Kierunki wymiany z zagranicą województwa katowickiego w I półroczu 1990 r.

Pełen tekst

(1)

KIERUNKI WYMIANY Z ZAGRANICĄ WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

W I PÓŁROCZU 1990 R.

Katowice 1990

(2)

SPIS TREŚCI su.

Uwagi analityczne ... 6

Uwagi metodyczne ... '... ... 10

SPIS TABLIC

Eksport według rodzaju obrotu ... ... 9

Eksport według grup gałęzi wyrobów ... 9

Eksport na tle kraju ... ... 10

Eksport węgla kamiennego ... 10

Eksport*według krajdw sprzedaży ... ł 11 Eksport do wybranych krajdw według waluty płatności ... . 12

Import według rodzaju obrotu . .... 14

Import według grup gałęzi wyrobów ... 14

Import według waluty płatności ... ... 15

Import według krajdw zakupu ... 16

Obroty handlu zagranicznego ... 17

' »

Opracowała mgr Aurelia Hetmańska

WUS K itó w **, imm. t j g 90 t c * f

(3)

EKSPORT WEDŁUG KIERUNKÓW

w I półroczu

* "] c S R F | f ] ULX JRYTN. rtLfilR § 3 FfN

^ SZOTOWR ¡¡J Ifł£ KRRJE _____

1 9 0 9 1 9 9 0

IMPORT WEDŁUG KIERUNKÓW

w I półroczu

E D O * O C S R P ¡ g l U B m g g E E L G I f i g jflF N

□ K JS IH B g g -TZUftlCffii" H 11 € HW E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(4)

OBROTY H ANDLU ZAGRANICZNEGO

w I półroczu

I O B S Z A R P Ł A T N I C Z Y II O B S Z A R P Ł A T N I C Z Y

w m i n r u b l i lata w m i n d o l a r ó w U S A

c — : : ... .:■■■ . ...—

1 l---- :--- :--- • - " - - I 1

...■ -

( j

^ !?38

---T--- 1 1 1 1

c ___ 1909 , ...:_________- J

- 1

1 1

ET.- ...i

1 1 1 . 1 . l i i i

12C0 1000 800 ¿00 400 200 8 2» JM 6» ¡« 1K« 12»

B&tjort______________ Q Inert____________________

(5)

ł l o k o / / ) ^

S T R U K T U R A I M P O R T U I E K S P O R T U • W E D Ł U G G R U P G A Ł Ę Z I W Y R O B Ó W

w I p ó ł r o c z u

. 1989

B SK H T

DfORT

82 JPaliwa

! i energia

i Wyroby przemi— ¡Wyroby przemr-riWyroby przenw-« Towary j matalurgiczj__| elektromasz.r A chemicznego pozosti

1990

(6)

UWAGI ANALITYCZNE

W I półroczu 1990 r. wyniki uzyskane w handlu zagranicznym przez przedsiębiorstwa województwa katowickiego były ogólnie gorsze niż przed rokiem. Znaczny wzrost wartości eksportu ponad 12-krotny i importu ponad 10-krotny,liczony w cenach bieżących w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był skutkiem podniesienia się kursów rubla/ponsd 8-krotnie/ i dolara /prawie 15-krotnie/,a nie efektem zwiększenia wolumenu obrotów handlowych z zagranicę. W okre­

sie tym handel zagraniczny charakteryzowały takie zjawiska i tendencje j a k :

W zakresie eksportu

- Zmniejszył się udział eksportu województwa katowickiego w eksporcie kraju z 21,9% w 1 półroczu 1989 r. do 20,7% w I półroczu 1990 r., przy czym udział eksportu do II obszaru płatniczego zmniejszył się z 24,5* do 20,7%. Tendencja spadkowa w tym zakresie utrzymuje się od kilku lat. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku wzrósł udział eksportu do I obszaru płatniczego z 17,4% do 21,0%.

•- Wzrósł eksport województwa do I obszaru płatniczego /w rublach/

• •

o 14,5%,przy równoczesnym-spadku eksportu do'II obszaru płatniczego /w doi. USA/ o 7,7%.

- Licząc wartość eksportu w bieżących cenach transakcyjnych wystąpił wzrost eksportu o 1119,5% w stosunku do I półrocza ub.r. będący efektem nie tylko podniesienia kursów walutowych, ale również wynikiem wzrostu cen krajowych.

- Wzrósł udział eksportu wyrobów przemysłu metalurgicznego z 20,6%

w I półroczu 1989 r. do 29,2% w I półroczu 1990 r. Spadł natomiast udział eksportu paliw i energii z 43,2% do 42,1%. Utrzymuje się nadal spadkowa tendencja udziału w eksporcie wyrobów przemysłu elektromaszynowego /spadek o 7,6 punktu/.

(7)

7

Zmniejszył się eksport węgla kamiennego w porównaniu do analogicz­

nego okresu ubiegłego roku o 671 tys. ton, tj. o 4,5%, przy czym wystąpił wzrost eksportu do I obszaru płatniczego o 2,2%, a spadek o 10,0% do 11 obszaru płatniczego, przy równoczesnym spadku wydo­

bycia węgla kamiennego o 17,5%.

Rozliczenia rublowe stanowiły 20,8% wartości eksportu województwa /w I półroczu 1989 - 29,7%/. Nastąpił dalszy wzrost wartości eksportu rozliczanego w dolarach USA z 70,3% do 79,2%.

• Zmniejszył się eksport województwa do byłych krajów socjalistycznych , /rozliczany w rublech/ z wyjątkiem ZSRR /wzrost o 26,1%/ i Czecho­

słowacji /wzrost o 7,1%/, przy równoczesnym wzroście eksportu /rozliczanego w doi. USA / do rozwiniętych krajów,głównie F.uropy Zachodniej: RFN o 53,1%, Wlk. Brytanii o 16,4%, Holandii o 64,9%^

Szwecji o 7,4%.

- I półrocze br. zamknięto w województwie stratą oa eksporcie w wy­

sokości 56,3 mid zł /w I półroczu 1989 r. strata wyniosła 55,1 rold zł/, przy czym w ekspercie do I obszaru płatniczego strata wyniosła 10,6 mld zł /w 1 półroczu 1789 c. 41,9 mid zł/, natomiast do II ob3zaru płatniczego 45,7 mld zł /w I półroczu 1989 r. 13,2 mld zł/.

Wskaźnik efektywności finansowej WF w eksporcie zwiększył się w porównaniu z I półroczem ub. r.z 1,06 do 1,16. W podziale ns obszary płatnicze efektywniejszy był eksport do II obszaru płat­

niczego /wskaźnik 1,01/ niż do I obszaru /wskaźnik 1,76/.

Wskaźnik efektywności w eksporcie, stanowiący relację wartości krajowej eksportu do jego wartości w cenach transakcyjnych - jest tym korzystniejszy im niższe wartości przyjmuje od jedności.

W zakresie importu

- Import województwa katowickiego stanowił w I półroczu br. 11,1%

importu krajowego.

- W efekcie dostosowania zakupów surowców i materiałów do bieżących potrzeb produkcyjnych, jak i zmniejszenia produkcji /spadek o 29,4%/

w stosunku do I półrocza ub. roku zmniejszył się import na potrzeby bieżącej produkcji i stanowił 70,0% globalnego importu województwa /w I póroczu 1989 - 82,6%/, Udział importu na potrzeby inwestycyjne zwiększył się z 9,1% do 16,0%.

(8)

8

i- W podziale na grupy gałęzi wyrobów import województwa obejmował głównie wyroby przemysłu: elektromaszynowego /51,4%/, metalurgi­

cznego /24,0%/ i chemicznego /10,3%/.

- Licząc wartość importu z I obszaru płatniczego w rublach, a z II obszaru w dolarach USA, wystąpił spadek importu z I obszaru o 27,1%

a z II obszaru o 20,1%.

- Największy import województwa przypadał na:RFN /w bieżących cenach transakcyjnych wzrost o 1430,5% w stosunku do I półrocza 1989 r./, Włochy /o 2023,6%/, Austrię /o 1019,6%/, Wlk. Brytanię /o 719,6%/

i ZSRR /o 558,2%/.

- Spadek importu wpłynął na uzyskanie wysokich dodatnich sald obrotów handlu zagranicznego. Dodatni wpływ na saldo obrotów z I obszarem płatniczym wywarły korzystne relacje zmian cen. Znacznie obniżyły się ceny importowanej ropy naftowej, gazu ziemnego i produktów naftowych, przy jednoczesnym wzroście cen w eksporcie wyrobów przemysłu

el - tromaszynowego, węgla kamiennego i wyrobów hutniczych. W obrocie z II obszarem również wystąpiło dodatnie saldo,przy czym było ono niższe niż w roku ubiegłymi.

Dodatnie saldo obrotów w handlu zagranicznym w województwie wyniosło w I półroczu br.;

w mld zł - 7888 w min rubli - 821 w min doi. USA - 685

Ü D M lOJEWOCETIA I HANDLU ZAGRANICZNYM KHAJU

u I pólnrai 1990 r.

f! Ern________ Q| UojaedTŁn

IMPORT EKSPORT

(9)

9

Tabl.l. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG RODZAJU OBROTU W I PÓŁROCZU 1990 R. /bieżące ceny transakcyjne/

RODZAJE OBROTU a- w min zł b- w odsetkach

Ogółem Ubszar I . Obszar II

OGÓŁEM ... a 11472605 2388057 9083740

b 100,0 100,0 100,0

Eksport towarów i usług a 11306809 2272385 9034424

produkcji krajowej b 98,5 9Í.1 99,4

Eksport w ramach kooperacji a 17724 11009 6715

przemysłowej z zagranicą b 0,2 0,5 0,1

Eksport w ramach specjaliza­ a 112590 98068 14522 cji produkcji pomiędzy kra­

jami. RWPG b 1,0 «,1 0,2

Reeksport oośredni ... a 10302 3422 6960

b 0,1 0,1 0,1

Reekspoit bezpośredni ... a 25100 ¡ 3973 | 21127

b 0,2 1 0,2 ' 0.2

T a b l . 2. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW WYSZCZEGÓLNIENIE

a - I-VI 1909 b - I-VI 1990

W arto śćAi cenach

transakcyjnych/ Struktura Wskaźnik efektywno­

ści finan­

sowej WF w min zł

analogicz­

ny okres poprzednie go rokiPlOO

w odse­

tkach

OGÓŁEM ... a 940765 164,6 100,0 1,06

b 11472605 1219,5 100,0 1,16

I obszar płatniczy ... a 279692 157,8 29,7 1,15

b 2380857 G54„l 20,8 1,76

II obszar płatniczy •• a 661073 167,6 70,3 1,02

b 9083740 1374,1 79,2 1,01

Paliwa i energia .... a 406055 171,1 43,2 1,02

b 4834632 1190,6 . 42,1 1,17

Wyroby przemysłu:

metalurgicznego ....; a 194202 103,9 20,6 1,15

b 3340427 1724,? 29,2 1,28

elektromaszynowego .. a 270006 147,0 20,8 1,04

b 2437037 899,7 21,2 * 1,04

a 23242 140,7 2,5 1,00

b 296412 1275,3 2,6 1,01

a 6364 153,2 0,7 1,01

b 109114 1714,6 1,0 1,00

drzewno-papierniczego a 2135 173,3 0,2 1,02

b 63032 009,5 0,6 1,00

lekkiego ... a 14377 173,0 1,5 1,23

b 116377 009,5 1,0 1,05

Wyroby przemysłu spo­ a 4661 339,2 0,5 1,55

żywczego i produkty b 59146 1216,7 0,5 0,90

rolnictwa

Obiekty budowlane .... a 15161 138,0 1,6 1,00

b 103490 1210.3 1.6 1,00

Towary pozostałe ... a 3482 195,3 0,4 0,99

b 24138 693,2 0,2 1,00

(10)

10

Tabl. 3. EKSPORT WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO NA TLE KRAJU W I PÓŁROCZU 1990 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE a- województwo b- kraj

Wartość /< cenach transakcyjnych/

w rald zł • w odsetkach udział w ek­

sporcie k r a­

ju w H

OGÓŁEM ... 11472,6 100,0 20,7

b 55359,5 100,0 X

I obszar płatniczy ... 2308,9 20,8 21,0

b 11376,7 20,6 X

II obszar płatniczy .... 9083,7 79,2 20,7

b 43982,0 79,4 X

Tabl. 4.EKSP0RT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI 1/

WYSZCZEGÓLNIENIE a- w min zł 2/

b- w min rubli c- w min doi.USA

19B0 1909 1990

I 1 >

w liczbach bezwzględnych I - VI 1989=100 OGÓŁEM ... a 571590 940765 11472605 1219,5 I obszar płatni a 177248 279692 2300057 054,1

czy b 1000 994 1138 114,5

II obszar pła- a 394342 661073 9083740 1374,1

tniczy c 1021 1036 956 92,3

1/ Wartość w rublach i dolarach obliczono według średnich kursów tych walut za odpowiedni okres. 2/ W bieżących cenach transakcyjnych.

Tabl. 5. EKSPORT WĘGLA KAMIENNEGO WYSZCZEGÓLNIENIE

a- w t y s . t

b- analogiczny okres poprzedniego roku . • 100

1980 . 1909 1990

I - VI

OGÓŁEM ... a 15671 14945 14274

b 109,4 95,4 95,5

I obszar płatniczy ... a 6466 6716 6365

b 110,5 103,9 102,2

II obszar płatniczy .... a 9205 0229 7409

b 100,7 09,4 90,0

(11)

11 Tab l. 6. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW SPRZEDAŻY

WYSZCZEGÓLNIENIE • Wartość /w cenach

transakcyjnych/ Uynik

f i nan<łn- Wskaźnik efektywno­

ści finan­

sowej WF a- I -VI 1989

b- I -VI 1990 w min zł

analogicz­

ny okres poprzednie go roku

= 100

jL ¿M ullw U

wy /sal­

do/w min zł

OGÓŁEM ... a 940765 164,6 -55007 1,06

b 11472605 1219,5- -56290 1,16

Obsjar J ... a 279692 157,8 <■41901 1,15

b 2388857 854,1 -10637 1,76

w tym:

ZSRR ... a 175435 173,5 -31094 1,10

b 1651083 941,1 -64271 1,95

Czechosłowacja ... a 38269 137,5 -5940 1,16

b 305724 798,9 -92255 1,30

NRD ... a 26733 110,7 -307 1,01

b 235729 001,8 -73021 1,31

Węgry ... a 15022 147,5 -096 1,06

» b 72843 404,9 -17021 1,23

a 14581 140,4 -2252 1,15

b 61464 421,5 -56311 1 ,92

a 5833 236,4 -172 1,03

b 38525 660,5 -77 1,00

a 661073 167,6 -13106 1,02

b 9083748 1374,1 -45653 1,01

w t y m :

.RFN ... a 80379 ' 101,4 -265 1,00

. b 1832700 2200,1 -13102 1,01

Szwajcaria ... a 66387 182,0 -9515 1,14

b 930928 1402,3 -24230 1,03

Wielka Brytania .... a 47913 142,9 -230 1 ,00

b 023870 1719,5 1449 1,00

a 45808 161,5 -209 1,00

b 643702 1405,4 -3453 1,01

a 30949 265,6 -152 1,00

b 600227 1561,6 5196 0,99

Brazylia ... a 30733 121,1 0 1,00

b 472305 1537,1 0 1,00

Belgia ... a 24114 136,9 72 1,00

b 347038 1439,2 619 1,00

Chiny ... a 19773 107,4 -115 1,01

b 249942 1264,1 0 1,00

Indie ... a 19155 023,9 0 1 ,00

b 68236 356 ,2 0 1,00 .

(12)

12

T abl . 6. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW SPRZEDAŹY/dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość/w cenach

transakcyjnych / Wynik finanso­

wy /sal­

do/ w min zł

WsknźnU;

efektywno*

ści finan­

sowej WF a- I -VI 1989

b- I -VI 1990 w min zł

analogicz­

ny okres poprzednie go roku

= 100 Obszar II /dok,/

Holandia ... 15990 17 4,3 -156 1,01

b 393529 2455,9 - V 5 9 4 1,02

Irlandia ... 1 5927 157,3 -205 1,01

b 171115 1074,4 0 1,00

Szwecja ... i5«no 170,4 -34 l , n i

b 248371 1604,5 -033 1 ,00

Jugosławia ... 14106 145.4 -27 1 ,00

b 175176 1241,4 -4163 1 ,02

4 8277 230,1

.

1,00

0 75723 156,9 0 1,00

Rumunia ... 7305 260,1 -■ 1,-00 ■

b 3659 110,9 0 1,00

Czechosłowacja ... 3267 7 2*i ,4 - 1,00

b 16Ó491 5096,1 0 1 ,00

« Tobl.7. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO DO WYBRANYCH KRAJÓW WEDŁUG

WALUTY PŁATNOŚCI 1/

WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość w walucie płatności a-I-VI 1909

b-I-VI 1990 w liczbach bez­

względnych analogiczny Dkrcs poprzedniego roku

*100 Obszar I

w min rubli ... 994,0 99,4

b 1137,6 ' 114,5

• tym:

ZSRR

...

623,5 109,3

b 706,2 126,1

Czechosłowacja ... 136,0 36,6

b 145,6 107,1

NR0 ... 95,0 74,3

b 112,3 113,2

Wągry ... 53,4 93,0

b 34,7 65,0

(13)

Tabl. 7 EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO 00 WYBRAHYCH KRAJÓW UEOLUG WALUTY PŁATNOŚCI*' /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość w walucie płatności a - I-VI 1909

b - I-VI 1990 w liczbach bez­

względnych

analogiczny okres poprzedniego roku

*100 Obszar I /dok./

Rumunia ... 51, B 93,5

b 29,3 56,6

Bułgaria ... 20,7 148,9

b 18,3 88,4

Obszar II

w min doi. USA ... 1036,1 101,5

b 956,2 92,3

w t y m :

RFN ...•... 126,0 109,9

b 192,9 153,1

Szwajcaria ... 104,0 110,2

b 90,0 94,2

75,1 86,5

b 87,4 116,4

71,8 97,8

b 67,8 94,4

Finlandia ... 61,0 160,5

b 64,0 104,9

40,2 73,4

b 49,7 103,1

37,0 82,9

b 36,5 96,6

31,0 65,1

b 26,3 04,8

30,0 500,0

b 7,2 •24,0

25,1 105,5

b 41,4 164,9

25,0 95,4

b 10,0 72,0

24,3 103,4

b 26,1 107,4

22,1 00,0

b 18,4 03,3

ZSRR ... 75,7 144,2

b 0,0 10,7

12,2 150,6

b 0,9 7,4

Czechosłowacja ... 5,1 425 ,0

b 17,5 343 ,1

1/ Wartość w rublach i dolarach obliczono według średnich kursów tych walut za odpowiedni o k r e s .

(14)

Tabl. 8. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG RODZAJU OBROTU W I PÓŁROCZU 1990 R. /bieżące ceny transakcyjne/

RODZAJE OBROTU a - w min zł

b - w odsetkach Ogółem Obszar I Obszar II O G Ó Ł E M ... a 3259393 683066 2576327

* b 100,0 100,0 100,0

Import na potrzeby bieżącej' a 2279985 577331 1702653

produkcji b 70,0 84,5 66,1

Import na potrzeby inwestycyjne .. a 522460 74557 447904

b 16,0 10,9 ■17,4

i niport towarów rynkowych ... a 1Ü32Ü0 31C83 152117

b 5,6 4,6 5,9

Import antycypacyjny^' ... a 2*7608 - 247608

b 7.6 X 9,6

Import na ceensaort pośredni ... a 159

_

15S'

b 0 , 0 X 0,0

Import ns reeksport bezpośredni . a 25981 95 25886

b 0.8 0,0 1,0

1/ Zakupy awansowe dokonywane w roku sprawozdawczym z prawem r o zdy s ­ ponowania tych towarów na odbiorców krajowych w następnym raku sprawozdawczym.

Tabl, 9. IMPORT W0JEWÖ07TWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I-VI 1989 b - I-VI 1990

Wartość/w cenach transakcyjnych CIF/

Struk­

tura w odset­

kach

Wskaźnik efektyw­

ności finansowej w min zł WF

analogicz­

ny okres popr zednie- go raku-100

O G Ó Ł E M ... a 341484 152,6 100,0 1,33

b 3259393 954 ,5 100,0 i ,60

I obszar płatniczy ... a 125389 138,3 36,7 1 ,62

b 683066 544 ,8 21,0 X

II obszar płatniczy ,. a ' 216095 162,3 63,3 1.15

b 2576327 1192,2 79,0 X

Paliwa i energia .... a 18104 189,1 5,3 1,10

Wyroby przemysłu b 74571 411,9 2,> 1,42

metalurgicznego .... a 119315 154 .4 34,9 1,39

b 781723 655,2 24,0 2,81

elektromaszynowego .. a 113171 144,2 33,2 i,23

b 1674431 1479,6 51,4 1,20

(15)

)

15

Tabl. 9. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEOŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW /dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I-VI 1989 b - I-VI 1990

Wartość/w cenach

transakcyjnych/ Struktu­

ra w od­

setkach

Wskaźnik efektywno­

ści finan­

sowej WF w min zł

analogicz­

ny okres poprzednie­

go roku=100 Wyroby przemysłu /dok/

chemicznego ... a 49971 153,5 14,6 1,25

b 335472 671,3 10,3 1,21

mineralnego ... a 5500 76,6 1,6 1,31

b 43359 788,3 1,3 1,41

drzewno-papierniczego a 3431 218,0 1,0 1,28

b 30559 890,7 0,9 1,50

lekkiego ... a 14903 195,4 4,4 1,98

b 146253 981,4 4,5 1,30

Wyroby przemysłu spożyw-

czego i produkty rol­ a 13735 186,9 4,0 1,26

nictwa b 128643 936,6 5,9 1,22

Obiekty budowlane ... a “ X X X

b 179 X 0,0 1,29

Towary pozostałe ... a 3304 157,6 1,0 1,47

b 44203 1337,9 1,4 1,59

•Tabl. 1 0 * IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI1'1' WYSZCZEGÓLNIENIE

a - w min zł 2/

b - w min rubli c - w min doi. USA

1988 1989 1990

i-■VI

w liczbach bezwzględnych I-VI 1969=100 O G Ó Ł E M ... a 223762 341484 3259393 954,4 I obszar płatniczy ... a 90650 125389 683066 544,8

b 511 446 325 72,9

II obszar płatniczy •» a 133112 216095 2576327 1192,2

c 345 339 271 79,9

1/ Wartość w rublach i dolarach obliczono wg. średnich kursów tych walut za odpowiedni okres. 2/ W bieżących cenach transakcyjnych CIF.

(16)

16

Tabl. 11. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAOÓW ZAKUPU

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I-VI 19B9 b - I-VI 1990

Wartość W cenach

transakcyjnych CIF/ Wskaźnik efektywno­

ści finan­

sowej WF w min zł

analogiczny okres poprze dniego roku

= 100

O G Ó Ł E M ... . 341484 152,6 1,33

b 3259393 954,5 1 ,60

w tym: 1

\ '

ZSRR ... 72847 139,2 - 1 ,65

b 479512 658,2 3,83

NRD ... 19035 143,5 1,39

b 99321 521,8 1,59

Czechosłowacja .. 17903 128,4 1,47

b 99798 557 ,4 1,56

Jugosławia ... 16026 221,5 1,23

b 130706 815,6 1,21

Rumunia ... 5685 118,9 1,9*

b 23109 406,5 1 ,86

<ęgry ... 5503 117,8 2,24

b 30031 545,7 1,40

Bułgaria ... 3442 204,0 1,43

b 16521 480,0 1,42

Chiny ... 1790 49,4 1,44

b 36770 2054,2 1,16

RFN ... 56519 155,3 1,15

b 865022 1530,5 1,20

Austria ... 22188 175,5 1,31

b 248423 1119,6 1,20

Wielka 8rytania .. 16633 202,5 1,16

b 136319 819,6 1,11

(17)

17 Tabl. 11. IMPORT WOJEUÓDZTW* KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW ZAKUPU/dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I-VI 1989 b I-VI 1990

W a r t o ś ć c e n a c h

transakcyjnych CIF/ Wskaźnik efektywno­

ści finan­

sowej WF w min zł

analogiczny okres poprze­

dniego roku

*100 KRAJE /dok./

Szwajcaria ... a 16340 194,6 1,29

b 167645 1026,0 1,17

Francja ... a 15277 155,3 1,12

b 170403 111,9 1.11

Brazylia ... a 15002 95,6 0,40

b 75898 505 ,9 1,30

Włochy ... a 14609 101,6 1,43

b 310243 2123,6 1,18

Tabl. 12. OOROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO

— «---

1980 1909 1990

WYSZCZEGÓLNIENIE

' I - VI OGÓŁEM w min zł

571590 940765 11472605

223761 341484 3259393

+347020 +599281 +7007867 I OBSZAR PŁATNICZY w min rubli

1000 994

511 446

+ 439 + 548

II OBSZAR PŁATNICZY w min doi. USA

1021 1036

345 339

Saldo ... + 676 + 697

(18)

UWAGI METODYCZNE

Dane statystyczne dotyczące eksportu obejmują wartość towarów i usług wywiezionych za granicę w ramach transakcji handlowych.

Dane te zostały opracowane centralnie przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie systemu ewidencji faktur eksportowych FE.

Rodzaj obrotu w statystyce handlu zagraniczneoo

Właściwy eksport obejmuje:

- eksport towarów i usług produkcji krajowej,

- eksport towarów w ramach kooperacji przemysłowej z zagranicą, - eksport towarów w ramach specjalizacji produkcji pomiędzy krajami

RWPG,

- reeksport pośredni, - reeksport bezpośredni, - eksport budownictwa.

Oostawy wewnątrz kraju w rozliczeniu dewizowym w rozumieniu statys­

tyki międzynarodowej nie są zaliczone do eksportu w statystyce handlu zagranicznego. Ewidencja tych dostaw prowadzona jest obok ewidencji właściwego eksportu i służy do uzgodnienia t dostawcami wielkości eksportu wewnętrznego.

Obszar płatniczy

Podział obrotów według obszarów płatniczych dokonywany jest na podstawie waluty płatności w realizacji transakcji handlowych.

Do obrotów z I obszarem płatniczym zalicza się obroty rozliczane w walutach b.krajóh soc jalistycznych, tj. w rublach transferowych i clearingowych i walutach narodowych, do obrotu z II obszarem obroty rozliczane w walutach krajów kapitalistycznych.

Wartość w cenach transakcyinych w eksporcie

Zawiera wartość towarów i usług w złotych na bazie FOB lub franco granica Polski, tj. bez opłat za przewóz towaru i jego ubezpieczenia od granicy polskiej do miejsca przeznaczenia. Obli­

czenia wartości w cenach transakcyjnych dokonuje się mnożąc wartość w walucie obcej przez obowiązujący w dniu wystawienia faktury FE kurs waluty według tabeli Kursów Walut NBP.

(19)

19

Wartość w cenach krajowych obejmuje:

- przy eksporcie realizowanym za pośrednictwem jednostki handlu zagranicznego - wartość eksportu w krajowych cenach zakupu stoso­

wanych w rozliczeniu eksportera z dostawcą krajowym, tj. w cenach urzędowych, regulowanych i umownych pomniejszonych o ewentualny zwrot cła i podatku obrotowego od pośrednich faz produkcji, - przy eksporcie realizowanym przez producenta samodzielnie w opar­

ciu o otrzymaną koncesję - wartość w cenach transakcyjnych powię­

kszona o należną dopłatę wyrównawczą i pomniejszoną o ewentualną marżę i prowizję agenta zagranicznego.

Wartość w cenach krajowych jest kategorią służącą do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej eksportu z punktu widzenia jednostki handlu zagranicznego.

Wynik finansowy w eksporcie

Stanowi różnicę między wartością eksportu w cenach transak­

cyjnych a wartością w cenach krajowych powiększoną o marżę lub prowizję eksportera i prowizję agenta zagranicznego /wartością krajową eksportu/

- wynik finansowy ujemny występuje, jeżeli wartpść w cenach transak­

cyjnych jest niższa oo wartości krajowej eksportu,

- wynik finansowy dodatni występuje jeżeli wartość w cenach tran­

sakcyjnych jest wyzsza od wartości krajowej eksportu,

- saldo wyniku finansowego stanowi sumę wyników dodatnich i ujemnych.

Wskaźnik efektywności finansowej /UF/ w eksporcie

Wskaźnik stanowiący relację między wartością krajową eksportu tj. wartością eksportu w cenach krajowych powiększoną o marżę lub prowizję eksportera i prowizję agenta zagranicznego a wartością eksportu w cenach transakcyjnych.

WF obrazuje koszt uzyskania 1 złotego przez jednostkę handlu zagranicznego.

yp . wartość w cenach krajowych * marża______

wartość eksportu w cenach transakcyjnych Im mniejszą od jedności wartość przyjmuje ten wskaźnik, tym większą opłacalnością charakteryzuje się eksport.

(20)

20

M a r ż a / p r o w i z j a /

Obejmuje kwotę marży lub prowizji należnej jednostce handlu zagranicznego z tytułu działalności handlowej.

MarZa /prowizja/ nie może występować w przypadku eksportu, własnej produkcji, realizowanego przez jednostki uprawnione do działalności w dziedzinie handlu zagranicznego i prowadzące działalność produkcyjną, Wartość imoortu w cenach transakcyjnych CIF jest to wartość wyrażona w złotych na warunkach CIF, tzn. łącznie z kosztami transportu i ubezpieczenia do granicy poiskiuj.

Wartość importu w cenie transakcyjnej wyliczono jako sumę wartości w cenie zakupu w złotych i kosztów transakcyjnych zagranicznych pomniejszoną o wartość kredytu kupieckiego.

Import w cenie zakupu jest to wartość kontraktowa dostawy wy n i kaj ąca z pomnożenia wartości w walucie obcej przez obowiązujący w ctanym dniu kurs waluty w złotych wg. Tabeli Kursów Walut NBP.

Wartość importu w canie snr.Tedaży jest to wartość ob lic zon a w cena ch obowiązujących w rozliczeniach jednostek handlu zagra nic zne go z odbiorcami towarów importowanych, tj.s

- w cenach urzędowych, a jeżeli cena urzędowa jest ceną detaliczny - wartość towaru w tych cenach, pomniejszona o marżę handlu wewnętrznego,

- w cenach regulowanych (

- w cenach umownych.

Wskaźnik efektywności /WF/ w imporcie określa relację wartości importu w cenach sprzedaży do wartości w cenach transakcyjnych i oznacza:

- w przypadku WF mniejszego od 1 import dotowany bądź nierentowny - w przypadku WF większego od 1 import realizowany po cenach N

transakcyjnych powiększonych jedynie o marżę jednostki handlu zagranicznego bądź realizujący dodatnią akumulację finansową w postaci obciążeń wyrównawczych, cła i podatku obrotowego.

Wynik finansowy w inwoicle stanowi różnicę pomiędzy wartością importu w cenach sprzedaży pomniejszoną o marżę jednostki handlu zagranicznego a wartością importu w cenach transakcyjnych.

Dane dotyczące importu zostały opracowane na podstawie systemu ewidencji faktur importowych FI.

(21)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :