Polska-Poznań: Środki przeciwnowotworowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Pełen tekst

(1)

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307857-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Środki przeciwnowotworowe 2016/S 171-307857

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska, Maria Wielgus, Poznań 61-866, Polska. Tel.: +48 618850643. Faks: +48 618850698. E-mail: zaopatrzenie@wco.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.7.2016, 2016/S 138-250371)

Przedmiot zamówienia:

CPV:33652100, 33661200, 33651200, 33651100, 33680000, 33141540, 33692210, 33652000, 33690000, 33610000 Środki przeciwnowotworowe

Środki przeciwbólowe

Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego Wyroby farmaceutyczne

Albumina

Preparaty odżywiania pozajelitowego

Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne Różne produkty lecznicze

Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu Zamiast:

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie podzielono na 71 części.

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 64 Nazwa: Multi adapter luer lock 1)Krótki opis

Multi adapter luer lock

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652100, 33661200, 33651200, 33651100, 33680000, 33141540, 33692210, 33652000, 33690000, 33610000;

33190000-8

3) Wielkość lub zakres 1 pozycja.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia- 24 miesiące 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Informacje o częściach zamówienia:

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

(2)

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Nr pakietu Wartość PLN Nr pakietu Wartość PLN 1. 506

2. 1 040 3. 393 4. 51 5. 83 6. 3 7. 94 8. 350 9. 2 940 10. 1 11. 670 12. 1 320

(3)

13. 1 660 14. 280 15. 5 16. 400 17. 130 18. 300 19. 890 20. 600 21. 356 22. 9 23. 430 24. 5 010 25. 620 26. 1 580 27. 130 28. 6 750 29. 16 30 26 31 27 32 4 33 140 34 4 35 51 36 111 37 1 110 38 69 39 1 380 40 180 41 20 42 25 43 325 44 2 300 45 83 46 195 47 440 48 37 49 46 50 270 51 4 000 52 7,50 53 45 54 97 55 39 56 24 57 62

(4)

58 70 59 82 60 290 61 3 400 62 260 63 55 64 520 65 680 66 330 67 1 480 68 1 660 69 980 70 27 71 70.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć:

Koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie farmaceutyku będącego przedmiotem zamówienia.

Oświadczenie o spełnieniu warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2 Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące wiedzy i doświadczenia.

W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej 1 zamówienie odpowiadającego swoim rodzajem zaoferowanemu przedmiotowi zamówienia oraz wartością złożonej oferty w danym pakiecie na kwotę wskazaną

pkt. rozdz.VI.1.2

Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Oświadczenie o spełnieniu warunku

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie

(5)

spełnia/ nie spełnia.

3 Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć:

Oświadczenie o spełnieniu warunków.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć:

Oświadczenie o spełnieniu warunków.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia 5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć:

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż podana w pkt. VI. 1. 3.

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca może złożyć jedną polisę na wartość stanowiącą sumę wartości wymaganą we wszystkich złożonych pakietach.

Oświadczenie o spełnieniu warunku

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1. Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

3. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami, których będzie dysponował Wykonawca:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

(6)

7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

10. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się.

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm..).

14. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp. Wymagany dokument

1 Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków

2 Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swym rodzajem przedmiotowemu zamówieniu na kwotę minimum:

Nr pakietu Wartość PLN Nr pakietu Wartość PLN 1. 30 384

2. 62 500 3. 23 610 4. 3 110 5. 5 000 6. 180 7. 5 660 8. 21 230 9. 176 440 10. 50 11. 40 270 12. 79 330 13. 100 000

(7)

14. 17 220 15. 330 16. 24 440 17. 8 300 18. 18 330 19. 53 500 20. 36 110 21. 21 360 22. 550 23. 25 760 24. 301 130 25. 37 390 26. 94 900 27. 8 330 28. 405 000 29. 1 000 30. 1 500 31 1 650 32 240 33 8 500 34 250 35 3 100 36 6 600 37 66 600 38 4 100 39 83 000 40 11 000 41 1 200 42 1 500 43 19 500 44 141 600 45 5 000 46 11 700 47 26 600 48 2 200 49 2 800 50 16 300 51 245 000 52 450 53 2 700 54 5 800 55 2 300 56 1 400 57 3 700 58 4 200

(8)

59 4 900 60 17 700 61 209 000 62 15 800 63 3 300 64 31 000 65 41 200 66 19 900 67 89 300 68 99 600 69 58 700 70 1 620 71 4 200

W przypadku składania ofert na więcej niż 1 pakiet Wykonawca na potwierdzenie warunku spełniania wiedzy i

doświadczenia może złożyć 1 dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na sumę wszystkich zaoferowanych pakietów łącznie lub wskazać, jeśli dokumentów potwierdzających jest więcej którego pakietu dotyczą.

3 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż:

Nr pakietu Wartość PLN Nr pakietu Wartość PLN 1. 50 640

2. 104 166 3. 39 350 4. 5 180 5. 8 330 6. 300 7. 9 440 8. 35 380 9. 294 070 10. 80 11. 67 120 12. 132 220 13. 166 660 14. 28 700 15. 550 16. 40 740 17. 13 800 18. 30 550 19. 89 160 20. 60 180 21. 35 600 22. 910 23. 42 900

(9)

24. 501 890 25. 62 320 26. 158 100 27. 13 880 28. 675 000 29. 1 660 30 2 600 31 2 700 32 410 33 14 100 34 400 35 5 100 36 11 100 37 111 100 38 6 900 39 138 000 40 18 400 41 2 000 42 2 500 43 32 500 44 230 000 45 8 300 46 19 500 47 44 000 48 158 000 49 4 600 50 27 700 51 400 000 52 750 53 4 500 54 9 700 55 3 900 56 2 400 57 6 200 58 7 000 59 8 250 60 29 600 61 340 000 62 26 400 63 5 500 64 52 200 65 68 700 66 33 200 67 148 000 68 166 000

(10)

69 97 600 70 2 700 71 7 000

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet [dotyczy – w przypadku pakietów] Wykonawca może złożyć jedną polisę na wartość stanowiącą sumę wartości wymaganej we wszystkich złożonych pakietach.

4 Koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie farmaceutyku będącego przedmiotem zamówienia- pakiety nr 1-51.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.

z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp. Wymagany dokument

1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2 Aktualny odpis lub oświadczenie

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestr lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 5 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

6 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

7 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

8 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

(11)

Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skąpania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

A. Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 1-4 i 6 Lp. Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 1-4 i 6 1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2 Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3 Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4 Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

B. Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 5, 7, 8 Lp. Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 5, 7, 8 5 Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

6 Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

(12)

7 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych w części A i B, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

b) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

VII. Potwierdzenie pozostałych wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:

Lp. Wymagany dokument

1. Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), – będącą sumą wartości, tak brutto jak i netto – podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo.

2. Formularz cenowy – wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji

3. Oświadczenie o przekazaniu części zamówienia podwykonawcom wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. Stosownie do dyspozycji ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

4 Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty.

W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.

5 Kopię dowodu wniesienia wadium.

6 Oświadczenie o lekach stanowiące załącznik do SIWZ- dotyczy pakietów 1-51

7 Oświadczenie, iż zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane prawem atesty i certyfikaty, oraz że zostaną dostarczone na każde żądanie Zamawiającego wg załącznika- dotyczy pakietów 52-71

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

(13)

VIII. Akceptowane przez Zamawiającego zasady postępowania, wynikające z obowiązującej od dnia 18 kwietnia 2016 r.

Dyrektywy 2014/25/UE oraz Dyrektywy2014/24 /UE z 26 lutego 2014 r."

1. W niniejszym postępowaniu obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 ( Dz.U. 2015 poz.

2164) z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności ww. dyrektyw w zakresie:

1.1.) akceptowania przez Zamawiającego oświadczenia własnego wykonawców składanego w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16);

w przypadku nie dołączenia do oferty lub do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp;

Dokument "JEDZ" składany jest wraz z ofertą.

a) Informacje zawarte w oświadczeniu składanym w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: "JEDZ") stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu;

b) W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet zamówienia należy wypełnić "JEDZ" dla każdego pakietu;

c) Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, w których potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów;

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ("konsorcjum"), JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia z postępowania;

e) JEDZ powinien być podpisany przez osobę (y) upoważnione do składania oświadczeń w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

f) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

g) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia publicznego wezwie wykonawcę, którego oferta została uznana jako najkorzystniejszą, do złożenia w terminie 5 dni roboczych od daty wezwania, aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1. tj. dokumentów potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteria selekcji,

2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 3) brak podstaw do wykluczenia.

h) Zamawiający akceptuje powołania się w JEDZ na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, wskazując te bazy danych, aby zamawiający samodzielnie mógł pobrać te dokumenty;

i) Zamawiający akceptuje powoływania się przez wykonawców na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu zamawiającego;

j) Zamawiający dopuszcza – w sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania – możliwości przedstawienia przez tego wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności (w tym że: (1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, (2) podjął współpracę z organami ścigania; (3 podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu); zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 4-11 oraz w ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Pzp;

k) W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu;

(14)

Uwaga: złożenie JEDZ jest dobrowolne i będzie honorowane na równych zasadach jak złożenie dokumentów i oświadczeń wg zasad wskazanych w niniejszej siwz.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

23.9.2016 (9:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

23.9.2016 (9:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

23.9.2016 (10:00) Powinno być:

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie podzielono na 75 części.

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 64 Nazwa: Multi adapter luer lock 1)Krótki opis

Multi adapter luer lock

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652100, 33661200, 33651200, 33651100, 33680000, 33141540, 33692210, 33652000, 33690000, 33610000;

33190000

3) Wielkość lub zakres 1 pozycja.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia- 48 miesiące 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 72 Nazwa: Votrient 1)Krótki opis

Votrient.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652100, 33661200, 33651200, 33651100, 33680000, 33141540, 33692210, 33652000, 33690000, 33610000 3)Wielkość lub zakres

2 pozycje.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 73 Nazwa: Wazelina kosmetyczna 1)Krótki opis

Wazelina kosmetyczna

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652100, 33661200, 33651200, 33651100, 33680000, 33141540, 33692210, 33652000, 33690000, 33610000 3)Wielkość lub zakres

1 pozycja.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 74 Nazwa: leki 1)Krótki opis

leki

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

(15)

33652100, 33661200, 33651200, 33651100, 33680000, 33141540, 33692210, 33652000, 33690000, 33610000 3)Wielkość lub zakres

15 pozycji.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 75 Nazwa:Nutriflex 1)Krótki opis

Nutriflex.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33652100, 33661200, 33651200, 33651100, 33680000, 33141540, 33692210, 33652000, 33690000, 33610000 3)Wielkość lub zakres

2 pozycje.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Nr pakietu Wartość PLN 1. 506,00

2. 1 040,00 3. 393,00 4. 51,00 5. 83,00 6. 3,00 7. 94,00 8. 350,00 9. 2 940,00 10. 1,00 11. 670,00 12. 1 320,00 13. 1 660,00 14. 280,00 15. 5,00 16. 400,00 17. 130,00 18. 300,00 19. 890,00 20. 600,00 21. 356,00 22. 9,00 23. 430,00 24. 5 010,00 25. 620,00 26. 1 580,00 27. 130,00 28. 6 750,00

(16)

29. 16,00 30 26,00 31 27,00 32 4,00 33 140,00 34 4,00 35 51,00 36 111,00 37 1 110,00 38 69,00 39 1 380,00 40 180,00 41 20,00 42 25,00 43 325,00 44 2 300,00 45 83,00 46 195,00 47 440,00 48 37,00 49 46,00 50 270,00 51 4 000,00 52 7,50 53 45,00 54 97,00 55 39,00 56 24,00 57 62,00 58 70,00 59 82,00 60 290,00 61 3 400,00 62 260,00 63 55,00 64 520,00 65 680,00 66 330,00 67 1 480,00 68 1 660,00 69 980,00 70 27,00 71 70,00 72 3 400,00 73 13,00

(17)

74 790,00 75 840,00.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć:

Koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie farmaceutyku będącego przedmiotem zamówienia.

Oświadczenie o spełnieniu warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2 Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące wiedzy i doświadczenia.

W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej 1 zamówienie odpowiadającego swoim rodzajem zaoferowanemu przedmiotowi zamówienia oraz wartością złożonej oferty w danym pakiecie na kwotę wskazaną pkt. rozdz.VI.1.2

Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Oświadczenie o spełnieniu warunku

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

3 Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć:

Oświadczenie o spełnieniu warunków.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć:

Oświadczenie o spełnieniu warunków.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia 5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

(18)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć:

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż podana w pkt. VI. 1. 3.

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca może złożyć jedną polisę na wartość stanowiącą sumę wartości wymaganą we wszystkich złożonych pakietach.

Oświadczenie o spełnieniu warunku

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1. Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

3. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami, których będzie dysponował Wykonawca:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

10. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się.

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

(19)

13. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm..).

14. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp. Wymagany dokument

1 Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków

2 Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swym rodzajem przedmiotowemu zamówieniu na kwotę minimum:

Nr pakietu Wartość PLN 1. 30 384,00

2. 62 500,00 3. 23 610,00 4. 3 110,00 5. 5 000,00 6. 180,00 7. 5 660,00 8. 21 230,00 9. 176 440,00 10. 50,00 11. 40 270,00 12. 79 330,00 13. 100 000,00 14. 17 220,00 15. 330,00 16. 24 440,00 17. 8 300,00 18. 18 330,00 19. 53 500,00 20. 36 110,00 21. 21 360,00 22. 550,00 23. 25 760,00 24. 301 130,00 25. 37 390,00 26. 94 900,00 27. 8 330,00 28. 405 000,00 29. 1 000,00

(20)

30. 1 500,00 31 1 650,00 32 240,00 33 8 500,00 34 250,00 35 3 100,00 36 6 600,00 37 66 600,00 38 4 100,00 39 83 000,00 40 11 000,00 41 1 200,00 42 1 500,00 43 19 500,00 44 141 600,00 45 5 000,00 46 11 700,00 47 26 600,00 48 2 200,00 49 2 800,00 50 16 300,00 51 245 000,00 52 450,00 53 2 700,00 54 5 800,00 55 2 300,00 56 1 400,00 57 3 700,00 58 4 200,00 59 4 900,00 60 17 700,00 61 209 000,00 62 15 800,00 63 3 300,00 64 31 000,00 65 41 200,00 66 19 900,00 67 89 300,00 68 99 600,00 69 58 700,00 70 1 620,00 71 4 200,00 72 208 000,00 73 830,00 74 47 700,00

(21)

75 46 600,00

W przypadku składania ofert na więcej niż 1 pakiet Wykonawca na potwierdzenie warunku spełniania wiedzy i

doświadczenia może złożyć 1 dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na sumę wszystkich zaoferowanych pakietów łącznie lub wskazać, jeśli dokumentów potwierdzających jest więcej którego pakietu dotyczą.

3 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż:

Nr pakietu Wartość PLN 1. 50 640,00

2. 104 166,00 3. 39 350,00 4. 5 180,00 5. 8 330,00 6. 300,00 7. 9 440,00 8. 35 380,00 9. 294 070,00 10. 80,00 11. 67 120,00 12. 132 220,00 13. 166 660,00 14. 28 700,00 15. 550,00 16. 40 740,00 17. 13 800,00 18. 30 550,00 19. 89 160,00 20. 60 180,00 21. 35 600,00 22. 910,00 23. 42 900,00 24. 501 890,00 25. 62 320,00 26. 158 100,00 27. 13 880,00 28. 675 000,00 29. 1 660,00 30 2 600,00 31 2 700,00 32 410,00 33 14 100,00 34 400,00 35 5 100,00 36 11 100,00

(22)

37 111 100,00 38 6 900,00 39 138 000,00 40 18 400,00 41 2 000,00 42 2 500,00 43 32 500,00 44 230 000,00 45 8 300,00 46 19 500,00 47 44 000,00 48 158 000,00 49 4 600,00 50 27 700,00 51 400 000,00 52 750,00 53 4 500,00 54 9 700,00 55 3 900,00 56 2 400,00 57 6 200,00 58 7 000,00 59 8 250,00 60 29 600,00 61 340 000,00 62 26 400,00 63 5 500,00 64 52 200,00 65 68 700,00 66 33 200,00 67 148 000,00 68 166 000,00 69 97 600,00 70 2 700,00 71 7 000,00 72 347 000,00 73 1 380,00 74 79 600,00 75 77 700,00

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet [dotyczy – w przypadku pakietów] Wykonawca może złożyć jedną polisę na wartość stanowiącą sumę wartości wymaganej we wszystkich złożonych pakietach.

4 Koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie farmaceutyku będącego przedmiotem zamówienia.

(23)

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.

2013 poz. 907 z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp. Wymagany dokument

1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2 Aktualny odpis lub oświadczenie

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestr lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 5 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

6 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

7 Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

8 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skąpania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym

(24)

oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

A. Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 1-4 i 6 Lp. Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 1-4 i 6 1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2 Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3 Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4 Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

B. Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 5, 7, 8 Lp. Wymagany dokument odpowiadający pkt. części VI pkt. 3 ppkt. 5, 7, 8 5 Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

6 Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

7 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych w części A i B, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym,

(25)

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

b)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

VII. Potwierdzenie pozostałych wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:

Lp. Wymagany dokument

1. Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), – będącą sumą wartości, tak brutto jak i netto – podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo.

2. Formularz cenowy – wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji

3. Oświadczenie o przekazaniu części zamówienia podwykonawcom wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. Stosownie do dyspozycji ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

4 Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty.

W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.

5 Kopię dowodu wniesienia wadium.

6 Oświadczenie o lekach stanowiące załącznik do SIWZ.

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VIII. Akceptowane przez Zamawiającego zasady postępowania, wynikające z obowiązującej od dnia 18.4.2016 Dyrektywy 2014/25/UE oraz Dyrektywy2014/24 /UE z 26.2.2014.

1. W niniejszym postępowaniu obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz.U. 2015 poz.

2164) z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności ww. dyrektyw w zakresie:

1.1.) akceptowania przez Zamawiającego oświadczenia własnego wykonawców składanego w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U.U.E. L 3/16);

w przypadku nie dołączenia do oferty lub do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentów

(26)

podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp;

Dokument "JEDZ" składany jest wraz z ofertą.

a) Informacje zawarte w oświadczeniu składanym w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: "JEDZ") stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu;

b) W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet zamówienia należy wypełnić "JEDZ" dla każdego pakietu;

c) Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, w których potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów;

d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ("konsorcjum"), JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia z postępowania;

e) JEDZ powinien być podpisany przez osobę (y) upoważnione do składania oświadczeń w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

f) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

g) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia publicznego wezwie wykonawcę, którego oferta została uznana jako najkorzystniejszą, do złożenia w terminie 5 dni roboczych od daty wezwania, aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1. tj. dokumentów potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteria selekcji,

2) przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 3) brak podstaw do wykluczenia.

h) Zamawiający akceptuje powołania się w JEDZ na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, wskazując te bazy danych, aby zamawiający samodzielnie mógł pobrać te dokumenty;

i) Zamawiający akceptuje powoływania się przez wykonawców na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu zamawiającego;

j) Zamawiający dopuszcza – w sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania – możliwości przedstawienia przez tego wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności (w tym że: (1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, (2) podjął współpracę z organami ścigania; (3 podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu); zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 4-11 oraz w ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Pzp;

k) W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu;

UWAGA: Złożenie JEDZ jest dobrowolne i będzie honorowane na równych zasadach jak złożenie dokumentów i oświadczeń wg zasad wskazanych w niniejszej SIWZ.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

26.9.2016 (9:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

26.9.2016 (9:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

26.9.2016 (10:00)

(27)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :