• Nie Znaleziono Wyników

XIV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej "Mazowszanie w świecie"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "XIV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej "Mazowszanie w świecie""

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Anna Kozyra

XIV Międzynarodowe Sympozjum

Biografistyki Polonijnej

"Mazowszanie w świecie"

Niepodległość i Pamięć 24/1 (57), 237-239

(2)

MUZEALNICTWO.MATERIAŁY, SPRAWOZDANIA, OMÓWIENIA

237 NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ

2017, nr 1 (57)

Anna Kozyra

Fundacja Polonia Semper Fidelis

XIV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki

Polonijnej „Mazowszanie w świecie”

W dniach 15 i 16 października 2016 roku w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz w Muzeum Niepodległości obradowało XIV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej „Ma-zowszanie w świecie”. Organizatorami było Muzeum Niepodległości w Warszawie, Fundacja Polonia Semper Fidelis oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Współorganizatorzy i partnerzy to: Sto-warzyszenia Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie z siedzibą w Paryżu, Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Instytut Biografistyki CAN. Sympozjum, jako zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę, zostało dofinansowane ze środków Mini-sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sympozjum honorowym patronatem objęli, wchodząc w skład jego Komitetu Honorowego: red. Magdalena Bykowska-Pignar (Francja), red. Andrzej Cedro (Warszawa), prof. Roman Dąbek (Meksyk), płk Stanisław Dąbrowski (Warszawa), prof. Adam Do-broński (Białystok), prof. Stanisław Dobrzański (USA), gen. dyw. Zbigniew Galec (Warszawa), dr Janusz Gmitruk (Warszawa), kar-dynał Zenon Grocholewski (Watykan), prof. Norbert Kasparek (Olsztyn), ambasador Jan Michałowski (Warszawa), prof. Edward Olszewski (Lublin), prof. Bolesław Orłowski (Warszawa), prof. Bog-dan Piotrowski (Kolumbia), prof. Jan Sienkiewicz (Toruń), dr Tade-usz Skoczek (Warszawa), marszałek Adam Struzik (Warszawa), ks. prof. Władysław Zarębczan (Włochy), prof. Henryk Żaliński (Kra-ków), dr Bogumiła Żongołłowicz (Australia).

(3)

238

Anna Kozyra

Podczas sympozjum wygłoszono 19 referatów tematycznych spośród 42 zgłoszonych. Referaty przedstawili: prof. dr hab. Adam Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku), red. Jadwiga Hafner (Au-stria), dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warsza-wie), prof. dr hab. Danuta Mucha (Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Halina Lichocka (Polska Akademia Nauk), ref. Przemysław Słowiński (Wydawnictwo Videograf II z Katowic), dr Stanisław Dziedzic (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Henryk Żaliński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), dr Teresa Kaczo-rowska (Związek Literatów na Mazowszu), red. Anna Kos (Belgia), red. Agata Kalinowska-Bouvy (Francja), mgr Krzysztof Bąkała (Mu-zeum Niepodległości w Warszawie), ks. dr Jerzy Zając (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), mgr Jan Engelgard (Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej), dr Edward Gigilewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski), mgr Mirosław Kucharski (Uniwer-sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Michał Rybak (Muzeum Niepodległości w Warszawie), dr Jan Sęk (Filharmonia im. H. Wie-niawskiego w Lublinie), mgr Andrzej Kotecki (Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Warszawie).

Poszczególne sesje prowadzili: dr Jolanta Załęczny z Muzeum Nie-podległości w Warszawie i dr Jan Znajdek z Fundacji Polonia Semper Fidelis.

Wygłoszone referaty dotyczyły osób urodzonych na Mazowszu, które związały swoje życie z innymi krajami. Wśród nich znalazły się m.in. takie postaci (historyczne i współczesne) jak: Józefina Resz-ke (śpiewaczka operowa), Zygmunt Szadkowski (działacz społeczny), Maria Szymanowska (pianistka), Hanka Ordonówna (piosenkarka), Jerzy Kłos (działacz polityczny), Cyprian Kamil Norwid (poeta, prozaik), Wojciech Wasiutyński (publicysta, działacz katolicko-na-rodowy), Jerzy Iwanow-Szajnowicz (brytyjski agent), Jan Zumbach (as myśliwski), Aleksander Walewski (polityk), Kazimierz Bagiński (działacz ruchu ludowego), Robert Lewandowski (piłkarz), Izydor Borowski (wojskowy), Zbigniew Volcy (inżynier), Bolesław Biegas (rzeźbiarz i malarz), Elżbieta Koślacz-Virol (aktorka), Zbigniew Plą-skowski (inżynier), Zbigniew Krukowski (piosenkarz), Teofil Kwiat-kowski (malarz), Ignacy Mościcki (wynalazca), Stefania Łazarska (artystka), Wojciech Fangor (malarz), Henryk Wars (kompozytor),

(4)

239

XIV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej „Mazowszanie w świecie”

Andrzej Słowiński (iluzjonista), Maksymilian Unszlicht (duchowny), Witold Zglenicki (geolog), Ewa Podleś (śpiewaczka), Marek Prokop (filozof) i wiele innych, wspomnianych w referatach dotyczących za-gadnień i społeczności polonijnych.

Z okazji sympozjum Fundacja Polonia Semper Fidelis i Wydaw-nictwo CAN wydały dwie publikacje książkowe. Pierwszą z nich jest zbiór nadesłanych i wygłoszonych referatów Z Mazowsza na

ob-czyzną pod redakcją J. Gmitruka, Z. Judyckiego i T. Skoczka, drugą

słownik biograficzny Mazowszanie w świecie autorstwa Zbigniewa Judyckiego.

Imprezami towarzyszącymi był recital fortepianowy Izabeli Ju-trzenka-Trzebiatowskiej oraz wystawa rzeźb Jerzego Tepera z Warsza-wy i grafiki Joanny Brześcińskiej-Riccio z Włoch. W Galerii Jednego Obiektu zaprezentowano ofiarowany Muzeum Niepodległości obraz Janusza Trzebiatowskiego Spalona Pieta Warszawy.

Uczestnikami sympozjum byli naukowcy z polskich ośrodków akademickich, dziennikarze, osoby zainteresowane zagadnieniami polonijnymi, zaproszeni goście z Austrii, Francji, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych oraz ekipa TVP Polonia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prawdopodobnie coœ takiego sta³o siê w DSM, z obawy, ¿e bez warunku „istotnoœci klinicznej” umo¿liwi siê na szerok¹ skalê niepotrzebne korzystanie ze œwiadczeñ

Nasze doœwiadczenia sugeruj¹, ¿e takim Ÿród³em mo¿e byæ zbyt czêste orzekanie detencji na podstawie opinii wy- danej po jednorazowym badaniu sprawcy przez bieg³ych.. Takie

woli, czy to jednostkowej czy grupowej”, tak powinna prze- biegaæ: „1) Wiedzieæ, czego siê chce, jasno i wyraŸnie przedstawiæ sobie cel. ukochaæ, umi³owaæ cel, d¹¿yæ do

Piezoelectric- and dielectric constants of random 0–3 and structured quasi 1–3 KNLN/PDMS fiber composites as a function of KNLN volume

We have shown that the reflection response can be used to filter itself and thereby remove free-surface and internal multiple reflections from acoustic data. The

Zidentyfikowano 13 randomizowanych, kontrolowanych (placebo lub substancj¹ aktywn¹) badañ klinicznych, w których oce- niano skutecznoœæ i bezpieczeñstwo leków z grup SSRI i SNRI

Hipotez¹ wymagaj¹c¹ zweryfikowania w trakcie ho- spitalizacji pacjenta by³o podejrzenie psychozy. Przy- pomnijmy, ¿e w czasie wstêpnego badania podczas pierwszej

Analiza danych dotyczących obrazu włas­ nej choroby ujawniła, że wyniki w zakresie czterech podstawowych składników poczucia wiedzy o własnej chorobie (o jej