Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Download (0)

Full text

(1)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej

(styczeń – luty) 2021 r.:

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1), bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID- 19.

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie

zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia

wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

1 Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole”, należy pod tym pojęciem rozumieć również ośrodek egzaminacyjny oraz miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, za wyjątkiem tych sytuacji, w których egzamin jest przeprowadzany na świeżym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie, i wprowadzenie danego zabezpieczenia lub danej

rekomendacji byłoby niemożliwe lub niezasadne (np. wietrzenie sali, gdy część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana w lesie).

(2)

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

1.4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.

1.6. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

1.9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły

na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu

nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie

co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

(3)

2.3. Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy również przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, członków zespołu nadzorującego, obserwatorów i innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjalistów z zakresu niepełnosprawności, nauczycieli wspomagających, egzaminatorów, w każdej sytuacji, w której w danym pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.

2.4. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni używać przyłbicy.

2.5. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zmianami egzaminu, ze względu na konieczność

przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

Sekcja 3.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1. Wchodząc do szkoły należy obligatoryjnie zdezynfekować ręce.

3.2. Płyn do dezynfekcji dostępny będzie także w każdej sali egzaminacyjnej.

3.3. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. tego samego urządzenia, obok

materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy koniecznie użyć płynu dezynfekcyjnego przed skorzystaniem z danego

urządzenia.

3.4. W trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć

poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.

1) Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być

otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.

3.5. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz

(4)

na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

3.6. Dla każdego zdającego zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może to być odrębne pomieszczenie, np. sala szkolna, w której dla zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki

bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

3.7. Będzie bieżąca dezynfekcja toalet.

3.8. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed

i po każdym egzaminie. W przypadku poszczególnych zmian części pisemnej i części praktycznej EPKwZ i EZ, konieczne jest również dezynfekowanie ławek i krzeseł pomiędzy poszczególnymi zmianami danego dnia.

3.9. Dezynfekować należy również:

1) Klawiatury i myszki wykorzystywane do przeprowadzenia części pisemnej EPKwZ oraz EZ przy komputerze

2) sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez zdających podczas

przeprowadzania części praktycznej EPKwZ i EZ; sprzęt i urządzenia, z których podczas egzaminu korzysta kilkoro zdających, powinien być dezynfekowany również w trakcie egzaminu.

3.10. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych

pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

3.11. Na terenie szkoły jest wyznaczone pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych tożsamych z objawami COVID-19.

(5)

Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

4.1. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

4.2. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających

o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

4.3. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Zdający wrażeniami po egzaminie powinni dzielić się między sobą

z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, powinni unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

4.4. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Sekcja 5.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminów z danego przedmiotu, egzaminu z danej kwalifikacji lub egzaminu w dostosowanych warunkach

Nie dotyczy

(6)

Sekcja 6.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

6.1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu

z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób.

Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu

1) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy tożsame z objawami COVID-19 w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

2) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy tożsame z objawami COVID-19 w odrębnym

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu

egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej

(7)

sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

6.2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem:

1) pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy.

Powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i

poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2) zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.

3) w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, zostanie on odsunięty od pracy. Powinien skontaktować się z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

4) w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących

zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę dotyczącą postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

Figure

Updating...

References

Related subjects :