• Nie Znaleziono Wyników

1. Uchwala się budżet Gminy Głogówek na okres roku kalendarzowego Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. Uchwala się budżet Gminy Głogówek na okres roku kalendarzowego Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości:"

Copied!
28
0
0

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR XXXII/304/2020 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) i art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Głogówek na okres roku kalendarzowego 2021.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: 62.586.327,00 zł w tym:

a) dochody bieżące: 60.236.327,00 zł

b) dochody majątkowe: 2.350.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości: 66.370.373,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące: 59.363.896,22 zł

z tego: wydatki przypadającego do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę w kwocie 400.000,00 zł

b) wydatki majątkowe: 7.006.476,78 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt wynosi 3.784.046,00 zł i zostanie sfinansowany:

a) planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami – 907.161,00 zł,

b) planowanym wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.876.885,00 zł.

§ 5 . 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów w wysokości:

˗ Przychody 5.476.885,00 zł

˗ Rozchody 1.692.839,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 4.600.000,00 zł, w tym: maksymalna wysokość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Burmistrza Głogówka na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł

§ 6. Ustala się:

˗ rezerwę ogólną 70.000,00 zł

˗ rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania

kryzysowego 300.000,00 zł

§ 7. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 246.500,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z opłat z korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 9.000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.350.000,00 zł oraz wydatki na zadania z zakresu gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.370.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody dla zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie 15.131.731,00 zł

2. Ustala się wydatki dla zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie 15.131.731,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji

udzielane w roku 2021 w łącznej wysokości 1.779.608,00 zł

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 3CBA58B6-0874-410C-99E8-61BAF66C2908. podpisany Strona 1

(2)

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12.Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 stanowi załącznik nr 6.

§ 13. Wykaz wydatków planowanych do realizacji w roku 2021 w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi załącznik nr 7.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Głogówka do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 4.600.000,00 zł, w tym do zaciągania kredytów pożyczek na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.692.839,00 zł,

b) pokrycie planowanego deficytu w wysokości 907.161,00 zł,

c) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 2.000.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2021 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021,

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bakach niż bank prowadzący obsługę gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku

Jerzy Kunert

(3)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/304/2020 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2021

w złotych

Dział § Treść Kwota

1 2 3 4

I.DOCHODY BIEŻĄCE

700 470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 919

550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 100.000,00 750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze 930.000,00

920 Wpływy z pozostałych odsetek 5.000,00

970 Wpływy z różnych dochodów 15.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.050.919,00

750 2010

Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami 97.966,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 353

750 Administracja publiczna 98.319,00

751 2010

Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami 2.715,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa 2.715,00

752 2010 Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1.200,00

752 Obrona narodowa 1.200,00

754 2010

Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami 8.850,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 3CBA58B6-0874-410C-99E8-61BAF66C2908. podpisany Strona 1

(4)

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.850,00

756 10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.771.573,00

20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200.000,00

310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5.630.000,00

320 Wpływy z podatku rolnego 2.900.000,00

330 Wpływy z podatku leśnego 21.350,00

340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1.025.000,00

350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty

podatkowej 1.500,00

360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 60.000,00

410 Wpływy z opłaty skarbowej 35.000,00

430 Wpływy z opłaty targowej 3.000,00

460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 33.000,00

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw 130.000,00

500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 205.000,00

640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11.080,00

910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9.400,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19.035.903,00

758 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19.081.361,00

758 Różne rozliczenia 19.081.361,00

(5)

801 660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 129.300,00

670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu

wychowania przedszkolnego 371.800,00

1 2 3 4

750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze 140.500,00

830 Wpływy z usług 422.500,00

970 Wpływy z różnych dochodów 3.360,00

801

Oświata i wychowanie 1.067.460,00

851 480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 240.000,00

851

Ochrona zdrowia 240.000,00

852 830 Wpływy z usług 42.900,00

970 Wpływy z różnych dochodów 40.200,00

2010

Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami 25.000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 795.000,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.000,00

852 Pomoc społeczna 906.100,00

854 830 Wpływy z usług 70.000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 70.000,00

855 690 Wpływy z różnych opłat 72.000,00

830 Wpływy z usług 30.000,00

2010 Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3.353.000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 3CBA58B6-0874-410C-99E8-61BAF66C2908. podpisany Strona 3

(6)

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

11.643.000,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 124.000,00

855 Rodzina 15.222.000,00

900 490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw 3.350.000,00

640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.000,00

690 Wpływy z różnych opłat 9.000,00

910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.500,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.383.500,00

926 750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze 23.000,00

830 Wpływy z usług 30.000,00

960 Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 15.000,00

926 Kultura fizyczna 68.000,00

Razem dochody

bieżące

60.236.327,00 II.Dochody majątkowe

600 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

900.000,00

600 Transport i łączność 900.000,00

700 770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 1.000.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1.000.000,00

(7)

750 6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

450.000,00

750 Administracja publiczna 450.000,00

Razem dochody majątkowe 2.350.000,00

DOCHODY OGÓŁEM 62.586.327,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 3CBA58B6-0874-410C-99E8-61BAF66C2908. podpisany Strona 5

(8)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/304/2020 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan wydatku budżetu gminy na rok 2021

w złotych

w złotych

w tym:

Symbol Wydatki na Wpłata z tytułu

programy poręczeń Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek Wynagrodzenia Wydatki związane Dotacje na Świadczenia na finansowan

e z i gwarancji Obsługę długu Wydatki

majątkowe

Nazwa dział, rozdział (5+14) ogółem budżetowych i składki od nich z realizacją zadania bieżące rzecz osób udziałem udzielonych j.s.t

dział rozdz. zadań statutowych

fizycznych środków art. 5 przez j.s.t

ust.1.pkt 2 i

3 przypadające w

danym roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rolnictwo i łowiectwo 10 145.000,00 145.000,00 145.000,00 0 145.000,00 0 0 0 0 0 0

Melioracje wodne 1008 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0 60.000,00 0 0 0 0 0 0

Izby rolnicze 1030 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0 85.000,00 0 0 0 0 0 0

Transport i łączność 600 1.698.394.81 257.872,35 257.872,35 0 257.872,35 0 0 0 0.00 0 1.440.522,46

Lokalny transport

zbiorowy 60004 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0 180.000,00 0 0 0 0 0 0

Drogi publiczne

gminne 60016 1.513.394,81 72.872,35 72.872,35 0 72.872,35 0 0 0 0 0 1.440.522,46

Pozostała działalność 60095 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0 0 0 0

(9)

Gospodarka

mieszkaniowa 700 1.505.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 0 1.110.000,00 0 0 0 0 0 395.000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005 1.495.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0 1.100.000,00 0 0 0 0 0 395.000,00

Pozostała działalność 70095 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 0 0 0

Działalność usługowa 710 123.000,00 123.000,00 123.000,00 23.000,00 100.000,00 0 0 0 0 0 0

Plany przestrzennego zagospodarowania

71004 123.000,00 123.000,00 123.000,00 23.000,00 100.000,00 0 0 0 0 0 0

Administracja

publiczna 750 5.969.066,00 5.069.066,00 5.069.066,00 3.897.966,00 876.100,00 0 295.000,00 0 0 0 900.000,00

Urzędy wojewódzkie 75011 97.966,00 97.966,00 97.966,00 97.966,00 0 0 0 0 0 0 0

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75022 156.000,00 156.000,00 156.000,00 0 1.000,00 0 155.000,00 0 0 0 0

Urzędy gmin (miast i

miast na prawach powiatu

75023 5.598.100,00 4.698.100,00 4.698.100,00 3.800.000,00 758.100,00 0 140.000,00 0 0 0 900.000,00

Promocja jednostek samorządu

terytorialnego

75075 37.000,00 37.000,00 37.000,00 0 37.000,00 0 0 0 0 0 0

Pozostała działalność 75095 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0 80.000,00 0 0 0 0 0 0

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 3CBA58B6-0874-410C-99E8-61BAF66C2908. podpisany Strona 2

(10)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751 2.715,00 2.715,00 2.715,00 2.715,00 0 0 0 0 0 0 0

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

75101 2.715,00 2.715,00 2.715,00 2.715,00 0 0 0 0 0 0 0

Obrona narodowa 752 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0 1.200,00 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pozostałe wydatki

obronne 75212 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0 1.200,00 0 0 0 0 0 0

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

308.500,00 308.500,00 308.500,00 11.850,00 266.650,00 0 30.000,00 0 0 0 0

Ochotnicze straże

pożarne 75412 299.650,00 299.650,00 299.650,00 3.000,00 266.650,00 0 30.000,00 0 0 0 0

Obrona cywilna 75414 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 0 0 0 0 0 0 0

Obsługa długu

publicznego 757

752.150,00 752.150,00 752.150,00 0 0 0 0 0 400.000,00 352.150,00 0

(11)

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

75702 352.150,00 352.150,00 352.150,00 0 0 0 0 0 0 352.150,00 0

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

75704 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0 0 0 0 0 400.000,00 0 0

Różne rozliczenia 758

370.000,00 370.000,00 370.000,00 0 370.000,00 0 0 0 0 0 0

Rezerwy ogólne i

celowe 75818 370.000,00 370.000,00 370.000,00 0 370.000,00 0 0 0 0 0 0

Oświata i wychowanie 801

24.547.708,00 24.547.708,00 24.547.708,00 20.947.850,00 3.272.822,00 0 327.036,00 0 0 0 0

Szkoły podstawowe 80101 13.518.000,00 13.518.000,00 13.518.000,00 12.073.000,00 1.200.000,00 0 245.000,00 0 0 0 0

Szkoły podstawowe

specjalne 80102 2.832.350,00 2.832.350,00 2.832.350,00 2.639.350,00 190.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0

Oddziały przedszkolne

w szkołach 80103 1.087.223,00 1.087.223,00 1.087.223,00 880.000,00 190.000,00 0 17.223,00 0 0 0 0

Przedszkola 80104 4.611.113,00 4.611.113,00 4.611.113,00 3.800.000,00 756.000,00 0 55.113,00 0 0 0 0

Dowożenie uczniów do

szkół 80113 270.000,00 270.000,00 270.000,00 70.000,00 200.000,00 0 0 0 0 0 0

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 3CBA58B6-0874-410C-99E8-61BAF66C2908. podpisany Strona 4

(12)

Szkoły zawodowe

specjalne 80134 313.822,00 313.822,00 313.822,00 300.000,00 13.822,00 0 0 0 0 0 0

Komisje

egzaminacyjne 80145 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 0 0 0

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80146 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0 90.000,00 0 0 0 0 0 0

Stołówki szkolne i

przedszkolne

80148 1.216.700,00 1.216.700,00 1.216.700,00 732.000,00 478.000,00 0 6.700,00 0 0 0 0

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i

innych formach

wychowania przedszkolnego

80149 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 0 0 0 0 0 0 0

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych

80150 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0 0 0 0 0 0 0

(13)

Pozostała działalność 80195 155.000,00 155.000,00 155.000,00 0 155.000,00 0 0 0 0 0 0

Ochrona zdrowia 851

286.100,00 286.100,00 286.100,00 90.500,00 194.500,00 0 1.100,00 0 0 0 0

Zwalczanie narkomanii 85153 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0 4.000,00 0 0 0 0 0 0

Przeciwdziałanie

alkoholizmowi

85154 242,500,00 242.500,00 242.500,00 90.500,00 150.900,00 0 1.100,00 0 0 0 0

Pozostała działalność 85195 39.600,00 39.600,00 39.600,00 0 39.600,00 0 0 0 0 0 0

Pomoc społeczna 852

2.756.154,02 2.756.154,02 2.756.154,02 935.813,00 372.292,02 0 1.443.441,00 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ośrodki wsparcia 85203 4.608,00 4.608,00 4.608,00 0 0 4.608,00 0 0 0 0 0

Składki na

ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

85213 27.000,00 27.000,00 27.000,00 0 27.000,00 0 0 0 0 0 0

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 3CBA58B6-0874-410C-99E8-61BAF66C2908. podpisany Strona 6

(14)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214 1.169.000,00 1.169.000,00 1.169.000,00 0 100.000,00 0 1.069.000,00 0 0 0 0

Dodatki mieszkaniowe 85215 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0 90.000,00 0 0 0 0 0 0

Zasiłki stałe 85216 285.200,00 285.200,00 285.200,00 0 4.200,00 0 281.000,00 0 0 0 0

Ośrodki pomocy

społecznej 85219 947.975,00 947.975,00 947.975,00 836.093,00 96.221,00 0 15.661,00 0 0 0 0

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85228 23.000,00 23.000,00 23.000,00 6.720,00 16.280,00 0 0 0 0 0 0

Pomoc w zakresie

dożywiania 85230 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0 0 0 75.000,00 0 0 0 0

Pozostała działalność 85295 134.371,02 134.371,02 134.371,02 93.000,00 38.591,02 0 2.780,00 0 0 0 0

Edukacyjna opieka wychowawcza

854 1.319.700,00 1.319.700,00 1.319.700,00 1.162.200,00 142.800,00 0 14.700,00 0 0 0 0

Świetlice szkolne 85401 689.000,00 689.000,00 689.000,00 650.000,00 25.000,00 0 14.000,00 0 0 0 0

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

85403 630.700,00 630.700,00 630.700,00 512.200,00 117.800,00 0 700 0 0 0 0

Rodzina 855 15.634.750,00 15.634.750,00 15.634.750,00 724.506,00 224.660,00 0 14.685.584,00 0 0 0 0

(15)

Świadczenia

wychowawcze 85501 11.648.250,00 11.648.250,00 11.648.250,00 94.060,00 9.796,00 0 11.544.394,00 0 0 0 0

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85502 2.935.500,00 2.935.500,00 2.935.500,00 180.300,00 21.500,00 0 2.733.700,00 0 0 0 0

Wspieranie rodziny 85504 419.000,00 419.000,00 419.000,00 12.146,00 1.364,00 0 405.490,00 0 0 0 0

Rodziny zastępcze 85508 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0 100.000,00 0 0 0 0 0 0

Składki na

ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeni rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

85513 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0 20.000,00 0 0 0 0 0 0

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

85516 512.000,00 512.000,00 512.000,00 438.000,00 72.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 3CBA58B6-0874-410C-99E8-61BAF66C2908. podpisany Strona 8

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Gospodarka

komunalna i ochrona środowiska

900 6.421.802,56 4.425.206,56 4.425.206,56 145.000,00 4.208.206,56 70.000,00 2.000,00 0 0 0 1.996.596,00

Gospodarka ściekowa i

ochrona wód 90001 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0 5.000,00 0 0 0 0 0 0

Gospodarka odpadami 90002 3.370.000,00 3.370.000,00 3.370.000,00 145.000,00 3.223.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0

Oczyszczanie miast i

wsi 90003 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0 100.000,00 0 0 0 0 0 0

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90004 270.000,00 270.000,00 270.000,00 0 270.000,00 0 0 0 0 0 0

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

90008 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0 9.000,00 0 0 0 0 0 0

Schroniska dla

zwierząt 90013 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0 5.000,00 70.000,00 0 0 0 0 0

Oświetlenie ulic,

placów i dróg 90015 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0 500.000,00 0 0 0 0 0 0

Wpływy i wydatki

związane z

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

90019 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0 9.000,00 0 0 0 0 0 0

Pozostała działalność 90095 2.083.802,56 87.206,56 87.206,56 0 87.206,56 0 0 0 0 0 1.996.596,00

(17)

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

921 3.827.625,21 1.676.274,29 1.676.274,29 0 166.274,29 1.510.000,00 0 0 0 0 2.151.350,92

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92109 3.195.625,21 1.044.274,29 1.044.274,29 0 144.274,29 900.000,00 0 0 0 0 2.151.350,92

Biblioteki 92116 320.000,00 320.000,00 320.000,00 0 0 320.000,00 0 0 0 0 0

Muzea 92118 260.000,00 260.000,00 260.000,00 0 0 260.000,00 0 0 0 0 0

Ochrona zabytków 92120 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0 0 30.000,00 0 0 0 0 0

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

92127 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00 0 0 0 0 0 0

Pozostała działalność 92195 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0 12.000,00 0 0 0 0 0 0

Kultura fizyczna 926 701.507,40 578.500,00 578.500,00 0 383.500,00 195.000,00 0 0 0 0 123.007,40

Obiekty sportowe 92601 456.507,40 333.500,00 333.500,00 0 333.500,00 0 0 0 0 0 123.007,40

Zadania w zakresie kultury fizycznej

92605 245.000,00 245.000,00 245.000,00 0 50.000,00 195.000,00 0 0 0 0 0

WYDATKI

OGÓŁEM 66.370.373,00 59.363.896,22 59.363.896,22 27.941.400,00 12.091.877,22 1.779.608,00 16.798.861,00 0 400.000,00 352.150,00 7.006.476,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 3CBA58B6-0874-410C-99E8-61BAF66C2908. podpisany Strona 10

(18)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/304/2020 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów na rok 2021

Przychody

w złotych

§ Treść Kwota

950 ˗ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.876.885,00 952 ˗ Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.600.000,00

Przychody razem 5.476.885,00

Rozchody

w złotych

992 ˗ Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów 1.692.839,00

(19)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/304/2020 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Pan dochodów i wydatków dla zadań zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie na rok 2021

w złotych

Dział Rozdz. § Treść Dochody Wydatki

1 2 3 4 5 6

750 75011 2010 Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 97.966,00

Wydatki bieżące: 97.966,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich 97.966,00

75011 Urzędy wojewódzkie 97.966,00 97.966,00

750 Administracja publiczna 97.966,00 97.966,00

751 75101 2010 Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.715,00

Wydatki bieżące: 2.715,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich 2.715,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 2.715,00 2.715,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony

prawa oraz sądownictwa 2.715,00 2.715,00

752 75212 2010 Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.200,00

Wydatki bieżące: 1.200,00

wydatki statutowe 1.200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1.200,00 1.200,00

752 Obrona narodowa 1.200,00 1.200,00

754 75414 2010 Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8.850,00

Wydatki bieżące: 8.850,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich 8.850,00

75414 Obrona cywilna 8.850,00 8.850,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.850,00 8.850,00

852 85219 2010 Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.000,00

Wydatki bieżące 2.000,00

w tym:

wydatki statutowe 39,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.961,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.000,00 2.000,00

85228 2010 Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 23.000,00

Wydatki bieżące: 23.000,00

w tym:

wydatki statutowe 16.280,00

wynagrodzenia i składki od nich 6.720,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.000,00 23.000,00

852 Pomoc społeczna 25.000,00 25.000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 3CBA58B6-0874-410C-99E8-61BAF66C2908. podpisany Strona 1

(20)

855 85501 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

11.643.000,00

Wydatki bieżące: 11.643.000,00

w tym:

wydatki statutowe 4.546,00

wynagrodzenia i składki od nich 94.060,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.544.394,00

85501 Świadczenia wychowawcze 11.643.000,00 11.643.000,00

1 2 3 4 5 6

2010 Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.914.000,00

Wydatki bieżące: 2.914.000,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich 180.300,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.733.700,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2.914.000,00 2.914.000,00

85504 2010 Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 419.000,00

Wydatki bieżące: 419.000,00

w tym:

wydatki statutowe 1.364,00

wynagrodzenia i składki od nich 12.146,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 405.490,00

85504 Wspieranie rodziny 419.000,00 419.000,00

85513 2010 Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 20.000,00

Wydatki bieżące: 20.000,00

w tym:

wydatki statutowe 20.000,00

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeni rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla

opiekunów 20.000,00 20.000,00

855 Rodzina 14.996.000,00 14.996.000,00

RAZEM 15.131.731,00 15.131.731,00

(21)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/304/2020 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot z zakresu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku

w złotych

Lp. Jednostka realizująca Dział Rodz. § Kwota Przeznaczenie dotacji

1 2 3 4 5 6 7

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Gmina Krapkowice 852 85203 2310 4.608,00 ˗Dotacja celowa przekazana Gminie Krapkowice na zadania bieżące

realizowane na podstawi porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej

2 Gmina Kędzierzyn-Koźle 900 90013 2310 70.000,00 ˗Dotacja celowa przekazana Gminie Kędzierzyn-Koźle na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 921 92109 2480 900.000,00 ˗Dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności

kulturalnej

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 921 92116 2480 320.000,00 ˗Dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej

5. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 921 92118 2480 260.000,00 ˗Dotacja na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.554.608,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1. 921 92120 2720 30.000,00 ˗Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

2. 926 92605 2360 195.000,00 ˗Dotacje celowe na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej

Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 225.000,00

DOTACJE OGÓŁEM 1.779.608,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 3CBA58B6-0874-410C-99E8-61BAF66C2908. podpisany Strona 1

(22)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/304/2020 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 w zł

Wydatki budżetu

Lp. Wyszczególnienie Dzi

Rozd z.

Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego

Przewidywan e wykonanie w roku 2020

Plan na rok 2021

Inne źródła finansowania

Nakłady do wykonania po roku planowym

Termin rozpoczęcia

Termin zakończeni

a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Urząd Miejski

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach – II etap

600 6001 6

0,00 170.580,00 200.000,00 100.000,00

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

0,00 2020

2021 2. Przebudowa ulicy Korfantego w Głogówku 600 6001

6

0,00 30.000,00 990.000,00 800.000,00

Fundusz dróg samorządowych

0,00 2020

2021 3. Zakup budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego

700 7000 5

895.000,00 395.000,00 395.000,00 385.000,00 2018

2022 4. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w

Głogówku

750 7502 3

0,00 170.580,00 900.000,00 450.000,00 MKiDN

0,00 2020

2021 5. Wniesienie udziałów w spółce prawa handlowego

Zakład Komunalny Głogówek spółka z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego spółka Zakład Komunalny Głogówek spółka z o.o.

900 9009 5

1.750.000,00 1.750.000,00 2021

2022

6. Modernizacja placu zabaw przy ul. Spółdzielczej w Głogówku

900 9009 5

0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 2021

7. Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku

921 9210 9

0,00 0,00 2.090.000,00 0,00 0,00 2021

8. Modernizacja węzła sanitarnego na strzelnicy sportowej w Głogówku

926 9260 1

0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 2021

Urząd Miejski razem 895.000,00 766.160,00 6.515.000,00 1.350.000,00 2.135.000,00

II Fundusz sołecki 2021

1 Modernizacja drogi gminnej „Złota Górka” od nr

11-13d - Biedrzychowice 600 6001 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00

2021

(23)

6 2 Modernizacja drogi gminnej (dywanik asfaltowy) -

Dzierżysławice 600 6001

6

0,00 0,00 24.365,46 0,00 0,00

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Modernizacja drogi gminnej dz. 685/2/m1 600 6001 6

000 0,00 12.031,79 0,00 0,00 2021

4 Modernizacja drogi gminnej od posesji nr 89 do

remizy OSP - Kazimierz 600 6001

6

0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00

2021

5 Modernizacja drogi gminnej od posesji nr 17 do nr

19 - Leśnik 600 6001

6

0,00 0,00 11.721,79 0,00 0,00

2021

6 Przebudowa chodnika w Mionowie od posesji nr 5 do 59 - Mionów

600 6001 6

0,00 0,00 17.638,00 2021

7 Zabezpieczenie pobocza drogi gminnej - Mochów 600 6001 6

0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 2021

8 Wykonanie chodnika 120m

2

/ nr 127 – Nowe

Kotkowice 600 6001

6

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

2021

9 Modernizacja drogi gminnej łączącej drogę krajową

nr 40 z ul. Polną – Stare Kotkowice 600 6001

6

0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00

2021

10 Modernizacja dróg gminnych we Wróblinie - Wróblin

600 6001 6

0,00 0,00 21.167,33 0,00 0,00 2021

11 Modernizacja drogi gminnej „Przysiółek But” -

Zawada 600 6001

6

0,00 0,00 23.349,19 0,00 0,00

2021

12 Utwardzenie pobocza ul. Wielkie Oracze – Głogówek Oracze

600 6001 6

0,00 0,00 13.124,70 0,00 0,00 2021

13 Modernizacja drogi gminnej ul. Tylne Winiary – Głogówek Winiary

600 6001 6

0,00 0,00 25.124,20 0,00 0,00 2021

14 Przebudowa chodnika przy ul. Św. Anny – Głogówek Winiary

600 6001 6

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 2021

5 Wznowienie granic drogi gminnej nr 1536 - Chudoba

900 9009 5

0,00 0,00 10.479,30 0,00 0,00 2021

16 Doposażenie placu zabaw - Kierpień 900 9009

5 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 2021

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 3CBA58B6-0874-410C-99E8-61BAF66C2908. podpisany Strona 2

(24)

17 Doposażenie placu zabaw Racławice Śląskie 900 9009 5

0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 2021

18 Doposażenie placu zabaw Tomice 900 9009

5

0,00 0,00 5.630,00 0,00 0,00 2021

19 Utworzenie placu zabaw - Wierzch 900 9009

5

0,00 0,00 24.486,70 0,00 0,00 2021

20 Zakup równiarki do dróg polnych – Glogówek Oracze

900 9009 5

0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 2021

21 Doposażenie placu zabaw przy ul. Św Anny – Głogówek Winiary

900 9009 5

0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 2021

22 Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej w Szonowie - Szonów

921 9210 9

0,00 0,00 29.281,67 0,00 0,00 2021

23 Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Zwiastowicach - Zwiastowice

921 9210 9

0,00 0,00 17.069,25 0,0 0,00 2021

24 Zakup garderoby i montaż do świetlicy wiejskiej - Głogówek Oracze

921 9210 9

0,00 0,00 15.000,00 2021

1 3 4 5 6 7 8 9 10

25 Doprowadzenie energii elektrycznej na boisko wiejskie w Błażejowicach Dolnych – Błażejowice Dolne

926 9260 1

0,00 0,00 15.007,40 0,00 0,00 2021

26 Modernizacja budynku gospodarczego na boisku sportowym – Racławice Śląskie

926 9260 1

0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 2021

27 Wykonanie automatycznego nawodnienia na boisku sportowym w Twardawie

926 9260 1

0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 2021

Fundusz sołecki razem 0,00 0,00 491.476,78 0,00 0,00

OGÓŁEM 895.000,00 766.160,00 7.006.476,78 1.350.000,00 2.135.000,00

(25)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/304/2020 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 21 grudnia 2020 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2021 - WYDATKI

WYDATKI Lp Miejscowość nazwa przedsięwzięcia

Klasyfikacja

budżetowa Wydatki

bieżące (plan )

Wydatki majątkowe ( PLAN )

KWOTA PRZYZNANA

1. Modernizacja drogi gminnej ‘Złota Górka”

od nr 11- 13d

60016/6050 32 000,00 32 000,00

2. Malowanie świetlicy wiejskiej 92109/4210 3 000,00 3 000,00

3. Doposażenie świetlicy 92109/4210 3 000,00 3 000,00

1

BIEDRZYCHOWICE

38 725,98

4. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych

90095/4210 725,98 725,98

2 BŁAŻEJOWICE DOLNE

15 007,40

1. Doprowadzenie energii elektrycznej na boisko wiejskie w Błażejowicach Dolnych

92601/6050 15 007,40 15 007,40

1. Wykonanie odwodnienia i wyrównanie terenu przy altanie ocieplanej w Ciesznowie

90095/4300 6 500,00 6 500,00

2. Orynnowanie i wykonanie posadzki w altanie

90095/4210 3 500,00 3 500,00

3 CIESZNÓW 11 514,29

3. Wyposażenie altany(zakup ławek, krzeseł.

stołów)

92109/4210 1 514,29 1 514,29

4

CHUDOBA 10 479,30

1. Wznowienie granic drogi gminnej nr.1536 90095/6050 10 479,30 10 479,30

5

DZIERŻYSŁAWICE

24 365,46

1. Modernizacja drogi gminnej( dywanik asfaltowy) od kapliczki do grogi polnej

60016/6050 24 365,46 24 365,46

6

GÓRECZNO 12 031,79

1. Modernizacja drogi gminnej 685/2 m1 60016/6050 12 031,79 12 031,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 3CBA58B6-0874-410C-99E8-61BAF66C2908. podpisany Strona 1

(26)

1. Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych

90095/4210 10 000,00 10 000,00

2. Zamontowanie znaków informacyjnych z numeracja domów

60016/4210 2 000,00 2 000,00

7 GŁOGOWIEC 15 223,02

3. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych

90095/4210 3 223,02 3 223,02

1. Modernizacja drogi gminnej od posesji 89 do remizy OSP

60016/6050 21 000,00 21 000,00

8

KAZIMIERZ

23 071,71 2. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 90095/4210 2 071,71 2 071,71

1. Doposażenie placu zabaw 90095/6050 16 000,00 16 000,00

2. Naprawa schodów przy świetlicy wiejskiej 90095/4270 1 600,00 1 600,00

2 Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 90095/4210 1 000,00 1 000,00

9 KIERPIEŃ 21 562,35

3 Zakup kamienia na drogi polne 2 962,35 2 962,35

1. Modernizacja drogi gminnej od nr 17 do 19 6016/6050 11 721,79 11 721,79

10 LEŚNIK

12 721,79 2. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych

90095/4210 1 000,00 1 000,00

11 MIONÓW 17 638,00

1. Przebudowa chodnika w Mionowie od posesji nr 6 do 59

60016/6050 17 638,00 17 638,00

1. Cyklinowanie parkietu w świetlicy wiejskiej

92109/4300 7 500,00 7 500,00

2. Zabezpieczenie pobocza drogi gminnej 106/m1

60016/6050 16 000,00 16 000,00

12

MOCHÓW 26 435,44

3. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych

90095/4210 2 935,44 2 935,44

1. Wykonanie chodnika 120m / nr.127 m2 60016/6050 10 000,00 10 000,00

13 NOWE KOTKOWICE

11 514,29 2. Pielęgnacja terenów zielonych 90095/4210 1514,29 1 514,29

14 RACŁAWICE

1. Modernizacja budynku gospodarczego na boisku sportowym

92601/6050 30 000,00 30 000,00

(27)

2. Doposażenie placu zabaw 90095/6050 12 000,00 12 000,00 ŚLĄSKIE

43 124,70

3. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 90095/4210 1 124,70 1 124,70

1. Projekt do modernizacji drogi gminnej dojazdowej do suszarni OHZ

60016/4210 20 000,00 20 000,00

15 RZEPCZE 20 872,35

2. Zakup lustra drogowego 6016/4210 872,35 872,35

1. Modernizacja drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 40 z drogą polną (przy cmentarzu)

60016/6050 18 000,00 18 000,00

16

STARE KOTKOWICE

25 529,82 2. Zagospodarowanie skweru na skrzyżowaniu ul. Sudeckiej z Kościuszki

90095/4210 7 529,82 7 529,82

17 SZONÓW

29 281,67 1. Dobudówka garażu przy świetlicy wiejskiej w Szonowie

92109/6050 29 281,67 29 281,67

1. Wyposażenie świetlicy 92109/4210 6 260,00 6 260,00

2. Doposażenie placu zabaw 90095/6050 5 630,00 5 630,00

18 TOMICE 12 290,54

3. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych

90095/4210 400,54 400,54

1. Wykonanie automatycznego nawodnienia na boisku sportowym w Twardawie

92601/6050 38 000,00 38 000,00

19

TWARDAWA 42 305,33

2. Pielęgnacja terenów zielonych 90095/4210 4 305,33 4 305,33

1. Utworzenie placu zabaw 90095/6050 24 486,70 24 486,70

20 WIERZCH 25 486,70

2. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 90095/4210 1 000,00 1 000,00

1. Modernizacja dróg gminnych we Wróblinie

60016/6050 21 167,33 21 167,33

2. Organizacja imprezy cyklicznej 75075/4220 2 000,00 2 000,00

21 WRÓBLIN 24 667,33

3. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 90095/4210 1 500,00 1 500,00

22 ZAWADA 1. Remont świetlicy wiejskiej w Zawadzie 92109/4270 3 000,00 3 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 3CBA58B6-0874-410C-99E8-61BAF66C2908. podpisany Strona 3

(28)

26 349,19 2. Modernizacja drogi gminnej„Przysiółek

But” 6016/6050 23 349,19 23 349,19

1. Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Zwiastowicach

92109/6050 17 069,25 17 069,25

23 ZWIASTOWICE 18 069,25

2. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 90095/4210 1 000,00 1 000,00

1. Zakup równiarki do dróg polnych 90095/6050 15 000,00 15 000,00

2. Zakup garderoby i montaż do świetlicy wiejskiej

92109/6050 15 000,00 15 000,00

24 ORACZE - GŁOGÓWEK 43 124,70

3. Utwardzenie pobocza ul. Wielkie Oracze 60016/6050 13 124,70 13 124,70

1. Modernizacja drogi gminnej ul. Tylne Winiary

60016/6050 25 124,70 25 124,70

2. Doposażenie placu zabaw przy ul. św.Anny 90095/6050 13 000,00 13 000,00

25 WINIARY – GŁOGÓWEK 43 124,70

3. Przebudowa chodnika przy ul. św. Anny 60016/6050 5 000,00 5 000,00

594 517,10 RAZEM 594517,10

Cytaty

Powiązane dokumenty

- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom