PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa obiektu

Pełen tekst

(1)

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu

lub robót budowlanych: Zagospodarowanie Parku Miniatur w Żywcu w ramach zadania p.n. „Od Komorowskich do Habsburgów - utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu”

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Nazwa i adres

zamawiającego: Powiat Żywiecki

ul. Krasińskiego 13 34-300 Żywiec

Kod CPV: 45212120-3

(Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych)

45311000-0

(Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)

Opracowanie zawiera:

• Strona tytułowa

• Wyliczenie ilości robót

• Przedmiar robót

(2)

strona nr: 2

Historyczny Park tematyczny "Od Komorowskich do Habsburgów" w Parku Zamkowym w ĩywcu - instalacje teletechniczne

Wyliczenie iloĞci robót

Opis pozycji, wyliczenie iloĞci robót IloĞü Krot. Jedn.

1 System telewizji dozorowej CCTV

1.1 Roboty kablowe dla systemu telewizji dozorowej CCTV /CPV-grupa 453/

1 Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 75 w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów:

2 /SST-6.01/ 20,0 m

2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych z tworzywa KS 100/63/70 , grunt kategorii III -

analogia /SST-6.01/ 1 szt

3 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur DVR do budynków, podłoĪe: beton, 2 otwory wprowadzone do budynku

/SST-6.01/ 1 szt

4 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, rĊczne, otwór wolny, Ğrednica kabla do 30

mm (Kabel RG 11) /SST-6.01/ 25,0 m

5 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, rĊczne, otwór czĊĞciowo zajĊty, Ğrednica

kabla do 30 mm (kabel RG 11) /krotnoĞü=10//SST-6.01/ 25,0 10 m

6 Kopanie rowów dla kabli, rĊcznie, grunt kategorii III /SST-6.01/ 35,0 m3

7 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, łączny przekrój Īył do 7,5 mm2

(kable RG 11) /SST-6.01/ 220,0 m

8 Zasypanie rowów dla kabli, rĊcznie, grunt kategorii III /SST-6.01/ 35,0 m3

9 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokoĞü do 0,4 m /k=4/ /SST-6.01/ 215,0 4 m 10 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii III, kabel do Fi 30 mm, kaĪdy

nastĊpny (kabel RG 11) /SST-6.01/ 540,0 m

11 MontaĪ przewodów RG 11 do kamer, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysiĊgniki, wysokoĞü latarĔ do 4 m,

bez wysiĊgnika, przewody kabelkowe - analogia /SST-6.01/ 11 kpl

12 Układanie kabli w rowach kablowych - rĊcznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folią - kabel YKY 2x1,5

/SST-6.01/ 560,0 m

13 UłoĪenie rur osłonowych DVR 75 /k=7/ /SST-6.01/ 3,5 7 m

14 MontaĪ przewodów YKY 3x1,5 do kamer, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysiĊgniki, wysokoĞü latarĔ do 4

m, bez wysiĊgnika, przewody kabelkowe - analogia /SST-6.01/ 11 kpl

1.2 MontaĪ i uruchomienie urządzeĔ systemu telewizji dozorowej CCTV /CPV-grupa 453/

15 MontaĪ kamer na latarni parkowej - analogia /SST-6.02/ 11 szt

16 Konstrukcje wsporcze dla kamery przykrĊcana na słupie latarni, masa do 1 kg, 2 mocowania - analogia

/SST-6.02/ 11 szt

17 MontaĪ szafy 19" 33U 600x600 /SST-6.02/ 1 kpl.

18 MontaĪ stelaĪa w szafie 19" /SST-6.02/ 1 szt

19 MontaĪ panelu wentylacyjnego w szafie 19" /SST-6.02/ 1 szt

20 MontaĪ listwy zasilającej w szafie 19" /SST-6.02/ 1 szt

21 MontaĪ półki w szafie 19" /SST-6.02/ 3 szt

22 MontaĪ kompletu zaĞlepiającego w szafie 19" /SST-6.02/ 1 szt

23 MontaĪ cokołu 100x600x600 do w szafy 19" /SST-6.02/ 1 szt

24 MontaĪ organizatora kabli w szafie 19" /SST-6.02/ 1 szt

25 MontaĪ czujnika temperatury w szafie 19" /SST-6.02/ 1 szt

26 MontaĪ panelu krosowego 19" 16xRJ45 niekranowanego kat. 6v 1 szt

27 MontaĪ elementów systemu telewizji uĪytkowej - kamera zewnĊtrzna z IR /SST-6.02/ 11 szt.

28 MontaĪ elementów systemu telewizji uĪytkowej - rejestrator VODVR3616 z 2 dykami 500MB /SST-6.02/ 1 kpl.

29 Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji uĪytkowej - kamera zewnĊtrzna /SST-6.02/ 11 szt.

30 MontaĪ zasilacza do 12 V DC /SST-6.02/ 1 szt.

31 Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji uĪytkowej - monitor TVU /SST-6.02/ 1 szt.

32 Zarabianie i podłączanie kabli o Ğr. 5 mm do gniazd współosiowych /SST-6.02/ 22 szt.

33 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji /SST-6.02/ 11 linia

34 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Īyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolcev 96 szt.Īył

2 System kontroli dostĊpu

2.1 Okablowanie i roboty ziemne dla systemu kontroli dostĊpu /CPV-grupa 453/

35 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, łączny przekrój Īył do 7,5 mm2

(kable UTP) /SST-6.01/ 40,0 m

36 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, rĊczne, otwór wolny, Ğrednica kabla do

30 mm (kabel UTP) /SST-6.01/ 25,0 m

37 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, rĊczne, otwór czĊĞciowo zajĊty, Ğrednica

kabla do 30 mm (kabel UTP) /SST-6.01/ 50,0 m

38 Kopanie rowów dla kabli, rĊcznie, grunt kategorii III /SST-6.01/ 3,8 m3

39 Zasypanie rowów dla kabli, rĊcznie, grunt kategorii III /SST-6.01/ 3,8 m3

40 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokoĞü do 0,4 m /k=4/ /SST-6.01/ 16,0 4 m 41 Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii III, kabel do Fi 30 mm, kaĪdy

nastĊpny (kabel UTP ) /SST-6.01/ 76,0 m

42 Układanie kabli w rowach kablowych - rĊcznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folią - kabel YKY 2 x2,5

/SST-6.01/ 38,0 m

43 Układanie kabli w rowach kablowych - rĊcznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folią - kabel YKY 3x2,5 (w robie

kablowym razemz kablami oĞwietleniowymi) /SST-6.01/ 100,0 m

44 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Īyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce /SST-6.01/ 182 szt.Īył 45 Budowa rurociągu kablowego na głĊbokoĞci w wykopie wykonanym rĊcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi 40 mm

w zwojach, 1 rura w rurociągu /SST-6.01/ 0,032 km

46 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, Ğrednica

kabla do 30 mm kabel YKY /SST-6.01/ 12,0 m

(3)

47 Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwór wolny, Ğrednica

kabla do 30 mm kabel (UTP) /SST-6.01/ 20,0 m

48 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 /k=12/ /SST-6.01/ 0,15 12 m3

2.2 MontaĪ urządzĊĔ kontroli dostĊpu i uruchomienie systemu /CPV-grupa 453/

49 Montaz mechaniczny bramek, słupków z czytnikami i sterowników /SST-6.02/ 1 kpl.

50 Instalacja oprogramowania systemu , próby rozruchowe /SST-6.02/ 1 kpl.

51 Szkolenie uĪytkownika /SST-6.02/ 1 kpl

(4)

strona nr: 4

Historyczny Park tematyczny "Od Komorowskich do Habsburgów" w Parku Zamkowym w ĩywcu - instalacje teletechniczne

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów

Jedn. Krot. IloĞü WartoĞü jednostkowa

WartoĞü netto

1 System telewizji dozorowej CCTV

1.1 Roboty kablowe dla systemu telewizji dozorowej CCTV /CPV-grupa 453/

1 KNR 501/106/2

Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR 75 w gruncie kategorii III, warstwy X

rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 /SST-6.01/ m 20,0

2 KNR 501/401/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych z tworzywa KS 100/63/70

, grunt kategorii III - analogia /SST-6.01/ szt 1

3 KNR 501/119/6

Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur DVR do budynków, podłoĪe: beton, 2 otwory

wprowadzone do budynku /SST-6.01/ szt 1

4 KNR 501/602/7

Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, rĊczne, otwór

wolny, Ğrednica kabla do 30 mm (Kabel RG 11) /SST-6.01/ m 25,0

5 KNR 501/602/11

Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, rĊczne, otwór

czĊĞciowo zajĊty, Ğrednica kabla do 30 mm (kabel RG 11) /krotnoĞü=10//SST-6.01/ m 10 25,0 6 KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, rĊcznie, grunt kategorii III /SST-6.01/ m3 35,0 7 KNNRW 5/212/1

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, łączny

przekrój Īył do 7,5 mm2 (kable RG 11) /SST-6.01/ m 220,0

8 KNNR 5/702/2

Zasypanie rowów dla kabli, rĊcznie, grunt kategorii III /SST-6.01/ m3 35,0 9 KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokoĞü do 0,4 m /k=4/

/SST-6.01/ m 4 215,0

10 KNR 501/612/8

Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii III,

kabel do Fi 30 mm, kaĪdy nastĊpny (kabel RG 11) /SST-6.01/ m 540,0

11 KNNR 5/1003/1

MontaĪ przewodów RG 11 do kamer, wciąganych w słupy, rury osłonowe i

wysiĊgniki, wysokoĞü latarĔ do 4 m, bez wysiĊgnika, przewody kabelkowe - analogia

/SST-6.01/ kpl 11

12 KNNR 5/707/1

Układanie kabli w rowach kablowych - rĊcznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folią -

kabel YKY 2x1,5 /SST-6.01/ m 560,0

13 KNNR 5/705/1

UłoĪenie rur osłonowych DVR 75 /k=7/ /SST-6.01/ m 7 3,5

14 KNNR 5/1003/1

MontaĪ przewodów YKY 3x1,5 do kamer, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysiĊgniki, wysokoĞü latarĔ do 4 m, bez wysiĊgnika, przewody kabelkowe - analogia

/SST-6.01/ kpl 11

1.2 MontaĪ i uruchomienie urządzeĔ systemu telewizji dozorowej CCTV /CPV-grupa 453/

15 KNNR 5/1004/1

MontaĪ kamer na latarni parkowej - analogia /SST-6.02/ szt 11

16 KNNR 5/1101/2

Konstrukcje wsporcze dla kamery przykrĊcana na słupie latarni, masa do 1 kg, 2

mocowania - analogia /SST-6.02/ szt 11

17 KNR AT 28/0110/1

MontaĪ szafy 19" 33U 600x600 /SST-6.02/ kpl. 1

18 KNR AT 28/0110/7

MontaĪ stelaĪa w szafie 19" /SST-6.02/ szt 1

19 KNR AT 28/0110/8

MontaĪ panelu wentylacyjnego w szafie 19" /SST-6.02/ szt 1

20 KNR AT 28/0110/9

MontaĪ listwy zasilającej w szafie 19" /SST-6.02/ szt 1

21 KNR AT 28/0110/10

MontaĪ półki w szafie 19" /SST-6.02/ szt 3

22 KNR AT 28/0110/11

MontaĪ kompletu zaĞlepiającego w szafie 19" /SST-6.02/ szt 1

23 KNR AT 28/0110/12

MontaĪ cokołu 100x600x600 do w szafy 19" /SST-6.02/ szt 1

24 KNR AT 28/0110/14

MontaĪ organizatora kabli w szafie 19" /SST-6.02/ szt 1

25 KNR AT 28/0110/16

MontaĪ czujnika temperatury w szafie 19" /SST-6.02/ szt 1

26 KNR AT 28/0112/01

MontaĪ panelu krosowego 19" 16xRJ45 niekranowanego kat. 6v szt 1

(5)

podstawy nakładów jednostkowa netto 27 KNR AL-01 0501-02

MontaĪ elementów systemu telewizji uĪytkowej - kamera zewnĊtrzna z IR

/SST-6.02/ szt. 11

28 KNR AL-01 0501-02

MontaĪ elementów systemu telewizji uĪytkowej - rejestrator VODVR3616 z 2 dykami

500MB /SST-6.02/ kpl. 1

29 KNR AL-01 0501-01

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji uĪytkowej - kamera zewnĊtrzna

/SST-6.02/ szt. 11

30 KNR AL-01 0112-01

MontaĪ zasilacza do 12 V DC /SST-6.02/ szt. 1

31 KNR AL-01 0501-03

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji uĪytkowej - monitor TVU

/SST-6.02/ szt. 1

32 KNR 506/707/1

Zarabianie i podłączanie kabli o Ğr. 5 mm do gniazd współosiowych /SST-6.02/ szt. 22 33 KNR AL-01 0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji /SST-6.02/ linia 11 34 KNNR 5/1203/1

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Īyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub

bolcev szt.Īył 96

2 System kontroli dostĊpu

2.1 Okablowanie i roboty ziemne dla systemu kontroli dostĊpu /CPV-grupa 453/

35 KNNRW 5/212/1

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, łączny

przekrój Īył do 7,5 mm2 (kable UTP) /SST-6.01/ m 40,0

36 KNR 501/602/7

Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, rĊczne, otwór

wolny, Ğrednica kabla do 30 mm (kabel UTP) /SST-6.01/ m 25,0

37 KNR 501/602/11

Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, rĊczne, otwór

czĊĞciowo zajĊty, Ğrednica kabla do 30 mm (kabel UTP) /SST-6.01/ m 50,0 38 KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, rĊcznie, grunt kategorii III /SST-6.01/ m3 3,8 39 KNNR 5/702/2

Zasypanie rowów dla kabli, rĊcznie, grunt kategorii III /SST-6.01/ m3 3,8 40 KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokoĞü do 0,4 m /k=4/

/SST-6.01/ m 4 16,0

41 KNR 501/612/8

Układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii III,

kabel do Fi 30 mm, kaĪdy nastĊpny (kabel UTP ) /SST-6.01/ m 76,0

42 KNNR 5/707/1

Układanie kabli w rowach kablowych - rĊcznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folią -

kabel YKY 2 x2,5 /SST-6.01/ m 38,0

43 KNNR 5/707/1

Układanie kabli w rowach kablowych - rĊcznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folią -

kabel YKY 3x2,5 (w robie kablowym razemz kablami oĞwietleniowymi) /SST-6.01/ m 100,0 44 KNNR 5/1203/1

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Īyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub

bolce /SST-6.01/ szt.Īył 182

45 TPSA 39/301/11

Budowa rurociągu kablowego na głĊbokoĞci w wykopie wykonanym rĊcznie, grunt

kategorii III, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu /SST-6.01/ km 0,032 46 KNR 501/602/1

Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne,

otwór wolny, Ğrednica kabla do 30 mm kabel YKY /SST-6.01/ m 12,0

47 KNR 501/602/1

Wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne,

otwór wolny, Ğrednica kabla do 30 mm kabel (UTP) /SST-6.01/ m 20,0

48 KNKRB 2/202/1

Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 /k=12/ /SST-6.01/ m3 12 0,15 2.2 MontaĪ urządzĊĔ kontroli dostĊpu i uruchomienie systemu /CPV-grupa 453/

49 Kalkulacja indywidualna

Montaz mechaniczny bramek, słupków z czytnikami i sterowników /SST-6.02/ kpl. 1 50 Kalkulacja indywidualna

Instalacja oprogramowania systemu , próby rozruchowe /SST-6.02/ kpl. 1 51 Kalkulacja indywidualna

Szkolenie uĪytkownika /SST-6.02/ kpl 1

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :