Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Pełen tekst

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.klinika-zabrze.med.pl

Zabrze: Dostawa punktu monitorującego umożliwiającego obserwację wszystkich chorych z centralą monitorującą na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. o sygn. DZP/01PN/2016

Numer ogłoszenia: 1309 - 2016; data zamieszczenia: 08.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. , ul. M. C.

Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 3732308, 3732346, faks 032 3732308, 3732346.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika-zabrze.med.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa punktu monitorującego umożliwiającego obserwację wszystkich chorych z centralą monitorującą na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. o sygn. DZP/01PN/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Dostawa punktu monitorującego umożliwiającego obserwację wszystkich chorych z centralą monitorującą na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. o sygn. DZP/01PN/2016 Punkt monitorujący składający się z: - monitor kompaktowy

wyposażony w system montażu na ścianę - 8 sztuk - centrala monitorująca - 1 sztuka W sytuacji, kiedy zdaniem Wykonawcy stawka podatku od towarów i usług VAT będzie odrębnie ustalona dla dostawy oferowanego produktu oraz jego montażu/instalacji, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca jednoznacznie wskazał w Formularzu cenowym odrębną cenę dla dostawy sprzętu medycznego oraz montażu jak również wskazał

(2)

odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług VAT osobno dla dostawy oraz montażu/instalacji oferowanego sprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zawierający dane techniczne sprzętu - załącznik nr 6 do SIWZ - Parametry techniczne oraz załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy. Warunki przedmiotowe wymagane od

Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że: 1) zaoferują produkt (sprzęt) zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679), posiadający oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności, 2) zaoferują produkt (sprzęt) zgodny z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w załączniku 6 do SIWZ tj. Parametry techniczne 3) zaoferują produkt (sprzęt) kompletny, fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 4) zaoferują minimalny okres gwarancji 18 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu. Okres gwarancji będzie poddawany kryterium oceny zgodnie z zapisami cz. XXII do SIWZ 5) zapewnią transport produktu (sprzętu) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 6) zapewnią montaż produktu (sprzętu) w godzinach popołudniowych (pomiędzy 14:00-17:00) po uprzednim ustaleniu dnia montażu/instalacji i zgłoszenia osób dokonujących montażu/instalacji. 7) zaoferują termin płatności 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, 8) podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 9) przeszkolą personel Szpitala w zakresie obsługi oferowanego produktu (sprzętu) w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty montażu sprzętu potwierdzonego protokołem odbioru, 10) złożą wraz z dostawą produktu (sprzętu) Instrukcję obsługi w języku polskim, 11) przystąpią do naprawy produktu (sprzętu) w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub pocztą elektroniczną zgłoszenia awarii 12) w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy Sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego 13) zobowiązują się w trakcie obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego do świadczenia usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego obejmującego m.in.: dojazd pracownika serwisu, usługę, wymianę części wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego produktu (sprzętu) na rzecz Zamawiającego 14) zagwarantują dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty dostawy 15) zagwarantują serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres minimum 10 lat 16) przedłożą wraz z umową listę autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.19.51.00-4, 33.12.32.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

(3)

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie

oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt 2 SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W zakresie spełnienia warunku wskazanego w części XII.1.b posiadania wiedzy i doświadczenia, ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należy wykazać, co najmniej 2 dostawy wraz

montażem/instalacją odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. sprzętu medycznego wraz z

montażem/instalacją w budynkach, w których wykonywana jest działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) o sumarycznej wartości brutto nie mniejszej niż: 225 000,00 zł wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ, o którym mowa w cz. XIII pkt 1 ppkt 5 SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

(4)

zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt 2 SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie

oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt 2 SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. W zakresie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie

oświadczenia, o którym mowa w części XIII pkt. 1 ppkt 2 SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji

(5)

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

6) Dokumenty potwierdzające posiadanie przez sprzęt świadectw dopuszczających do stosowania na rynku medycznym obowiązującym w Polsce jak i w Unii Europejskiej tj. Deklaracja zgodności, CE - potwierdzające zaoferowanie produktu spełniającego wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679 ze zm.) 7) Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679 ze zm.), dla sprzętu posiadającego oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności 8) Karta katalogowa lub/i instrukcja obsługi lub/i ulotka lub/i fotografie zawierająca informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne) Zamawiający wymaga oznaczenia z ww. dokumentach, którego z punków w tabeli (załącznik nr 6 do SIWZ - parametry techniczne) dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie. W przypadku gdy opisy/ulotki/karty/instrukcje sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język polski.

III.6) INNE DOKUMENTY

(6)

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

XIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, oraz w celu

potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Dokumenty wymagane: 1) oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5A do SIWZ (lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), 5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należy wykazać, co najmniej 2 dostaw wraz montażem/instalacją odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. sprzętu medycznego wraz z montażem/instalacją w budynkach, w których wykonywana jest działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) o sumarycznej wartości brutto nie mniejszej niż: 225 000,00 zł z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokument/dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - z

wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, 6) Dokumenty potwierdzające posiadanie przez sprzęt świadectw dopuszczających do stosowania na rynku medycznym obowiązującym w Polsce jak i w Unii Europejskiej tj. Deklaracja zgodności, CE -

potwierdzające zaoferowanie produktu spełniającego wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r.

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679 ze zm.) 7) Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach

medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679 ze zm.), dla sprzętu posiadającego oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności 8) Karta katalogowa lub/i instrukcja obsługi lub/i ulotka lub/i fotografie zawierająca informacje umożliwiające

weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne) Zamawiający wymaga oznaczenia z ww. dokumentach, którego z punków w tabeli (załącznik nr 6 do SIWZ - parametry techniczne) dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie. W przypadku gdy opisy/ulotki/karty/instrukcje sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język polski. 2. Dokumenty dodatkowe wymagane od Wykonawców składające się na ofertę:

a) Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy b) Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy c) Załącznik nr 6 do SIWZ - parametry techniczne d) Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz dostaw 3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w cz.

(7)

XIII pkt 1 ppkt 1) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej w cz. XIII pkt 3 zdanie pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w cz. XIII pkt. 3 zdanie pierwsze, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Dokumenty zawierające odpowiednie oświadczenia powinny być wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Ponadto, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w cz. XIII.1 2) do XIII.1.4) włącznie i inne wymagane treścią SIWZ

dokumenty. 4. Wymagania dodatkowe, gdy kilku wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. Z tego względu należy w ofercie wyraźnie wskazać pełnomocnika reprezentującego Wykonawców oraz podać adres do doręczeń. Zamawiający przyjmuje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje

pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 3) W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie

załączniki powinny być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych

Wykonawców. 4) W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli

wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) dokumenty wymienione w cz. XIII pkt 1ppkt. 1) niniejszej SIWZ wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, c)

oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dla każdego z nich indywidualnie - o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, d) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie z art. 22 ustawy - Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie to zostało podpisane przez należycie umocowanego pełnomocnika

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu, e) wspólny formularz ofertowy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego załącznikami podpisany przez ustanowionego pełnomocnika, f) inne dokumenty wymagane przez

Zamawiającego. Uwaga dla Wykonawcy: Wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a

(8)

nie dane pełnomocnika. 4a. Wymagania dla podmiotów, które będą realizowały część zamówienia, na których potencjał Wykonawca się powołał przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy: a) dokument wymieniony w cz. XIII pkt 1 ppkt. 1) niniejszej SIWZ wystawiony indywidualnie dla

każdego z podmiotów na które Wykonawca będzie się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą realizowały część zamówienia publicznego, b)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w z art. 24 ust. 1 Ustawy (cz. XIII pkt 1 ppkt 3) indywidualnie dla każdego z podmiotów, na które Wykonawca będzie się powoływał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a które będą realizowali część zamówienia publicznego. 5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. - Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwość co do jej prawdziwości. - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty - Dokumenty złożone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Oświadczenia i dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust.

3 ustawy Pzp, powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 7.

Zamawiający zgodnie z art. 24b Ustawy wezwie Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 1) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki w

szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji. 2) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w cz. XIII.1.4).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - Okres gwarancji - 20 IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

(9)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotną zmianę postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie: - zmiany okresu realizacji umowy jeżeli z przyczyn niezależnych od obu stron umowy termin nie może być dochowany przy zachowaniu należytej staranności - konieczności zmiany ceny ofertowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmiany przepisów prawa - wystąpienia siły wyższej, której zaistnienie Wykonawca jest w stanie wykazać, co

uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ. - gdy w toku realizacji Umowy wystąpią zmiany stanu prawnego uniemożliwiające wykonywanie Umowy na dotychczasowych warunkach,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klinika-zabrze.med.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M. Curie-Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Pokój nr 2 (budynek administracji - parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ul. M.

Curie-Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Sekretariat Szpitala (budynek administracji - II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zastosowana numeracja w Biuletynie Zamówień Publicznych jest numeracją zgodną z SIWZ Zamawiającego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :