• Nie Znaleziono Wyników

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO. 1. Informacje ogólne. 1. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO. 1. Informacje ogólne. 1. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób:"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO

1. Informacje ogólne

1. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób:

a) zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego toŜsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE równieŜ świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście / w harmonogramie,

b) w sali przebywa jeden zdający,

c) w czasie egzaminu zdający moŜe korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, w tym ramowego planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (objętość planu nie powinna przekraczać jednej strony formatu A-4; nie jest wymagane wcześniejsze złoŜenie planu),

d) egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:

− w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji moŜe wykorzystać materiały pomocnicze. Czas ich wykorzystania nie moŜe być dłuŜszy niŜ 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba Ŝe zostanie przekroczony limit czasu

− część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i przedłoŜonej wcześniej bibliografii. JeŜeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niŜ zgłoszony w deklaracji ostatecznej, lub nie dostarczy bibliografii w wyznaczonym terminie, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

2. Część ustna egzaminu z języka obcego nowoŜytnego przebiega w następujący sposób:

a) zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego toŜsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE równieŜ świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności,

b) zdający moŜe otrzymać do sporządzenia notatek niezapisaną kartkę (opatrzoną pieczęcią szkoły), która po zakończeniu egzaminu podlega zwrotowi i zniszczeniu,

c) zdający zajmuje miejsce przy stoliku i przygotowuje się do egzaminu.

Egzamin na poziomie podstawowym

− w sali przebywa jeden zdający

− zdający losuje zestaw egzaminacyjny, a następnie przygotowuje się do egzaminu ok. 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu

− egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowoŜytnym, trwa ok. 10 minut i składa się z dwóch części:

część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne, a część druga polega na opisaniu przez zdającego ilustracji zawartej w zestawie oraz udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania związane z tą ilustracją.

Egzamin na poziomie rozszerzonym

− w sali moŜe przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu

− zdający losuje zestaw egzaminacyjny, a następnie przygotowuje się do egzaminu ok. 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu

− w czasie przygotowania zdający moŜe sporządzić plan prezentacji, z którego moŜe korzystać w trakcie omawiania tematu

− egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowoŜytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z dwóch części:

część pierwsza polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego, a część druga polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat. Prezentacja powinna trwać ok. 3 minut.

Egzaminujący nie przerywa prezentacji zdającego, chyba Ŝe zostanie przekroczony limit czasu.

(2)

2.

Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne

Zadania przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego

1. Pobiera od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego przygotowane i złoŜone przez zdających bibliografie z języka polskiego.

2. Organizuje spotkanie zespołu w celu przeanalizowania złoŜonych przez zdających bibliografii z języka polskiego.

3. Szkoli członków przedmiotowego zespołu i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu, zgodnie z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w szkole.

4. Organizuje spotkanie zespołu, nie wcześniej niŜ dzień przed terminem egzaminu z danego języka obcego nowoŜytnego, w celu przeanalizowania zestawów zadań do części ustnej egzaminu i kryteriów ich oceniania.

Zestawy zadań egzaminacyjnych przekazuje zespołowi przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w sposób uniemoŜliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.

5. Przygotowuje salę egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu.

6. Pobiera w dniu egzaminu od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego:

a)

listę zdających w danym dniu,

b)

druki protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu (załączniki: 5a, 5b, 5ag, 6a, 6b, 7) i kart indywidualnej oceny (załączniki: 5c, 5d, 5cg, 6c, 6d i 7a),

c)

zestawy zadań potrzebne do przeprowadzenia egzaminu i kryteria oceniania.

d)

inną niezbędną dokumentację

7. Sprawdza dokumenty potwierdzające toŜsamość zdających, a w przypadku zdających skierowanych na egzamin z innej szkoły równieŜ świadectwo ukończenia szkoły.

8. Wyznacza członka przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego lub siebie do egzaminowania danego zdającego z języka obcego nowoŜytnego.

9. Kontroluje prawidłowy przebieg części ustnej egzaminu maturalnego oraz czas trwania egzaminu poszczególnych zdających.

10. Bierze udział w ustalaniu wyniku egzaminu, nadzorując prawidłowe stosowanie kryteriów oceniania.

11. Ogłasza zdającym wyniki części ustnej egzaminu bezpośrednio po zakończeniu egzaminu w danym dniu.

12. Przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego dokumentację egzaminu oraz – w przypadku egzaminu z języka obcego nowoŜytnego – uporządkowane zestawy zadań egzaminacyjnych.

Zadania członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych

1. Zapoznają się z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, zadaniami zespołu, procedurą przebiegu części pisemnej egzaminu oraz wewnątrzszkolną instrukcją postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2. Uczestniczą w szkoleniu przeprowadzonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i przewodniczącego zespołu przedmiotowego.

3. Zapoznają się z kryteriami oceniania egzaminu.

4. Czynnie uczestniczą w przeprowadzeniu egzaminu i ustalaniu jego wyniku.

5. Wypełniają i podpisują karty indywidualnej oceny zdających.

6. Podpisują protokoły.

(3)

3. Przebieg egzaminu

Przebieg i ocenianie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego

1. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego toŜsamość (i świadectwa ukończenia szkoły w przypadku zdających skierowanych na egzamin), wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście / w harmonogramie.

2. W sali egzaminacyjnej moŜe przebywać jeden zdający.

3. W trakcie części ustnej egzaminu zdający moŜe korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, w tym ramowego planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (objętość planu nie powinna przekraczać jednej strony formatu A-4; nie jest wymagane wcześniejsze złoŜenie planu).

4. Egzamin przeprowadza przedmiotowy zespół egzaminacyjny.

5. Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:

a) w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji moŜe posługiwać się planem prezentacji oraz wykorzystać materiały pomocnicze, w tym film, nagraną wypowiedź lub muzykę. Czas ich wykorzystania nie moŜe być dłuŜszy niŜ 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba Ŝe zostanie przekroczony limit czasu, w takim przypadku naleŜy poczekać, aŜ zdający skończy rozpoczętą przez siebie myśl;

b) część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania członków mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i bibliografii. JeŜeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niŜ zgłoszony w deklaracji ostatecznej nie dostarczy bibliografii w wyznaczonym terminie, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

Ocenianie egzaminu

1. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego indywidualnie oceniają kaŜdego zdającego.

Swoje propozycje nanoszą na kartę indywidualnej oceny (załącznik 5c, 5d).

2. Przedmiotowy zespół egzaminacyjny ustala wynik egzaminu kaŜdego zdającego bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej.

3. W przypadku braku moŜliwości uzgodnienia wyniku egzaminu przez zespół decydujący głos ma przewodniczący. Wynik ustalony przez zespół jest ostateczny.

4. Podczas ustalania wyników w sali nie mogą przebywać zdający.

5. Wyniki tej części egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego ogłasza tego samego dnia, o godzinie określonej w harmonogramie.

Dokumentacja egzaminu

1. Po zakończeniu egzaminu kaŜdego zdającego przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego lub członek zespołu wypełnia protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego (załącznik 5a, 5b lub 5ag).

2. Po ustaleniu liczby punktów za poszczególne elementy egzaminu przewodniczący lub członek zespołu wpisuje wyniki egzaminu do protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego (załącznik 5a, 5b)

zdał/a, jeŜeli zdający uzyskał minimum 30% punktów moŜliwych do uzyskania (minimum 6 pkt)

nie zdał/a, jeŜeli zdający uzyskał poniŜej 30% punktów moŜliwych do uzyskania (poniŜej 6 pkt).

3. Pytania zadane przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny w czasie rozmowy po prezentacji odnotowywane są w protokole indywidualnym.

4. Wypełniony protokół podpisują członkowie zespołu i obserwatorzy.

5. Po ogłoszeniu wyników egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego dokumentację egzaminacyjną.

(4)

Przebieg i ocenianie części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych nowoŜytnych

1. Część ustna egzaminu z języka obcego nowoŜytnego, niezaleŜnie od tego, czy jest on zdawany jako przedmiot obowiązkowy, dodatkowy, czy jako drugi język nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, przebiega w następujący sposób:

a)

zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego toŜsamość (i świadectwa ukończenia szkoły w przypadku zdających skierowanych na egzamin), wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście / w harmonogramie,

b)

zdający losuje zestaw egzaminacyjny,

c)

zdający moŜe otrzymać do sporządzania notatek niezapisaną kartkę (opatrzoną pieczęcią szkoły), która po zakończeniu egzaminu podlega zwrotowi i zniszczeniu,

d)

zdający zajmuje miejsce przy stoliku i przygotowuje się do egzaminu.

2. Przewodniczący decyduje o tym, czy sam egzaminuje zdającego, czy egzamin przeprowadza członek zespołu.

3. W czasie trwania części ustnej egzaminu zdający nie moŜe korzystać ze słowników i innych pomocy.

4. Zdający ma prawo korzystać podczas egzaminu z notatek sporządzonych przez siebie w czasie przeznaczonym na przygotowanie się do egzaminu.

Egzamin na poziomie podstawowym a) w sali przebywa jeden zdający,

b) zdający przygotowuje się do egzaminu ok. 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu, w tym czasie egzaminujący zapoznaje się z materiałem zawartym w zestawie dla egzaminującego,

c) egzaminujący podczas rozmowy ze zdającym przyjmuje na siebie wyznaczone role,

d) egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowoŜytnym, trwa ok. 10 minut i składa się z dwóch części:

część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne, a część druga polega na opisaniu przez zdającego zawartej w zestawie ilustracji oraz udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania związane z tą ilustracją, umieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego.

Egzaminujący nie moŜe zadawać pytań spoza zestawu.

Egzamin na poziomie rozszerzonym

a) w sali moŜe przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu,

b) zdający przygotowuje się do egzaminu ok. 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu; w tym czasie egzaminujący zapoznaje się z materiałem zawartym w zestawie egzaminującego,

c) w czasie przygotowania zdający ma prawo sporządzić plan prezentacji, z którego moŜe korzystać w trakcie omawiania tematu,

d) egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowoŜytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z dwóch części:

część pierwsza egzaminu polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego; egzaminujący zadaje wyłącznie pytania zawarte w zestawie, a część druga polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat. Prezentacja powinna trwać ok. 3 minut. Egzaminujący nie przerywa prezentacji zdającego, chyba Ŝe zostanie przekroczony limit czasu, w takim przypadku naleŜy poczekać, aŜ zdający skończy rozpoczętą przez siebie myśl. Pytania egzaminującego zadane po prezentacji mogą dotyczyć jej konstrukcji, treści, zaprezentowanych opinii, przytoczonych argumentów.

Ocenianie egzaminu

1. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego indywidualnie oceniają kaŜdego zdającego w trakcie odpowiedzi.

Swoje propozycje nanoszą na kartę indywidualnej oceny (załącznik 6c lub 6d, 7a).

2. W przypadku braku moŜliwości uzgodnienia przez zespół wyniku egzaminu decydujący głos ma przewodniczący. Wynik ustalony przez zespół jest ostateczny.

3. Na poziomie podstawowym przedmiotowy zespół egzaminacyjny ustala wynik kaŜdego zdającego bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej.

(5)

4. Na poziomie rozszerzonym przedmiotowy zespół egzaminacyjny ustala ostateczne wyniki po przeegzaminowaniu 3 zdających.

5. Podczas ustalania wyników w sali nie mogą przebywać zdający i przygotowujący się do egzaminu.

6. Po ustaleniu liczby punktów za poszczególne elementy egzaminu przewodniczący lub członek zespołu wpisuje wyniki egzaminu do protokołu indywidualnego części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŜytnego (załącznik 6a, 6b, 7).

7. Wyniki tej części egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego ogłasza tego samego dnia, o godzinie określonej w harmonogramie.

Dokumentacja egzaminu

1. Po zakończeniu egzaminu kaŜdego zdającego przewodniczący lub członek przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego wypełnia protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowoŜytnego (załączniki: 6a, 6b, 7).

2. Przewodniczący lub członek zespołu wpisuje:

zdał/a, jeŜeli zdający uzyskał minimum 30% punktów moŜliwych do uzyskania (minimum 6 pkt)

nie zdał/a, jeŜeli zdający uzyskał poniŜej 30% punktów moŜliwych do uzyskania (poniŜej 6 pkt) z języka obcego nowoŜytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy na zadeklarowanym poziomie.

3. Pytania zadane przez egzaminującego w czasie rozmowy po prezentacji (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) odnotowywane są na odwrocie protokołu egzaminu (załącznik 6b, 7).

4. Wypełnione protokoły podpisują członkowie zespołu i obserwatorzy.

5. Po ogłoszeniu wyników egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole uporządkowane zestawy i podpisane protokoły.

(6)

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO

1. Informacje ogólne

1. Zdający część pisemną egzaminu maturalnego po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy jest on kompletny, tzn. ma wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii).

Braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, który wydaje kompletny arkusz z arkuszy rezerwowych (nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych) i/lub zestaw tablic/wzorów, wydany przez CKE.

Wymiana arkusza/ zestawu tablic/wzorów jest odnotowywana w protokole przebiegu egzaminu, zdający ma obowiązek potwierdzić ją swoim podpisem.

2. Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi. Kodowanie polega na

a) umieszczeniu w odpowiednich miejscach na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi otrzymanych od członków zespołu nadzorującego naklejek z nadanym przez OKE kodem, zawierających m.in. numer PESEL zdającego zapisany za pomocą cyfr,

b) odręcznym wpisaniu przez zdającego w wyznaczonych miejscach na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi numeru PESEL zdającego, a takŜe – jeśli wynika to z instrukcji OKE – trzyznakowego kodu.

Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis na liście zdających (liście obecności) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer na liście zdających, umieszcza na liście adnotację o stwierdzeniu błędu i podpisuje listę. Naklejki z błędnym numerem PESEL nie nakleja się na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi. Zdający koduje wówczas pracę wyłącznie przez odręczne wpisanie prawidłowego numeru PESEL w wyznaczonych na to miejscach, a takŜe – jeśli wynika to z instrukcji OKE – wpisanie trzyznakowego kodu. W miejsca przeznaczone na naklejkę z kodem członek zespołu nadzorującego wpisuje identyfikator szkoły i poprawny numer PESEL zdającego

3. Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej.

4. Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego moŜe zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających moŜliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.

Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali.

5. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, w tym stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa egzamin tego zdającego, uniewaŜnia jego egzamin i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w kolejnym roku.

6. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania arkusza i karty odpowiedzi) wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

7. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, i oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali.

8. W przypadku egzaminu z języka obcego nowoŜytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym, po przerwie odbywa się druga część egzaminu. Zdający, po otrzymaniu arkusza, postępuje analogicznie jak podczas pracy z arkuszem w pierwszej części egzaminu.

(7)

2. Zespoły nadzorujące

Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego

1. Przypomina członkom zespołu nadzorującego wewnątrzszkolną instrukcję przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, zadania zespołu, procedurę przebiegu części pisemnej egzaminu oraz wewnątrzszkolną instrukcję postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2. Odpowiada za właściwe przygotowanie sali oraz materiałów potrzebnych do przeprowadzenia egzaminu Materiały pomocnicze:

j. polski – 1 słownik poprawnej polszczyzny, 1 słownik ortograficzny na 25 zdających, oddzielny stolik i krzesło matematyka, chemia, fizyka – tablice dla kaŜdego ucznia

3. Odpowiada za przeprowadzenie egzaminu dla zdających o specjalnych potrzebach.

4. Odbiera od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego:

a)

informacje o zdających z dysfunkcjami, piszących egzamin w danej sali, i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, a przed egzaminem sprawdza, czy warunki te zostały spełnione,

b)

w dniu egzaminu:

listy zdających

protokoły przebiegu egzaminu w danej sali (załącznik 10)

naklejki z kodami

materiały egzaminacyjne do wyznaczonej sali, odrębnie do kaŜdego poziomu lub do kaŜdej części egzaminu (w obecności przedstawiciela zdających).

5. Zleca jednemu z członków zespołu nadzorującego sprawdzenie dokumentów stwierdzających toŜsamość zdających, a takŜe świadectw ukończenia szkoły w przypadku zdających spoza szkoły, i dopilnowuje, aby w sali znajdowali się wyłącznie zdający przydzieleni do niej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

6. Dopilnowuje, aby do sali egzaminacyjnej nie zostały wniesione Ŝadne urządzenia telekomunikacyjne ani elektroniczne nośniki informacji, poza tymi, które są stosowane w danym egzaminie.

7. Dopilnowuje, aby do sali egzaminacyjnej na egzamin z danego przedmiotu zdający nie wnosili Ŝadnych materiałów i przyborów poza wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE.

8. Rozmieszcza członków zespołu nadzorującego w sali egzaminacyjnej, zapewniając moŜliwość nadzorowania wszystkich zdających.

9. UmoŜliwia obserwatorom wykonywanie ich czynności.

10. Nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu; w sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę, swoje obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu.

11. Punktualnie o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora CKE rozdaje zdającym, razem z pozostałymi członkami zespołu, arkusze egzaminacyjne na dany poziom lub daną cześć egzaminu.

12. Przypomina zdającym o:

a)

obowiązku sprawdzenia kompletności arkuszy egzaminacyjnych,

b)

obowiązku i sposobie kodowania prac,

c)

zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu,

d)

obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza.

13. Wymienia zdającym wadliwe arkusze na kompletne, korzystając z arkuszy rezerwowych (nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych), i odnotowuje ten fakt w protokole, co zdający potwierdzają podpisem.

14. Zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

(8)

15. Zezwala zdającemu, w uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających moŜliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

16. Powiadamia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, w sposób zgodny z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu, o stwierdzeniu niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócaniu prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego w sposób utrudniający prace pozostałym zdającym. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję o przerwaniu i uniewaŜnieniu egzaminu danego zdającego.

17. Odnotowuje uniewaŜnienie egzaminu zdającego w protokole przebiegu egzaminu w sali (załącznik 10) i załącza do protokołu arkusz egzaminacyjny zdającego.

18. Przyjmuje od zdającego zgłoszenie wcześniejszego zakończenia pracy, odbiera jego arkusz egzaminacyjny – po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości kodowania, a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali.

19. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na egzamin wskazuje członka zespołu nadzorującego, który kieruje sprawnym odbiorem prac.

20. Nadzoruje przeliczanie, porządkowanie, kompletowanie, pakowanie i zabezpieczanie materiałów egzaminacyjnych przez zespół nadzorujący w obecności przedstawicieli zdających oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu lub części egzaminu przekazuje materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

21. Wydaje, po przerwie, arkusz egzaminacyjny do części drugiej egzaminu w przypadku egzaminu z języków obcych nowoŜytnych, informatyki lub przedmiotów zdawanych w systemie dwujęzycznym i postępuje jak opisano w pkt 4-21.

22. Odpowiada za to, aby dokumentacja egzaminu (lista zdających i protokół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego – załącznik 10) została dokładnie wypełniona i podpisana przez wszystkich członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów.

Zadania członków zespołu nadzorującego

1. Zapoznają się z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, zadaniami zespołu, procedurą przebiegu części pisemnej egzaminu oraz wewnątrzszkolną instrukcją postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2. Przygotowują salę egzaminacyjną, w tym:

a) nadzorują prawidłowe rozmieszczenie stolików,

b) organizują stanowiska dla zdających ze specjalnymi potrzebami,

c) przygotowują miejsca dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów,

d) umieszczają w widocznym miejscu sprawny zegar oraz tablicę lub planszę do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

e) usuwają niedozwolone pomoce dydaktyczne,

f) umieszczają na stolikach zdających lub w wydzielonym miejscu, zgodnie z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, materiały pomocnicze określone w komunikacie dyrektora CKE,

g) dopilnowują, aby do sali egzaminacyjnej nie zostały wniesione Ŝadne urządzenia telekomunikacyjne ani elektroniczne nośniki informacji, poza tymi, które są stosowane w danym egzaminie.

3. Przekazują zdającym naklejki z nadanym przez OKE kodem, zawierającym m.in. PESEL zdającego zapisany za pomocą cyfr, odbierają podpisy zdających na liście zdających (liście obecności) potwierdzające prawidłowość numeru PESEL nadrukowanego na przekazanych naklejkach. Dopilnowują, aby zgłoszenie przez zdającego błędu w numerze PESEL na naklejce zostało wyraźnie skorygowane na liście zdających (liście obecności) i opatrzone stosowną adnotacją. Odbierają od zdającego naklejki z błędnym numerem PESEL, po czym instruują zdającego, Ŝe jest zobowiązany odręcznie napisać swój prawidłowy numer PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach na to przeznaczonych, a miejsca przeznaczone na naklejkę z kodem pozostawić puste.

Następnie w miejsca przeznaczone na naklejkę z kodem na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi wpisują identyfikator szkoły i poprawny numer PESEL zdającego

(9)

4. Nadzorują pracę zdających i dopilnowują, aby zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym zdającym.

5. Zgłaszają przewodniczącemu zespołu nadzorującego przypadki niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przebiegu egzaminu. UniemoŜliwiają przystąpienie do drugiej części egzaminu zdającemu, któremu przerwano i uniewaŜniono egzamin w części pierwszej z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

6. Sprawdzają, czy zdający prawidłowo zakodowali swoje arkusze i odbierają arkusze od zdających, przeliczają je, porządkują i pakują zgodnie z instrukcją OKE.

7. Biorą udział w sporządzaniu protokołu przebiegu egzaminu i podpisują ten protokół (załącznik 10).

3. Przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego

1. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali według kolejności na liście, po okazaniu dokumentu stwierdzającego toŜsamość, a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez OKE – równieŜ świadectwa ukończenia szkoły. Członkowie zespołu nadzorującego przygotowują dla zdających naklejki z nadanym przez OKE kodem, zawierające m.in. numer PESEL zdającego zapisany za pomocą cyfr. KaŜdy zdający sprawdza poprawność cyfrowego zapisu numeru PESEL, co potwierdza podpisem na liście zdających (liście obecności). Błąd w numerze PESEL zdający koryguje na liście zdających, umieszcza na niej adnotację o stwierdzeniu błędu, po czym podpisuje listę. Naklejki z błędnym numerem PESEL zespół nadzorujący odbiera od zdającego; nie nakleja się ich na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi – w takiej sytuacji zdający koduje swojej arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi wyłącznie przez odręczne wpisanie prawidłowego numeru PESEL, a jeśli wynika to z instrukcji OKE – takŜe trzyznakowego kodu, w miejscach na to przeznaczonych.

2. Zdający zajmują wylosowane/wskazane miejsca w sali egzaminacyjnej.

3. Po wejściu wszystkich zdających do sali członkowie zespołu nadzorującego przypominają:

a) o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza,

b) o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego i karty odpowiedzi,

c) o obowiązku zapoznania się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań,

d) o zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu.

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności przedstawiciela zdających, wnosi do sali materiały egzaminacyjne.

5. Egzamin lub odpowiednia część egzaminu rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niŜ po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na (planszy) tablicy.

6. Po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych zdający zapoznają się z informacją na pierwszej stronie arkuszy, otwierają je i sprawdzają, czy są kompletne. ZauwaŜone braki zgłaszają przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin i otrzymują kompletne arkusze (z arkuszy rezerwowych, nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych), których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu.

7. Zdający kodują swój arkusz – umieszczają w odpowiednich miejscach na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi naklejki z nadanym przez OKE kodem, zawierające m.in. numer PESEL zdającego zapisany za pomocą cyfr, oraz wpisują, w wyznaczonych miejscach na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, swój numer PESEL, a jeśli wynika to z instrukcji OKE – takŜe trzyznakowy kod. W przypadku wystąpienia na naklejce błędu w numerze PESEL zdający odręcznie wpisuje prawidłowy numer PESEL, a jeśli wynika to z instrukcji OKE – takŜe trzyznakowy kod, w miejscach na to przeznaczonych, a członek zespołu nadzorującego wpisuje w miejscach przeznaczonych na naklejkę z kodem identyfikator szkoły i poprawny numer PESEL zdającego

8. Czas trwania egzaminu dla kaŜdego poziomu lub części egzaminu z danego przedmiotu maturalnego określa rozporządzenie. Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy lub planszy.

(10)

a)

W przypadku języków obcych nowoŜytnych zdawanych na poziomie podstawowym lub na poziomie określonym dla szkół dwujęzycznych bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

b)

W przypadku języków obcych nowoŜytnych zdawanych na poziomie rozszerzonym bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia części drugiej egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

c)

W przypadku egzaminu na poziomie rozszerzonym z wiedzy o tańcu po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty DVD.

9. Członkowie zespołu nadzorującego nie mają prawa udzielać Ŝadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.

10. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu nadzorującego moŜe zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających moŜliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.

11. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki.

Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego odbiera arkusz, sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali.

12. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza danego poziomu lub części egzaminu zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. Członkowie zespołu nadzorującego odbierają prace i sprawdzają poprawność kodowania.

13. Przewodniczący zespołu nadzorującego ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z sali – co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu arkuszy.

14. W przypadku egzaminu z języka obcego nowoŜytnego na poziomie rozszerzonym lub na poziomie określonym dla szkół dwujęzycznych, informatyki i egzaminu z przedmiotu w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, przewodniczący zespołu nadzorującego ogłasza przerwę i zdający wychodzą z sali – co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac z części pierwszej egzaminu.

15. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego członek zespołu nadzorującego pakuje wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego, obserwatorów oraz przedstawiciela zdających.

16. Po przerwie zdający, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z języków obcych nowoŜytnych na poziomie rozszerzonym lub na poziomie określonym dla szkół dwujęzycznych, informatyki i egzaminu z przedmiotu w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, wchodzą do sali, zajmują swoje miejsca i otrzymują arkusz do części drugiej egzaminu.

17. Egzamin przebiega dalej zgodnie z procedurą opisaną w pkt 3 – 15.

18. Po zakończeniu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, podpisują listy zdających egzamin – zgodnie ze szczegółową instrukcją właściwej OKE, wypełniają i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu.

19. Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje niezwłocznie wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty dotyczące przeprowadzania egzaminu przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

(11)

Warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego w jednej sali

1. Decyzję o przeprowadzeniu w jednej sali pisemnego egzaminu na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym podejmuje dyrektor szkoły. Sposób organizacji egzaminu powinien być szczegółowo opisany w wewnątrzszkolnej instrukcji. W przypadku egzaminu na róŜnych poziomach zdający kończący pracę wcześniej nie mogą zakłócać egzaminu piszącym dłuŜej.

2. Nie moŜna przeprowadzać w jednej sali egzaminacyjnej egzaminów na obu poziomach z tych przedmiotów, w których wykorzystywany jest sprzęt audiowizualny dla całej grupy zdających (języki obce nowoŜytne, wiedza o tańcu).

3. Druga część pisemnego egzaminu z języka obcego nowoŜytnego na poziomie rozszerzonym moŜe odbywać się w sali, w której wcześniej odbywał się egzamin z tego przedmiotu na poziomie podstawowym (co pozwala na uŜycie tego samego sprzętu odtwarzającego).

4. Zespół nadzorujący egzamin przeprowadzany na róŜnych poziomach w jednej sali wypełnia jeden protokół przebiegu egzaminu – (załącznik 10).

5. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki.

Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego odbiera arkusz, sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali. W przypadku pozostałych zdających zespół nadzorujący sprawdza poprawność kodowania dopiero po zakończeniu egzaminu.

6. Prace z róŜnych przedmiotów i poziomów oraz prace zdających, którzy korzystali z arkuszy dostosowanych do ich dysfunkcji, naleŜy spakować do oddzielnych bezpiecznych kopert.

7. Egzamin zdających, którzy uzyskali zgodę na dostosowanie warunków egzaminu z powodu dysfunkcji, a dostosowanie polega na przedłuŜonym czasie trwania egzaminu lub na wykorzystywaniu w czasie egzaminu urządzeń technicznych, lub na korzystaniu z pomocy nauczyciela wspomagającego, powinien być przeprowadzony w oddzielnym pomieszczeniu. W uzasadnionych przypadkach zdający korzystający z wydłuŜenia czasu z powodu dysfunkcji mogą pisać egzamin we wspólnej sali z innymi zdającymi.

Cytaty

Powiązane dokumenty

PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ..A. będącego drugim językiem nauczania w

imię i nazwisko

Arkusze zapakowano do ………..…… kopert przeznaczonych do domu zdającego..

Stwierdzam, że liczba kopert i arkuszy egzaminacyjnych wykazana na kopertach jest zgodna z danymi zawartymi w zbiorczym protokole przekazania/odbioru dokumentacji

Należy mieć zaliczone 2 części żeby uzyskać pozytywną ocenę

Należy mieć zaliczone 2 części żeby uzyskać pozytywną ocenę

W zadaniach ikonicznych, podobnie jak w zadaniach literackich i językowych, uczeń powinien w pierwszej kolejności dokonać interpretacji załączonego tekstu

2. tekstu ikonicznego powiązanego z tematem wypowiedzi. Teksty ikoniczne to teksty kultury, których podstawowym tworzywem jest obraz. Zaliczamy do nich dzieła