UCHWAŁA NR XI/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Pełen tekst

(1)

Projekt Nr 2

z dnia 14 października 2015r.

Zatwierdzony przez ...

UCHWAŁA NR XI/ /2015

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

1)

(tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) uchwala sie co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Krapkowice:

1. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 590,00 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 985,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.181,00 zł.

2. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.379,00 zł.

4. Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 688,00 zł.

6. Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do

siedzenia poza miejscem kierowcy:

(2)

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.083,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.674,00 zł.

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc uchwała Nr IX/105/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

(3)

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XI/ /2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015r.

Stawki podatku od środków transportowych dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

1 2 3 4

Dwie osie

12 1 674,00 1 674,00

Trzy osie

12 19 1 773,00 1 773,00

19 1 871,00 1 871,00

Cztery osie i więcej

12 29 1 969,00 1 969,00

29 2 166,00 2 400,00

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

(4)

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XI/ /2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015r.

Stawki podatku od środków transportowych dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa;

ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

1 2 3 4

Dwie osie

12 25 1 477,00 1 477,00

25 31 1 575,00 1 575,00

31 1 674,00 1 900,00

Trzy osie i więcej

12 36 włącznie 1 773,00 1 773,00

powyżej 36 40 1 871,00 1 871,00

40 2 166,00 2 500,00

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

(5)

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XI/ /2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015r.

Stawki podatku od środków transportowych dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa +

pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi

jezdnych

1 2 3 4

Jedna oś

12 1 181,00 1 181,00

Dwie osie

12 38 1 281,00 1 281,00

38 1 379,00 1 700,00

Trzy osie i więcej

12 36 włącznie 1 428,00 1 428,00

powyżej 36 1 575,00 1 575,00

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

(6)

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczne stawki podatku od jednego środka transportu nie mogą przekroczyć górnej granicy stawek obwieszczonych przez Ministra Finansów oraz być niższe od stawek określonych w załącznikach 1-3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Maksymalne stawki roczne podatków i opłat lokalnych ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015r., poz. 735).

Minimalne stawki podatku od środków transportowych ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia października 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016r. (M. P. z 2015r., poz. ).

Przedłożony projekt uchwały zawiera propozycję obniżenia o 10% stawek podatku od środków transportowych, w taki sposób, by została zachowana zasada zaokrąglania.

Projekt uchwały wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników działających w sektorze transportu i uwzględnia aktualną sytuację gospodarczą w kraju oraz na rynku europejskim, w szczególności w zakresie obciążeń jakie ponoszą przedsiębiorcy np. akcyzę, opłaty za przejazd autostradami i drogami krajowymi oraz wynikające z wahających się kursów walut. W związku z obserwowanym konkurowaniem gmin w szeroko pojętym obszarze tworzenia zachęt dla przedsiębiorców, w tym również uchwalania korzystnych stawek podatku od środków transportowych przedłożona propozycja przyczynia się do zatrzymania ucieczki firm transportowych z Gminy Krapkowice.

Ponadto powyższa zmiana ma na celu spowodowanie zwiększenia liczby przedsiębiorców rejestrujących pojazdy w Krapkowicach. Wprowadzenie konkurencyjnych stawek podatku od środków transportowych w perspektywie kilku kolejnych lat może przełożyć się na wzrost dochodów budżetu miasta oraz znacznie poprawić tzw. „klimat inwestycyjny” Krapkowic.

Szacuje się, że dochody z tytułu podatku od środków transportowych przy zastosowaniu proponowanych w uchwale stawek wynosić będą 435.000,00 zł i w takiej wysokości zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2016.

Przedstawiając powyższy projekt uchwały, wnoszę o jego przyjęcie.

(7)

Rodzaj środka transportowego zgodnie z Uchwałą RM w Krapkowicach Ilość

pojazdów stawki obowiązujące

2012-2015

stawki minimalne na

2016 stawki

max na 2016

stawka proponowana

na 2016

szacunkowy wpływ podatku przy

stawkach prop. na 2016

Samochody ciężarowe o dmc        

1) od 3,51 t do mniej niż 5,51 t 3 656,00 - 811,60 590,00 1 770,00

2) od 5,51 t do mniej niż 9,01 t 20 1 094,00 - 1 353,94 985,00 19 700,00

3) od 9,01 t do mniej niż 12 t 15 1 312,00 - 1 624,72 1 181,00 17 715,00

4) nie mniej niż 12 t - z zawieszeniem

pneumatycznym o liczbie osi 2 48 1 860,00 540,96-1224,18 3 100,42 1 674,00 80 352,00

5) nie mniej niż 12 t do mniej niż 19 t - z zawieszeniem pneumatycznym, inne

systemy zaw. o liczbie osi 3 0 1 970,00 241,69-495,77 3 100,42 1 773,00 0,00

6) nie mniej niż 19 t - z zawieszeniem pneumatycznym, inne systemy zaw. o

liczbie osi 3 35 2 079,00 495,77;991,52 -1541,49 3 100,42 1 871,00 65 485,00

7) nie mniej niż 12 t do mniej niż 29 t - z zawieszeniem pneumatycznym, inne

systemy zaw. o liczbie osi 4 0 2 188,00 1018,62-1617,14 3 100,42 1 969,00 0,00

8) nie mniej niż 29 t - z zawieszeniem

pneumatycznym o liczbie osi 4 i więcej 3 2 407,00 1 617,14 3 100,42 2 166,00 6 498,00

9) nie mniej niż 29 t - z zawieszeniem inne

niż pneumatyczne o liczbie osi 4 i więcej 3 2 560,00 2 398,61 3 100,42 2 400,00 7 200,00

Ciągniki siodłowe i balastowe o dmc

zespołu pojazdów        

1) od 3,5 t do mniej niż 12 t 0 1 532,00 - 1 895,48 1 379,00 0,00

2) nie mniej niż 12 t do mniej niż 25 t - z zawieszeniem pneumat, inne syst.zaw. o

liczbie osi 2 1 1 641,00 259,78-469,81 2 396,41 1 477,00 1 477,00

3) nie mniej niż 25 t do mniej niż 31 t - z zawieszeniem pneumat., inne systemy zaw.

o liczbie osi 2 0 1 750,00 547,73-898,94 2 396,41 1 575,00 0,00

4) nie mniej niż 31 t - z zawieszeniem

pneumatycznym o liczbie osi 2 47 1 860,00 1 381,13 2 396,41 1 674,00 78 678,00

5) nie mniej niż 31 t - inne systemy zaw. o

liczbie osi 2 0 2 023,00 1 894,94 2 396,41 1 900,00 0,00

6) nie mniej niż 12 t do 36 t włącznie - zawieszeniem pneumatycznym, inne

syst.zaw. o liczbie osi 3 i więcej 0 1 970,00 1218,53-1684,91 2 396,41 1 773,00 0,00

7) powyżej 36 t do mniej niż 40 -

zaw.pnematycznym, inne syst.zaw. o liczbie

osi 3 i więcej 0 2 079,00 1218,53-1684,91 3 100,42 1 871,00 0,00

8) nie mniej niż 40 t - z zawieszeniem

pneumatycznym o liczbie osi 3 i więcej 1 2 407,00 1 684,91 3 100,42 2 166,00 2 166,00

9) nie mniej niż 40 t - inne systemy zaw. o

liczbie osi 3 i więcej 0 2 660,00 2 492,33 3 100,42 2 500,00 0,00

Przyczepy lub naczepy o dmc zespołu

pojazdów        

1) nie mniej niż 7 t do mniej niż 12 t 13 765,00 - 1 624,72 688,00 8 944,00

2) nie mniej niż 12 t -z zawieszeniem

pneumat.,inne systemy zaw. o liczbie osi 1 0 1 312,00 173,93-548,86 1 895,48 1 181,00 0,00 3) nie mniej niż 12 t do mniej niż 38 t - z

zawieszeniem pneumatycznym, inne

systemy zaw. o liczbie osi 2 14 1 423,00 831,18-1262,56 1 895,48 1 281,00 17 934,00

4) nie mniej niż 38 t - z zawieszeniem

pneumatycznym o liczbie osi 2 6 1 532,00 1 123,66 1 895,48 1 379,00 8 274,00

5) nie mniej niż 38 t - inne systemy zaw. o

liczbie osi 2 0 1 775,00 1 662,33 2 396,41 1 700,00 0,00

6) nie mniej niż 12 t do 36 t włącznie - zawieszeniem pneumatycznym, inne

Propozycja stawek na rok 2016 w podatku od środków transportowych.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :