WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH STANOWIĄCYCH ZNACZNY WKŁAD W ROZWÓJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE

39  Download (0)

Full text

(1)

Załącznik nr 5

do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH STANOWIĄCYCH ZNACZNY WKŁAD W ROZWÓJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE

DR T OMASZ J EDYNAK

K

RAKÓW

2022

(2)

2

I. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 219 UST.1. PKT 2. USTAWY

1. MONOGRAFIA NAUKOWA, ZGODNIE Z ART. 219 UST. 1. PKT 2A USTAWY

Jedynak T., Behawioralne uwarunkowania decyzji o przejściu na emeryturę, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ss. 312, ISBN 978-83-8235-849-0.

2. CYKL POWIĄZANYCH TEMATYCZNIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH, ZGODNIE Z ART. 219 UST. 1. PKT 2B USTAWY

Nie dotyczy

3. WYKAZ ZREALIZOWANYCH ORYGINALNYCH OSIĄGNIĘĆ PROJEKTOWYCH, KONSTRUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH LUB ARTYSTYCZNYCH, ZGODNIE Z ART. 219 UST. 1. PKT 2C USTAWY.

Nie dotyczy

(3)

3

II. INFORMACJA O AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ

Zakres czasowy wykazu

Wykaz opublikowanych prac naukowych sporządzono na dzień 11 lutego 2022 r. Obejmuje on prace opublikowane w okresie po uzyskaniu stopnia doktora (lata 2015–2022) oraz prace wydane przed uzyskaniem stopnia doktora (lata 2010–2015).

Podstawa opracowania wykazu

Wykaz opracowano na podstawie danych z systemu bibliograficzno-bibliometrycznego „Dorobek”

prowadzonego przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w której dokumentowany jest dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wkład w pracach współautorskich

Dla każdej pracy powstałej we współautorstwie w wykazie zaznaczono procentowy udział habilitanta.

Szczegółowo wkład merytoryczny habilitanta omówiono w Autoreferacie (załącznik nr 3) oraz przedstawiono w treści stosownych oświadczeń zamieszczonych w załączniku nr 6.

Punktacja dorobku

Zestawienie przedstawia punktację poszczególnych publikacji autora ustaloną przez Dział Organizacji, Planowania i Ewaluacji Działalności Naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w oparciu o zasady obowiązujące w poszczególnych latach w ramach oceny parametrycznej jednostek naukowo- badawczych. W przypadku pozycji wieloautorskich każdorazowo w nawiasach podano liczbę punktów przypadającą na habilitanta.

Synteza – zestawienie rodzajowe publikacji

Rodzaj publikacji

Przed uzyskaniem stopnia

doktora Po uzyskaniu stopnia doktora

Suma

samodzielne we

współautorstwie samodzielne we współautorstwie

Monografie - - 2 5a 7

Rozdziały w monografii 3 4 9 5b 21

w tym w j. angielskim - - 5 4b 9

Publikacje w formule

„working paper” - - 1 1 2

Redakcje monografii - - - 7 7

Artykuły w czasopismach 6 4 20 5 35

w tym w j. angielskim - - 8 3 11

Publikacje łącznie 9 8 32 23

17 55 72

a W tym jedna pozycja to zbiór zadań o charakterze dydaktycznym, a jedna pozycja to praca na dzień składania wniosku przyjęta po pozytywnych recenzjach do druku; b W tym dwie pozycje to publikacje na dzień składania wniosku przyjęte po pozytywnych recenzjach do druku.

(4)

4 1. WYKAZ OPUBLIKOWANYCH MONOGRAFII NAUKOWYCH

1.1. Po uzyskaniu stopnia doktora

Lp. Opis bibliograficzny Punktacja

1. Jedynak T. (2022), Behawioralne uwarunkowania decyzji o przejściu na emeryturę, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, ss. 312.

Monografia ta stanowi osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 219 ust 1. pkt 2a Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.)

120

2. Płonka M., Stanienda J., Pawłowska-Szawara E, Jedynak T. (2021), Koncepcja preferencyjnego kredytu w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych beneficjentów świadczenia Rodzina 500+, Poltext, Warszawa, ss. 176.

Udział własny 25%

120 (34,64)

3. Cycoń M., Jedynak T. (2020), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne – zbiór zadań, Poltext, Warszawa, ss. 138.

Udział własny 50%

--

4. Cycoń M., Jedynak T., Płonka M. (2020), Postawy studentów wobec zabezpieczenia ryzyka starości – studium empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ss. 110.

Udział własny 33%

120 (48,99)

5. Plonka M., Wieteska S., Szymańska A., Adamska-Mieruszewska J., Bak J., Grzebieniak A., Jedynak T., Mosionek-Schweda J., Pieńkowska-Kamieniecka S., Witkowska J. (2018), Ubezpieczenia – współczesne trendy i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, ss. 159.

Udział własny 10%

120 (26,83)

6. Jedynak T. (2017), Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ss. 192.

120

Publikacje w druku

-- Cycoń M., Filiczkowska J., Jedynak T. (2022), Pracownicze plany kapitałowe jako element dodatkowego systemu emerytalnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, w druku.

Udział własny 33%

Publikacja przyjęta do druku po pozytywnych

recenzjach

(5)

5 2. WYKAZ OPUBLIKOWANYCH ROZDZIAŁÓW W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH

2.1. Po uzyskaniu stopnia doktora

Lp. Opis bibliograficzny Punktacja

1. Jedynak T. (2020), Is It Still Possible to Receive an Adequate Income from Pensions in the Era of Ageing Societies? - The Great Pension Gap Challenge in Europe, (w:) Eurasian Economic Perspectives, Proceedings of the 23rd Eurasia Business and Economics Society Conference, eds. M.H. Biligin, D. Hakan, G. Karabulut, G. Gözgor, Springer, Cham, s. 53-70.

20

2. Jedynak T., Maj-Waśniowska K., Mamcarczyk M. (2020), The challenges for local governments units in the face of the silver economy – evidence from Poland, (w:) Education Excellence and Innovation Management: a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), ed. K.S Soliman, King of Prussia, PA, International Business Information Management Association, s. 16840-16853.

Udział własny 33%

70 (23,33)

3. Finogenova Y., Kaigorodova G., Płonka M., Jedynak T., Poharchenko T., Zelenitsa I. (2020), Awareness and Attitudes of Students to the Prospect of a Secure Old Age (w): Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), ed. K.S. Soliman, King of Prussia, PA, International Business Information Management Association, s. 10357-10368.

Udział własny 10%

70 (20,21)

4. Jedynak T. (2020), Społeczna akceptacja popełniania przestępstw ubezpieczeniowych jako przesłanka sprzyjająca przestępczości na rynku ubezpieczeniowym (w:) Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach, pod red. R. Koszewskiego, B. Oręziaka i M.

Wielca, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, s. 205- 229.

20

5. Jedynak T. (2019), Effective Retirement Age Determinants – Behavioural Approach (w:) Medzinárodné vzťahy 2019: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky: zborník vedeckých prác, eds. A. Baleha, Z. Beňová, P. Jančovič, T.

Kajánek, M. Karas, J. Szabó, E. Vlková, Publishing Ekonóm, Bratislava, s. 465- 482.

5

6. Jedynak T. (2019), The determinants of effective retirement age – a cross-country analysis, Proceedings of the 11th Economics & Finance Conference, Rome, Proceedings of the Economics & Finance Conferences, International Institute of Social and Economic Sciences, Prague, s. 76-92.

5

7. Jedynak T. (2018), Maintaining the Sustainability of Contemporary Pension Schemes – Automatic Balance Mechanisms vs. Discretionary Policy, Ìntegracia Ukraїni v êvropejs'kij ì svìtovij fìnansovij prostìr: zbirnik tez, L'vìvskij ìnstitut DVNZ "Unìversitet bankìvs'koї spravi", Lvìv, s. 7-9.

--

8. Jedynak T. (2017), Obowiązek alimentacyjny dzieci jako metoda ochrony przed ubóstwem osób starszych, (w:) Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych, pod red. W. Sułkowskiej i M. Cyconia, Poltext, Warszawa, s. 281- 296.

20

(6)

6 9. Jedynak T. (2016), Supplementary old-age pension scheme in Poland – current

state and key challenges, (w:) Ìnnovacìjnì naprâmki rozvitku strahovogo rinku Ukraїni, Kiїvs'kij nacìonal'nij ekonomìčnij universitet, Kijów, s. 116-119.

--

10. Jedynak T. (2016), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne jako strategia alokacji długoterminowych oszczędności emerytalnych (w:) Długoterminowe oszczędzanie. Podstawy, strategie i wyzwania, pod red. J. Ruteckiej-Góry, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 225-240.

5

11. Jedynak T. (2016), Czy warto być odpowiedzialnym społecznie? – analiza efektywności i ryzyka funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych (w:) Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko, pod red. T. Czerwińskiej i A.Z. Nowaka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 158-170.

5

12. Jedynak T., Maj-Waśniowska K. (2016), Ryzyko w działalności oświatowej jednostek samorządu terytorialnego (w:) Public Risk Management. Tom II Wybrane zagadnienia, pod red. P. Tworka i J. Myrczka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 151-169.

Udział własny 50%

5 (2,5)

Publikacje w druku i złożone do recenzji

-- Jedynak T., Maj-Waśniowska K., Wąsowicz K. (2022), The impact of megatrends on the evolution of public goods, (w:) Public Goods and the Fourth Industrial Revolution: Inclusive Models of Finance, Distribution and Production, ed. M.

Płonka, Routledge, w druku.

Udział własny 33%

Publikacja przyjęta do druku po pozytywnych

recenzjach

-- Płonka M., Niżnik J., Jedynak T. (2022), Health security as a public good in the era of the fourth industrial revolution in Poland, (w:) Public Goods and the Fourth Industrial Revolution: Inclusive Models of Finance, Distribution and Production, ed. M. Płonka, Routledge, w druku.

Udział własny 33%

Publikacja przyjęta do druku po pozytywnych

recenzjach

-- Płonka M. Rosiek K., Jedynak T., The Impact of the Fourth Industrial Revolution and Contemporary Megatrends on the Production and Distribution of Public Goods and Services, (w:) Industrial Revolution 4.0 ‒ Theoretical Foundations and Practical Implications, ed. S. Mazur, Routledge, złożone do recenzji.

Udział własny 33%

Publikacja złożona do recenzji

Publikacje w formule „working paper”

Lp. Opis bibliograficzny Punktacja

1. Sułkowska W., Jedynak T. (2022), Wykluczenie cyfrowe seniorów na rynku finansowym. Przegląd stanu badań krajowych, Opracowanie robocze 01/2022, Międzynarodowe Centrum Finansów Cyfrowych, Warszawa.

--

2. Jedynak T. (2017), Charakterystyka systemu emerytalnego w Polsce [w:]

Sieradzki R., Thlon M., Jedynak T., Włodarczyk R. (2017), Pension systems in ageing societies. Optimal architecture for Poland, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

--

(7)

7 2.2. Przed uzyskaniem stopnia doktora

Lp. Opis bibliograficzny Punktacja

1. Jedynak T. (2014), Ocena efektywności strategii inwestycji społecznie odpowiedzialnych na przykładzie wyników polskich funduszy inwestycyjnych, (w:) Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury, pod red.

A.Z Nowaka i T. Czerwińskiej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 220-232.

5

2. Jedynak T. (2014), Charakterystyka systemu emerytalnego w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego, (w:) System ubezpieczeń społecznych, pod. red. W. Sułkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 45-76.

5

3. Cycoń M., Jedynak T. (2014), System ubezpieczeń społecznych w Polsce, (w:) Współczesne ubezpieczenia społeczne, pod. red. W. Sułkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 26-44.

Udział własny 50%

5 (2,5)

4. Cycoń M., Jedynak T. (2014), Wybrane alternatywne metody zabezpieczenia emerytalnego, (w:) Współczesne ubezpieczenia społeczne, pod. red.

W. ułkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 106-116.

Udział własny 50%

5 (2,5)

5. Jedynak T. (2013), Istota, funkcje, zasady i klasyfikacja ubezpieczeń, (w:) Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, pod. red.

W. Sułkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 57-70.

5

6. Jedynak T. (2012), Zaangażowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, (w:) Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w świetle sytuacji na globalnych rynkach finansowych, pod red.

T. Michalskiego, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 91-108.

5

7. Jedynak T., Strupczewski G. (2011), Ubezpieczenie ryzyka atomowego w świetle zmian w unormowaniach odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową w Polsce, (w:) Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, pod. red. W. Sułkowskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 95-122.

Udział własny 50%

5 (2,5)

3. INFORMACJA O CZŁONKOSTWIE W REDAKCJACH NAUKOWYCH MONOGRAFII

3.1. Po uzyskaniu stopnia doktora

Lp. Opis bibliograficzny Punktacja

1. Dylematy teorii i praktyki zabezpieczenia emerytalnego (2021), pod. red.

M Cyconia i T. Jedynaka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ss. 145.

Udział własny 50%

10 (5)

2. Między klasycznym a nowoczesnym modelem zabezpieczenia emerytalnego:

(2020), pod. red. M. Cyconia i T. Jedynaka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ss. 196.

Udział własny 50%

10 (5)

(8)

8 3. Zarządzanie ryzykiem starości (2019), pod red. M. Cyconia i T. Jedynaka,

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ss. 246.

Udział własny 50%

10 (5)

4. Nowe trendy w zabezpieczeniu emerytalnym w Polsce (2018), pod red. M.

Cyconia, T. Jedynaka i G. Strupczewskiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ss. 172.

Udział własny 33%

10 (3,33)

5. Nowe trendy i innowacje w zarządzaniu ryzykiem i ubezpieczeniach (2018), pod red. M. Cyconia, T. Jedynaka i G. Strupczewskiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ss. 175.

Udział własny 33%

10 (3,33)

6. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w dobie przemian (2017), pod red. M.

Cyconia, T. Jedynaka i G. Strupczewskiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ss. 153.

Udział własny 33%

10 (3,33)

7. Współczesne problemy ubezpieczeń (2016), pod red. M. Cyconia, T. Jedynaka i G. Strupczewskiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ss. 159.

Udział własny 33%

10 (3,33)

4. WYKAZ OPUBLIKOWANYCH ARTYKUŁÓW W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

4.1. Po uzyskaniu stopnia doktora

Lp. Opis bibliograficzny Punktacja

1. Jedynak T. (2022), Does the Formulation of the Decision Problem Affect Retirement? - Framing Effect and Planned Retirement Age, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 19, Iss. 4, s. 1-31, (IF = 3,390).

140

2. Jedynak T., Wąsowicz K. (2021), The Relationship between Efficiency and Quality of Municipally Owned Corporations: Evidence from Local Public Transport and Waste Management in Poland, Sustainability, Vol. 13, Iss. 17, s.1-30. (IF = 3,251)

Udział własny 50%

100 (50)

3. Jedynak T. (2021), Uwarunkowania wykluczenia emerytalnego z dodatkowej części systemu emerytalnego w Polsce, Ekonomia – Wroclaw Economic Review, Nr 27(2) s. 9-25

70

4. Jedynak T. (2020), Wykluczenie emerytalne z dodatkowej części polskiego systemu emerytalnego – analiza skali i zasięgu zjawiska, Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka, Nr 3(146), s. 119-140.

40

5. Płonka M., Jedynak T., Trynchuk W. (2020), Retirement Behaviour Strategies:

the Attitudes of Students from Poland and Ukraine towards the old-age risk, Problems and Perspectives in Management, Vol. 18, No. 2, s. 350-365.

Udział własny 33,3%

40 (16,33)

6. Maj-Waśniowska K., Jedynak T., (2020), The Issues and Challenges of Local Government Units in the Era of an Population Ageing, Administrative Sciences, Vol. 10, No. 2, s. 1-22.

Udział własny 50%

40 (20,0)

(9)

9 7. Filiczkowska J., Jedynak T. (2020), Pracownicze plany kapitałowe jako

mechanizm poprawy adekwatności systemu emerytalnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 1(985), s. 9-28.

Udział własny 50%

70 (35,0)

8. Jedynak T. (2019), How to Effectively Encourage Poles to Save for Retirement?

- The Achievements of Behavioural Economics in the Construction of Employee Capital Plans, Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, Nr 45(2), s. 33- 46.

40

9. Jedynak T. (2019), The shape of the pension scheme in Poland in the light of the conventional multi-pillar typologies, Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, Nr 44(1), s. 47-65.

40

10. Jedynak T. (2019), Pracownicze plany kapitałowe jako instrument mobilizacji dodatkowych oszczędności emerytalnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 2(980), s. 113-130.

70

11. Jedynak T. (2018), Automatic balance mechanisms as instruments of maintaining pension schemes financial sustainability, Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection, No. 29 (3/2018), s. 66-85.

7

12. Jedynak T. (2018), Wpływ wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych w Polsce, Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka, Nr 2/2018, s. 33-56.

1

13. Jedynak T. (2017), Is It Worth Being Good? – The Efficiency and Risk of Socially Responsible Investing in Light of Various Empirical Studies, Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, Vol. 17. No. 3, s. 1-14.

14

14. Jedynak T. (2017), Luka emerytalna a potencjał do oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie, Nr 73/2017, s. 127-143.

10

15. Jedynak T. (2017), The Role of Supplementary Retirement Savings in Reducing the Pension Gap in Poland, Economic and Environmental Studies, Vol. 17, No. 41, s. 95-113.

13

16. Jedynak T. (2017), Kierunki modyfikacji niektórych elementów systemu ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce w świetle doświadczeń wybranych krajów europejskich, Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka, Nr 2/2017, s.

1-30.

1

17. Jedynak T. (2016), The directions of the development of supplementary pension scheme in Poland, Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection, No. 22 (3/2016), s. 34-48.

7

18. Jedynak T. (2016), Przesłanki kształtowania wysokości minimalnego wieku emerytalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 10(958), s. 33-49.

11

19. Jedynak T. (2016), Ryzyko starości a dodatkowy system emerytalny w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 8(965), s. 5-22.

11

20. Jedynak T. (2016), Fundusze inwestycyjne na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 2(950), s. 23-40.

11

21. Jedynak T. (2016), Wykorzystanie ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem

w rolnictwie, Ubezpieczenia w rolnictwie, Materiały i Studia, Nr 58, s. 75-97. 5

(10)

10 22. Jedynak T., Maj-Waśniowska K. (2016), Zakres wykorzystania środków

finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w polityce edukacyjnej w Polsce, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 273, s. 145-159.

Udział własny 50%

10 (5)

23. Jedynak T. (2015), Instruments of additional pension provisions in limiting the risk of low pension benefits for farmers, Olsztyn Economic Review, Vol. 10 No. 4, s. 311-326.

13

24. Jedynak T. (2015), Funkcjonowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego

rolników, Ubezpieczenia w rolnictwie, Materiały i Studia, Nr 54, s. 54-73. 5 25. Jedynak T. (2015), O potrzebie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego

rolników, Ubezpieczenia w rolnictwie, Materiały i Studia, Nr 55-56, s. 40-55.

5

4.2. Okres przed uzyskaniem stopnia doktora

Lp. Opis bibliograficzny Punktacja

1. Jedynak T. (2013), Inwestycyjny charakter ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowych funduszem kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 919, s. 51-64.

6

2. Jedynak T., Płonka M. (2013), Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 907, s.123-136.

Udział własny 50%

6 (3)

3. Jedynak T. (2012), Efektywność strategii inwestycji społecznie odpowiedzialnych na przykładzie Respect Index, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 12, s. 171-183.

2

4. Jedynak T. (2011), Kontrowersje wokół efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Nr 11, s. 237-252.

--

5. Jedynak T. (2011), Możliwość zastosowania ratingu jako uproszczonej metody oceny ryzyka przez zakłady ubezpieczeń, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Nr 182, s. 150 -160.

9

6. Jedynak T. (2011), Rozwój koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego w Polsce i na świecie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 875, s. 17-29.

9

7. Cycoń M., Jedynak T. (2011), Odwrócony kredyt hipoteczny jako alternatywna metoda zabezpieczenia emerytalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 883, s. 19-28.

Udział własny 50%

6 (3)

8. Cycoń M., Jedynak T. (2011), Renty zmienne jako alternatywne źródło dochodu na starość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 889, s. 5-16.

Udział własny 50%

6 (3)

9. Cycoń M., Jedynak T. (2011), Ubezpieczenia utraty zysku jako metoda zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, Nr 638, s. 304-313.

Udział własny 50%

9 (4,5)

10. Jedynak T. (2010), Ryzyko w działalności gospodarczej – metody oceny oraz

techniki zarządzania, Folia Oeconomica Bochniensia, Nr 8, s. 59-73. 2

(11)

11 5. WYKAZ OSIĄGNIĘĆ PROJEKTOWYCH, KONSTRUKCYJNYCH,

TECHNOLOGICZNYCH Synteza

Dwukrotnie otrzymałem pierwszą nagrodę w konkurach organizowanych przez instytucje polskiego rynku finansowego (nagroda za najlepszy referat oraz nagroda za najlepszą pracę doktorską);

Zostałem wyróżniony ośmioma nagrodami Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w tym sześcioma nagrodami za osiągnięcia naukowe.

Nagrody ogólnopolskie

Rok przyznania Rodzaj nagrody

2016 Nagroda Główna w Konkursie na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu GPW w Warszawie SA w 2016 r.

Organizator: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

2015 I miejsce w konkursie na najlepszy referat naukowy nt. rynku kapitałowego przeprowadzonym w ramach Kongresu Rynku Kapitałowego 2015.

Organizator: KDPW SA oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Nagrody rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rok przyznania Rodzaj nagrody

2021 Zespołowa trzeciego stopnia za osiągnięcia naukowe w 2020 r.

2019 Indywidualna trzeciego stopnia za osiągnięcia organizacyjne w 2018 r.

2018 Indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe w 2017 r.

2018 Indywidualna trzeciego stopnia za osiągnięcia organizacyjne w 2017 r.

2017 Indywidualna trzeciego stopnia za osiągnięcia naukowe w 2016 r.

2016 Indywidualna trzeciego stopnia za osiągnięcia naukowe w 2015 r.

2016 Zespołowa drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe w 2015 r.

2012 Indywidualna trzeciego stopnia za osiągnięcia naukowe w 2012 r.

6. WYKAZ PUBLICZNYCH REALIZACJI DZIEŁ ARTYSTYCZNYCH Nie dotyczy

(12)

12

7. INFORMACJA O WYSTĄPIENIACH NA KRAJOWYCH LUB

MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH LUB

ARTYSTYCZNYCH, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PRZEDSTAWIONYCH WYKŁADÓW NA ZAPROSZENIE I WYKŁADÓW PLENARNYCH

Synteza

− Brałem udział łącznie w 66 konferencjach naukowych;

− Czynnie (z referatem, jako moderator lub jako uczestnik panelu) uczestniczyłem w 42 konferencjach, z czego w 38 po uzyskaniu stopnia doktora; 27 z tych konferencji miało charakter międzynarodowy a 15 – krajowy;

− Zaprezentowałem łącznie 38 referatów (w tym 4 we współautorstwie), 16 wystąpień wygłosiłem w języku angielskim;

− Pięciokrotnie miałem okazję pełnić rolę moderatora sesji.

Udział w konferencjach po uzyskaniu stopnia doktora

Konferencje 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Razem

Międzynarodowe 2 5 5 7 8 2 2 31

- w tym udział czynny 1 2 3 6 8 2 1 23

Krajowe 3 7 3 4 1 1 3 22

- w tym udział czynny 2 3 2 3 1 1 3 15

Razem 5 12 8 11 9 3 5 53

Udział w konferencjach przed uzyskaniem stopnia doktora

Rodzaj konferencji 2010 2011 2012 2013 2014 Razem

Międzynarodowe 1 2 1 1 - 5

- w tym udział czynny 1 2 1 - - 4

Krajowe 1 1 3 2 1 8

- w tym udział czynny - - - 0

Razem 2 3 4 3 1 13

7.1. Wykaz konferencji po uzyskaniu stopnia doktora Czynny udział w konferencjach naukowych

Lp. Tytuł, miejsce i termin konferencji Charakter uczestnictwa 1. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”

Rydzyna, 11-13.10.2021 r.

Organizator: Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Referat w sesji plenarnej: Czy decyzje o przejściu na emeryturę są racjonalne? – wpływ opcji domyślnych i efektu ramowania na planowany wiek emerytalny

(13)

13 2. Specjalna Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Myśl

ubezpieczeniowa w Polsce. Osiągnięcia i nowe wyzwania”

Kraków, 24.09.2021 r.

Organizator: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Referat: Wpływ otoczenia społecznego na podejmowanie decyzji o przejściu na emeryturę Moderacja sesji panelowej

3. Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia gospodarcze – aspekty teoretyczne i praktyczne”

Toruń, 8.06.2021 r.

Organizator: Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego oraz Katedra Zarządzania Finansami, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uczestnictwo w panelu

dyskusyjnym: Przyszłość rynku ubezpieczeń

4. VII Międzynarodowa Konferencja Gospodarka – Etyka – Środowisko „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Toruń, 19-21.04.2021 r.

Organizator: Katedra Zarządzania Finansami, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Referat: Dlaczego się nie udało?

– O przyczynach niskiej partycypacji w pracowniczych planach kapitałowych

(współautor: prof. D. Walczak)

5. International Scientific Conference “Challenges for the Financial Sector in the Fourth Industrial Revolution”

Cracow – Lviv – Kyiv, 11.12. 2020 r.

Organizatorzy: Department of Finance, Lviv Polytechnic National University; Department of Risk Management and Insurance, Krakow University of Economics;

Department of Banking and Insurance, the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Referat: Pension exclusion – the case of the supplementary part of the Polish old-age security system

Moderacja sesji panelowej

6. Konferencja Naukowa „Innowacyjne instrumenty finansowe w rozwoju mieszkalnictwa w Polsce”

Kraków, 19.11.2020 r.

Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Referat: „Mieszkanie Własnościowe 500+" -

Hierarchia wydatków i warunki mieszkaniowe potencjalnych beneficjentów

7. International Conference “Between Revolution 4.0 &

Society 5.0”

Tokyo – Kraków, 25.09.2020 r.

Organizatorzy: Toyo University; Cracow University of Economics

Referat: Socio-Economics consequences of the fourth industrial revolution - Models of public goods and services production and distribution 8. International Scientific Conference on Risk

Management in Financial Sector Lviv, 6-7.12.2019 r.

Organizatorzy: Lviv Polytechnic National University;

Cracow University of Economics; University of Lodz

Referat: Do We Make Rational Retirement Decisions? - Behavioural Approach in Pension Economy

9. International Relations 2019: Current Issues of World Economy and Politics

Smolenice, 28-29.11.2019 r.

Organizator: Faculty of International Relations, University of Economics in Bratislava

Referat: Effective Retirement Age Determinants - Behavioural Approach

(14)

14 10. International scientific and practical conference Best

Educational Practices: Ukraine, Europe, World Kiev, 16.11.2019 r.

Organizatorzy: Ministry of Education and Science of Ukraine; National Academy of Sciences of Ukraine

Referat: Students attitudes towards the pension system – findings from research

(prezentacja online, współautor:

prof. M. Płonka) 11. 29th EBES Conference

Lisbon, 10-12.10.2019 r.

Organizator: ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa

Referat: How Does the Population Ageing Affect the Realization of Public Tasks? – The Challenges of Local Government Units in the Era of the Silver Economy

(współautor: dr K. Maj- Waśniowska)

12. VI International Conference “Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and

Technological Challenges”

Poznań, 19-20.09.2019 r.

Organizatorzy: Faculty of Engineering Management, Poznan University of Technology; Polish Pension Group

Referat: The behavioural determinants of retirement age

13. International Scientific Conference “Challenges for insurance markets in Central and Eastern Europe”

Kraków, 5.07.2019 r.,

Organizatorzy: Department of Risk Management and Insurance, Cracow University of Economics;

Departement of Finance,“Lviv Politechnik” National University; Department of Economy and

Enterprenuership, Kyiv Institute of Business and Technology

Referat: Determinants of the effective retirement age in the era of the fourth industrial revolution

14. III Konferencja Naukowa „Współczesne problemy finansów i ubezpieczeń”

Kraków, 4.06.2019 r.

Organizatorzy: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Katedra Finansów Samorządowych, Koło Naukowe Ubezpieczeń "Risk Management”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Moderacja sesji

15. International Conference “Emerging Economics in Transition”

Kraków, 27-29.05.2019 r.

Organizator: Faculty of Finance and Law, Cracow University of Economics

Referat: Problems and challenges of local government units in the era of an ageing society

(sesja posterowa, współautor: K.

Maj-Waśniowska) 16. IISES 11th Economics & Finance Conference

Rome, 27-30.05.2019 r.

Organizator: Faculty of Economics, Sapienza University of Rome

Referat: Why People in Some Countries Work Longer? The International Analysis of Determinants of Effective Retirement Age

(15)

15 17. International Scientific Conference “Problems of

financial sector development in the region, in the area of credit and insurance market. Experiences of Poland, Ukraine and Belarus”

Lviv, 6.12.2018 r.

Organizatorzy: Dolishniy Institute of Regional Research of National Academy of Science of Ukraine; Institute of Continuing Education and Business in Kiev

Referat: Employee capital plans as a response for low retirement savings rate in Poland

18. Ogólnopolska Konferencja „Wykluczenie finansowe – współczesne uwarunkowania zjawiska”

Kraków, 27.11.2018 r.

Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Referat: Pracownicze plany kapitałowe – zastosowanie ekonomii behawioralnej w stymulacji dodatkowych oszczędności emerytalnych 19. 3rd International Scientific Conference “Old-age

Security - Zabezpieczenie Emerytalne”

Wrocław, 7-8.11.2018 r.

Organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

Referat: Czynniki wpływające na efektywny wiek emerytalny – ujęcie neoklasyczne i behawioralne

20. 23th EBES Conference Prague, 24-26.10.2018 r.

Organizator: University of Finance and Administration

Referat: Determinants of effective retirement age - the cross country analysis

21. VIII Konferencja Naukowa „Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej w kontekście starzenia demograficznego”

Olsztyn, 17-18.09.2018 r.

Organizatorzy: Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN w Warszawie

Referat: Jak efektywnie zachęcać do oszczędzania na emeryturę? – Implementacja dorobku ekonomii behawioralnej w budowie

systemu dodatkowego oszczędzania

22. II Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w dobie przemian”

Kraków, 5.06.2018 r.

Organizatorzy: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń UEK, Koło Naukowe Ubezpieczeń "Risk Management”

Moderacja sesji

23. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”

Rydzyna, 21-23.05.2018 r.

Organizator: Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Referat: Wpływ wprowadzenia pracowniczych planów

kapitałowych na adekwatność dochodową polskiego systemu emerytalnego

24. The 13th International Scientific and Practical Conference Integration of Ukraine into the European and World Financial Area

Lviv, 17-18.05.2018 r.

Organizator: SHEI Banking University; Lviv Educational and Research Institute

Referat: Maintaining The Sustainability of Contemporary Pension Schemes – Automatic Balance Mechanisms And Discretionary Policy

(16)

16 25. Pension Conference (PenCon2018)

Łódz, 19-20.04.2018 r.

Organizator: Department of Management, Lodz University of Technology

Referat: Automatic Balance Mechanism as the Instrument of Maintaining Pension Schemes' Financial Sustainability 26. IV Krakowska Międzynarodowa Konferencja

Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich.

Zagadnienia ekonomiczno-prawne”

Kraków, 22-23.11.2017 r.

Organizatorzy: Katedra Prawa Cywilnego i

Gospodarczego oraz Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Referat: Obowiązek alimentacyjny względem rodziców jako instrument zabezpieczenia osób starszych przed ryzykiem ubóstwa

27. Konferencja Naukowa „Długoterminowe Oszczędzanie i Inwestowanie”

Kraków, 11.10.2017 r.

Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

Nowoczesne Zarządzanie Bankiem; Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Referat: Luka emerytalna w Polsce - perspektywy i wyzwania

28. 23rd EBES Conference Madrid, 27-29.09.2017 r.

Organizator: Faculty of Economics and Business, Universidad Complutense de Madrid

Referat: Is it Still Possible to Have Adequate Retirement Income in the Era of Ageing Society? The Great Pension Gap Challenge in Europe

29. V International Conference “Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and

Technological Challenges”

Poznań, 23.09.2017 r.

Organizatorzy: Poznan University of Technology and European Network for Research on Supplementary Pension,

Referat: The Pension Gap and the Potential for Savings in Polish Households

30. Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w dobie przemian”

Kraków, 30.05.2017 r.

Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń UEK, Koło Naukowe Ubezpieczeń "Risk Management”

Moderacja sesji

31. 2nd International Scientific Conference “Old-age Security - Zabezpieczenie Emerytalne”

Wrocław, 3-4.11.2016 r.

Organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

Referat: Ile oszczędzać na adekwatną emeryturę? Luka emerytalna a dodatkowe oszczędności emerytalne

32. Konferencja Katedr Finansów „Granice finansów w XXI wieku”

Łódź, 21-23.09.2016 r.

Organizator: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Referat: O potrzebie rozwoju dodatkowego systemu emerytalnego

(17)

17 33. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynek

pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji”

Olsztyn, 6-7.09.2016 r.

Organizatorzy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska Akademia Nauk, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Referat: Jak wypłacać środki zgromadzone w dodatkowym systemie emerytalnym? – ubezpieczenia rentowe w zabezpieczaniu ryzyka starości

34. Konferencja Naukowa „Długoterminowe oszczędzanie”

Warszawa, 20-21.06.2016 r.

Organizator: Szkoła Główna Handlowa

Referat: Inwestowanie społecznie odpowiedzialne jako strategia alokacji długoterminowych oszczędności emerytalnych 35. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”

Rydzyna, 16-18.04.2016 r.

Organizator: Katedra Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Referat: Mechanizm

uporządkowanej likwidacji jako nowe narzędzie zarządzania ryzykiem upadłości zakładów ubezpieczeń

36. IV Kongres Rynku Kapitałowego Warszawa, 3.12.2015 r.

Organizatorzy: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Referat: Czy warto być

odpowiedzialnym społecznie? – analiza efektywności i ryzyka funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych

37. III Krakowska Międzynarodowa Konferencja

Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich.

Zagadnienia ekonomiczno-prawne”

Kraków, 26-27.11.2015 r.

Organizatorzy: Katedra Prawa Gospodarczego oraz Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Referat: Ryzyko starości a dodatkowy system emerytalny w Polsce

38. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Rynek Pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji Olsztyn, 8-9.09.2015 r.

Organizatorzy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Referat: Instrumenty

dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w ograniczaniu ryzyka niskich świadczeń emerytalnych rolników

Bierny udział w konferencjach naukowych Lp. Tytuł, miejsce i termin konferencji

1. The 92nd Meeting of EURO Working Group on Multicriteria Decision Aiding “Multi- Criteria Decision Analysis as a transdisciplinary science”

Kraków, 16-18.09.2021 r.

Organizatorzy: Department of Risk Management and Insurance, Cracow University of Economics

2. International Scientific Conference ”Financial Ombudsman - Polish experience from the Ukrainian perspective”

Kraków, 6.07.2018 r.

Organizatorzy: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Instytut Podyplomowej Edukacji i Biznesu w Kijowie

(18)

18 3. Konferencja „Perspektywy polskiego systemu emerytalnego: katastrofa lub reforma.

Ujęcie makroekonomiczne"

Kraków, 5.06.2018 r.

Organizator: Katedra Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Fisher Black Institute

4. Konferencja „Ewolucja Ubezpieczeń - Doświadczenia i wyzwania”

Warszawa, 15.12. 2017 r.

Organizator: Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych, Szkoła Główna Handlowa

5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kierunki Badań nad Współczesnymi Zjawiskami Finansowymi”

Arłamów, 18-20.10.2017 r.

Organizator: Wydział Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 6. ENRSP Seminar 2017 “Pensions, Justice and Culture”

Poznań, 22.09.2017 r.

Organizator: Poznan Faculty of Engineering Management, Poznan University of Technology;

European Network for Research on Supplementary Pension 7. V Kongres Rynku Kapitałowego

Warszawa, 30.11.2016 r.

Organizator: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

8. Open Eyes Economy Summit Kraków, 15-16.11.2016 r.

Organizator: Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

9. Finanse - Problemy – Decycje, FPD 2016 Jaworze, 17-19.10.2016

Organizatorzy: Katedra Finansów Publicznych oraz Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

10. Seminarium naukowe „Zarządzanie Ryzykiem Instytucji Finansowych”

Warszawa, 13.09.2016 r.

Organizator: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

11. ENRSP Conference 2016 “Security, Responsibility and Propery of Pensions”

Sopot, 8-9.09.2016 r.

Organizator: Uniwersytet Gdański

12. „Emerytury kapitałowe dla ludzi i gospodarki – od potencjału do benefitów”

Konferencja ekspertów i decydentów nt. II i III filara rynku kapitałowego Warszawa, 27.04.2016 r.

Organizator: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, CFA Society Poland

13. Third International Scientific Conference “Innovative Directions of Development of the Insurance Market of Ukraine”

Kyiv, 18-19.04.2016 r.

Organizator: Kiev National Economic University named after Vadym Hetman 14. IV Kongres Rynku Kapitałowego

Warszawa, 3.12.2015 r.

Organizator: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski; Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

(19)

19 15. WROFIN Wrocław Conference in Finance

Wrocław, 22-24.09.2015 r.

Organizator: Finance Management Institute, Wrocław University of Economics

7.2. Wykaz konferencji przed uzyskaniem stopnia doktora Czynny udział w konferencjach naukowych

Lp. Tytuł, miejsce i termin konferencji Charakter uczestnictwa 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.

„Bezpieczny system finansowy - wnioski z kryzysu”

Rytro, 26-28.09.2012 r.

Organizator: Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Referat: Efektywność strategii inwestycji społecznie

odpowiedzialnych na przykładzie Respect Index

2. I Międzynarodowa Krakowska Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach

europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”

Kraków, 24-25.11.2011 r.

Organizatorzy: Katedra Ubezpieczeń oraz Katedra Prawa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Referat: Ubezpieczenie ryzyka atomowego w świetle zmian w unormowaniach

odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową w Polsce (współautor: G. Strupczewski) 3. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych

przedsiębiorstw „Mikrofirma 2011”

Szczecin-Borhnolm, 9-12.05.2011 r.

Organizator: Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński

Referat: Ubezpieczenia utraty zysku jako metoda zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa

4. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa.

„Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”

Rydzyna, 17-19.05.2010 r.

Organizator: Katedra Ubezpieczeń UE w Poznaniu

Referat: Możliwości zastosowania ratingu jako uproszczonej metody oceny ryzyka przez zakłady ubezpieczeń

Bierny udział w konferencjach naukowych Lp. Tytuł, miejsce i termin konferencji

1. Konferencja Katedr Finansów 2014 „Nauka dla rozwoju gospodarczego i społecznego”

Krynica, 22-24.09. 2014 r.

Organizator: Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2. II Międzynarodowa Krakowska Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”

Kraków, 28-29.11.2013 r.

Organizatorzy: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń oraz Katedra Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

3. II Kongres Rynku Kapitałowego Warszawa, 18.11.2013 r.

Organizator: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

(20)

20 4. Konferencja Dialogu Społecznego „Emerytury w rok po expose – jak uczynić system

bardziej efektywnym”

Warszawa, 19.11.2013 r.

Organizator: Business Centre Club

5. Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w świetle sytuacji na globalnych rynkach finansowych Warszawa, 1.06.2012 r.

Organizator: Katedra Ubezpieczeń Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa 6. Odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu poddanego naprawie

Toruń, 23.04.2012 r.

Organizator: Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

7. I Kongres Rynku Kapitałowego Warszawa, 3.04.2012 r.

Organizatorzy: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski; Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

8. Nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów – lekcja z kryzysu Krynica, 19-21.10.2011 r.

Organizator: Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 9. Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

Warszawa, 9.12.2010 r.

Organizator: StatSoft Polska

8. INFORMACJA O UDZIALE W KOMITETACH ORGANIZACYJNYCH I NAUKOWYCH KONFERENCJI KRAJOWYCH LUB MIĘDZYNARODOWYCH, Z PODANIEM PEŁNIONEJ FUNKCJI

Synteza

− Byłem zaangażowany w prace komitetów organizacyjnych lub rad naukowych 13 konferencji oraz 5 seminariów naukowych, 12 z tych wydarzeń miało charakter międzynarodowy;

− Czterokrotnie jako przewodniczący komitetu organizacyjnego koordynowałem prace związane z przygotowaniem konferencji, trzy organizowane przeze mnie konferencji miały charakter międzynarodowy;

− Za szczególne osiągnięcia uważam współorganizowanie dwóch konferencji międzynarodowych, które odbyły się poza granicami Polski oraz jednego seminarium naukowego, które odbyło się w innej uczelni krajowej;

− Jako wyróżnienie poczytuję dwukrotne zaproszenie mnie do zasiadania w radach naukowych konferencji.

8.1. Wykaz konferencji naukowych organizowanych po uzyskaniu stopnia doktora

Lp. Tytuł, miejsce i termin konferencji Rola w komitecie organizacyjnym lub naukowym konferencji 1. Specjalna Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Myśl

ubezpieczeniowa w Polsce. Osiągnięcia i nowe wyzwania”

Kraków, 24.09.2021 r.

Organizator: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji

(21)

21 2. The 92nd Meeting of EURO Working Group on Multicriteria

Decision Aiding “Multi-Criteria Decision Analysis as a transdisciplinary science”

Cracow, 16-18.09.2021 r.

Organizator: Department of Risk Management and Insurance, Cracow University of Economics.

Członek komitetu organizacyjnego konferencji

3. International Scientific Conference Challenges for the Financial Sector in the Fourth Industrial Revolution Cracow – Lviv – Kyiv, 11.12. 2020 r.

Organizatorzy: Department of Finance, Lviv Polytechnic National University; Department of Risk Management and Insurance, Krakow University of Economics; Department of Banking and Insurance, the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Członek rady naukowej konferencji

4. Konferencja „Innowacyjne instrumenty finansowe w rozwoju mieszkalnictwa w Polsce”

Kraków, 19.11.2020 r.

Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Członek rady naukowej konferencji

5. International Scientific Conference on Risk Management in Financial Sector

Lviv, 6-7.12.2019 r.

Organizatorzy: Lviv Polytechnic National University; Cracow University of Economics; University of Lodz

Członek komitetu organizacyjnego konferencji

6. Seminarium naukowe Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, w ramach którego wykład pt. „Wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych – pierwsze doświadczenia" wygłosił Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego

Kraków, 21.11.2019 r.

Organizator: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń UEK

Organizator seminarium

7. Seminarium naukowe Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, w ramach którego wykład pt. „Financial Repression and Growth” wygłosił dr Marco Pani z Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Kraków, 20.11.2019 r.

Organizator: Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK

Organizator seminarium (wraz z dr K. Stabryłą- Chudzio)

8. International Scientific Conference “Challanges for insurance markets in Central and Eastern Europe”

Cracow 5.07.2019 r.,

Organizatorzy: Department of Risk Management and Insurance, Cracow University of Economics; Departement of Finance,“Lviv Politechnik” National University; Department of Economy and Enterprenuership, Kyiv Institute of Business and Technology

Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji

(22)

22 9. International Scientific Conference “Problems of financial

sector development in the region, in the area of credit and insurance market. Experiences of Poland, Ukraine and Belarus”

Lwów, 6.12.2018 r.

Organizatorzy: Dolishniy Institute of Regional Research of National Academy of Science of Ukraine; Institute of Continuing Education and Business in Kiev

Członek komitetu organizacyjnego konferencji

10. Seminarium naukowe Wydziału Finansów i Prawa, w ramach którego wykład pt. "Long-term Care: Insurance, Savings, or Both?" wygłosił Prof. Roland Eisen

Kraków, 6.11.2018 r.

Organizator: Wydział Finansów i Prawa UEK

Organizator seminarium

11. International Scientific Conference "Financial Ombudsman - Polish experience from the Ukrainian perspective"

Kraków, 6.07.2018 r.

Organizatorzy: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Instytut Podyplomowej Edukacji i Biznesu w Kijowie

Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji

12. Seminarium naukowe Wydziału Finansów i Prawa, w ramach którego wykład pt. „Wyzwania polskiego systemu

emerytalnego w 2018 r." wygłosili dr Antoni Kolek oraz dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego

Kraków, 18.01.2018 r.

Organizator: Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń UEK

Organizator seminarium naukowego

13. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki Badań nad Współczesnymi Zjawiskami Finansowymi"

Arłamów 18-20.10.2017 r.

Organizator: Wydział Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji

14. Seminarium Naukowe "Zarządzanie Ryzykiem Instytucji Finansowych"

Warszawa, 13.09.2016 r.

Organizator: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

Organizator seminarium (wraz z dr Patrycją Chodnicką-Jaworską)

15. III Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”

Kraków, 26-27.11.2015 r.

Organizatorzy: Katedra Prawa Gospodarczego oraz Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Członek komitetu organizacyjnego konferencji

(23)

23 8.2. Wykaz konferencji naukowych organizowanych przed uzyskaniem stopnia doktora

Lp. Tytuł, miejsce i termin konferencji Rola w komitecie organizacyjnym lub naukowym konferencji 1. Konferencja Katedr Finansów 2014 "Nauka dla rozwoju

gospodarczego i społecznego"

Krynica 22-24.09. 2014 r.

Organizator: Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Członek komitetu organizacyjnego konferencji

2. II Międzynarodowa Krakowska Konferencja Naukowa

"Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne"

Kraków 28-29.11.2013 r.

Członek komitetu organizacyjnego konferencji

3. I Międzynarodowa Krakowska Konferencja Naukowa

"Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne"

Kraków 24-25.11.2011 r.

Organizatorzy: Katedra Ubezpieczeń oraz Katedra Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Członek komitetu organizacyjnego konferencji

9. INFORMACJA O UCZESTNICTWIE W PRACACH ZESPOŁÓW BADAWCZYCH REALIZUJĄCYCH PROJEKTY FINANSOWANE W DRODZE KONKURSÓW KRAJOWYCH LUB ZAGRANICZNYCH

Synteza

− Uczestniczyłem w pracach czterech zespołów realizujących badania w drodze konkursów krajowych;

− Byłem członkiem czterech międzyuczelnianych zespołów składających wnioski konkursowe o sfinansowanie badań naukowych do Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; trzy z tych zespołów miały charakter międzynarodowy.

9.1. Projekty w trakcie realizacji oraz zrealizowane

Lp. Szczegóły projektu Okres

realizacji 1. Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej

Projekt realizowany w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nakłady: 11 897 131,40 zł

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Hausner (do 09.2020 r.), prof. UEK, dr hab. Stanisław Mazur (od 10.2020 r.)

Rola w projekcie: zastępca lidera problemu węzłowego, wykonawca projektu.

2019-2022

(24)

24 2. Zintegrowany Program Rozwoju UEK

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Nakłady: 19 739 057,74 zł

Kierownik projektu: dr hab. Jarosław Plichta, prof. UEK

Rola w projekcie: wykonawca (przygotowanie materiałów dla specjalności

„Doradztwo biznesowe”).

2020-2023

3. Model innowacyjnego instrumentu finansowego wspierającego rozwój mieszkalnictwa - od koncepcji do wdrożenia

Projekt realizowany w ramach programu DIALOG przy wsparciu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2019-2020.

Nakłady: 226 550 zł

Kierownik projektu: Prof. UEK, dr hab. Mariusz Andrzejewski Rola w projekcie: wykonawca.

01.2019–

12.2020

4. Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości

Projekt realizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy współpracy z Harvard Business School, SRI International i Massachusetts Institute of Technology, finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości

Kierownik projektu: Prof. UEK, dr hab. Maria Płonka Rola w projekcie: wykonawca.

07.2019–

09.2019

9.2. Złożone wnioski

Lp. Szczegóły projektu Rok

złożenia 1. Uwarunkowania rozwoju inwestycji społecznie odpowiedzialnych

wspierających realizację celów polityki społecznej i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia międzynarodowe i implikacje dla Polski

Konkurs Narodowego Centrum Nauki – program OPUS Projektowany budżet: 325 740 zł.

Projekt złożony w zespole naukowców reprezentujących Politechnikę Poznańską (kierownik projektu), Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Planowana rola w projekcie: wykonawca.

2021

2. Decyzje finansowe osób uprzywilejowanych emerytalnie Konkurs Narodowego Centrum Nauki – program OPUS Projektowany budżet: 289 384 zł.

Projekt złożony w zespole naukowców reprezentujących Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierownik projektu), Akademię Sztuki Wojennej, Vytautas Magnus University Agriculture Academy (Litwa) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Planowana rola w projekcie: wykonawca.

2021

(25)

25 3. Oszustwa finansowa i cyberataki – obszary interwencji w dobie post-Covid

Konkurs Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – program Granty interwencyjne

Projektowany budżet: 291 400 zł.

Międzynarodowy projekt złożony w zespole naukowców reprezentujących uczelnie ukraińskie (Lviv Polytechnic National University; Ivan Franco National University of Lviv; Luhansk Taras Shevchenko National University), litewskie (Vilnius University), gruzińskie (Batumi Shota Rustaveli State University) oraz polskie (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – uczelnia wiodąca)

Planowana rola w projekcie: wykonawca.

2021

4. Determinanty zaufania do sektora finansowego w erze cyfrowej – doświadczenia Polski i Ukrainy

Konkurs Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą

Projektowany budżet: 24 950 zł.

Międzynarodowy projekt złożony w zespole naukowców reprezentujących Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Narodowy

„Politechnika Lwowska”

Planowana rola w projekcie: wykonawca.

2021

10. CZŁONKOSTWO W MIĘDZYNARODOWYCH LUB KRAJOWYCH ORGANIZACJACH I TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O PEŁNIONYCH FUNKCJACH

Lp. Nazwa organizacji lub towarzystwa naukowego Okres uczestnictwa 1. International Institute of Social and Economic Sciences (IISES)– członek od 05.2019 2. Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego (PSUS) – członek od 01.2019 3. Eurasian Business and Economy Society (EBES) – członek od 09.2017 4. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, o. Kraków (PTE) – członek od 12.2015

(26)

26 11. INFORMACJA O ODBYTYCH STAŻACH W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH LUB ARTYSTYCZNYCH, W TYM ZAGRANICZNYCH, Z PODANIEM MIEJSCA, TERMINU, CZASU TRWANIA STAŻU I JEGO CHARAKTERU

Synteza

− Za największe osiągnięcia poczytuję uczestnictwo w dwóch, semestralnych stażach naukowo- badawczych, które odbywałem we wiodących polskich ośrodkach naukowych (Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);

− Odbyłem również trzy krótkoterminowe staże naukowe i dydaktyczne w zagranicznych ośrodkach naukowych.

11.1. Po uzyskaniu stopnia doktora

Lp. Charakter oraz miejsce odbywania stażu Okres realizacji 1. Semestralny staż naukowy na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opiekun stażu: prof. UMK, dr hab. Damian Walczak

10.2020- 02.2021

2. Tygodniowy staż naukowo-dydaktyczny w ramach programu CEEPUS -

University of Economics Prague, Praga 05.2019

3. Tygodniowy staż naukowo-dydaktyczny w ramach programu ERASMUS -

SHEI Banking University - Lviv Institute, Lwów 05.2018 4. Wykłady gościnne w Lviv Polytechnic National University, Educational and

Scientific Institute of Economics and Management, Lwów 05.2018 5. Staż naukowy w Institute of Continuing Education and Business w Kijowie,

Kijów, maj 2018. 05.2018

6. Semestralny staż naukowo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekun stażu: prof. UW, dr hab. Teresa Czerwińska

02.2016 – 09.2016

11.2. Przed uzyskaniem stopnia doktora

Lp. Charakter oraz miejsce odbywania stażu Okres realizacji 1. Dwutygodniowy pobyt badawczy w Narodowym Uniwersytecie w

Singapurze w ramach NUS-Santander Doctorate Workshop on Advanced Financial Risk Management, Singapur.

07.2012

12. CZŁONKOSTWO W KOMITETACH REDAKCYJNYCH I RADACH NAUKOWYCH CZASOPISM WRAZ Z INFORMACJĄ O PEŁNIONYCH FUNKCJACH

− Członek zespołu recenzentów czasopisma Oeconomia Copernicana; ISSN 2083-1277, IF 4,274 (od 2022 r.),

− Członek zespołu recenzentów czasopisma Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie; ISSN 1506-2635, 20 pkt MNiE (od 2019 r.),

− Członek zespołu recenzentów czasopisma Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka; ISSN 1731-0725, 40 pkt MNiE (od 2018 r.).

Figure

Updating...

References

Related subjects :