Możliwości ustawowe wspierania osób bezrobotnych w rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

11  Download (0)

Full text

(1)

Urząd Pracy m.st. Warszawy

Możliwości ustawowe

wspierania osób bezrobotnych

w rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

(2)

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

(Dz. U. Nr 30, poz. 155).

(3)

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – WYSOKOŚĆ POMOCY

Osoba bezrobotna ma możliwość ubiegania się o jednorazowo przyznawane środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do kwoty 6 – krotności przeciętnego wynagrodzenia tj. do 19.898,28 zł*.

W przypadku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych

bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4 -krotnego przeciętnego wynagrodzenia tj. kwoty 13.265,52 zł* na jednego członka założyciela spółdzielni

oraz 3-krotnego 9.949,14 zł* przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

* 3.316,38 zł - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 2010r.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej są przyznawane

jednorazowo w ramach pomocy „de minimis”.

(4)

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WNIOSEK

Bezrobotny może złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie:

 kosztów pomocy prawnej,

 konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

Bezrobotny powinien dołączyć do wniosku informację

o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis.

(5)

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WNIOSEK

Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy zawiera:

 kwotę wnioskowanych środków,

 rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny,

 symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

 kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania,

 specyfikację i harmonogram wydatków w ramach

wnioskowanych środków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych oraz na pozyskanie lokalu,

 proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

(6)

DODATKOWE DOKUMNETY DO WNIOSKU

Do wniosku o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny dołącza

oświadczenia o:

1) korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

2) nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

3) wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem;

4) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

5) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

6) rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy, po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

7) niezłożeniu wniosku do innego urzędu pracy o przyznanie

środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

(7)

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WNIOSEK

Wniosek może być uwzględniony przez powiatowy urząd pracy w przypadku, gdy bezrobotny:

 w okresie 12 miesięcy poprzedzający złożenie wniosku:

- nie odmówił przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu,

wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy określonej w ustawie,

- po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie,

 dołączył oświadczenia o niekaralności w okresie 2 lata przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

 dołączył oświadczenie o rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej,

złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

(8)

UMOWA – ZOBOWIĄZANIA BEZROBOTONEGO

Umowa zobowiązuje bezrobotnego do:

1) wydatkowania w terminie określonym w umowie w okresie od dnia zawarcia umowy do 30. dnia od dnia podjęcia działalności

gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem, środków otrzymanych przez bezrobotnego;

2) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie, nieprzekraczającym dwóch

miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;

3) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania,

przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli:

a) otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, b) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy,

c) podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia

(9)

FORMY ZABEZPIECZENIA ZWROTU

Jednym z kluczowych elementów w procedurze ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej jest ustanowienie zabezpieczenia zwrotu środków, które odbywa się po podpisaniu umowy. Bez tego elementu nie może być przekazania środków.

Formami zabezpieczenia zwrotu – otrzymanych przez bezrobotnego środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

mogą być :

 poręczenie (oświadczenie poręczyciela o dochodach

i zobowiązaniach finansowych, dane personalne, PESEL, dokument poświadczający tożsamość, podpis poręczyciela),

 weksel z poręczeniem wekslowym (aval),

 gwarancja bankowa,

 zastaw na prawach lub rzeczach,

 blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

(10)

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – SCHEMAT

1. Bezrobotny

składa wniosek 2. Urząd Pracy (UP) rozpatruje wniosek

5. Przekazanie środków przez UP

6. Bezrobotny

podejmuje działalność gospodarczą

3. Pozytywne rozpatrzenie

4. Umowa między bezrobotnym a UP

7. Bezrobotny wydatkuje środki w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak najpóźniej niż do 30. dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

(11)

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Figure

Updating...

References

Related subjects :