• Nie Znaleziono Wyników

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO"

Copied!
22
0
0

Pełen tekst

(1)

TREή:

Poz.: Str.

23644

23653

23653

23654

23656

23656

23657

23658

23659

23661

Kraków, dnia 5 grudnia 2007 r.

DZIENNIK URZÊDOWY

WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

Nr 849

UCHWA£A RADY POWIATU:

5579— Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. w sprawie okreœlenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpi- sanych do rejestru zabytków . . . .

UCHWA£Y RADY GMINY:

5580— Rady Gminy w Bochni z dnia 25 paŸdziernika 2007 r. w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na rok 2008 . . . .

5581— Rady Gminy w Bochni z dnia 25 paŸdziernika 2007 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci . . . .

5582— Rady Gminy w Bochni z dnia 25 paŸdziernika 2007 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych na terenie Gminy Bochnia . . . .

5583— Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 paŸdziernika 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomo- œci na 2008 rok . . . .

5584— Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 paŸdziernika 2007 r. w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 roku . . . .

5585— Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 paŸdziernika 2007 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych obowi¹zuj¹cych w roku 2008 . . . .

5586— Rady Gminy w £apszach Ni¿nych z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie okreœlenia stawek podatku od nieruchomoœci na terenie Gminy £apsze Ni¿ne . . . .

5587— Rady Gminy w £apszach Ni¿nych z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie okreœlenia rocznych stawek podatku od œrodków transportowych . . . .

5588— Rady Gminy w Oleœnie z dnia 27 wrzeœnia 2007 r. w sprawie uchwalenia programu gospoda- rowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2008-2012 oraz zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy . . . .

(2)

5579

Uchwa³a Nr XI/93/2007 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie okreœlenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 81, art. 77 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.

Nr 162, poz. 1568 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 ust. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm.) Rada Powiatu w Bochni postanawia, co nastêpuje:

§ 1

Rada Powiatu w Bochni okreœla zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budow- lane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, po³o¿o- nych na obszarze Powiatu Bocheñskiego.

§ 2

Z bud¿etu Powiatu Bocheñskiego mog¹ byæ udzielane do- tacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub ro- boty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt- ków, znajduj¹cym siê na terenie Powiatu Bocheñskiego, po- siadaj¹cym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kul- turowe oraz znajduj¹cym siê w z³ym stanie technicznym.

§ 3 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

a) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - nale¿y przez to rozumieæ prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do reje- stru zabytków;

b) beneficjenecie - nale¿y przez to rozumieæ podmiot, które- mu na zasadach okreœlonych w niniejszej uchwale przy- znano dotacje z bud¿etu Powiatu Bocheñskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku;

c) œrodkach publicznych- nale¿y przez to rozumieæ publiczne œrodki finansowe okreœlone przepisami ustawy o finan- sach publicznych;

d) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Powiatu w Bochni;

e) Zarz¹dzie - Nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Powiatu w Bochni.

§ 4

Zadania, na realizacje których mo¿e zostaæ udzielona dota- cja z bud¿etu Powiatu Bocheñskiego:

1) przedsiêwziêcia polegaj¹ce na prowadzeniu prac konser- watorskich lub restauratorskich przy najwartoœciowszych i najcenniejszych z punktu widzenia wartoœci dziedzictwa kul- turowego i wartoœci artystycznej, zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków bêd¹cych:

– uk³adami urbanistycznymi i zespo³ami budowlanymi;

– dzie³ami architektury i budownictwa;

– dzie³ami budownictwa obronnego;

– obiektami dawnego przemys³u;

– zabytkowymi cmentarzami;

– miejscami upamiêtniaj¹cymi wybitne osoby i wydarzenia historyczne;

2) prace konserwatorskie dotycz¹ce zabytków ruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, a w szczególnoœci:

– wybitnych dzie³ sztuki dawnej (np. polichromie, rzeŸby, ma- larstwo o³tarze), rzemios³a artystycznego i sztuki u¿ytkowej;

– kolekcji stanowi¹cych zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporz¹dkowanych;

– wytworów techniki charakterystycznych dla dawnych i no- wych form gospodarki, dokumentuj¹cych poziom nauki i rozwój cywilizacji;

3) badania konserwatorskie, architektoniczne lub archeologicz- ne substancji zabytkowej;

4) zgodnie z art. 77 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z póŸn. zm.) dotacja na prace lub roboty budowla- ne przy zabytku mo¿e finansowaæ nak³ady konieczne, obej- muj¹ce:

a) sporz¹dzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

b) przeprowadzenie badañ konserwatorskich, architektonicz- nych lub archeologicznych;

c) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

d) opracowanie programu prac konserwatorskich i restau- ratorskich;

e) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

f) sporz¹dzenie projektu odtwarzania kompozycji wnêtrz;

g) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie substancji za- bytku;

h) stabilizacje konstrukcyjna czêœci sk³adowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbêdnym dla zachowa- nia tego zabytku;

i) odnowienie lub uzupe³nieni tynków i ok³adzin architekto- nicznych lub ich ca³kowite odtworzenie, z uwzglêdnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

j) odtworzenie zniszczonej przynale¿noœci zabytku, je¿eli od- tworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynale¿noœci;

k) odnowienie lub ca³kowite odtworzenie okien, w tym oœcie¿nic i okien, zewnêtrznych odrzwi i drzwi, wiêŸby dachowej i rur spustowych;

l) modernizacjê instalacji elektrycznej w zabytkach drew- nianych lub w zabytkach, które posiadaj¹ oryginalne, wy- konane z drewna czêœci sk³adowe i przynale¿noœci;

m) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

n) uzupe³nianie narysów zimnych dzie³ architektury obron- nej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych w³a- snych formach krajobrazowych;

o) dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeksploatowania istniej¹cych oryginalnych elementów zabytkowych uk³adu parku lub ogrodu;

p) zakup materia³ów konserwatorskich i budowlanych, nie- zbêdnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisa- nym do rejestru, o których mowa w pkt. g- o;

q) zakup i monta¿ instalacji przeciww³amaniowej oraz prze- ciwpo¿arowej odgromowej.

§ 5

Przy udzielaniu dotacji respektuje siê zasadê otwartoœci, jawnoœci, przejrzystoœci, niekomercyjnoœci, apolitycznoœci.

(3)

§ 6

1. O dotacjê mo¿e ubiegaæ siê ka¿dy podmiot bêd¹cy w³aœci- cielem lub posiadaczem zabytku, je¿eli posiadanie oparte jest o tytu³ prawny do zabytku wynikaj¹cy z u¿ytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwa³ego zarz¹du albo stosunku zobowi¹zaniowego.

2. Dotacja mo¿e byæ udzielona na dofinansowanie nak³adów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restau- ratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, które wnio- skodawca zamierza wykonaæ w roku z³o¿enia wniosku.

3. Dotacja z bud¿etu Powiatu Bocheñskiego na wykonanie prac przy zabytku w danym roku mo¿e byæ udzielona w wysoko- œci 50% ogó³u nak³adów na prace lub roboty budowlane.

§ 7

1. Podstaw¹ udzielenia dotacji jest wniosek zawieraj¹cy pro- jekt zadania, rozumiany jako opis prac lub robót budowla- nych przy zabytku. Wzór wniosku stanowi za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:

– dokument potwierdzaj¹cy posiadanie przez wnioskodaw- cê tytu³u prawnego do nieruchomoœci,

– potwierdzon¹ za zgodnoœæ z orygina³em kserokopiê decy- zji o wpisie do rejestru zabytków,

– dokumenty okreœlaj¹ce stanowisko s³u¿b ochrony zabyt- ków w formie opinii lub pozwolenia, uzgodnionego pro- gramu prac konserwatorskich lub projektu prac budowla- nych,

– harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem Ÿróde³ ich finansowania, – pozwolenia na budowê, je¿eli prace wymagaj¹ uzyskania

pozwolenia,

– informacjê o œrodkach publicznych przyznanych z innych Ÿróde³ na te same prace lub roboty budowlane przy zabyt- ku oraz informacje o wyst¹pieniu o takie œrodki z³o¿one do innych podmiotów,

– rodzaj prac wykonywanych przy danym zabytku w okre- sie 3 lat poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku z poda- niem ³¹cznej wysokoœci nak³adów, w tym wysokoœci i Ÿró- de³ dofinansowania otrzymanego ze œrodków publicznych.

3. W przypadku, gdy wnioskodawc¹ jest przedsiêbiorca, do wniosku o udzielenie dotacji winien za³¹czyæ informacjê o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem z³o¿enia wnio- sku - sporz¹dzon¹ wg zasad okreœlonych w przepisach doty- cz¹cych pomocy publicznej.

§ 8

1. Wnioski o dotacje kierowane s¹ do Zarz¹du Powiatu Bo- cheñskiego za poœrednictwem wydzia³u w³aœciwego ds. kul- tury Starostwa Powiatowego w Bochni.

2. Wnioski o dotacjê nale¿y sk³adaæ w terminie do dnia 30 marca ka¿dego roku kalendarzowego, z zastrze¿eniem ust. 3.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 nie ma zastosowania w przy- padku ubiegania siê o dotacjê na prace interwencyjne wy- nikaj¹ce z zagro¿enia zabytku.

4. Decyzjê o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji dla wniosko- dawcy na realizacjê konkretnego zadania podejmuje na wniosek Zarz¹du Powiatu - Rada Powiatu w Bochni w for- mie uchwa³y.

5. Przy ustalaniu wysokoœci przyznawanych dotacji uwzglêd- nia siê kwotê zaplanowan¹ na ten cel w bud¿ecie Powiatu Bocheñskiego.

6. Przy wyborze zadania do realizacji, uwzglêdniaj¹c kwotê œrodków zabezpieczonych w bud¿ecie Powiatu Bocheñskie- go, zastosowanie maj¹ nastêpuj¹ce kryteria:

– du¿e znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem jego wartoœci historycz- nej, naukowej lub artystycznej oraz dostêpnoœci dla spo-

³eczeñstwa - maksymalnie 5 punktów;

– stan zagro¿enia, w jakim znajduje siê obiekt wymagaj¹cy zabiegów konserwatorskich - maksymalnie - 2 punkty;

– racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac oraz zaanga¿owanie finansowe podmiotu wystêpu- j¹cego o dotacjê, a tak¿e wskazanie innych Ÿróde³ finanso- wania prac lub robót budowlanych przy zabytku - maksy- malnie 3 punkty.

§ 9

1. Wykaz zadañ i Beneficjentów oraz wysokoœæ przyznanych dotacji podawane s¹ do publicznej wiadomoœci, m.in. po- przez wywieszanie na tablicy og³oszeñ Starostwa Powiato- wego w Bochni, stronie internetowej Powiatu Bocheñskiego.

2. Beneficjenci, którym udzielono dotacji z bud¿etu Powiatu Bocheñskiego zobowi¹zani s¹ do zamieszczania we wszyst- kich materia³ach informacyjnych, promocyjnych i wydaw- nictwach oraz w kontaktach z mediami informacji o otrzy- manej dotacji z bud¿etu Powiatu Bocheñskiego.

§ 10

1. Uchwa³a Rady Powiatu w przedmiocie udzielenia dotacji dla okreœlonego podmiotu na realizacjê zadania okreœlone- go we wniosku o udzielenie dotacji, stanowi podstawê do za- warcia umowy z Beneficjentem.

2. Umowa okreœla wysokoœæ dotacji, opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizacjê œrodki dotacji s¹ przyznawane, termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia udzie- lonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej czêœci dota- cji. Wzór umowy zawiera za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 11

Podmiot, któremu przyznano dotacjê na realizacjê prac lub robót budowlanych przy zabytku, zobowi¹zany jest do z³o-

¿enia, w terminie 15 dni od okreœlonego w umowie dnia wyko- nania zadania, sprawozdania z realizacji zadania. Wzór spra- wozdania zawiera za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§ 12

Uchyla siê uchwa³ê Nr VII/56/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 marca 2007 r w sprawie okreœlenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budow- lane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zmienion¹ uchwa³¹ Rady Powiatu Nr VIII/68/07 z dnia 13 kwietnia 2007 r.

§ 13

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Bochni.

§ 14

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³o- szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu: R. Rozenbajgier

(4)

Za³¹cznik Nr 1

do uchwa³y Nr XI/93/2007 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 wrzeœnia 2007 r.

... ...

(pieczêæ podmiotu) (data i miejsce z³o¿enia wniosku)

WNIOSEK

o dotacjê na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

...

(nazwa zadania)

Wnioskowana kwota dotacji z bud¿etu Powiatu Bocheñskiego ... z³

I. Dane na temat podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê 1) pe³na nazwa

...

2) forma prawna

...

3) numer w Krajowym Rejestrze S¹dowym lub w innym rejestrze*

...

4) NIP ...

REGON ...

5) data wpisu i numer wpisu do rejestru zabytków

...

6) inne dane ewidencyjne, w tym tytu³ prawny do w³adania zabytkiem

...

7) dok³adny adres:

miejscowoϾ ... ul./nr ...

gmina ... powiat ... województwo ...

8) tel. ... fax ...

e-mail: ... http:// ...

9) nazwa banku i numer rachunku ...

...

...

10) nazwiska i imiona oraz funkcje (stanowiska) osób upowa¿nionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnêtrznych i posiadaj¹cych zdolnoœæ do podejmowania zobowi¹zañ finansowych w imieniu podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê z bu- d¿etu Powiatu Bocheñskiego

...

...

...

11) osoba upowa¿niona do sk³adania wyjaœnieñ i uzupe³nieñ dotycz¹cych wniosku (imiê i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) ...

II. Opis zadania 1. Nazwa zadania

(5)

2. Miejsce wykonywania zadania

3. Dane zabytku wpisanego do rejestru

4. Szczegó³owy zakres prac lub robót budowlanych przy zabytku, które maj¹ byæ objête dotacj¹

5. Cel zadania oraz zak³adane rezultaty

6. Harmonogram prac lub robót budowlanych przy zabytku wraz z przewidywanym terminem realizacji zadania oraz jego zakoñczenia

7. Wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy zabytku w okresie ostatnich 3 lat, z podaniem wielkoœci nak³adów finansowych oraz Ÿród³a dofinansowania otrzymanego ze œrodków publicznych

III. Kalkulacja przewidywanych prac lub robót budowlanych (koszty realizacji zadania) Ca³kowity koszt (w z³)

[...]

w tym wnioskowana wielkoœæ dotacji (w z³) [...]

w tym wielkoœæ œrodków w³asnych (w z³) [...]

Proponowany termin przekazania dotacji [...]

Kosztorys ze wzglêdu na rodzaj kosztów

w tym ze œrodków w³asnych (w z³) w tym

z wnioskowanej dotacji (w z³) Koszt

(w z³) Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ogó³em

(6)

Kosztorys ze wzglêdu na Ÿród³o finansowania

Œrodki publiczne (podaæ nazwê organu). Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili œrodki finansowe?

Sponsorzy prywatni (podaæ nazwê). Na jakiej podstawie przyznali lub zapewnili œrodki finansowe?

Ogó³em 100 %

Uwagi mog¹ce mieæ znaczenie przy ocenie kosztorysu

...

...

...

...

Pozafinansowy wk³ad w³asny w realizacjê zadania

...

...

...

IV. Inne wybrane informacje dotycz¹ce zadania

1. Partnerzy bior¹cy udzia³ w realizacji zadania (ze szczególnym uwzglêdnieniem organów administracji publicznej)

2. Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy

...

...

Oœwiadczam / my, ¿e:

wszystkie podane we wniosku informacje s¹ zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

...

(piecz¹tka i podpis osoby upowa¿nionej lub podpisy osób upowa¿nionych do sk³adania oœwiadczeñ woli w imieniu podmiotu)

Obowi¹zkowe za³¹czniki:

1. Potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em kserokopia wpisu do rejestru zabytków 2. Dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny wnioskodawcy do w³adania zabytkiem 3. Fotograficzna dokumentacja zabytku

4. Dokumenty okreœlaj¹ce stanowisko s³u¿b ochrony zabytków, m.in. w formie decyzji o wpisie do rejestru zabytków, opinii lub pozwolenia, uzgodnionego programu prac konserwatorskich lub projektu prac budowlanych

5. Inne za³¹czniki ...

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu: R. Rozenbajgier

•ród³o finansowania Wnioskowana kwota dotacji Œrodki w³asne

% z³

(7)

Za³¹cznik Nr 2

do uchwa³y Nr XI/93/2007 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 wrzeœnia 2007 r.

UMOWA NR ...

zawarta w dniu ... r. w Bochnia, pomiêdzy

Powiatem Bocheñskim, z siedzib¹ przy ul. K. Wielkiego 31, 32-700 Bochnia zwanym dalej "Powiatem", reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w Bochni, w imieniu którego dzia³aj¹:

1. ...

2. ...

a

...

podmiotem

z siedzib¹ w ... , zwanym dalej "Beneficjentem", reprezentowanym przez:

... -...

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie uchwa³y Nr XI/93/2007 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 wrzeœnia 2007 roku w sprawie okreœlenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

§ 1

Powiat udziela Beneficjentowi dotacji w kwocie ... (s³ownie ...) na realizacjê prac lub robót budowlanych pn. ..., okreœlonych szczegó³owo we wniosku z³o-

¿onym przez Beneficjenta w dniu ..., stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do umowy.

§ 2

Przyznane œrodki finansowe w wysokoœci ... (s³ownie ...) z³otych zostan¹ przekazane na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy:

nr rachunku ...

a) w ci¹gu 30 dni od daty podpisania umowy* lub b) w nastêpuj¹cy sposób:

I transza w wysokoœci ... (s³ownie ...) z³otych do dnia ...

II transza w wysokoœci ... (s³ownie ...) z³otych do dnia ... .

§ 3

1. Termin wykonania zadania ustala siê od dnia ... do dnia ... roku.

2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z wnioskiem i kosztorysem, stanowi¹cymi za³¹czniki do umowy.

§ 4

Beneficjent zobowi¹zuje siê do wykorzystania przekazanych œrodków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyska³ i na wa- runkach okreœlonych niniejsz¹ umow¹. Dotyczy to tak¿e odsetek bankowych od przekazanych przez Powiat œrodków, które nale¿y wykorzystaæ wy³¹cznie na wykonanie zadania.

§ 5

Beneficjent zobowi¹zuje siê do zamieszczenia w materia³ach informacyjno-promocyjnych oraz wydawnictwach dotycz¹cych zadania lub na zewnêtrznych noœnikach informacji o treœci: "Prace konserwatorskie zrealizowano przy wsparciu finanso- wym Powiatu Bocheñskiego".

§ 6

1. Powiat mo¿e ¿¹daæ czêœciowych sprawozdañ z wykonywania zadania wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y Nr XI/93/2007 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 wrzeœnia 2007 roku.

2. Sprawozdanie koñcowe z wykonania zadania powinno zostaæ sporz¹dzone przez Beneficjenta na formularzu zgodnym z za-

³¹cznikiem Nr 3 do uchwa³y, o której mowa w ust. 1, w terminie 15 dni od okreœlonego w umowie dnia wykonania zadania, tj. do dnia ... roku.

3. Do sprawozdania nale¿y do³¹czyæ uwierzytelnione przez Beneficjenta kserokopie dowodów ksiêgowych dokumentuj¹cych poniesione koszty, które zosta³y sfinansowane ze œrodków dotacji.

(8)

§ 7

1. Przyznane œrodki finansowe, okreœlone w § 1 nin. umowy Beneficjent jest zobowi¹zany wykorzystaæ w terminie ...

tj. do dnia wskazanego w § 3 ust. 1 jako termin koñcowy wykonania zadania.

2. Niewykorzystane œrodki finansowe Beneficjent jest zobowi¹zany zwróciæ w terminie 15 dni od okreœlonego w umowie termi- nu wykonania zadania -na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni nr ... .

§ 10

Do dostaw, us³ug i roboty budowlane finansowanych ze œrodków pochodz¹cych z dotacji zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2006, Nr 164, poz. 1163 z póŸn. zm.).

§ 11

Dotacje udzielone z bud¿etu Powiatu w Bochni wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienale¿nie lub w nad- miernej wysokoœci podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu powiatu na zasadach i w trybie okreœlonym w art. 145 i 146 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 12

Wszelkie zmiany umowy i oœwiadczenia sk³adane zgodnie z niniejsz¹ umow¹ wymagaj¹ zachowania formy pisemnej pod ry- gorem niewa¿noœci.

§ 13

W zakresie nieuregulowanym umow¹ stosuje siê przepisy Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z póŸn. zm.), Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r.

Nr 142 poz.1592 z póŸn.zmianami ) i przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z póŸn. zm.).

§ 14

Ewentualne spory, z wy³¹czeniem spraw zwi¹zanych ze zwrotem dotacji uregulowanych w art. 146 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, rozstrzyga s¹d w³aœciwy, ze wzglêdu na siedzibê Powiatu.

§ 15

Umowa niniejsza zosta³a sporz¹dzona w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Beneficjent: Powiat:

... ...

___________________________

ZA£¥CZNIKI

1) Wniosek o dotacjê na prace lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wed³ug wzoru okreœlonego w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XI/93/2007 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 wrzeœnia 2007 roku.

2) Kosztorys

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu: R. Rozenbajgier

(9)

Za³¹cznik Nr 3

do uchwa³y Nr XI/93/2007 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 wrzeœnia 2007 r.

SPRAWOZDANIE (CZÊŒCIOWE*/KOÑCOWE*)1) z wykonania zadania

...

(nazwa zadania) w okresie od ... do ..., okreœlonego w umowie nr ...,

zawartej w dniu ..., pomiêdzy Powiatem Bocheñskim

a

...

(nazwa podmiotu/ jednostki organizacyjnej*) Data z³o¿enia sprawozdania: ...

Czêœæ I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zak³adane cele i rezultaty zosta³y osi¹gniête w wymiarze okreœlonym we wniosku?

...

...

...

...

2. Opis wykonania zadania

...

...

...

...

...

Czêœæ II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 1. Rozliczenie ze wzglêdu na rodzaj kosztów (w z³)

Bie¿¹cy okres sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania koñco-

wego - za okres realizacji zadania

z tego z finan- sowych œrodków w³asnych,

œrodków z innych

Ÿróde³ z tego

z dotacji koszt

ca³kowity Poprzednie okresy

sprawozdawcze (narastaj¹co)*

z tego z finan- sowych œrodków w³asnych,

œrodków z innych Ÿróde³ z tego

z dotacji koszt

ca³kowity Ca³oœæ zadania

(zgodnie z umow¹)

z tego z finan- sowych œrodków w³asnych,

œrodków z innych Ÿróde³ z tego

z dotacji koszt

ca³kowity Rodzaj

kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne

zwi¹zane z reali- zacj¹ zadania) Lp.

O g ó

³ e m

(10)

Bie¿¹cy okres

sprawozdawczy - w przypadku sprawozdania koñcowego - za okres realizacji zadania Poprzednie okresy

sprawozdawcze (narastaj¹co)*

Ca³oœæ zadania (zgodnie z umow¹)

•ród³o finansowania

Koszty pokryte z dotacji Koszty pokryte z finansowych

œrodków w³asnych, œrodków z innych Ÿróde³ ...

Ogó³em:

%

100%

z³ %

100%

z³ %

100%

3. Zestawienie faktur (rachunków)

Czêœæ III. Dodatkowe informacje

...

...

...

...

...

...

...

Za³¹czniki:4)

Opisane kserokopie prawid³owych dowodów ksiêgowych dokumentuj¹cych poniesione wydatki 2. Rozliczenie ze wzglêdu na Ÿród³o finansowania

Z tego ze œrodków pochodz¹cych

z dotacji (z³) Kwota (z³)

Lp. Numer

dokumentu ksiêgowego

Numer pozycji kosztorysu

Data Nazwa

wydatku

(11)

Oœwiadczam(-my), ¿e:

1) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje s¹ zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, 2) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zosta³y faktycznie poniesione.

(pieczêæ podmiotu/jednostki organizacyjnej)

...

...

(podpis osoby upowa¿nionej lub podpisy osób upowa¿nionych do sk³adania oœwiadczeñ woli w imieniu /podmiotu/jednostki organizacyjnej)

Poœwiadczenie z³o¿enia sprawozdania

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu: R. Rozenbajgier

5580

Uchwa³a Nr IX/60/07 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta dla celów podatku rolnego na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Gminy Bochnia uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Œredni¹ cenê ¿yta, okreœlon¹ w Komunikacie Prezesa G³ów- nego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie œredniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 r. przyjmowan¹ jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 r., obni¿a siê z kwoty 58,29 z³ za 1 q do kwoty 48,00 z³ za 1 q.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bochnia.

§ 3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo- jewództwa Ma³opolskiego i ma zastosowanie do podatku na- le¿nego od 1 stycznia 2008 r.

Przewodnicz¹cy Rady: Z. Pukal

5581

Uchwa³a Nr IX/61/07 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nie- ruchomoœci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po- datkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Gminy Bochnia uchwala, co nastêpuje:

(12)

§ 1

Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nierucho- moœci w wysokoœci:

1. Od gruntów:

1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun- tów i budynków - 0,65 z³ od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 2,00 z³ od 1 ha powierzchni, 3) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej sta-

tutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organiza- cje po¿ytku publicznego - 0,15 z³ od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich czêœci:

1) mieszkalnych - 0,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, 2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 16,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w za- kresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 4,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

4) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w za- kresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych - 3,46 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

5) pozosta³ych w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez orga- nizacje po¿ytku publicznego - 3,00 z³ od 1 m2 powierzch- ni u¿ytkowej.

3. Od budowli:

1) 2 % wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 Ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Bochnia.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XV/171/04 Rady Gminy Bochnia z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci.

§ 4

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo- jewództwa Ma³opolskiego i ma zastosowanie do podatku na- le¿nego od 2008 r.

Przewodnicz¹cy Rady: Z. Pukal

5582

Uchwa³a Nr IX/62/07 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrod- ków transportowych na terenie Gminy Bochnia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41 i 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 Usta- wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 884 z póŸn. zm.) Rada Gminy Bochnia uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Bochnia roczne stawki podatku od œrodków transportowych w nastêpuj¹cej wysokoœci:

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³- kowitej:

a) powy¿ej 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie

– wyposa¿onego w katalizator spalin 420 z³, – nie wyposa¿ony w katalizator spalin

– od 1998 r. i lata nastêpne 480 z³,

– do 1997 r. w³¹cznie 530 z³,

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

– wyposa¿onego w katalizator spalin 840 z³, – nie wyposa¿ony w katalizator spalin, w zale¿noœci od ro-

ku produkcji pojazdu,

– od 1998 r. i lata nastêpne 840 z³,

– do 1997 r. w³¹cznie 900 z³,

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

– wyposa¿onego w katalizator spalin 1.050 z³, – nie wyposa¿ony w katalizator spalin, w zale¿noœci od ro-

ku produkcji pojazdu,

– od 1998 r. i lata nastêpne 1.160 z³,

– do 1997 r. w³¹cznie 1.250 z³,

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³- kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noœci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i ro- dzaju zawieszenia, stawki podatkowe wynosz¹:

3) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowa- nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o do-

Stawka podatku w z³otych Inne systemy

zawieszenia osi jezdnych

1.890 1.990 2.050 2.200

1.890 1.990 2.100 2.200 2.300 2.400

2.000 2.100 2.200 2.550 2.550 Dwie osie

Oœ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneu- matycznym lub zawie- szeniem uznanym

za równowa¿ne

1.890 1.990 2.050 2.200

1.890 1.990 2.100 2.200 2.300 2.400

2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 Mniej ni¿

13 14 15

17 19 21 23 25

25 27 29 31 Nie mniej

ni¿

12 13 14 15

12 17 19 21 23 25

12 25 27 29 31

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita (w tonach)

Cztery osie i wiêcej Trzy osie

(13)

puszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:

– wyposa¿one w katalizator spalin 1.150 z³, – nie wyposa¿one w katalizator spalin 1.260 z³, 4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowa- nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o do- puszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noœci od liczby osi, do- puszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawie- szenia, stawki podatku wynosz¹:

5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silni- kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika po- datku rolnego 950 z³,

6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem sil- nikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cz- nie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatni- ka podatku rolnego, w zale¿noœci od liczby osi, dopusz- czalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynosz¹:

7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniej ni¿ 30 miejsc - wyposa¿onego w katalizator spalin i w instalacjê gazow¹ lub w jedno z tych urz¹dzeñ w zale¿- noœci od roku produkcji pojazdu

– od 1998 r. i lata nastêpne 1.200 z³,

– do 1997 r. w³¹cznie 1.300 z³,

– nie wyposa¿onego w katalizator spalin i w instalacjê gazow¹ lub w jedno z tych urz¹dzeñ w zale¿noœci od ro- ku produkcji pojazdu,

– od 1998 r. i lata nastêpne 1.400 z³,

– do 1997 r. w³¹cznie 1.550 z³,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - wyposa¿onego w kata- lizator spalin i w instalacjê gazow¹ lub w jedno z tych urz¹dzeñ w zale¿noœci od roku produkcji pojazdu

- od 1998 r. i lata nastêpne 1.600 z³,

- do 1997 r. w³¹cznie 1.700 z³,

- nie wyposa¿onego w katalizator spalin i w instalacjê gazow¹ lub w jedno z tych urz¹dzeñ 1.950 z³.

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Bochnia.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i obowi¹zuje od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Z. Pukal Stawka podatku w z³otych

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.360 1.470 1.570 1.990 2.050

1.800 1.800 2.580 Oœ jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneu- matycznym lub zawie- szeniem uznanym

za równowa¿ne

1.360 1.470 1.570 1.680 1.890

1.570 1.890 2.300 Mniej ni¿

18 25 31 3 6

3 6 40 Nie mniej

ni¿

12 18 25 31 3 6

12 3 6 40

Liczba osi i dopuszczalna masa

ca³kowita zespo³u pojazdów:

ci¹gnik siod³owy +naczepa ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Trzy osie i wiêcej Dwie osie

Stawka podatku w z³otych

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1740 790 840 900 Oœ jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneu- matycznym lub zawie- szeniem uznanym

za równowa¿ne

740 790 840 900 Mniej ni¿

18 25 3 6 Nie mniej

ni¿

12 18 25 3 6

Liczba osi i dopuszczalna masa

ca³kowita zespo³u pojazdów:

ci¹gnik siod³owy +naczepa ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Jedna oœ

Stawka podatku w z³otych

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

790 900 1.500 1.500 1.980

1.200 1.600 1.750 Oœ jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneu- matycznym lub zawie- szeniem uznanym

za równowa¿ne

790 840 1.050 1.300 1.880

1.200 1.600 1.980 Mniej ni¿

28 3 3 3 6 3 8

3 6 3 8 Nie mniej

ni¿

12 28 3 3 3 6 3 8

12 3 6 3 8

Liczba osi i dopuszczalna masa

ca³kowita zespo³u pojazdów:

ci¹gnik siod³owy +naczepa ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Dwie osie

Trzy osie i wiêcej

(14)

5583

Uchwa³a Nr X/92/2007 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie podatku od nieruchomoœci na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) i art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U.

z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z póŸn. zm.) oraz art. 5 ust. 1- 4, art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z póŸn. zm.) w zwi¹z- ku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.

w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych (M.P. z 2007 r. Nr 47, poz. 557) Rada Miejska w Czcho- wie uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nierucho- moœci na 2008 rok:

1. Od gruntów:

1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun- tów i budynków - 0,52 z³ od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 z³ od 1 ha powierzchni, 3) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez orga- nizacje po¿ytku publicznego - 0,14 z³ od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich czêœci:

1) mieszkalnych - 0,37 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, 2) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 12,00 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

3) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w za- kresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych - 3,84 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

4) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w za- kresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 5,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

5) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statu- towej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po-

¿ytku publicznego - 3,26 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, 6) w grupie pozosta³ych - od budynków rekreacji indywidu-

alnej - 6,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej.

3. Od budowli lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia-

³alnoœci gospodarczej - 2% ich wartoœci okreœlonej na pod- stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 Ustawy o podatkach i op³a- tach lokalnych.

§ 2

Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci:

1. Budynki lub ich czêœci, grunty i budowle:

1) przeznaczone i wykorzystywane na cele ochrony prze- ciwpo¿arowej za wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia-

³alnoœci gospodarczej,

2) zwi¹zane z utrzymaniem ³adu i porz¹dku publicznego za wy- j¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,

3) stanowi¹ce mienie komunalne nie oddane w posiadanie zale¿ne,

4) s³u¿¹ce do realizacji zadañ gminy w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz wykonywanej opieki zdrowotnej w ra- mach zak³adów opiekuñczo-leczniczych.

2. Budynki - w grupie pozosta³ych budynków lub ich czêœci - budynki gospodarcze.

3. Grunty - sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr).

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Czchowa.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o- szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Przewodnicz¹cy Rady: B. Goryl

5584

Uchwa³a Nr X/93/2007 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn zm.) i art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U.

z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z póŸn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r.

Nr 136, poz. 969 z póŸn. zm.) i komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 paŸdziernika 2007 r. w sprawie œredniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 r. (M. P. Nr 77, poz. 831) Rada Miejska w Czchowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Obni¿a siê œredni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2007 roku na kwotê 30,00 z³otych za 1 q w sto- sunku do œredniej ceny skupu ¿yta w kwocie 58,29 z³ za 1q ustalonej w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Staty- stycznego dnia 17 paŸdziernika 2007r. (M. P. Nr 77, poz. 831).

2. Obni¿ona do kwoty 30,00 z³otych za 1q œrednia cena skupu

¿yta stanowi podstawê obliczania podatku rolnego na 2008 rok na terenie Gminy Czchów.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Czchowa.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o- szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Przewodnicz¹cy Rady: B. Goryl

(15)

5585

Uchwa³a Nr X/94/2007 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrod- ków transportowych obowi¹zuj¹cych w roku 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w zwi¹zku z art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.

z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z póŸn. zm.) oraz art. 10 Ustawy z dnia z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal- nych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r.

w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych w 2008 r. (M. P. z dnia 3 sierpnia 2007 r. Nr 47 poz. 557) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 paŸdzierni- ka 2007 r. w sprawie stawek podatku od œrodków transporto- wych obowi¹zuj¹cych w 2008 r. (M. P. z dnia 19 paŸdziernika 2007 r. Nr 76 poz. 813) Rada Miejska w Czchowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê stawki podatku od œrodków transportowych zgod- nie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Czchowa.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o- szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Przewodnicz¹cy Rady: B. Goryl

Za³¹cznik

do uchwa³y Nr X/94/2007 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 paŸdziernika 2007 r.

Wyszczególnienie Dopuszczalna masa ca³kowita

zespo³u pojazdów Liczba osi/rodzaj zawieszenia

Samochody ciê¿arowe (art. 8 pkt 1) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton Samochody ciê¿arowe (art. 8 pkt 2)

DWIE OSIE

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 13 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi 1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.1.1.

Stawka okreœlona przez Radê Miejsk¹ w Czchowie

480,00 z³ 504,00 z³ 636,00 z³

768,00 z³ 768,00 z³

Wyszczególnienie Dopuszczalna masa ca³kowita

zespo³u pojazdów Liczba osi/rodzaj zawieszenia

nie mniej ni¿ 13 ton i mniej ni¿ 14 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

nie mniej ni¿ 14 ton i mniej ni¿ 15 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi nie mniej ni¿ 15 ton i wiêcej

oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

TRZY OSIE

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 17 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

nie mniej ni¿ 17 ton i mniej ni¿ 19 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

nie mniej ni¿ 19 ton i mniej ni¿ 21 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

nie mniej ni¿ 21 ton i mniej ni¿ 23 tony oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

nie mniej ni¿ 23 tonyi mniej ni¿ 25 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi nie mniej ni¿ 25 ton i wiêcej

oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

CZTERY OSIE I WIÊCEJ nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 25 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 27 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równo- wa¿ne

inny system zawieszenia osi

nie mniej ni¿ 27 ton i mniej ni¿ 29 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równo- wa¿ne

inny system zawieszenia osi

nie mniej ni¿ 29 ton i mniej ni¿ 31 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równo- wa¿ne

inny system zawieszenia osi nie mniej ni¿ 31 ton i wiêcej

oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równo- wa¿ne

inny system zawieszenia osi Ci¹gnik siod³owy lub balastowy (art. 8 pkt 3)

od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton 2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

3.

3.1.

Stawka okreœlona przez Radê Miejsk¹ w Czchowie

768,00 z³ 768,00 z³ 1 128,00 z³ 1 128,00 z³ 1 032,00 z³ 1 500,00 z³

1 128,00 z³ 1 128,00 z³ 1 488,00 z³ 1 488,00 z³ 1 488,00 z³ 1 488,00 z³ 1 488,00 z³ 1488,00 z³ 1 488,00 z³ 1 872,00 z³ 1 488,00 z³ 2 040,00 z³

1 488,00 z³ 1 488,00 z³ 1 488,00 z³

1 488,00 z³ 1 488,00 z³

2 148,00 z³ 2 148,00 z³

2 580,00 z³ 2 148,00 z³

2 580,00 z³

792,00 z³

(16)

Wyszczególnienie Dopuszczalna masa ca³kowita

zespo³u pojazdów Liczba osi/rodzaj zawieszenia

Ci¹gnik siod³owy lub balastowy (art. 8 pkt 4)

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowi- ta zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy + przycze- pa (w tonach)

DWIE OSIE

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 18 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

nie mniej ni¿ 18 ton i mniej ni¿ 25 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 31 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

nie mniej ni¿ 31 ton i do 36 ton w³¹cznie oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi powy¿ej 36 ton

oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

TRZY OSIE

nie mniej ni¿ 12 ton i do 36 ton w³¹cznie oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi powy¿ej 36 ton i mniej ni¿ 40 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi nie mniej ni¿ 40 ton i wiêcej

oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi Przyczepy i naczepy (art. 8 pkt 5) od 7 ton i poni¿ej 12 ton

Przyczepy i naczepy (art. 8 pkt 6) Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowi- ta zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy + przycze- pa (w tonach)

JEDNA OŒ

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 18 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

nie mniej ni¿ 18 ton i mniej ni¿ 25 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

nie mniej ni¿ 25 ton i do 36 ton w³¹cznie oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi powy¿ej 36 ton

oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi 4.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

5.

5.1.

6.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4

Stawka okreœlona przez Radê Miejsk¹ w Czchowie

1 488,00 z³ 1 488,00 z³ 1 488,00 z³ 1 488,00 z³ 1 488,00 z³ 1 488,00 z³ 1 704,00 z³ 1 992,00 z³ 1 620,00 z³ 2 436,00 z³

1 608,00 z³ 1 944,00 z³ 1 608,00 z³ 2 244,00 z³ 2 244,00 z³ 2 520,00 z³

216,00 z³

216,00 z³ 216,00 z³ 228,00 z³ 420,00 z³ 420,00 z³ 732,00 z³ 420,00 z³ 723,00 z³

Wyszczególnienie Dopuszczalna masa ca³kowita

zespo³u pojazdów Liczba osi/rodzaj zawieszenia

DWIE OSIE

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 28 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

nie mniej ni¿ 28 ton i mniej ni¿ 33 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

nie mniej ni¿ 33 ton i do 36 ton w³¹cznie oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi powy¿ej 36 ton i mniej ni¿ 38 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi nie mniej ni¿ 38 ton i wiêcej

oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

TRZY OSIE

nie mniej ni¿ 12 ton i do 36 ton w³¹cznie oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi powy¿ej 36 ton i mniej ni¿ 38 ton oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi nie mniej ni¿ 38 ton i wiêcej

oœ z zawieszeniem pneumatycznym lub za- wieszeniem uznanym za równowa¿ne inny system zawieszenia osi

Autobusy - liczba miejsc do siedzenia mniejszej ni¿ 15 miejsc

równej 15 miejsc i mniejszej ni¿ 30 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

Stawka okreœlona przez Radê Miejsk¹ w Czchowie

300,00 z³ 408,00 z³ 804,00 z³ 1 104,00 z³ 1 004,00 z³ 1 572,00 z³ 1 104,00 z³ 1 680,00 z³ 1 500,00 z³ 1 956,00 z³

888,00 z³ 1 224,00 z³ 888,00 z³ 1 224,00 z³ 1 128,00 z³ 1 668,00 z³

312,00 z³ 588,00 z³ 1 296,00 z³

Przewodnicz¹cy Rady: B. Goryl

5586

Uchwa³a Nr XV/112/07 Rady Gminy £apsze Ni¿ne

z dnia 5 listopada 2007 r.

w sprawie okreœlenia stawek podatku od nieruchomoœci na terenie Gminy £apsze Ni¿ne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r.

Nr 121, poz. 844 z póŸn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektó- rych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

(17)

§ 1

Uchwala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieru- chomoœci:

1) od gruntów:

a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun- tów i budynków - 0,67 z³ od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 z³ od 1 ha powierzchni, c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez orga- nizacje po¿ytku publicznego - 0,25 z³ od 1 m2 powierzchni, 2) od budynków lub ich czêœci:

a) mieszkalnych - 0,55 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 18,01 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w za- kresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,66 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w za- kresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych - 3,84 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej sta- tutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 6,23 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, 3) od budowli - 2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 Ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

§ 2

Inkasentów oraz wysokoœæ inkasa okreœla odrêbna uchwa³a.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwa³a Nr XXXV-188/2005 Rady Gminy £apsze Ni¿ne z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie okreœlenia stawek podatku od nieruchomoœci na terenie Gminy £apsze Ni¿ne.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zu- j¹c¹ od 1 stycznia 2008 r.

Przewodnicz¹cy Rady: M. P³achta

5587

Uchwa³a Nr XV/113/07 Rady Gminy £apsze Ni¿ne

z dnia 5 listopada 2007 r.

w sprawie okreœlenia rocznych stawek podatku od œrod- ków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) i art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r.

Nr 121, poz. 844) oraz art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy

£apsze Ni¿ne uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê stawki podatku od œrodków transportowych na te- renie Gminy £apsze Ni¿ne w wysokoœci okreœlonej w za³¹czni- ku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwa³a Nr XXXV-189/2005 z 30 listopada 2005 r.

w sprawie okreœlenia rocznych stawek podatku od œrodków transportowych.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z moc¹ obowi¹zu- j¹c¹ od 1 stycznia 2008 r.

Przewodnicz¹cy Rady: M. P³achta

Za³¹cznik Nr 1

do uchwa³y Nr XV/113/07 Rady Gminy £apsze Ni¿ne z dnia 5 listopada 2007 r.

Roczne stawki podtku od œrodków transportowych 1. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

Stawka podatku w z³otych

502 832 990 Wyszczególnienie dopuszczalna masa ca³kowita

pojazdu lub zespo³u pojazdów liczba osi powy¿ej 3,5 tony do 5,5 ton w³¹cznie

powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie powy¿ej 9 ton - poni¿ej 12 ton Lp.

1.1 1.2 1.3

(18)

Stawka podatku w z³otych

Pojazd wyposa¿ony w inne systemy zawieszenia osi jezdnych

653 726 970 1426

970 1043 1544 1617 2257 2284

1544 1617 1874 2527 2527 Pojazd wyposa¿ony w oœ jezdn¹

(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawiesze- niem uznanym za równowa¿ne

594 653 871 957

871 957 1386 1426 2026 2039

1386 1329 1604 1874 1987 Wyszczególnienie dopuszczalna masa ca³kowita

pojazdu lub zespo³u pojazdów liczba osi

Dwie osie

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 13 ton nie mniej ni¿ 13 ton i mniej ni¿ 14 ton nie mniej ni¿ 14 ton i mniej ni¿ 15 ton nie mniej ni¿ 15 ton

Trzy osie

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 17 ton nie mniej ni¿ 17 ton i mniej ni¿ 19 ton nie mniej ni¿ 19 ton i mniej ni¿ 21 ton nie mniej ni¿ 21 ton i mniej ni¿ 23 ton nie mniej ni¿ 23 ton i mniej ni¿ 25 ton nie mniej ni¿ 25 ton

Cztery osie lub wiêcej

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 25 ton nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 27 ton nie mniej ni¿ 27 ton i mniej ni¿ 29 ton nie mniej ni¿ 29 ton i mniej ni¿ 31 ton nie mniej ni¿ 31 ton

Lp.

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2,3,1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5

2. Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton.

3. Ci¹gnik siod³owy lub balastowy przystosowany do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

Stawka podatku w z³otych

1102 Wyszczególnienie dopuszczalna masa ca³kowita

pojazdu lub zespo³u pojazdów liczba osi powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

Lp.

3.1

4. Ci¹gnik siod³owy lub balastowy przystosowany do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Stawka podatku w z³otych

inne systemy zawie- szania osi jezdnych

1102 1525 1888 1953 2130

1953 1947 2527 Osie jezdne z zawieszeniem pneu-

matycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne

983 1373 1703 1888 1888

1188 1888 2204 Wyszczególnienie dopuszczalna masa

zespo³u pojazdów liczba osi

Dwie osie

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 18 ton nie mniej ni¿ 18 ton i mniej ni¿ 25 ton nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 31 ton nie mniej ni¿ 31 i do 36 ton w³¹cznie powy¿ej 36 ton

Trzy osie

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 36 ton nie mniej ni¿ 36 ton i mniej ni¿ 40 ton nie mniej ni¿ 40 ton

Lp.

4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3

(19)

5. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego

Stawka podatku w z³otych

304 Wyszczególnienie dopuszczalna masa

ca³kowita zespo³u pojazdów liczba osi od 7 ton i ponizej 12 ton

Lp.

5.1

6. Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego

Stawka podatku w z³otych

inne systemy zawie- szania osi jezdnych

488 680 752

726 964 1465 1465 1927

1069 1069 1452 Osie jezdne z zawieszeniem pneu-

matycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne

442 614 6 8 6

667 805 1234 1234 1617

898 898 1208 Wyszczególnienie dopuszczalna masa

ca³kowita zespo³u pojazdów liczba osi

Jedna oœ

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 18 ton nie mniej ni¿ 18 ton i mniej ni¿ 25 ton nie mniej ni¿ 25 ton

Dwie osie

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 28 ton nie mniej ni¿ 28 ton i mniej ni¿ 33 ton nie mniej ni¿ 33 ton i mniej ni¿ 36 ton nie mniej ni¿ 36 ton i mniej ni¿ 38 ton nie mniej ni¿ 38 ton

Trzy osie

nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 36 ton nie mniej ni¿ 36 ton i mniej ni¿ 38 ton nie mniej ni¿ 38 ton

Lp.

6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3

7. Autobusy w zale¿noœci od liczby miejsc do siedzenia:

917 1953 mniejszej ni¿ 30 miejsc

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 7.1

7.2

Przewodnicz¹cy Rady: M. P³achta

5588

Uchwa³a Nr VII/59/2007 Rady Gminy Olesno z dnia 27 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia programu gospodarowania miesz- kaniowym zasobem Gminy w latach 2008-2012 oraz zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkanio- wego zasobu Gminy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 21 czerw- ca 2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) Rada Gminy w Oleœnie uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Uchwala siê program gospodarowania mieszkaniowym za- sobem Gminy w latach 2008 - 2012 w brzmieniu za³¹cznika Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

(20)

§ 2

Uchwala siê zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy w brzmieniu za³¹czni- ka Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy i Dyrek- torom Szkó³.

§ 4

Traci moc uchwa³a Nr VI/69/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy w latach 2003- 2007 oraz za- sad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkanio- wego zasobu Gminy.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol- skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: L. Nowak

Za³¹cznik Nr 1

do uchwa³y Nr VII/59/2007 Rady Gminy w Oleœnie z dnia 27 wrzeœnia 2007 r.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2008 - 2012

§ 1

Gmina Olesno tworzy warunki do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej poprzez:

– gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym.

§ 2

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Olesno tworz¹ wszystkie bu- dynki i usytuowane w nich samodzielne lokale mieszkalne stanowi¹ce w³asnoœæ Gminy.

2. Zarz¹d lokalami wchodz¹cymi w sk³ad zasobu, o którym mowa w pkt 1 sprawuje Wójt Gminy.

3. Wójt zobowi¹zany jest do podejmowania czynnoœci maj¹- cych na celu w³aœciwe utrzymanie techniczne budynków, w których znajduj¹ siê lokale mieszkalne.

4. Powierzchniê oraz wyposa¿enie techniczne mieszkañ obra- zuje poni¿sza tabela:

kanalizacja x x x x x x x x x x c.o.

x x x x x x x x x x gaz

x x x x x x x x x x woda bie¿.

x x x x x x x x x x po³o¿enie mieszkania

SP Olesno

SP Pilcza ¯elichowska

SP Zalipie

SP D¹brówki Breñskie

budynek SPOleœnica

pow. lokalu w m2

52,5 46 46 40,4 35,8 43 40 30,5 + 28

70,1 70,5 iloϾ

lokali

1 2

3

3

2

wyposa¿enie lokalu

§ 3

1. Zasób mieszkaniowy Gminy mo¿e ulec zmianie w przypad- ku zbycia lub nabycia lokalu.

2. W sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy wchodz¹ mieszka- nia s³u¿bowe z przeznaczeniem dla nauczycieli zatrudnio- nych na terenach wiejskich, na które sk³adaj¹ siê lokale w na- stêpuj¹cych budynkach:

SP Olesno,

SP Pilcza ¯elichowska, SP Zalipie,

SP D¹brówki Breñskie, budynek SP Oleœnica.

Mieszkania s³u¿bowe w budynkach, o których mowa w ust. 2 z chwil¹ zwolnienia przez dotychczasowych najemców wynaj- mowane bêd¹ jako mieszkania s³u¿bowe.

Umowa najmu mieszkañ s³u¿bowych zawierana jest na czas trwania stosunku pracy pomiêdzy pracodawc¹, a najemc¹.

Podanie o przydzia³ mieszkania s³u¿bowego nale¿y sk³a- daæ w Urzêdzie Gminy Olesno. Nauczyciel po przejœciu na emeryturê lub rentê zachowuje prawo do zajmowania mieszkania. Prawo to s³u¿y tak¿e ma³¿onkowi nauczyciela emeryta (rencisty) oraz dzieciom pozostaj¹cym na jego utrzymaniu i prowadz¹cym z nim wspólne gospodarstwo domowe.

§ 4

Zak³ada siê systematyczn¹ poprawê stanu techniczne- go zasobu mieszkaniowego Gminy. W tym celu Rada Gmi- ny przeznaczy corocznie stosowne kwoty na bie¿¹ce re- monty.

(21)

§ 5

Zasady polityki czynszowej

1. Najemca obowi¹zany jest oprócz czynszu do uiszczania op³at zwi¹zanych z eksploatacj¹ mieszkania, op³at niezale¿nych od w³aœciciela, czyli op³at za dostawê do lokalu gazu, ener- gii, wody oraz odbiór nieczystoœci sta³ych i ciek³ych.

2. Obowi¹zuj¹ce stawki czynszu dla lokali ustala Wójt Gminy.

3. Podstawow¹ stawkê czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokali ustala siê dla mieszkañ wyposa¿onych w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, centralne ogrzewanie oraz ³azienkê.

Stawki obni¿a siê za brak:

– ³azienki o 10%, – wc o 5%, – c.o. o 10%.

Stawkê podwy¿sza siê, je¿eli lokal mieszkalny jest wyposa-

¿ony w:

– instalacje gazow¹ o 10 %, – wc o 10%.

4. Czynsz najmu p³acony jest z góry do 10 ka¿dego miesi¹ca na rachunek bankowy Urzêdu Gminy.

5. Podwy¿szenie czynszu lub innych op³at za u¿ywanie lokalu z wyj¹tkiem op³at niezale¿nych od Gminy mo¿e byæ dokony- wane nie czêœciej ni¿ co 6 miesiêcy.

§ 6

Finansowanie gospodarki mieszkaniowej prowadzone bê- dzie z dochodów pochodz¹cych z czynszów za lokale, a w razie potrzeb z innych dochodów bud¿etowych.

§ 7

Wysokoœæ wydatków w latach okreœli corocznie Rada Gmi- ny w projekcie bud¿etu uwzglêdniaj¹c konieczne koszty bie¿¹- cej eksploatacji, koszty remontów i modernizacji lokali i bu- dynków, a tak¿e wydatki inwestycyjne.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: L. Nowak

Za³¹cznik Nr 2

do uchwa³y Nr VII/59/2007 Rady Gminy w Oleœnie z dnia 27 wrzeœnia 2007 r.

Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy

§ 1

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady wynajmowania lokali wcho- dz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Gminy Olesno.

1. Lokale mieszkalne wynajmuje siê osobom nie maj¹cym za- spokojonych potrzeb mieszkaniowych, których dochód na jed- nego cz³onka rodziny w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych rozpatrywanie wniosku nie przekracza w gospodarstwie jed- noosobowym 175 % najni¿szej emerytury, a gospodarstwie wieloosobowym 125 % najni¿szej emerytury w przeliczeniu na jedn¹ osobê.

2. Gmina gospodaruj¹c swoim zasobem mieszkaniowym wy- najmuje lokale mieszkañcom posiadaj¹cym sta³e zameldo- wanie przez okres 5-10 lat.

3. W wyj¹tkowych przypadkach Wójt Gminy mo¿e wyraziæ zgo- dê na zawarcie umowy z innymi osobami o ile jest to uza- sadnione interesem spo³ecznoœci lokalnej.

4. Za³atwienie spraw najmu lokalu mieszkaniowego rozpoczy- na siê od z³o¿enia wniosku o najem mieszkania, umowê naj- mu lokalu mieszkalnego zawiera Wójt Gminy Olesno, je¿eli umowa nie dotyczy mieszkania s³u¿bowego.

5. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu jest jawny, jawny jest te¿ sposób wybo- ru osób, z którymi umowy najmu powinny byæ zawarte.

6. Najemc¹ lokalu zamiennego mo¿e zostaæ wy³¹cznie osoba, która utraci³a lokal w wyniku katastrofy budowlanej lub klê- ski ¿ywio³owej.

§ 2

Kryteria wyboru osób, z którymi mog¹ byæ zawarte umowy najmu na czas nieokreœlony Lokale tworz¹ce mieszkaniowy zasób Gminy Olesno wy- najmuje siê cz³onkom wspólnoty samorz¹dowej maj¹cym miej- sce zamieszkania na terenie Gminy Olesno, którzy nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i ponadto spe³niaj¹ kryteria okreœlone w § 1 pkt. 1 za³¹cznika Nr 2 do niniejszej uchwa³y. Przez cz³onków wspólnoty samorz¹dowej nie maj¹- cych zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumie siê w szczególnoœci:

– osoby zamieszkuj¹ce w lokalach nie nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi lub osoby, które utraci³y swoje miejsce zamiesz- kania w wyniku zdarzenia losowego takiego jak: po¿ar, klê- ska ¿ywio³owa, osoby opuszczaj¹ce domy dziecka, domy opieki spo³ecznej, rodziny zastêpcze itp. nie posiadaj¹ce ty- tu³u prawnego do innego lokalu mieszkaniowego.

§ 3

Warunki dokonywania zamiany lokali

Zamiana lokali pomiêdzy najemcami wymaga zgody Wójta Gminy. Wyra¿enie zgody nastêpuje na wspólny wniosek zain- teresowanych. W sprawach nieuregulowanych w mniejszym paragrafie decyzje podejmuje Wójt Gminy.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: L. Nowak

(22)

Wydawca: Wojewoda Ma³opolski

Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 216, tel. (12) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl

Redakcja udziela wszelkich informacji dotycz¹cych aktów prawnych og³aszanych w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Sk³ad, druk i kolporta¿: Dzia³ Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (12) 392-16-96 e-mail: pbed@malopolska.uw.gov.pl

Drukowano na polecenie Wojewody Ma³opolskiego w Zak³adzie Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (12) 392-16-95, 392-16-96

ISSN 1507-1561

Cena egz. poza prenumerat¹ 15,30 z³ brutto

Egzemplarze bie¿¹ce i z lat ubieg³ych (do wyczerpania nak³adu) mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Dziale Poligraficznym Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22. Instytucje, urzêdy i osoby fizyczne zainteresowane prenumerat¹ proszone s¹ o listowne zg³oszenie zamówienia do koñca roku poprzedzaj¹cego rok prenumeraty, zawieraj¹cego numer NIP, oraz zgodê na wystawienie faktury VAT bez podpisu na adres: Dzia³ Poligraficzny Zak³adu Obs³ugi MUW, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zg³aszaæ nale¿y telefonicznie na nr: (12) 392-16-96 do Dzia³u Poligraficznego Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

do 10 dni po otrzymaniu nastêpnego kolejnego numeru, zg³oszenie po tym terminie nie bêdzie uwzglêdnione.

Zam. 3119/Da/12/07

Cytaty

Powiązane dokumenty

Parafia Rzymskokatolicka pw. Parafia Rzymskokatolicka NMP i św. Wolfganga w Borowie Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw.

1. Ogólne Zebranie Mieszkañców dla wyboru Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla i cz³onków Zarz¹du Osiedla zwo³uje Przewod- nicz¹cy Rady Miejskiej. W tym celu Przewodnicz¹cy Rady

Rada Gminy Dobra, po zapoznaniu siê z oœwiadczeniem Wójta Gminy Dobra, stwierdzaj¹cym brak zapisanych inwe- stycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ

1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na pro- wadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji

Wprowadza siê regulamin wynagradzania nauczycieli, w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y, okreœlaj¹cy wysokoœæ stawek dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego,

aktualna decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielająca pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku lub w przypadku wniosku o dotację na wykonanie

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych