• Nie Znaleziono Wyników

1 Organizator i czas trwania Konkurs

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1 Organizator i czas trwania Konkurs"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

R E G U L A M I N K O N K U R S U

§ 1 Organizator i czas trwania Konkurs

1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "TESTUJ AUTO, WYGRAJ ROWER", zwanego dalej "Konkursem" jest Autohaus Otto Auto Grupa z o.o. z siedzibą w Świdniku, ul. Piasecka 20A, 21-040 Świdnik, REGON: 432294300, NIP:

7122681269, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000037126, kapitał zakładowy: 2.000.000 zł, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs trwa w okresie od dnia się w dniu 02.03.2020 r. do dnia 12.04.2020 r., godz.

23:59.

3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej

"Regulaminem". Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

4. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry hazardowej, w tym gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r., poz.

847).

§ 2 Uczestnik Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz czynne prawo jazdy kategorii B, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "Uczestnikiem".

2. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownikiem lub współpracownikiem podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych (o dzieło, zlecenie) zawieranych z Organizatorem, w tym pracownikiem lub współpracownikiem, lub pracownikiem lub współpracownikiem spółek zależnych od Organizatora, osobą uczestniczącą w organizacji Konkursu, jak również osobą najbliższą wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

§ 3 Zasady przeprowadzenia Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 2 marca 2020 roku do 12 kwietnia 2020 roku do godz. 23.59:

a) umówić się za pośrednictwem Organizatora i odbyć jazdę próbną dowolnym samochodem marki Skoda;

b) wykonać fotografię, na której uwidoczniony będzie zarówno samochód wskazany pod lit. a powyżej, jak i Uczestnik /dalej: Zdjęcie/;

(2)

c) wykorzystując funkcjonalności portalu/aplikacji społecznościowej Facebook, umieścić Zdjęcie w formie komentarza pod postem dedykowanym Konkursowi

opublikowanym na fanpagu Organizatora:

https://www.facebook.com/skodaautohausotto/

d) polajkować post Organizatora wskazany pod lit. c powyżej i udostępnić go na własnej stronie/osi czasu (oznaczając go jako „Publiczny”).

2. W terminie wskazanym w ust. 1 muszą być spełnione wszystkie warunki udziału w Konkursie łącznie.

3. W Konkursie bierze udział Zdjęcie poprawnie umieszczone na portalu Facebook zgodnie z warunkami wskazanymi w ust. 1. Data i godzina umieszczenia Zdjęcia i udostępnienie postu zostanie ustalona na podstawie zarejestrowanej przez portal Facebook.

4. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno Zdjęcie.

5. Zdjęcie powinno – poza warunkami wskazanymi w ust. 1 – spełniać następujące wymogi:

a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;

c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, w tym logotypów, poza logotypami aktualnych oficjalnych partnerów Organizatora;

d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich (majątkowych i osobistych).

6. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone dwa Zdjęcia tego samego Uczestnika, jury bierze pod uwagę Zdjęcie, które zostało wcześniej zgłoszone. Zdjęcie zgłoszone do udziału w Konkursie może być z niego wycofane do obrad Jury, o których mowa w ust. 9-10.

7. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Zdjęcia będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych. Uczestnik zobowiązuje się, iż jest twórcą zgłaszanego przez niego Zdjęcia i że Zdjęcie (jego zgłoszenie) nie narusza praw autorskich osób trzecich.

8. Laureat Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku jako Uczestnika i Laureata Konkursu w materiałach marketingowych i promocyjnych Organizatora, w tym do pozowania do fotografii przy odbiorze nagrody.

9. Podczas obrad przeprowadzanych w toku trwania Konkursu powołane przez Organizatora jury (dalej jako "Jury") dokona według swojego uznania wyboru najlepszych jego zdaniem Zdjęć przyznając podczas każdych z obrad po 1 nagrodzie głównej i po 2 nagrody pocieszenia.

10. Obrady Jury odbędą się w siedzibie Organizatora;

a) po pierwszym etapie konkursu w dniu 23.03.2020 r.;

b) po drugim etapie konkursu w dniu 16.04.2020 r.

11. Podczas pierwszych obrad Jury (ust. 10 lit. a) rozpatrywane będą Zdjęcia zgłoszone do dnia 22.03.2020, godz. 23:59, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.

12. Podczas drugich obrad Jury (ust. 10 lit. b) rozpatrywane będą Zdjęcia zgłoszone po terminie wskazanym w ust. 11, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.

13. O zwycięstwie w Konkursie decyduje wyłącznie Jury.

14. Nagrodę główną przyznaną podczas obrad Jury wskazanych w ust. 10 lit. a stanowi Rower ŠKODA MTB S lady - 16", natomiast nagrodami pocieszenia są opaska sportowa

(3)

15. Nagrodę główną przyznaną podczas obrad Jury wskazanych w ust. 10 lit. b stanowi Rower ŠKODA MTB 29 - 22", natomiast nagrodami pocieszenia są opaska sportowa i zegarek męski.

16. Organizator może opublikować wyniki Konkursu na stronie internetowej oraz w mediach społecznościach. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą e-mailową/telefoniczną lub za pośrednictwem portalu/aplikacji Facebook..

17. Decyzja Jury jest subiektywna i suwerenna, nie może zostać zmieniona i nie podlega zaskarżeniu przez Uczestników. Jury nie uwzględnia Zdjęć niespełniającymi wymogów niniejszego Regulaminu lub zgłoszonych wbrew warunkom niniejszego Regulaminu.

18. Z obrad Jury zostanie sporządzony protokół podpisany następnie przez wszystkich jej członków.

§ 4 Odbiór nagrody

1. Odbiór nagrody odbywa się w siedzibie Organizatora do dnia 30.04.2020 r. w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00 oraz w soboty w godz. 10.00 – 14.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Organizator nie wysyła nagród do Laureatów.

2. Jeżeli Laureat nie spełnił któregokolwiek z warunków Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie wskazanym w ust. 1 jego prawo do nagrody wygasa.

W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego lub nieczytelnego podania przez Uczestnika-Laureata adresu e-mail, telefonu lub innych danych kontaktowych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Uczestnika-Laureata danych kontaktowych, adresu oraz innych danych służących do identyfikacji Uczestnika oraz za wszelkie zmiany tych danych.

5. W pozostałym zakresie sposób realizacji nagród wynika z indywidualnych ustaleń między Laureatem Konkursu a Organizatorem.

6. Wygrane nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny.

7. Prawa do nagród nie mogą być przeniesione przez Laureatów na rzecz osób trzecich.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w salonie Organizatora przy ul. Piaseckiej 20A w Świdniku do dnia 31 kwietnia 2020 r.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

(4)

4. Decyzja Jury rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Jury.

§ 6 Jury

1. Organizator powoła wewnętrzne Jury, które sprawować będzie nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzenia Konkursu.

2. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

3. Jury będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

§ 7 Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

1. Z chwilą publikacji Zdjęcia w formie komentarza pod postem Organizatora na jego fanpage na portalu Facebook, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania z utworu jakim jest Zdjęcie na czas nieoznaczony. Udzielenie licencji następuje w całości nieodpłatnie i obejmuje prawo do dalszego udzielania licencji oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a w szczególności do wykonywania opracowań i dowolnych modyfikacji Zdjęcia. Uczestnik wyraża zgodę na nieujawnienie jego autorstwa w toku korzystania przez Organizatora z uzyskanej licencji do Zdjęcia.

2. Udzielenie licencji do Zdjęcia następuje na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, jak również w zakresie:

a) rozpowszechniania Zdjęcia, w tym dowolnie wybranych przez Organizatora fragmentów i opracowań, poprzez ich publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie:

I. za pośrednictwem łącz telekomunikacyjnych, w szczególności sieci Internet i sygnału radiowego i telewizyjnego, zarówno drogą radiową, kablową, jak i satelitarną, także w taki sposób aby każdy mógł mieć do niej dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

II. za pośrednictwem dowolnych nośników reklamowych i informacyjnych, w tym nośników drukowanych, cyfrowych, analogowych;

III. utrwalanie i zwielokrotnianie Zdjęcia, w tym dowolnie wybranych przez Organizatora fragmentów i opracowań, na nośnikach cyfrowych jak i analogowych, w tym techniką drukarską;

b) tworzenie opracowań i przeróbek oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, c) prawo do wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,

sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,

d) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy.

(5)

3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy – mając świadomość możliwości cofnięcia poniższej zgody, a także świadomość, że cofnięcie zgody nie powoduje bezprawności przetwarzania danych w okresie pomiędzy jej udzieleniem i jej cofnięciem – wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, również w przyszłości, w celu nieodpłatnego wykorzystania ich wizerunku (utrwalonego oraz udostępnionego Organizatorowi za ich zgodą i wiedzą) do celów marketingowych Organizatora poprzez umieszczanie go w kanałach informacyjnych Administratora: na stronie internetowej, na Facebooku, w innych materiałach marketingowych lub reklamowych Organizatora.

4. Uczestnicy akceptują, że przekazane Organizatorowi dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora, tj. Autohaus Otto Auto Grupa z o.o. z siedzibą w Świdniku, ul. Piasecka 20A, 21-040 Świdnik, REGON: 432294300, NIP: 7122681269, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000037126, kapitał zakładowy: 2.000.000 zł – jako administratora – dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, oznaczania materiałów, wyłonienia i powiadomienia Uczestników nagradzanych, przekazywania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej.

5. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż kompletna klauzula informacyjna Organizatora dotyczące zasad i warunków przetwarzania danych osobowych Uczestników dostępna jest na stronie: https://otto-swidnik.skoda.pl/

8. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w salonie Organizatora przy ul. Piaseckiej 20A w Świdniku oraz na stronie internetowej https://otto-swidnik.skoda.pl/.

2. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie;

b) przerwania Konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskiego Zdjęcia, w każdym momencie, bez podawania przyczyn.

4. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika i subiektywny wybór dokonany przez Jury.

5. Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn.

zm.).

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagród lub inne

(6)

sytuacje powodujące brak możliwości lub utrudnienia odbioru nagrody leżące po stronie Laureata Konkursu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

e) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 4) Pana/Pani dane osobowe

JeŜeli doktorant wnioskodawca lub (i) jego pełnoletnie rodzeństwo do 26 roku Ŝycia pobiera stypendium określone w przepisach o stopniach naukowych i tytule

Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą „Konkurs - Znajdź Złoty Bilet w swoim opakowaniu produktu Supla dla dystrybutorów” (dalej „Konkurs”) jest Zamel

§ 17 ust. 10 stosuje się odpowiednio w przypadku zgonu Partnera i zgonu Partnera wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego następuje po otrzymaniu

f) prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych i zwolnie ń lekarskich podleg łych pracowników. Dziekanat podlega organizacyjnie Dziekanowi, a merytorycznie Prodziekanowi

3. W przypadku wypłaty świadczenia z tytułu Poważnego zachorowania, o którym mowa w ust. 2, w pierwszym stopniu zaawansowania choroby i dalszego pogorszenia się stanu zdrowia z

Jeżeli wartość zobowiązania przekracza 50% (pięćdziesiąt procent) wartości kapitału zakładowego, przed jego zaciągnięciem Zarząd zasięga opinii Rady Nadzorczej.

§ 16 ust. 10 stosuje się odpowiednio w przypadku zgonu Partnera wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego następuje po otrzymaniu przez

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię

na stronie internetowej działającej pod adresem www.zyjlekko.pl, wypełnić znajdujący się formularz podając obowiązkowo w odpowiednich polach formularza: imię i

„Wykonawca jest zobowiązany, na uzasadnione na piśmie żądanie Zamawiającego, przedstawić orzeczenie o jakości dostarczanego na zasadach wynikających z niniejszej umowy

Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie doręczenia lub niedoręczenie zwrotu kosztu w przypadku nieprawidłowego podania danych w treści

Dane mogą być także przetwarzane w celu rozliczenia nagrody pod względem podatkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami skarbowymi (art. 6.1.c RODO) oraz w celu

WOLNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE REGIONU OPOLSKIEGO - SPOŁECZNE JĘZYKOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM..

a. Warunki Ubezpieczenia GAP. Zakład Ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w dokumencie ubezpieczenia oraz w Warunkach Ubezpieczenia GAP,

„Strona konkursu”). Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. a okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej. Zgłoszenia przesłane

pożaru (ognia) powstałego bezpośrednio lub pośrednio z reakcji jądrowej promieniowania jądrowego lub skażenia radioaktywnego. Zawarcie umowy ubezpieczenia GAP potwierdza

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą

jeżeli Ubezpieczony zmarł podczas podróży lub pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju jego zamieszkania, Ubezpieczyciel organizuje transport zwłok

Tak / Nie.. Radny Rady Powiatu Wrocławskiego musi być obywatelem polskim.. Samodzielność samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.. Tak / Nie.. Gmina jest, m.in.:

powyżej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, w terminie 72 godzin od uzyskania informacji o wygranej (wysłanie linku/odnośnika przez Organizatora), wpisując w odpowiednich

Działając na podstawie § 67 Statutu Wiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Buszkowach (dalej: Spółdzielnia), Rada Nadzorcza Spółdzielni, uchwala Regulamin ogłaszania

1. Państwa członkowskie oceniają, zgodnie z ich ramami instytucjonalnymi i prawnymi oraz w kontekście przygotowania programów i, w stosownych przypadkach, umowy