent lub jego asystenci prowadzą negocjacje (np. scenarzysty, aktorów, reżysera, operatora, montażysty, dystrybutora i menadżera od spraw promocji).

Jeżeli grupy wykazują duży potencjał twórczy, nauczyciel może podnieść stopień trudności zadania i przedstawić możliwe komplikacje, które wynikną w trakcie prac nad filmem, np.

główny aktor traci głos lub łamie rękę i nosi gips; zdjęcia zaplanowane są w słonecznej scenerii, tymczasem od 10 dni pada deszcz; część nakręconych ujęć została przez pomyłkę skasowana; w połowie zdjęć okazuje się, że nie wystarczy pieniędzy na promocję filmu itp.

Prowadzący ocenia projekty pod względem ich możliwości realizacyjnych, a jeśli zajdzie taka potrzeba – koryguje błędy. Może zaproponować młodzieży dodatkowe zadanie, polegające na zrealizowaniu filmu zgodnie z przygotowanym planem.

5. Podsumowanie zajęć.

Nauczyciel podsumowuje pracę wszystkich grup, komentując zaangażowanie poszczególnych członków. Zapowiada kontynuację zajęć za dwa tygodnie, kiedy odbędą się

„premiery” filmów zrealizowanych przez uczniów, którzy zgłosili się do dodatkowego zadania.

Przypomina, że plan zadań to podstawowe narzędzie służące zarządzaniu sobą w czasie.

Dzięki niemu czas – zamiast być wrogiem – może stać się sprzymierzeńcem na drodze do szybkiego urzeczywistnienia się celów.

Uwagi:

Proponowany czas trwania zajęć: 45 minut.

3

Cytaty

Powiązane dokumenty

● Uczeń uzdolniony literacko może dodatkowo przygotować krótką prezentację na temat Doris Lessing, jej biografii i możliwych związków biografii

Uczniowie otrzymują karty pracy Jakim jestem zwierzęciem?, na których znajduje się tekst wiersza Ignacego Krasickiego.. Każda z wersji karty ma wydrukowaną ilustrację

Kwoka, do wydrukowania dla uczniów z trudnościami słuchowymi (obniżona percepcja słuchowa, niedosłuch) lub z problemami z koncentracją!. Jan Brzechwa Kwoka Proszę

Dalsza część zajęć odbywa się w bibliotece, gdzie dzieci, z pomocą bibliotekarza, nauczyciela i uczniów dobrze czytających oraz piszących,

Następnie prosi dzieci o przyjrzenie się cechom wypisanym na tablicy i zastanowienie się, jakim rodzajom inteligencji odpowiadają.. Prowadzący zajęcia

Przy wykonywaniu zadania nauczyciel podkreśla, że postawa tolerancji łączy się z szacunkiem dla człowieka i to powinno stanowić podstawę do oceny

Nauczyciel zaprasza uczniów do wykonania zadania interaktywnego Skąd się wzięło słowo…, w którym poznają etymologię nazw niektórych narodów (Polacy,

Zajęcia rozpoczynają się od przypomnienia, o czym była mowa na poprzednich zajęciach (o inteligencji – scenariusz Być jak Jan Sobieski)..