• Nie Znaleziono Wyników

Z Wizyta biskupa w siedzibie WIL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Z Wizyta biskupa w siedzibie WIL"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

wil.org.pl

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA

6

W

W ddnniiuu 2222 ssttyycczznniiaa 22001111 rr.. ww ssiieeddzziibbiiee W WIILL ggoośścciilliiśśm myy JJeeggoo EEkksscceelleennccjjęę BBiisskkuuppaa GGrrzzeeggoorrzzaa BBaallcceerrkkaa.. KKssiiąąddzz BBiisskkuupp sskkiieerroowwaałł ddoo zzeebbrraannyycchh ssłłoowwoo ppaasstteerrsskkiiee,, wwzznniióóssłł ttooaasstt zzaa ppoom myyśśllnnoośśćć śśwwiiaattaa lleekkaarrsskkiieeggoo ww 22001111 rr..

ii wwyyssłłyycchhaałł kkoonncceerrttuu ww wwyykkoonnaanniiuu CChhóórruu ii OOrrkkiieessttyy W Wiieell-- kkooppoollsskkiieejj IIzzbbyy LLeekkaarrsskkiieejj..

Z

ebrani mieli okazję wysłuchać premierowego wykonania Hymnu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej skomponowanego przez Andrzeja Kolendę. Solistką była Magdalena Lubańska.

Słowo pasterskie bpa Grzegorza Balcerka

„... inną drogą wrócili do swojej ojczyzny”

Ewangelia opisująca wizytę Mędrców ze Wschodu u naro- dzonego Jezusa ma w tle bardzo ciekawy konflikt kultury śmierci i kultury życia. Jest w niej postać Heroda, który wykazuje to, co możemy dzisiaj nazwać mentalnością anty- natalistyczną. Herod występuje przeciw życiu w imię jakości swojego życia, w imię swojej władzy, w imię egoistycznie poj- mowanych własnych interesów. Mędrcy nie znają wprost jego zamysłów, ale zostają ostrzeżeni.

Nade wszystko jednak ci ludzie szukający prawdy, idący za słowem ksiąg i znakiem przyrody, gwiazdy – spotkali się z Jezusem. Doświadczyli Tego, który jest Ewangelią życia. To spotkanie odmienia ich. Nie podejmują drogi powrotnej poprzez teren i obszar Heroda. Co to znaczy? Niejako rezy- gnują z tego, co jest im właściwe, ze swego kręgu społeczne- go, ze swojego dotychczasowego kręgu cywilizacji. Wracają inną drogą do swej ojczyzny, inną nie tylko geograficznie, ale menatlnie, kulturowo, inną pod względem wartości. Wracają inną drogą i wracają inni!

Szanowni Państwo, Przedstawiciele Służby Zdrowia!

W różny sposób my wszyscy, ale Państwo w sposób szcze- gólny, stajemy w tym zmaganiu kultury śmierci i kultury życia. Dramatem człowieka naszej epoki jest to, że wybiera śmierć... Wybiera ją egoistycznie, wybiera w imię jakości życia, w imę mniej lub bardziej ujawnionego egoizmu. My, którzy jesteśmy świadkami Nowo Narodzonego Boga Czło- wieka, którzy co roku pochylamy się nad cudem poczęcia, nad radością narodzin, nad tejemnicą rozwoju ludzkiego życia, którzy później kontemplować będziemy misterium cier- pienia i śmierci objawonego w Krzyżu Chrystusa, którzy odkrywamy, że krzyż i śmierć stają się bramą do pełni zycia, mamy też szczególne zadania.

Nasz błogosławiony rodak, JPII Wielki, kreśląc w niezapo- mnianej encyklice o Ewangelii życia dramat zmagania kultu- ry śmierci i kultury życia, zobowiązał nas jako Kościół do tego, byśmy głosili Ewangelię życia, wysławiali Ewangelię życia i wreszcie – służyli Ewangelii życia. Warto w tym roku beatyfikacji odczytać niejako na nowo, z perspektywy wyda- rzeń naszego życia publicznego i osobistego, te postulaty JPII.

Myślę, że wielki dar, jaki otrzymujemy jako naród i jako ojczy- zna w postaci majowej beatyfikacji, jest dla każdego z nas konkretnym zadaniem. To jest jakby ten ewangeliczny powrót do swojego świata „inną drogą”, wzbogaconą o spotkanie z Chrystusem w papieskim nauczaniu. Jestem głęboko prze- konany o Państwa dobrej woli, o autentycznych czynach miło- ści, o poświęceniu... Jestem też świadom trudności ekono- micznych, politycznych, społecznych, z którymi Państwo się borykacie... Życzę, by tych trudności było jak najmniej. Ale życzę także, by w chwilach zwątpienia, rozczarowania, może zniechęcenia dane było każdemu z Was doświadczenie spo- tkania z Bogiem, który dla nas stał się człowiekiem. By dane było każdemu z Was słowo mądrości zawartej w nauczaniu Jana Pawła II. I byśmy wszyscy pośród trudności tego świata potrafili wrócić „inną drogą”, tzn. drogą Chrystysa, drogą prawdy i spokoju sumienia. W tym duchu pragnę teraz prze- łamać się opłatkiem. Zapewniam, że nie jest to tylko pusty gest. To znak moich nalepszych życzeń i modlitwy za Was.

Wizyta biskupa w siedzibie WIL

Cytaty

Powiązane dokumenty

Bien que les fondem ents de la science de la program m ation doivent originellem ent leur naissance aux problèm es de l’organisation et de la planification de la

rszymula@interia.pl Aleksiej Oszczepkov (Россия), доктор филологических наук, профессор кафедры мировой литературы,

Как мы отмечали ранее, литературоведческий подход к исследова- нию феномена фаустовской культуры представляется значимым, поскольку, с од- ной

ich psychikę i jego postawą życiową w stosunku do siebie i otoczenia; 3) w pamiętnikach, a zwłaszcza w autobiografiach, ich autor wypowiada się i określa siebie zarówno

W pierwszych dniach października 2003 roku Katedra Historii Filozofii Staro­ żytnej i Średniowiecznej, Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześ­ cijańskim i

Laktancjusz starannie zbiera świadectwa z Pisma Świętego odnoszące się do przyjścia na świat Chrystusa w łudzkim ciełe, nie pomijając przy tym, co

value of the capacity distribution functions. The median value in a normal cumulative probability function indicates the highest probability of occurrence of the

Maryja - w pieśniach ku czci Matki Agłońskiej - jest ukazana jako godna czci Bogurodzica, kochająca Matka, wierna uczennica i szlachet­ na towarzyszka swojego Syna, która z