Załącznik nr 7 do siwz OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 7 do siwz OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Pełna nazwa Wykonawcy ………. , Siedziba ……….

Dokładny adres: ……….…

NIP ………., REGON ……..……….

reprezentowana przez: ….……….

………

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi zlecanej w trybie przetargu nieograniczonego numer zamówienia publicznego ZP 9/2011/CSW, którego zamawiającym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330

na: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z języka angielskiego oraz z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów dwóch projektów, w tym dla:

 30 Beneficjentów Projektu „DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI” o numerze identyfikacyjnym KSI: WND-POKL.07.02.01-18-249/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1

„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”;

 45 Beneficjentów Projektu „FOCUS –Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy” o numerze identyfikacyjnym KSI: WND-POKL.07.02.01-18-248/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej.

Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data ………..

...

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy1

1 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

(2)

Załącznik nr 8 do siwz OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Pełna nazwa Wykonawcy ………..……….. , Siedziba ………..

Dokładny adres: ……….…

NIP ………., REGON ……..……….

reprezentowana przez: ….……….

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi zlecanej w trybie przetargu nieograniczonego numer zamówienia publicznego ZP 9/2011/CSW, którego zamawiającym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330

na: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z języka angielskiego oraz z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów dwóch projektów, w tym dla:

 30 Beneficjentów Projektu „DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI” o numerze identyfikacyjnym KSI: WND-POKL.07.02.01-18-249/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1

„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”;

 45 Beneficjentów Projektu „FOCUS –Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy” o numerze identyfikacyjnym KSI: WND-POKL.07.02.01-18-248/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej.

oświadczam/my, że nie zachodzą wobec nas przesłanki do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

………

data

...

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy2

(3)

Załącznik nr 9 do siwz OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Pełna nazwa Wykonawcy ………..……….. , Siedziba ………..

Dokładny adres: ……….…

NIP ………., REGON ……..……….

reprezentowana przez: ….……….

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi zlecanej w trybie przetargu nieograniczonego numer zamówienia publicznego ZP 9/2011/CSW, którego zamawiającym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330

na: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z języka angielskiego oraz z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów dwóch projektów, w tym dla:

 30 Beneficjentów Projektu „DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI” o numerze identyfikacyjnym KSI: WND-POKL.07.02.01-18-249/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1

„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”;

 45 Beneficjentów Projektu „FOCUS –Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy” o numerze identyfikacyjnym KSI: WND-POKL.07.02.01-18-248/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej.

oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) tj. :

- nie otwarto likwidacji, - nie ogłoszono upadłości.

………

data

...

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy3

3 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

(4)

Załącznik nr 10 do siwz

(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Przykładowy formularz, należy dostosować do treści oferty

Pełna nazwa Wykonawcy ………..……….. , Siedziba ………..

Dokładny adres: ...

Wykaz osób, dla części nr ...

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

1)

Lp. Imię i nazwisko

1 Kwalifikacje zawodowe / uprawnienia

2 Wykształcenie (Nazwa uczelni, kierunek, rok ukończenia) 3 Zakres czynności 4 Podstawa

dysponowania tą osoba 5 Opis doświadczenia

według wymogów jak w siwz

2)

Lp. Imię i nazwisko

1 Kwalifikacje zawodowe / uprawnienia

2 Wykształcenie (Nazwa uczelni, kierunek, rok

(5)

3 Zakres czynności

4 Podstawa dysponowania tą osoba

5 Opis doświadczenia według wymogów jak w siwz

3)

Lp. Imię i nazwisko

1 Kwalifikacje zawodowe / uprawnienia

2 Wykształcenie (Nazwa uczelni, kierunek, rok ukończenia) 3 Zakres czynności

4 Podstawa dysponowania tą osoba

5 Opis doświadczenia według wymogów jak w siwz

………

data

...

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy4

4 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

(6)

Załącznik nr 11 do siwz WYKAZ WYKONANYCH USŁUG dla części nr ...

Pełna nazwa Wykonawcy ………..……….. , Siedziba ………..

Dokładny adres: ……….…

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi zlecanej w trybie przetargu nieograniczonego numer zamówienia publicznego ZP 9/2011/CSW, którego zamawiającym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330

na

przeprowadzenie usługi szkoleniowej z języka angielskiego oraz z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów dwóch projektów, w tym dla:

 30 Beneficjentów Projektu „DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI” o numerze identyfikacyjnym KSI: WND-POKL.07.02.01-18-249/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1

„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”;

 45 Beneficjentów Projektu „FOCUS –Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy” o numerze identyfikacyjnym KSI: WND-POKL.07.02.01-18-248/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej.

Wykaz wykonanych usług 1)

1 Wartość

2 Przedmiot w tym liczba przeszkolonych osób

3 Daty wykonania

(od dd/mm/rrrr ... do dd/mm/rrrr ...) 4 Odbiorca

(Nazwa i adres)

5 Dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi

Np. referencje, protokół odbioru, umowa i zapłacona faktura,

(7)

2)

1 Wartość

2 Przedmiot w tym liczba przeszkolonych osób

3 Daty wykonania

(od dd/mm/rrrr ... do dd/mm/rrrr ...) 4 Odbiorca

(Nazwa i adres)

5 Dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi

Np. referencje, protokół odbioru, umowa i zapłacona faktura,

Dokument ten należy dołączyć do oferty

3)

1 Wartość

2 Przedmiot w tym liczba przeszkolonych osób

3 Daty wykonania

(od dd/mm/rrrr ... do dd/mm/rrrr ...) 4 Odbiorca

(Nazwa i adres)

5 Dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi

Np. referencje, protokół odbioru, umowa i zapłacona faktura,

Dokument ten należy dołączyć do oferty

4)

1 Wartość

2 Przedmiot w tym liczba przeszkolonych osób

3 Daty wykonania

(od dd/mm/rrrr ... do dd/mm/rrrr ...) 4 Odbiorca

(Nazwa i adres)

5 Dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi

Np. referencje, protokół odbioru, umowa i zapłacona faktura,

Dokument ten należy dołączyć do oferty

(8)

5)

1 Wartość

2 Przedmiot w tym liczba przeszkolonych osób

3 Daty wykonania

(od dd/mm/rrrr ... do dd/mm/rrrr ...) 4 Odbiorca

(Nazwa i adres)

5 Dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi

Np. referencje, protokół odbioru, umowa i zapłacona faktura,

Dokument ten należy dołączyć do oferty

………

data

...

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy5

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :