• Nie Znaleziono Wyników

Diagnozowanie układu napędowego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Diagnozowanie układu napędowego"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Diagnozowanie układu napędowego

data aktualizacji: 2013.05.28

– analiza spalin (1)

W tłokowym silniku spalinowym następuje zamiana energii cieplnej na energię mechaniczną.

Podstawową rolę odgrywa w tym proces przygotowania i spalania mieszanki paliwowo-powietrznej.

Układ zasilania paliwem dostarcza do silnika spalinowego paliwo i umożliwia wytworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej o odpowiednim składzie i odpowiednich właściwościach palnych. Sprawne działanie układu zasilania paliwem polega na przyporządkowaniu masie pobieranego przez silnik powietrza takiej masy paliwa, aby uzyskać optymalny w danych warunkach pracy współczynnik nadmiaru powietrza (składu mieszanki) l. Efektem ubocznym procesu spalania mieszanki paliwowo- powietrznej jest powstawanie gazów spalinowych, które są odprowadzane do otoczenia. W spalinach silników pojazdów znajduje się wiele różnych związków chemicznych w postaci gazowej, ciekłej oraz stałej (rys. 1). Są one bardzo zróżnicowane pod względem stężenia oraz toksyczności. Spaliny

w znacznej części składają się z substancji nietoksycznych, normalnie występujących w powietrzu, to jest azotu N2, tlenu O2, dwutlenku węgla CO2 i pary wodnej H2O. Tylko niewielką ich część

stanowią substancje szkodliwe, jak tlenek węgla CO, węglowodory CH, tlenki azotu NOx, węgiel C (w postaci sadzy) i inne. Są one jednak na tyle niebezpieczne (toksyczne), że stanowią zagrożenie dla człowieka i jego środowiska naturalnego. Z tego powodu kilkanaście lat temu nastąpiło

przewartościowanie wymagań stawianych silnikom spalinowym. Problemy związane ze zwiększeniem osiągów silników oraz ich trwałości i niezawodności odsunięto na nieco dalszy plan, a rozwój

silników podporządkowano obniżeniu zużycia paliwa i spełnieniu coraz bardziej rygorystycznych norm ekologicznych.

Rys. 1. Podstawowe składniki mieszanki paliwowo-powietrznej oraz spalin.

Najbardziej odpowiednim składem mieszanki, spełniającym obowiązujące wymagania ekologiczne,

(2)

jest skład stechiometryczny o współczynniku l = 1 w całym zakresie obciążeń i prędkości obrotowych silnika. Wymóg zasilania współczesnego silnika o zapłonie iskrowym (ZI) mieszanką

stechiometryczną wynika z zastosowania katalizatora o działaniu redukcyjnym, który przy tym składzie mieszanki osiąga najwyższą sprawność działania (rys. 2). Katalizator redukcyjny

neutralizuje wszystkie trzy grupy substancji toksycznych w spalinach: węglowodory, tlenek węgla i tlenki azotu, przetwarzając je z 90 proc. sprawnością na parę wodną, dwutlenek węgla i azot.

Rys. 2. Emisja toksycznych składników spalin: a – bez katalizatora i sondy lambda, b – z katalizatorem i sondą lambda w zakresie regulacji l od 0,97 do 1,03.

Spośród wielu związków zawartych w spalinach obecnie tylko nieliczne podlegają kontroli zawartości podczas eksploatacji pojazdów. Są to między innymi tlenek węgla CO, dwutlenek węgla CO2,

węglowodory CH – w spalinach silników o ZI, koncentracja węgla C (sadzy) – w spalinach silników o ZS. Analiza składu spalin emitowanych przez silnik spalinowy jest jednym z podstawowych testów decydującym o dopuszczeniu pojazdu do ruchu drogowego. Ma też istotne znaczenie diagnostyczne.

W Polsce dopuszczalny poziom stężenia tlenku węgla CO i węglowodorów CH oraz współczynnika nadmiaru powietrza l określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych pojazdów. Wymagania dotyczące toksyczności spalin dla silników o zapłonie iskrowym zostały

zróżnicowane w zależności od rodzaju pojazdu i daty pierwszej rejestracji. Zakres i sposób określania toksyczności spalin silników pojazdów reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury o zakresie i sposobie przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Warunki techniczne oraz metodyka badań tam zawarte pozwalają w sposób jednoznaczny ocenić poziom emisji szkodliwych składników spalin i na tej podstawie określić, czy dany pojazd może być dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. W silnikach o zapłonie iskrowym zakres i przebieg analizy spalin zależy od rodzaju układu zasilania (gaźnikowy, wtrysk benzyny) oraz od konstrukcji układu wydechowego (bez katalizatora, z katalizatorem). Mierzone są udziały tlenku węgla CO i węglowodorów CH lub tylko tlenku węgla oraz określany jest skład spalanej mieszanki. Obecnie nie jest wymagany bezpośredni pomiar stężenia tlenków azotu NOx, co byłoby trudne do wykonania w stacji kontroli pojazdów (bez użycia hamowni podwoziowej), ponieważ tlenki azotu występują przede wszystkim w czasie pracy silnika pod obciążeniem. Z tego powodu wprowadzono obowiązek kontroli układu zasilania silnika przez pomiar współczynnika składu mieszanki l. Jego wartość powinna wynosić 0,97÷1,03, co odpowiada składowi stechiometrycznemu. Przy takim składzie mieszanki w sprawnie działającym katalizatorze uzyskujemy optymalną konwersję jednocześnie tlenku węgla CO, węglowodorów CH i tlenków azotu NOx. Pośrednio uzyskujemy pewność, że zawartość tlenków azotu NOx pozostanie na odpowiednio niskim poziomie.

Podczas analizy spalin pierwszy pomiar wykonuje się dla silnika pracującego na biegu jałowym.

W celach diagnostycznych wartość emisji porównuje się odpowiednio do wartości maksymalnych podawanych przez wytwórcę pojazdu, a jeżeli celem badania jest dopuszczenie do ruchu –

z wymaganiami prawnymi. Po raz drugi kontrolę składu spalin wykonuje się podczas pracy silnika z prędkością obrotową od 2000 do 3000 min-1. Uzyskane wyniki nie mogą wówczas przekraczać wartości określonych w przepisach.

Tabela 1. Przeciętne stężenie podstawowych składników spalin.

Dla silników o zapłonie samoczynnym (ZS) określa się koncentrację węgla (sadzy) w spalinach, nazywaną stopniem zadymienia. Obowiązujące obecnie warunki badań nakazują przeprowadzenie pomiarów w określonym stanie cieplnym silnika i przy zadanej prędkości obrotowej. Dla silników o ZI istotne są również kąt wyprzedzenia zapłonu, skład mieszanki oraz stężenie tlenu i dwutlenku

(3)

węgla. Parametry te w sposób bezpośredni wpływają na mierzony poziom emisji składników

toksycznych. Ich sprawdzenie pozwala na wykonanie badań w porównywalnych warunkach oraz na uwzględnienie ich wpływu na mierzony skład spalin. Dobra znajomość wzajemnych zależności między składem spalin a wyżej wymienionymi czynnikami pozwala diagnoście nie tylko na świadome dopuszczenie pojazdu do eksploatacji. Warto podkreślić, że umiejętna interpretacja wyników

otrzymanych podczas analizy spalin umożliwia również podejmowanie trafnych decyzji w zakresie oceny faktycznego stanu technicznego silnika, z lokalizacją niedomagań włącznie.

1. Czynniki eksploatacyjne a skład spalin

Emisja toksycznych składników spalin jest zjawiskiem nieuniknionym związanym z pracą silnika spalinowego w każdych warunkach eksploatacyjnych i wynika z niedoskonałości zachodzących w nim procesów spalania. Udziały objętościowe lub wagowe poszczególnych związków chemicznych

w gazach spalinowych są różne i zależą od czynników, które wpływają na przebieg procesu spalania.

Są to zarówno czynniki konstrukcyjno-technologiczne (budowa komory spalania, stopień sprężania, ustawienie faz rozrządu), jak i czynniki eksploatacyjne, związane z użytkowaniem oraz

obsługiwaniem silnika:

- skład i jednorodność mieszanki paliwowo-powietrznej, - kąt wyprzedzenia zapłonu,

- ciśnienie, kąt wyprzedzenia i czas trwania wtrysku paliwa,

- warunki pracy silnika (obciążenie, stan cieplny, prędkość obrotowa), - stan techniczny silnika.

Wszelkie zmiany tych czynników, wynikające na przykład ze zużycia eksploatacyjnego, zawsze oddziaływają na przebieg procesu spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Decydują więc o jego ilościowym i jakościowym charakterze oraz o składzie i koncentracji składników toksycznych w spalinach. Można więc przyjąć, że udział w spalinach składników świadczących o niezupełnym oraz niecałkowitym spaleniu paliwa (CO, CH, C) jest miarą niedoskonałości procesu spalania, a zatem również wskaźnikiem stanu technicznego silnika. Dotyczy to w szczególności układów wpływających na przebieg procesu spalania, to jest układu zasilania, zapłonowego, tłokowo-

korbowego i rozrządu. Wykaz podstawowych składników spalin silników spalinowych i średni poziom ich koncentracji przedstawiono w tabeli 1.

Rys. 3. Współzależność między współczynnikiem składu mieszanki l oraz stosunkiem mas powietrza i paliwa AFR.

Wpływ składu mieszanki na skład spalin

Między parametrami charakteryzującymi spalaną mieszankę palną a parametrami produktów jej spalania (spalinami) istnieje ścisła współzależność. Mieszankę paliwowo-powietrzną charakteryzują odpowiednie współczynniki, które określają wzajemne proporcje masowe powietrza i paliwa w niej zawartych. W praktyce do celów diagnostycznych wykorzystuje się dwa parametry, którymi są:

- współczynnik składu mieszanki (nadmiaru powietrza) l wyrażony stosunkiem rzeczywistej masy powietrza znajdującego się w mieszance mpow do masy powietrza teoretycznie potrzebnej mpowT, do całkowitego i zupełnego spalenia masy paliwa mpal znajdującej się w mieszance; współczynnik l określony jest wzorem:

gdzie:

LO – stała stechiometryczna paliwa, określająca teoretyczną ilość powietrza niezbędną do

(4)

całkowitego i zupełnego spalenia 1 kg paliwa.

- niemianowana liczba AFR, będąca ilorazem masy powietrza mpow i masy paliwa mpal zawartych w mieszance; liczbę AFR określa wzór:

Między tymi dwoma parametrami, wyrażającymi w różny sposób tę samą cechę mieszanki, istnieje następująca współzależność przedstawiona na rys. 3 i wyrażona wzorem:

Skład mieszanki wyrażany współczynnikiem l lub AFR wywiera istotny wpływ na skład spalin i poziom emisji ich toksycznych składników w silnikach o zapłonie iskrowym i zapłonie

samoczynnym. W praktyce diagnostycznej wykorzystywane jest to do oceny stanu technicznego i regulacji elementów układu zasilania silnika. W silniku spalinowym o zapłonie iskrowym zupełne i całkowite spalanie mieszanki następuje przy jej stechiometrycznym składzie, gdy współczynnik l = 1 (wówczas na 1 kg benzyny przypada około 14,7 kg powietrza). Wtedy spaliny składają się przede wszystkim z pary wodnej, nietoksycznego dwutlenku węgla CO2 oraz pozostałego z powietrza azotu.

Zależnie od warunków pracy silnika, spalanie mieszanki paliwowo- -powietrznej wytworzonej przez gaźnik lub układ wtryskowy przebiega z pewnym nadmiarem powietrza (l>1), mieszankę określa się wtedy jako ubogą, lub jego niedomiarem (l< 1), mówi się wówczas o mieszance bogatej. Zmiany składu mieszanki mogą odbywać się tylko w pewnych granicach określonych parametrami

eksploatacyjnymi silnika (moc, moment obrotowy i zużycie paliwa) oraz dopuszczalną zawartością w spalinach substancji toksycznych. W silnikach o zapłonie iskrowym stężenie w spalinach tlenku węgla CO osiąga wartości bliskie zeru dla mieszanek stechiometrycznych (rys. 4) i utrzymuje minimum dla mieszanek ubogich (l>1). W tej grupie silników czynnikiem decydującym o poziomie emisji tlenku węgla jest skład mieszanki, zależny przede wszystkim od stanu technicznego

i właściwej regulacji układu zasilania paliwem.

Rys. 4. Wpływ składu mieszanki l na skład spalin w silniku o zapłonie iskrowym: ldgz – skład mieszanki odpowiadający dolnej granicy jej zapalności, lggz – skład mieszanki odpowiadający górnej granicy jej zapalności.

Minimalne stężenie węglowodorów CH występuje dla współczynnika nadmiaru powietrza osiągającego wartości l = 1,10÷1,15. Stężenie węglowodorów dla innych wartości składów mieszanki jest zawsze większe i rośnie zarówno w miarę wzbogacania, jak i zubażania mieszanki palnej. Maksymalna koncentracja tlenków azotu NOx w spalinach silników o ZI występuje w zakresie najbardziej ekonomicznych warunków pracy silnika (lek=1,10÷1,15). W miarę zubażania mieszanki, mimo wzrastającej w niej ilości tlenu, emisja NOx maleje. Świadczy to o decydującym wpływie temperatury spalania na przebieg procesu utleniania azotu i koncentrację tlenków azotu w spalinach. Oceniając wpływ składu mieszanki l na skład spalin w silniku o zapłonie iskrowym można stwierdzić, że w przypadku zasilania mieszanką ekonomiczną lek silnik zużywa minimalną ilość paliwa i osiąga najwyższą sprawność ogólną, emituje jednocześnie najmniejsze ilości tlenku węgla i węglowodorów oraz maksymalną ilość tlenków azotu. Przy zasilaniu mieszanką dynamiczną (ld = 0,8÷0,9) osiąga natomiast moc maksymalną przy stosunkowo dużej emisji produktów

niezupełnego spalania, to jest tlenku węgla i węglowodorów. Charakter przedstawionych zmian stężenia składników spalin w funkcji zmiany składu mieszanki l jest podobny dla wszystkich silników o zapłonie iskrowym, niezależnie od różnic konstrukcyjnych ich układów i zespołów.

Dla potrzeb diagnostyki ilość składników spalin określa się przez podanie objętościowego udziału (stężenia) poszczególnych składników w mieszaninie gazów spalinowych. Wartość emisji CO, CO2 i O2 jest wyrażana ich procentowym udziałem w ogólnej objętości spalin (% obj., % vol.). Natomiast zawartość CH i NOx jest podawana w jednostkach ppm (parts per million), to jest w milionowych

(5)

częściach całkowitej objętości gazów spalinowych. Wyżej wymienione jednostki miary porównano w tabeli 2.

Tabela 2. Porównanie jednostek miary objętościowych udziałów składników w spalinach.

Podstawowymi składnikami toksycznymi w spalinach silników o zapłonie samoczynnym (ZS) są tlenki azotu NOx oraz cząstki stałe (węgiel w postaci sadzy). Emisja tlenku węgla CO i węglowodorów CH jest niewielka i ma znaczenie drugorzędne. Emisja cząstek stałych jest specyficzna dla silników wysokoprężnych i wynika z właściwości stosowanego paliwa oraz z przebiegu procesu spalania i tworzenia mieszanki palnej. Również w silniku o zapłonie samoczynnym skład mieszanki bezpośrednio wpływa na skład spalin, a więc i na poziom emisji składników spalin. Charakter przedstawionych na rys. 5 zmian koncentracji poszczególnych składników spalin w funkcji zmiany składu mieszanki jest reprezentatywny dla ogółu silników o zapłonie samoczynnym, niezależnie od różnic konstrukcyjnych ich układów i zespołów. Maksymalne koncentracja tlenków azotu NOx w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym występuje w zakresie najbardziej ekonomicznych warunków pracy silnika (lek =lgd=1,2÷2) i następnie zmniejsza się, mimo wzrastającej ilości tlenu w mieszance. Jest to spowodowane decydującym wpływem temperatury spalania mieszanki na

proces utleniania azotu. W silnikach o zapłonie samoczynnym emisja tlenku węgla CO zależy głównie od zastosowanego systemu spalania oraz lokalnego składu mieszanki w komorze spalania a jej

poziom jest znacznie niższy niż w silniku o zapłonie iskrowym i nie przekracza 600 ppm. Wynika to z tego, że w silnikach o ZS zmiana składu mieszanki paliwowo-powietrznej zachodzi w bardzo szerokim przedziale mieszanek ubogich z dużym nadmiarem powietrza (od lbj do lgd) i jest równoznaczna zmianie obciążenia silnika oraz rozwijanej mocy użytecznej. Konieczność zasilania silnika o zapłonie samoczynnym w pełnym zakresie obciążeń mieszanką z dużym nadmiarem powietrza (ubogą) wynika z odmiennego niż w silniku o zapłonie iskrowym sposobu tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej i jej zapłonu (mieszanka niejednorodna, zapłon samoczynny), uniemożliwiającego całkowite spalanie paliwa. Tak więc gazy spalinowe silników o ZS zawierają zawsze produkty niecałkowitego spalania, którego głównym składnikiem jest węgiel w postaci sadzy.

Skład spalin silnika o zapłonie samoczynnym na biegu jałowym, który zasilany jest mieszanką najuboższą o składzie lbj=8÷12, charakteryzuje się bardzo dużym udziałem objętościowym

(wagowym) tlenu O2 i azotu N2 oraz śladową ilością pozostałych składników spalin: H2O, CO2, H2, CO, CH, NOx oraz węgla w postaci sadzy. W miarę zmniejszania się współczynnika nadmiaru powietrza, spowodowanego podawaniem przez układ wtryskowy coraz to większej dawki paliwa i zwiększania mocy silnika, maleje udział tlenu O2, natomiast rośnie stężenie tlenku węgla oraz sadzy w spalinach do wartości granicznej określanej jako granica dymienia. Wyznacza ona graniczną wartość współczynnika nadmiaru powietrza lgd=1,2÷2, odpowiadającą maksymalnemu obciążeniu silnika. Wzrost koncentracji sadzy w spalinach silników o ZS w miarę wzbogacania mieszanki do wartości granicznej lgd jest spowodowany ciągłym zwiększaniem udziału spalania niecałkowitego masy paliwa biorącej udział w procesie spalania. Między emisją tlenku i dwutlenku węgla w silnikach o zapłonie iskrowym istnieje ścisła współzależność, wynikająca z równania bilansu masy substratów biorących udział w spalaniu i masy produktów spalania zupełnego i niezupełnego.

Rys. 5. Wpływ składu mieszanki l na skład spalin w silniku o zapłonie samoczynnym: lgd – skład mieszanki odpowiadający granicy dymienia, lbj – skład mieszanki odpowiadający pracy silnika na biegu jałowym.

Maksymalne stężenie dwutlenku węgla CO2 w spalinach występuje podczas spalania mieszanki

(6)

stechiometrycznej (l=1,0), teoretycznie osiągając wartość odpowiadającą spalaniu zupełnemu, tj.

około 15% obj., a następnie zmniejsza się zarówno przy zubażaniu, jak i wzbogacaniu mieszanki palnej (patrz rys. 4). W miarę wzbogacania mieszanki (l<1,0) i zwiększania się udziału niezupełnego spalania procentowy udział tlenku węgla w spalinach rośnie liniowo od wartości bliskich zeru

(spalanie prawie zupełne) przy zasilaniu mieszanką stechiometryczną do około 21% obj. przy współczynniku nadmiaru powietrza l=0,67 (teoretycznie spalanie w 100% niezupełne). Natomiast stężenie dwutlenku węgla proporcjonalnie maleje do zera, gdy tlenek węgla osiąga maksimum przy l=0,67. Tak więc sumaryczne stężenie obydwu zależnych od siebie składników CO i CO2,

w przedziale mieszanek bogatych zmienia się od około 15% obj. przy l=1,0 do około 21% obj. przy l=0,67. W zakresie mieszanek ubogich l>1,0 stężenie dwutlenku węgla systematycznie maleje w miarę rozcieńczania gazów spalinowych nadmiarem powietrza, podczas gdy ilość tlenku węgla w spalinach utrzymuje się na poziomie zerowym. W warunkach rzeczywistych dla celów

diagnostycznych, pomiaru tlenku węgla dokonuje się w przedziale od 0 do 10% obj., a dwutlenku węgla od 0 do 15% obj. Wzajemne zależności parametrów składu mieszanki l i AFR oraz koncentracji tlenku i dwutlenku węgla umożliwiają ich wykorzystanie w diagnostyce układu zasilania paliwem.

Pomiar stężenia CO i CO2 w zakresie mieszanek bogatych pozwala w sposób jednoznaczny określić skład mieszanki, jakim zasilany jest silnik o zapłonie iskrowym, pod warunkiem, że spaliny nie są rozcieńczone powietrzem dostającym się przez nieszczelności układu wydechowego. Aby uniknąć błędów, po każdym pomiarze stężenia CO i CO2 należy sprawdzić, czy suma stężeń obydwu składników mieści się w przedziale 15-21% obj. Jeżeli CO+CO2≥15% obj., to zmierzone wartości odpowiadają rzeczywistym i nie należy ich korygować. W przypadku przeciwnym, gdy suma pomierzonych wartości stężeń CO i CO2<15% obj. oznacza to, że spaliny zostały wymieszane z fałszywym powietrzem, a wyniki pomiarów są błędne i należy je skorygować wykorzystując zależności:

gdzie: (CO)K i (CO2)K są skorygowanymi wartościami stężenia tlenku węgla oraz dwutlenku węgla, bliskimi wartościom rzeczywistym (jednostki sterujące współczesnych analizatorów spalin posiadają odpowiednie oprogramowanie umożliwiające obliczenie skorygowanych wartości tlenku i dwutlenku węgla).

W oparciu o pomiar stężenia CO i CO2 metodą pośrednią z zależności matematycznych można

wyznaczyć współczynnik nadmiaru powietrza zarówno dla mieszanek stechiometrycznych i bogatych, jak i dla mieszanek ubogich.

dr inż. Kazimierz Sitek

Źródło: https://warsztat.pl/drukujpdf/artykul/59439

Cytaty

Powiązane dokumenty

In conformity to will of the legislator, a group of inhabitants in a given local government unit, who have active voting rights, may submit the citizens’ reso-

Na płaszczyźnie europejskiego systemu ochrony praw człowieka obo- wiązek wykorzenienia uprzedzeń i stereotypów dotyczących ról płci, w tym w sferze edukacji, wynika bezpośrednio

123a § 2 k.k.w., skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, dyrektor może zezwolić na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach pub- licznych na rzecz organów

Badania diagnostyczne układu napędowego obejmują sprawdzenie stanu technicznego silnika oraz układu przeniesienia napędu, to znaczy sprzęgła, skrzyni biegów i skrzyni

Układ jezdny hamowni podwoziowej LPS 3000 firmy Maha z hamulcem elektrowirowym (odmiana do badania samochodów ciężarowych).. Hamownie podwoziowe z

Do badań stanu technicznego zespołów układu przeniesienia napędu metodami wibroakustycznymi wykorzystuje się przyrządy podobne do przyrządów do badań silników.. Mimo

różnych ciśnień i paliw o różnej lepkości. Zmianę prędkości strugi dla badanych ciśnień i paliw przedstawia rysu- nek 3. Przy ciśnieniach 600 bar występujących

wynikająca z ciśnienia paliwa dociskają kulkę zaworu iglicowego do gniazda. W tym sta- nie obwód zasilania paliwem jest odcięty od przewodu dolotowego. Gdy w cewce wtry-

Z danych prezentowanych przez różne ośrodki i placówki naukowe wynika, że stosowanie aktywatorów w postaci magnesów trwałych wpływa na poprawę osiągów dynamicznych

Przebieg elementarnego cyklu badawczego przedstawiono na Rys. Każdy cykl składał się z czterech faz. Dwie pierwsze fazy testu odpowiadały profilom jazdy miejskiej

Niezależnie od przedziału prędkości obrotowej (z pominięciem jednego przypadku) strata mocy podczas zasilania gazem jest większa niż podczas zasilania benzyną pomimo tego, że

W systemie z dwiema turbosprężarkami do sterowania strumieniem spalin napędzających turbiny zastosowano układ z dwoma pneumatycznymi zaworami obejściowymi (rys. Jako

Optymalizacja polegała na znalezieniu kata wyprzedzenia zapłonu, przy którym silnik charakteryzował się maksymalnym ciśnieniem indykowanym oraz sprawnością

The chart of thermal flux dQ falling from front of burn to gasoline blend zone depending on assumed blend calorific value error... Wykres przebiegu temperatury

Podwyższenie jej przy stałej wartości -działu posiewu powoduje wzrost stopnia jonizacji spalin, a zatem i ich przewodności elektrycznej.. Duża wartość tej

Celem niniejszej pracy była ocena wpływu sposobu potraktowania spalin w obliczeniach cieplnych procesu spalania w silniku za pomocą modelu dwustrefowego na

mowej wykresu ciśnienia. Jednak do analizy procesu spalania Jako źródła dźwięku bardziej korzystne Jest posługiwanie się Jednym współczynnikiem. Wówczas po

no przebieg amplitudowo-częstotliwościowy ciśnienia spalania dla silnika pracującego pod pełnym obciążeniem przy prędkości obrotowej 21 Hz.. Można stwierdzić, że ze

Możliwość zasilania silników

W obliczeniach uwzględniono różne stany pracy lokomotyw: rozruch lokomotywy Lea *'5 za pomocą nastawnika C.NLD, hamowanie ze zwrotem energii do baterii

wione informacje jak i najczęściej powtarzane twierdzenie, „że czas otwarcia wtryskiwacza paliwa gazowego powinien być większy od czasu otwarcia wtryskiwacza

It has been shown that, given the wakefield, the number of blades, the operational conditions and the loading distribution on the propeller, the efficiency mainly depends on the

For the structural verification of flood defence structures, however, the discussion about the protection against floods being a primary or secondary function is not very relevant,