PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

28  Download (0)

Full text

(1)

Wersja z dnia 31 stycznia 2005

PROCEDURY

organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe

Procedury i instrukcje zostały opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046).

Ilekroć w procedurach jest mowa o:

„szkole” - rozumie się ponadgimnazjalną zasadniczą szkołę zawodową,

czteroletnie technikum, technikum uzupełniające i szkołę policealną.

„placówce” – rozumie się placówkę kształcenia praktycznego lub placówkę

kształcenia ustawicznego.

„dyrektorze szkoły/placówki” - rozumie się dyrektora szkoły/placówki, w której

uczeń realizuje kształcenie teoretyczne.

„ośrodku egzaminacyjnym” - rozumie się szkołę, placówkę lub pracodawcę,

upoważnione przez dyrektora komisji okręgowej do zorganizowania etapu praktycznego.

„egzaminie zawodowym” - rozumie się egzamin potwierdzający kwalifikacje

zawodowe

W procedurach stosuje się następujące skróty:

SZE – szkolny zespół egzaminacyjny, ZN – zespół nadzorujący,

ZE – zespół egzaminacyjny,

OKE – okręgowa komisja egzaminacyjna, CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Warszawa 2004

(2)

Spis treści

I. OGÓLNE INFORMACJE 3

1. Zgłaszanie na egzamin 3

2. Warunki i miejsce egzaminu zawodowego 5 3. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego 5 4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 6 II. ETAP PISEMNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

ZAWODOWE 6

1. Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego 6

2. Zadania zespołów nadzorujących 9

3. Przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego 12 III. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 15

1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 15 2. Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego 16

3. Powołanie zespołów egzaminacyjnych 17

4. Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 18 5. Zadania członków zespołu egzaminacyjnego 19 6. Przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego 19 IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDAWANIE DYPLOMÓW

POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE 23

V. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH 24

1. Przerwanie egzaminu i unieważnienie pracy zdającego w etapie pisemnym 24 2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku kompletu materiałów

egzaminacyjnych 24

3. Postępowanie w przypadku zagrożenia przebiegu egzaminu zawodowego 25 4. Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia etapu praktycznego egzaminu

zawodowego 25

ZAŁĄCZNIKI 27

(3)

I. OGÓLNE INFORMACJE 1. Zgłaszanie na egzamin

1.1. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego w danym zawodzie składa pisemną deklarację (załącznik nr I.1.) w terminach:

1.1.1. nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić w sesji zimowej,

1.1.2. nie później niż do dnia 20grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić w sesji letniej,

1.1.3. nie później niż do dnia 28 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu w sesji letniej w danym roku szkolnym, jeżeli w tym roku szkolnym przystąpił do egzaminu w sesji zimowej.

1.2. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, pisemną deklarację, o której mowa w punkcie 1.1., składa przewodniczącemu SZE, którym jest dyrektor szkoły lub placówki. Deklaracja ta jest przechowywana w dokumentacji egzaminu zawodowego w szkole.

1.3. Dyrektor szkoły/placówki, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza informację dotyczącą osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, i przesyła ją pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego do OKE odpowiednio w terminach:

• nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy w sesji zimowej,

• nie później niż do dnia 10 stycznia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy w sesji letniej.

1.4. Absolwenci, którzy ukończyli szkołę we wcześniejszych latach, pisemną deklarację o której mowa w punkcie 1.1., wraz ze świadectwem ukończenia szkoły składają bezpośrednio lub za pośrednictwem dyrektora macierzystej szkoły dyrektorowi OKE.

Dyrektor szkoły przesyła do OKE deklaracje tych absolwentów oraz potwierdzone kserokopie świadectw ukończenia szkoły w terminach podanych w punktach 1.1.1. i 1.1.2., a deklaracje i potwierdzone kserokopie świadectw złożone przez absolwentów, którzy nie zdali egzaminu w sesji zimowej i zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji letniej w tym roku szkolnym w terminie do 15 marca.

1.5. Osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne świadectwom ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych, pisemną deklarację, o której mowa w punkcie 1.1., składają dyrektorowi OKE.

1.6. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy albo nie uzyskała wymaganej do zdania liczby punktów z danego etapu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania przed upływem 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego. Osoby upoważnione przez przewodniczącego SZE lub dyrektora OKE potwierdzają przyjęcie deklaracji i przekazują informację dla zdającego (załącznik nr I.2.).

(4)

1.7. OKE wyznacza szkołę/placówkę/ośrodek egzaminacyjny w której absolwent, o którym mowa w punktach 1.4., 1.5. i 1.6., będzie zdawał etap egzaminu zawodowego. Dyrektor OKE przesyła imienny wykaz zdających do każdej szkoły/placówki/ośrodka egzaminacyjnego do:

• 2 listopada w sesji zimowej,

• 2 kwietnia w sesji letniej.

1.8. Przewodniczący SZE powiadamia pisemnie zdających, na co najmniej jeden miesiąc przed terminem egzaminu, o terminach, miejscach i godzinach rozpoczęcia poszczególnych etapów egzaminu oraz o ewentualnych dodatkowych dokumentach i materiałach wymaganych przed przystąpieniem do etapu praktycznego w danym zawodzie tj. dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, ubranie robocze, książeczki zdrowia dla zdających w zawodach: kucharz małej gastronomii, rzeźnik-wędliniarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, cukiernik, piekarz.

1.9. Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art.71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty.

Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy, i nie wcześniej niż na 2 lata przed terminem egzaminu zawodowego1.

1.10. Opinię, o której mowa w punkcie 1.10., absolwent przekazuje dyrektorowi szkoły/placówki w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy, jeśli zamierza przystąpić w sesji zimowej lub łącznie z deklaracją w terminie określonym w punkcie 1.1., jeśli zamierza przystąpić w sesji letniej.

1.11. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego może nastąpić na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, które absolwent przekazuje dyrektorowi szkoły/placówki w terminie określonym w punkcie 1.11.

1.12. Absolwenci szkoły z lat poprzednich, którzy ubiegają się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych załączają, do deklaracji o przystąpienie do egzaminu odpowiednią opinię, o której mowa w punkcie 1.10. lub orzeczenie, o którym mowa w punkcie 1.12.

1.13. Dyrektor szkoły/placówki niezwłocznie po zakończeniu klasyfikacji w klasach programowo najwyższych powiadamia pisemnie dyrektora OKE oraz przewodniczącego SZE ośrodka egzaminacyjnego w którym uczniowie będą zdawać etap praktyczny egzaminu, którzy ze zgłoszonych uczniów nie ukończyli szkoły.

1 W roku szkolnym 2004/2005 nie stosuje się warunku dotyczącego wydania opinii nie wcześniej niż na dwa lata przed terminem egzaminu zawodowego.

(5)

2. Warunki i miejsce egzaminu zawodowego

2.1. Zdający, który zamierza przystąpić do etapu pisemnego egzaminu zawodowego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, przystępuje w szkole, którą ukończył, z zastrzeżeniem punktu 2.3. i 2.4.

2.2. Osoby, o których mowa w punktach 1.4., 1.5. i 1.6., przystępują do etapu pisemnego egzaminu zawodowego w szkole lub placówce wskazanej przez dyrektora OKE.

2.3. Dyrektor OKE może wskazać inną szkołę lub placówkę, w której zdający przystąpi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy liczba zdających w danej szkole jest niższa niż 25.

2.4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor OKE może podjąć decyzję o przeprowadzeniu etapu pisemnego egzaminu zawodowego dla absolwentów danej szkoły lub szkół w miejscu niebędącym siedzibą szkoły. Przewodniczącego SZE powołuje spośród pracowników komisji okręgowej.

2.5. Etap praktyczny egzaminu zawodowego odbywa się w szkołach/placówkach lub u pracodawcy posiadających upoważnienie dyrektora OKE do zorganizowania i przeprowadzenia tego etapu egzaminu zawodowego dla danego zawodu/zawodów.

2.6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor OKE może powierzyć SZE, powołanemu w danej szkole lub placówce nadzorowanie etapu pisemnego lub przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminu zawodowego także dla absolwentów innej szkoły lub szkół, informując o tym dyrektorów zainteresowanych szkół, na co najmniej 2 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

2.7. Warunki zapewniające prawidłowy przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego, określone są w § 115 Rozporządzenia.

2.8. Warunki zapewniające prawidłowy przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego, określone są w „Zasadach udzielania upoważnień do organizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”, ogłaszanych przez dyrektora CKE na stronie internetowej CKE na rok przed terminem egzaminu.

2.9. Za organizację i przebieg egzaminu zawodowego na obszarze działania OKE odpowiada dyrektor komisji.

3. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego

3.1. Dla zdających, o których mowa w punktach 1.10. i 1.12. czas trwania etapu pisemnego

egzaminu może być przedłużony, nie więcej niż o 30 minut. Etap pisemny egzaminu dla tych osób powinien być przeprowadzany w osobnej sali.

3.2. Zdający, o których mowa w p.1.12. w czasie trwania etapu praktycznego mogą korzystać z udogodnień organizacyjnych i technicznych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej.

3.3. Dyrektor szkoły macierzystej ucznia jest zobowiązany przekazać przewodniczącemu SZE informację o koniecznych sposobach dostosowania warunków egzaminacyjnych dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania (wraz z potwierdzoną kopią orzeczenia). W przypadku zdających, o których mowa w p.1.4, 1.5, 1.6 taką informację przekazuje dyrektor OKE.

(6)

3.4. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwentów odpowiada przewodniczący SZE.

4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

4.1. Za organizację i przebieg egzaminu zawodowego w danej szkole albo placówce odpowiada przewodniczący SZE, którym jest:

• w przypadku etapu pisemnego egzaminu zawodowego – dyrektor szkoły lub placówki,

• w przypadku etapu praktycznego egzaminu zawodowego – dyrektor upoważnionej szkoły lub placówki albo upoważniony pracodawca, z którym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej podpisał umowę w sprawie przygotowania i zorganizowania egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej.

4.2. Dyrektor ośrodka egzaminacyjnego zapewnia dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiska pracy (w tym urządzeń i narzędzi), na którym wykonywane są zadania egzaminacyjne,

4.3. Przewodniczący SZE, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego, może powołać zastępcę przewodniczącego SZE (załącznik nr I.3.) spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole lub placówce, a w przypadku pracodawcy – spośród zatrudnionych u niego pracowników, oraz powołuje pozostałych członków SZE (załącznik nr I.4.).

4.4. Jeżeli przewodniczący SZE i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie zawodowym dyrektor OKE powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole lub placówce, a w przypadku pracodawcy innego zatrudnionego u niego pracownika.

4.5. Przewodniczący SZE, jego zastępca oraz nauczyciel lub pracownik o którym mowa w punkcie 4.4. powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu zawodowego, organizowane przez OKE.

4.6. Członkowie SZE uczestniczą w szkoleniu prowadzonym przez przewodniczącego SZE.

4.7. Przewodniczący SZE odbiera od członków SZE pisemne oświadczenie o przestrzeganiu procedury postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem (załącznik nr I.5.). Oświadczenia przechowywane są łącznie z dokumentacją odpowiednio etapu pisemnego lub etapu praktycznego egzaminu zawodowego.

II. ETAP PISEMNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

1. Zadania przewodniczącego SZE

1.1. Za organizację i przebieg egzaminu zawodowego w danej szkole albo placówce odpowiada przewodniczący SZE, którym jest w przypadku etapu pisemnego egzaminu zawodowego – dyrektor szkoły lub placówki.

1.2. Przewodniczący SZE, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego w poszczególnych salach egzaminacyjnych (załącznik nr II.1.), spośród

(7)

członków SZE, zwane dalej „zespołami nadzorującymi” oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

1.3. Przewodniczący SZE przedstawia członkom ZN, nie później niż na 1 tydzień przed terminem egzaminu:

1.3.1. listę ich zadań i obowiązków,

1.3.2. procedurę przebiegu etapu pisemnego egzaminu (z uwzględnieniem wymagań zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy przystępują do egzaminu),

1.3.3. informacje dotyczące przygotowania oddzielnej sali dla zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do ich możliwości,

1.3.4. wzory protokołów egzaminu i sposób ich wypełniania.

1.4. Przewodniczący SZE nie później niż na 1 tydzień przed terminem egzaminu, przygotowuje listy zdających do wywieszenia przed każdą salą egzaminacyjną, na podstawie listy zdających przekazanej przez komisję okręgową. Osoby przystępujące do egzaminu w różnych zawodach mogą zostać przydzielone do jednej sali egzaminacyjnej.

1.5. Przewodniczący SZE nadzoruje prace związane z przygotowaniem sal, w których odbędzie się egzamin, sprawdza przygotowanie sal w dniu poprzedzającym termin egzaminu.

1.6. Przewodniczący SZE odbiera przesyłkę zawierającą pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i kartami odpowiedzi, w obecności innego członka SZE, sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia tego egzaminu i postępuje zgodnie z instrukcją dystrybutora.

Jeżeli przewodniczący SZE nie może w wyznaczonym dniu odebrać przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi, upoważnia pisemnie do jej odbioru zastępcę lub innego nauczyciela (załącznik nr II.2.).

1.7. Przewodniczący SZE przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

1.8. Przewodniczący SZE w przypadku stwierdzenia, że przesyłka, o której mowa w punkcie 1.6., została naruszona, lub nie zawiera wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, niezwłocznie zgłasza je do dystrybutora i powiadamia o tym dyrektora OKE.

1.9. Przewodniczący SZE w dniu egzaminu, na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem etapu pisemnego, w obecności przewodniczących ZN oraz przedstawicieli zdających:

1.9.1. sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi oraz inne materiały egzaminacyjne dla etapu pisemnego egzaminu zawodowego nie zostały naruszone,

(8)

1.9.2. w przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone, przewodniczący SZE zawiesza etap pisemny egzaminu zawodowego, niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora OKE i czeka na jego decyzje o dalszym postępowaniu,

1.9.3. po stwierdzeniu, że pakiety nie zostały naruszone, otwiera je, a następnie sprawdza liczbę arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi oraz przekazuje przewodniczącym ZN:

• odpowiednie arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych,

• druki protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu w danej sali (załącznik nr II.3.),

• listę zdających w danej sali, na której potwierdza się odbiór kart odpowiedzi od zdających (załącznik nr II.4.),

1.10. Przewodniczący SZE w czasie trwania egzaminu:

1.10.1. nadzoruje prawidłowy przebieg etapu pisemnego egzaminu w szkole/placówce, 1.10.2. unieważnia pracę zdającego i przerywa jego egzamin w przypadku powiadomienia

przez przewodniczącego ZN o niesamodzielnym rozwiązywaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przez niego prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym (wzór druku decyzji – załącznik nr II.5.). Dopilnowuje, aby w protokole (załącznik nr II.3.) zamieszczona została informacja o unieważnieniu pracy zdającego i przerwaniu egzaminu.

1.11. Przewodniczący SZE po zakończeniu egzaminu:

1.11.1. odbiera od przewodniczących ZN:

• karty odpowiedzi zdających,

• listy zdających w poszczególnych salach, na których potwierdzone są odbiory kart odpowiedzi od zdających,

• protokoły przebiegu etapu pisemnego egzaminu w poszczególnych salach,

1.11.2. przechowuje i zabezpiecza karty odpowiedzi zdających (pakuje i opisuje opakowania zgodnie z instrukcją OKE),

1.11.3. sporządza protokół zbiorczy etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (załącznik nr II.6.) w szkole/placówce w dwóch egzemplarzach i podpisuje go czytelnie - jeden wraz z wykazem zdających dostarcza do OKE, drugi pozostawia w dokumentacji szkoły/placówki,

1.11.4. sporządza wykaz absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu albo przerwali egzamin w szkole/placówce (wzór – załącznik nr II.7.),

1.11.5. dostarcza do miejsca wskazanego przez dyrektora OKE:

• wypełnione KARTY ODPOWIEDZI, spakowane zgodnie z instrukcją,

• zakodowane karty odpowiedzi absolwentów, którym przerwano i unieważniono egzamin wraz z decyzją o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu pracy zdającego,

• arkusze i karty niewykorzystane, niekompletne, błędnie wydrukowane, nieobecnych,

(9)

• protokół zbiorczy etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z wymienionymi w nim załącznikami.

1.12. Przewodniczący SZE nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostającej w szkole/placówce dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Zadania zespołów nadzorujących

2.1. Przewodniczący SZE, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego, powołuje ZN przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Liczba ZN powinna być równa liczbie sal, w których będzie odbywać się etap pisemny egzaminu zawodowego.

2.2. W skład ZN wchodzi, co najmniej 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem zawodowym, z tym, że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce.

2.3. W przypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków ZN zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających.

2.4. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład ZN w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.

2.5. Jeżeli nauczyciel powołany w skład ZN nie może wziąć udziału w egzaminie z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, przewodniczący SZE powołuje w zastępstwie innego nauczyciela ze szkoły, a w przypadku braku nauczyciela w szkole, z innej szkoły i zamieszcza stosowną informację w protokole przebiegu etapu pisemnego egzaminu zawodowego (załącznik nr II.3).

2.6. Pracą członków ZN kieruje przewodniczący ZN, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej, zapewniając sprawny, zgodny z procedurami przebieg egzaminu w danej sali, w tym:

2.6.1. kieruje pracami nad przygotowaniem sali, w której odbywa się etap pisemny dostosowując warunki przeprowadzania egzaminu do możliwości zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz zgłasza na jeden dzień przed egzaminem przewodniczącemu SZE przygotowanie sali do egzaminu,

2.6.2. przygotowuje miejsca dla członków ZN, tak, aby ich rozmieszczenie zapewniało pełną kontrolę pracy zdających,

2.6.3. przygotowuje miejsca dla obserwatorów i ekspertów powołanych przez dyrektora OKE lub delegowanych przez uprawnione instytucje, sprawdzających prawidłowość przebiegu egzaminu,

2.6.4. odbiera od przewodniczącego SZE, nie później niż na 1 tydzień przed terminem egzaminu, informacje o:

• zdających, którzy posiadają orzeczenia lekarskie w sprawie konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w czasie trwania egzaminu i dopilnowuje wykonania tych zaleceń,

• zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy będą pisać egzamin w danej sali oraz o warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione,

(10)

2.6.5. w dniu egzaminu, przed rozpoczęciem etapu pisemnego:

• odbiera, w obecności przedstawicieli zdających, od przewodniczącego SZE arkusze egzaminacyjne do odpowiednich zawodów i karty odpowiedzi w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w danej sali wraz z listą zdających, na której potwierdza się odbiór kart odpowiedzi od zdających,

• sprawdza tożsamość każdego zdającego (według listy zdających) przed wejściem na salę, w której odbywa się egzamin i wskazuje zdającemu miejsce w sali (lub umożliwia losowanie miejsca), a na liście zdających odnotowuje ich obecność, 2.6.6. przed rozpoczęciem etapu pisemnego egzaminu zawodowego w sali, w której

odbywa się egzamin:

• razem z pozostałymi członkami ZN rozdaje zdającym arkusze egzaminacyjne do odpowiedniego zawodu i karty odpowiedzi,

• poleca zdającym sprawdzenie kompletności materiałów egzaminacyjnych, które otrzymali i przeczytanie „Instrukcji dla zdającego” zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.

Zdający, który zgłosił braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie odpowiedzi otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny lub nową kartę odpowiedzi, pobrane od przewodniczącego SZE.

Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego lub karty odpowiedzi przewodniczący ZN zamieszcza w protokole przebiegu etapu pisemnego egzaminu zawodowego (załącznik nr II.3.). Protokół podpisuje czytelnie zdający, który zgłosił braki w arkuszu egzaminacyjnym lub w karcie odpowiedzi.

• wyjaśnia zdającym sposób zaznaczania odpowiedzi i poprawiania błędów na karcie odpowiedzi oraz sposób kodowania karty odpowiedzi (numeru ewidencyjnego PESEL i wersji arkusza). Zdający nie podpisuje karty odpowiedzi.

• rozpoczyna egzamin z chwilą zapisania w widocznym miejscu (np. na tablicy) godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia pracy,

2.6.7. w czasie trwania egzaminu:

• przyjmuje od zdającego zgłoszenie (przez podniesienie ręki) wcześniejszego zakończenia pracy i odbiera jego kartę odpowiedzi, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości kodowania,

• odbiera arkusz egzaminacyjny od zdającego, który ukończył wcześniej pracę, przechowuje go do czasu zakończenia egzaminu, a po egzaminie oddaje zdającemu,

• w uzasadnionych przypadkach zezwala zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej,

• powiadamia przewodniczącego SZE o przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub zakłócania przez niego prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym; zamieszcza informację o unieważnieniu i przerwaniu pracy zdającego w protokole (załącznik II.3.),

• informuje zdających o zbliżającym się zakończeniu egzaminu na 15 minut przed upływem czasu egzaminu,

• ogłasza zakończenie egzaminu i odbiera od zdających wraz z pozostałymi członkami ZN wypełnione i zakodowane karty odpowiedzi z wpisanym i zakodowanym numerem ewidencyjnym PESEL,

(11)

2.6.8. po zakończeniu egzaminu:

• przykleja naklejki z kodami kreskowymi w odpowiednich miejscach na kartach odpowiedzi, porządkuje, razem z pozostałymi członkami ZN, wypełnione karty odpowiedzi według zaleceń właściwej OKE i pakuje w obecności przedstawicieli zdających,

• niezwłocznie przekazuje wypełnione karty odpowiedzi przewodniczącemu SZE,

• wypełnia i podpisuje protokół przebiegu etapu pisemnego w danej sali oraz dopilnowuje, aby został podpisany czytelnie przez wszystkie osoby wchodzące w skład ZN oraz obserwatorów/ekspertów obecnych na egzaminie.

2.7. Członkowie ZN egzamin w danej sali współpracują z przewodniczącym, a w szczególności:

2.7.1. przygotowują odpowiednio salę do egzaminu, zapewniając:

• prawidłowe ustawienie stolików (podczas egzaminu, każdy zdający pracuje przy osobnym stoliku, stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających),

• zegar widoczny dla wszystkich zdających,

• każdemu zdającemu kartkę z jego imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia oraz numerem ewidencyjnym PESEL, nazwą i symbolem zawodu,

• zapasowe przybory piśmienne,

2.7.2. sprawdzają (według listy zdających) tożsamość zdających, odnotowują na liście ich obecność i wskazują miejsce w sali egzaminacyjnej (lub umożliwiają losowanie miejsca),

2.7.3. rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi,

2.7.4. dopilnowują, aby zdający przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań sprawdzili kompletność arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi; w razie potrzeby pobierają arkusze i karty od przewodniczącego SZE i wymieniają zdającemu, 2.7.5. sprawdzają kompletność i poprawność zakodowanych przez zdających kart

odpowiedzi,

2.7.6. pilnują, by zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym zdającym oraz nie używali korektorów, kalkulatorów oraz innych niedozwolonych na egzaminie przyborów,

2.7.7. zgłaszają przewodniczącemu ZN przypadki niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przebiegu egzaminu,

2.7.8. nie udzielają zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentują,

2.7.9. nie opuszczają sali egzaminacyjnej w trakcie egzaminu (jedynie w wyjątkowych sytuacjach – za zgodą przewodniczącego ZN),

2.7.10. niewykorzystane materiały, w tym arkusze i karty z uszkodzeniami, brakami oraz nieobecnych jeden z członków zespołu nadzorującego umieszcza w kopercie i zakleja,

2.7.11. po zakończeniu pracy przez zdających:

(12)

• odbierają karty odpowiedzi od zdających pozostających na swoich miejscach, sprawdzają kompletność kodowania kart odpowiedzi, potwierdzają na liście (załącznik nr II.4.) odbiór wypełnionych kart odpowiedzi od zdających,

• umieszczają naklejki z kodem kreskowym w wyznaczonych miejscach na kartach odpowiedzi,

• w obecności zdających (lub ich przedstawicieli) pakują wypełnione karty odpowiedzi,

2.7.12. biorą udział w sporządzeniu protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu zawodowego w danej sali (załącznik nr II.3.) i podpisują go czytelnie.

Uwaga!

W sali, w której odbywa się egzamin:

a) przebywają tylko zdający przydzieleni do tej sali, zgodnie z listą zdających;

b) obecni są wszyscy powołani do tej sali członkowie ZN wraz z przewodniczącym – w każdej chwili trwania egzaminu na sali znajduje się przynajmniej trzyosobowy ZN. W sytuacjach wyjątkowych, gdy przewodniczący musi opuścić salę – swoje obowiązki powierza wskazanemu członkowi ZN;

c) mogą przebywać wprowadzeni, po wylegitymowaniu przez przewodniczącego SZE, obserwatorzy: delegowani pracownicy ministerstw, CKE, OKE, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych, placówek doskonalenia nauczycieli, a także delegowani przedstawiciele pracodawców, nauczycieli, ekspertów upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej;

d) członkowie ZN zachowują ciszę, nie chodzą po sali bez wyraźnego powodu, nie zaglądają do prac zdających, w żaden sposób nie zakłócają pracy zdającym.

3. Przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego

3.1. Etap pisemny egzaminu zawodowego odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie internetowej www.cke.edu.pl, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

3.2. Przewodniczący SZE w dniu poprzedzającym egzamin odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi. Bezpośrednio po odbiorze i sprawdzeniu, według instrukcji dystrybutora zgodności zawartości przesyłki z zapotrzebowaniem, zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem w szafie metalowej lub sejfie oraz wyznacza pisemnie swojego zastępcę lub innego nauczyciela, o którym mowa w punkcie I.4.4., w szczególnych przypadkach losowych, do dostępu do materiałów egzaminacyjnych (wzór druku – załącznik nr II.8.).

3.3. W dniu poprzedzającym egzamin przewodniczący SZE sprawdza przygotowanie sal do egzaminu, a w szczególności:

• ustawienie stołów w sposób zapewniający samodzielną pracę zdających,

• przygotowanie kartek z nazwiskiem, imieniem, datą urodzenia oraz numerem ewidencyjnym PESEL, z nazwą i symbolem zawodu dla każdego zdającego,

• przygotowanie odpowiednich stanowisk dla zdających z dysfunkcjami,

• umieszczenie w widocznym miejscu sprawnego zegara oraz tablicy lub planszy do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu,

• umieszczenie przed wejściem do sali (w widocznym miejscu) listy zdających przystępujących do egzaminu w danej sali (imię i nazwisko),

• zapasowe przybory do pisania.

(13)

3.4. Na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący SZE sprawdza, czy ZN egzamin są kompletne. W szczególnych przypadkach losowych wyznacza innych nauczycieli w miejsce brakujących członków ZN.

3.5. Obserwatorzy i eksperci, powinni zgłosić się w szkole/placówce w dniu egzaminu na co najmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem. Obserwatorzy i eksperci muszą okazać dowód tożsamości i upoważnienie instytucji uprawnionej do delegowania obserwatora lub powołania eksperta. Obserwatorzy, eksperci nie powinni opuszczać sali w trakcie trwania egzaminu, a swoją obecność na egzaminie potwierdzają podpisem w odpowiednich miejscach protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu.

3.6. Na około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZN, w obecności przynajmniej jednego członka swojego zespołu oraz przedstawicieli zdających, odbiera od przewodniczącego SZE:

• odpowiednią liczbę i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi,

• listę zdających przystępujących do egzaminu w danej sali (na tej liście potwierdza się odbiór kart odpowiedzi po egzaminie od zdających),

• druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali,

• naklejki z kodem kreskowym.

3.7. Jeśli przesyłki z arkuszami egzaminacyjnymi i kartami odpowiedzi są naruszone lub ich zawartość nie jest zgodna z zapotrzebowaniem, należy postępować zgodnie z zapisami w Rozdziale V.

3.8. Przewodniczący ZN razem z członkiem swojego zespołu i przedstawicielami zdających przenosi arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi do odpowiedniej sali.

3.9. O wyznaczonej przez przewodniczącego SZE godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Zdający powinni mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem na salę.

3.10. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

W uzasadnionych przypadkach decyzję podejmuje przewodniczący SZE.

3.11. Po rozdaniu materiałów zdającym przewodniczący ZN przypomina o:

• obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza,

• konieczności sprawdzenia kompletności arkusza i karty odpowiedzi,

• sposobie kodowania numeru ewidencyjnego PESEL zdającego i wersji arkusza,

• wpisaniu daty urodzenia i symbolu zawodu.

3.12. Zdający sprawdzają, czy arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi są kompletne. W razie potrzeby zgłaszają braki przewodniczącemu ZN i otrzymują kompletne arkusze lub karty.

Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego lub karty odpowiedzi przewodniczący ZN zamieszcza w protokole przebiegu etapu pisemnego egzaminu zawodowego (załącznik nr II.3.). Protokół podpisuje czytelnie zdający, który zgłosił braki w arkuszu egzaminacyjnym lub w karcie odpowiedzi.

3.13. Zdający zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zdającego” zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego.

(14)

3.14. Zdający wpisują na karcie odpowiedzi numer ewidencyjny PESEL i kodują go, datę urodzenia, symbol zawodu i wersję arkusza - zgodnie z instrukcją przewodniczącego ZN.

3.15. W czasie trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego na stolikach znajdują się tylko arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi, oraz materiały i przybory pomocnicze wskazane w „Informatorze o egzaminie ...”.

3.16. W sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany etap pisemny egzaminu zawodowego, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

3.17. Członkowie ZN udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z kodowaniem i rozumieniem „Instrukcji dla zdającego”.

3.18. Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia egzaminu.

3.19. Niewykorzystane materiały, w tym arkusze lub karty z uszkodzeniami, brakami, nieobecnych jeden z członków zespołu nadzorującego umieszcza w kopercie i zakleja.

3.20. Czas trwania egzaminu liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia egzaminu i wynosi 120 minut. Dla zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zdających z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania czas ten może być wydłużony nie więcej niż o 30 minut.

3.21. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu, przewodniczący ZN porozumiewa się z przewodniczącym SZE, a ten przerywa etap pisemny egzaminu dla danego zdającego i unieważnia jego pracę (zgodnie z procedurami „Postępowanie w sytuacjach szczególnych” - Rozdział V).

3.22. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to ZN przez podniesienie ręki. Odbiór kart od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, musi być tak zorganizowany, by nie zakłócać pracy pozostałym zdającym. ZN zatrzymuje również arkusze egzaminacyjne i oddaje je zdającym po zakończeniu egzaminu.

3.23. Na 15 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący ZN informuje zdających, ile czasu pozostało do zakończenia egzaminu. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin ogłasza zdającym zakończenie egzaminu i poleca odłożenie kart odpowiedzi na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu.

3.24. Zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie ZN nie zezwolą im na opuszczenie sali.

3.25. Członkowie ZN odbierają od zdających karty odpowiedzi i sprawdzają w ich obecności kompletność kodowania: poprawność wpisanego i zakodowanego numeru ewidencyjnego PESEL, daty urodzenia, symbolu zawodu i wersji arkusza.

3.26. Po zakończeniu egzaminu, w obecności zdających lub wyłonionej spośród nich reprezentacji, członkowie ZN porządkują, kompletują i pakują materiały związane z przebiegiem egzaminu, zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Sporządzają protokół przebiegu egzaminu w danej sali i weryfikują listę obecności zdających. Przewodniczący ZN przekazuje materiały przewodniczącemu SZE.

3.27. Przewodniczący SZE sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych z danej sali w obecności odpowiedniego przewodniczącego ZN.

(15)

3.28. Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych przewodniczący SZE sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zbiorczy etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (załącznik nr II.6.) oraz wykaz absolwentów, którzy nie zgłosili się na etap pisemny egzaminu oraz zdających, którzy przerwali etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (załącznik nr II.7.).

3.29. Pakuje i zabezpiecza materiały zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

3.30. Przewodniczący SZE przekazuje OKE następujące materiały:

• wypełnione KARTY ODPOWIEDZI, spakowane zgodnie z instrukcją,

• arkusze i karty niewykorzystane, niekompletne, błędnie wydrukowane, nieobecnych,

• protokół zbiorczy etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z wymienionymi w nim załącznikami.

3.31. W dokumentacji egzaminu szkoły/placówki pozostają:

• powołania: zastępcy PSZE, PZN, ZN, ZE, ewentualnie upoważnienia do odbioru materiałów egzaminacyjnych lub do dostępu do zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych pod nieobecność PSZE,

• jeden egzemplarz protokołu zbiorczego etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

• oświadczenia w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem,

oraz kopie:

• protokołów przebiegu etapu pisemnego egzaminu zawodowego z poszczególnych sal,

• decyzji o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu pracy zdającego,

• zweryfikowanych list zdających z poszczególnych sal egzaminacyjnych,

• wykazu absolwentów, którzy przerwali egzamin lub do niego nie przystąpili,

• protokołów przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej zgodnych ze wskazaniami właściwej OKE.

III. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

1.1. Za organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego odpowiada przewodniczący SZE, którym jest dyrektor upoważnionej szkoły lub placówki albo upoważniony pracodawca.

1.2. Dyrektor OKE podpisuje z dyrektorem ośrodka egzaminacyjnego, w którym przeprowadzany będzie etap praktyczny egzaminu zawodowego w danej sesji, umowę w sprawie przygotowania i zorganizowania etapu praktycznego. Umowa określa uprawnienia i obowiązki stron umowy.

1.3. Dyrektor ośrodka egzaminacyjnego zapewnia dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk pracy (w tym urządzeń i narzędzi), na których wykonywane będą zadania egzaminacyjne.

(16)

2. Zadania przewodniczącego SZE

2.1. Powołuje ZE do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego (załącznik nr III.1.), z listy egzaminatorów otrzymanej od dyrektora OKE, spośród członków SZE i wyznacza przewodniczących tych zespołów, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

2.2. Nawiązuje kontakt z egzaminatorami wybranymi spośród osób wskazanych przez dyrektora OKE, w celu:

2.2.1. ustalenia terminarza prac egzaminatorów,

2.2.2. ustalenia trybu i sposobu kontaktowania się egzaminatorów, przewodniczących i dyrektora OKE.

2.3. Opracowuje wewnętrzny harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w uzgodnieniu z OKE, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego, i przesyła go niezwłocznie dyrektorowi OKE.

2.4. Nadzoruje przygotowanie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i materiałów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych przez wszystkich zdających, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.

2.5. Nadzoruje przygotowanie miejsc, w których odbędzie się egzamin.

2.6. Sprawdza przygotowane stanowiska egzaminacyjne w dniu poprzedzającym termin egzaminu.

2.7. Przydziela ZE do stanowisk egzaminacyjnych.

2.8. Sprawdza stan osobowy ZE w każdym dniu i na każdej zmianie i podejmuje ewentualnie decyzję o uzupełnieniu składu ZE, o czym powiadamia OKE.

2.9. Zapewnia zaopatrzenie w instrukcje obsługi wszystkie maszyny i urządzenia, z których będą korzystali zdający, na stanowiskach egzaminacyjnych.

2.10. Zapewnia warunki techniczne dla potrzeb prawidłowej organizacji i przebiegu egzaminu.

2.11. Odbiera, w obecności swojego zastępcy lub członka ZE, przesyłkę zawierającą pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi, arkuszami obserwacji i kartami obserwacji dla etapu praktycznego w dniu poprzedzającym termin rozpoczęcia egzaminu.

2.12. Sprawdza, czy przesyłka nie została naruszona, a następnie czy zawiera ona wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia tego etapu egzaminu zawodowego (według instrukcji dystrybutora materiałów egzaminacyjnych), czy liczby dostarczonych arkuszy egzaminacyjnych, arkuszy obserwacji i kart obserwacji są zgodne z liczbą zdających w danym zawodzie przydzielonych do danego ośrodka egzaminacyjnego. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka została naruszona lub nie zawiera wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, niezwłocznie powiadamia o tym dystrybutora i dyrektora OKE.

2.13. Przechowuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne w okresie trwania egzaminów w ośrodku egzaminacyjnym.

(17)

2.14. W dniu egzaminu przed rozpoczęciem etapu praktycznego sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze egzaminacyjne, arkusze obserwacji i karty obserwacji nie zostały naruszone.

W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone zawiesza etap praktyczny egzaminu zawodowego i niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora OKE.

Po upewnieniu się, że pakiety nie zostały naruszone, otwiera je w obecności przewodniczących ZE i zdających, a następnie przekazuje przewodniczącym ZE arkusze egzaminacyjne, arkusze obserwacji i karty obserwacji w liczbie odpowiadającej liczbie zdających przed tym ZE.

2.15. Każdego dnia po zakończeniu egzaminu na danej zmianie, odbiera od przewodniczących ZE arkusze egzaminacyjne zdających, arkusze obserwacji i karty obserwacji, protokoły etapu praktycznego egzaminu zawodowego, sprawdza poprawność i kompletność wypełnienia dokumentów.

2.16. Przechowuje i zabezpiecza dokumentację przebiegu etapu praktycznego egzaminu, a następnie przekazuje dyrektorowi OKE.

3. Powołanie zespołów egzaminacyjnych

3.1. Dyrektor OKE przekazuje przewodniczącemu SZE listę imienną egzaminatorów, wpisanych do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego w danym zawodzie, przydzielonych do pracy w ośrodku egzaminacyjnym, na podstawie której przewodniczący SZE powołuje ZE.

3.2. Przewodniczący SZE, nie później niż na trzy miesiące przed terminem egzaminu, powołuje ZE do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów. Powiadamia wszystkie osoby z listy, o której mowa w pkt.2.1. o powołaniu ich w skład ZE i terminie spotkania w ośrodku egzaminacyjnym, na którym zostanie ustalony terminarz prac.

Liczba ZE uzależniona jest od liczby:

• tematów zadań praktycznych w danym zawodzie,

• stanowisk egzaminacyjnych w danym ośrodku egzaminacyjnym,

• przystępujących do etapu praktycznego egzaminu.

3.3. W skład ZE wchodzi, co najmniej trzech egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art.9c ust.2 pkt.7 ustawy o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego w danym zawodzie, wybranych spośród członków SZE.

3.4. Przewodniczący SZE przeprowadza szkolenie ZE powołanych w tym ośrodku egzaminacyjnym.

3.5. Jeżeli członek zespołu egzaminacyjnego z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w egzaminie, przewodniczący SZE powołuje w zastępstwie innego egzaminatora, którym może być nauczyciel danego ośrodka egzaminacyjnego lub inny pracownik zatrudniony u upoważnionego pracodawcy w uzgodnieniu z dyrektorem OKE.

(18)

4. Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:

4.1. Przedstawia członkom zespołu:

4.1.1. listę ich zadań i obowiązków,

4.1.2. procedurę przebiegu etapu praktycznego egzaminu,

4.1.3. wzory dokumentacji egzaminu i sposób jej wypełniania (wzór protokołu – załącznik nr III.2.),

4.1.4. procedurę postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i konsekwencje wynikające z jej nieprzestrzegania, 4.2. informuje zdających o przebiegu egzaminu w etapie praktycznym – przed rozpoczęciem

egzaminu, wyjaśnia zasady losowania zadań oraz przeprowadza losowanie zadań,

4.3. odpowiada za przeprowadzenie przed egzaminem instruktażu dla zdających na stanowiskach egzaminacyjnych, który obejmuje:

4.3.1. przygotowanie zdających do wykonania określonych zadań, w tym omówienie:

• elementów pomieszczenia, w którym absolwenci będą wykonywać zadania egzaminacyjne, mających wpływ na warunki wykonania zadań (oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenie techniczne, urządzenia ochronne),

• elementów stanowiska egzaminacyjnego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze, sygnalizacyjne, narzędzia, surowce, półprodukty),

• zagrożeń występujących przy wykonywaniu określonych czynności na stanowisku i sposobów ochrony przed zagrożeniami,

• wyposażenie i przygotowanie stanowiska egzaminacyjnego do wykonania określonych zadań z uwzględnieniem specyfiki zawodu,

4.3.2. próbne uruchamianie i obsługę przez zdających maszyn i sprzętu pod nadzorem egzaminatora,

4.3.3. odbiera od zdającego podpis w protokole (załącznik nr III.2.) potwierdzający odbycie instruktażu na stanowisku egzaminacyjnym,

4.4. przekazuje zdającym arkusze egzaminacyjne, a członkom ZE arkusze obserwacji i karty obserwacji oraz inne materiały egzaminacyjne,

4.5. ocenia kryterialnie wykonywanie zadań egzaminacyjnych przez zdających, 4.6. odbiera od zdających oryginały wypełnionych formularzy „Plan działania”,

4.7. po zakończeniu egzaminu potwierdza, w ustalony sposób, na liście zdających (załącznik nr III.3.), odbiór arkuszy egzaminacyjnych od zdających,

4.8. sprawdza kompletność i poprawność sumowania punktów przeniesionych przez egzaminatorów na kartę obserwacji, co potwierdza podpisem na karcie,

(19)

4.9. zabezpiecza po zakończeniu egzaminu, nienaruszone materiały egzaminacyjne nieobecnych, arkusze egzaminacyjne zdających oraz arkusze obserwacji i karty obserwacji zebrane od egzaminatorów, i przekazuje wraz z protokołem etapu praktycznego egzaminu zawodowego przewodniczącemu SZE.

5. Zadania członków zespołu egzaminacyjnego

5.1. Członkowie ZE oceniają kryterialnie wykonywanie zadań egzaminacyjnych przez zdających oraz współpracują z przewodniczącym ZE, a w szczególności:

5.1.1. czuwają nad bezpiecznym przebiegiem egzaminu,

5.1.2. zgłaszają przewodniczącemu ZE przypadki naruszania przepisów bhp podczas wykonywania zadań,

5.1.3. potwierdzają, w ustalony sposób, na liście zdających odbiór arkuszy egzaminacyjnych od zdających,

5.1.4. wypełniają dane dotyczące egzaminatora, zdającego oraz inne dotyczące etapu praktycznego egzaminu zawodowego w wyznaczonych miejscach na arkuszach obserwacji i kartach obserwacji, co potwierdzają swoim podpisem,

5.1.5. sprawdzają kompletność i poprawność sumowania punktów przeniesionych na kartę obserwacji,

5.1.6. wypełniają dokumentację przebiegu etapu praktycznego,

5.1.7. podpisują protokół etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

6. Przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego

6.1. Przewodniczący ZE w dniu poprzedzającym planowany termin etapu praktycznego wraz z przewodniczącym SZE w danym ośrodku egzaminacyjnym sprawdza:

6.1.1. przygotowanie pomieszczeń/miejsc do przeprowadzenia egzaminu,

6.1.2. stanowiska egzaminacyjne pod względem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy,

6.1.3. działanie maszyn, urządzeń, sprzętu i aparatury przeznaczonych do wykorzystania podczas egzaminu,

6.1.4. wyposażenie stanowisk i zaopatrzenie w materiały (produkty) do wykonania zadań, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez okręgową komisję egzaminacyjną,

6.1.5. zabezpiecza pomieszczenia/miejsca egzaminowania do czasu rozpoczęcia egzaminu.

6.2. Egzaminatorzy zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego w dniu poprzedzającym termin egzaminu.

(20)

6.3. Przewodniczący SZE przeprowadza szkolenie oraz oprowadza egzaminatorów po ośrodku, zapoznaje ze stanowiskami egzaminacyjnymi, ich wyposażeniem i z innymi pomieszczeniami związanymi z przeprowadzeniem egzaminów.

6.4. W dniu egzaminu na około 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu, przewodniczący ZE:

6.4.1. zapoznaje członków ZE ze szczegółowym harmonogramem przebiegu egzaminu, 6.4.2. przypomina członkom ZE zasady: prowadzenia obserwacji, punktowania zgodnie

z kryteriami oraz stosowania procedur przebiegu egzaminu w różnych zaistniałych sytuacjach.

6.5. W dniu egzaminu, na 30 minut przed jego rozpoczęciem, przewodniczący SZE w obecności przewodniczących ZE i zdających otwiera pakiety zawierające: arkusze egzaminacyjne, arkusze obserwacji i karty obserwacji przeznaczone na dany egzamin.

6.6. Przewodniczący ZE:

6.6.1. dokonuje rozdziału, odebranych od przewodniczącego SZE materiałów egzaminacyjnych, na zestawy egzaminacyjne do losowania dla zdających i dokumentację dla członków ZE,

6.6.2. sprawdza kompletność zestawów egzaminacyjnych i dokumentacji po rozdzieleniu, 6.6.3. podejmuje decyzje w przypadku niezgodności stwierdzonych podczas rozdziału

materiałów, stosując odpowiednie procedury opisane w Rozdziale V.

6.7. Zdający zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego w dniu egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem:

6.7.1. przebierają się w ubranie robocze,

6.7.2. potwierdzają tożsamość i obecność na egzaminie,

6.7.3. uczestniczą w otwarciu pakietów z materiałami egzaminacyjnymi.

6.8. Na 20 minut przed egzaminem, przewodniczący ZE stosując procedurę przeprowadzania etapu praktycznego, wraz z członkami zespołu egzaminacyjnego:

6.8.1. sprawdzają, czy zdający mają odpowiednie ubranie robocze,

6.8.2. sprawdzają, czy zdający posiadają dokumenty związane ze specyfiką zawodu, np.

aktualną książeczkę zdrowia w zawodach: kucharz małej gastronomii, rzeźnik- wędliniarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, cukiernik, piekarz, 6.8.3. zapoznają zdających z przebiegiem egzaminu w etapie praktycznym,

przeprowadzają losowanie zgodnie z instrukcją (załącznik nr III.4.),

6.8.4. przeprowadzają dla zdających instruktaż na stanowisku egzaminacyjnym, odbycie którego zdający potwierdzają podpisem w protokole etapu praktycznego.

6.9. Etap praktyczny egzaminu zawodowego rozpoczyna się z chwilą wylosowania przez zdających zadań egzaminacyjnych.

(21)

6.10. Po otwarciu kopert z zadaniami egzaminacyjnymi w ciągu 20 minut, których nie wlicza się do czasu trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego, zdający sprawdza kompletność zestawu egzaminacyjnego, zapoznaje się z treścią zadania, dokumentacją do tego zadania oraz stanowiskiem, na którym będzie wykonywać zadanie, w tym:

6.10.1. instrukcjami bezpieczeństwa i obsługi maszyn, urządzeń i sprzętu obowiązującymi podczas pracy na danym stanowisku i stanowiącymi wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego,

6.10.2. nie wypełnia w tym czasie żadnej dokumentacji dotyczącej zadania egzaminacyjnego.

6.11. Po wylosowaniu zadań egzaminacyjnych przez zdających ZE sprawdza kompletność dokumentacji i zapoznaje się z treścią zadania i jego dokumentacją. Jeśli materiały są niekompletne postępuje zgodnie z procedurą zawartą w Rozdziale V.

6.12. Zdający w etapie praktycznym egzaminu:

6.12.1. wypełniają formularz „Plan działania”, którego oryginał przekazują przewodniczącemu ZE do oceny,

6.12.2. przystępują do przygotowania i organizowania stanowiska pracy,

6.12.3. wykonują czynności, zabiegi i operacje niezbędne do wykonania zadania,

6.12.4. podczas wykonywania zadań stosują się do ogólnych i stanowiskowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracują nie stwarzając zagrożeń dla życia i zdrowia,

6.12.5. przeprowadzają okresową i końcową kontrolę jakości wykonywanej pracy, 6.12.6. porządkują stanowisko pracy po zakończeniu pracy,

6.12.7. prezentują efekty pracy z uwzględnieniem oceny jakości wykonania.

6.13. ZE prowadzi obserwacje wykonywanych przez zdających zadań egzaminacyjnych:

6.13.1. ocenia i punktuje wykonywane czynności zdających, zgodnie z kryteriami zapisanymi w arkuszu obserwacji,

6.13.2. zwraca uwagę na przypadki naruszania przez zdających zasad bezpiecznej pracy i zakłócania przebiegu egzaminu, reagując w sposób określony odpowiednimi procedurami (Rozdział V),

6.13.3. reaguje na sygnały zdających dotyczące np. zaistniałej awarii, zakłóceń, stosując odpowiednie do sytuacji procedury (Rozdział V),

6.13.4. reaguje na sygnały zdających dotyczące wcześniejszego zakończenia lub zakończenia w czasie wyznaczonym wykonywania zadań przez zdających, gotowość do prezentowania efektu wykonanego zadania.

6.14. Przewodniczący ZE stosując się do ustalonego czasu trwania egzaminu w etapie praktycznym dla danego zawodu, określonego w informatorze o egzaminie:

(22)

6.14.1. na 30 minut przed ustalonym czasem zakończenia egzaminu, przypomina ile czasu pozostało zdającym do zakończenia egzaminu,

6.14.2. wskazuje miejsce (pomieszczenie) do oczekiwania na prezentowanie i kolejność prezentowania przez zdających, którzy zgłoszą zakończenie wykonania zadania przed upływem czasu zakończenia egzaminu,

6.14.3. wraz z członkami ZE odbiera od zdających arkusze egzaminacyjne, potwierdza ich odbiór w protokole etapu praktycznego egzaminu (załącznik nr III.2.) i na liście zdających (załącznik nr III.3.),

6.14.4. przyjmuje pisemne oświadczenie od zdającego, który zgłasza rezygnację z wykonywania zadania egzaminacyjnego (załącznik nr III.7.).

6.15. Po zakończeniu etapu praktycznego egzaminu 6.15.1. przewodniczący ZE:

• wpisuje na karcie obserwacji datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL zdającego i koduje go, symbol zawodu i oznaczenie tematu, nakleja naklejkę z kodem ośrodka egzaminacyjnego,

• sprawdza poprawność wypełnienia karty obserwacji przez egzaminatorów (załącznik nr III.6.) dla każdego zdającego i potwierdza swoim podpisem,

• sporządza protokół etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (załącznik nr III.2.) i czytelnie go podpisuje,

6.15.2. egzaminatorzy:

• mają obowiązek sprawdzenia w arkuszu obserwacji poprawności podliczenia sumy punktów w poszczególnych obszarach umiejętności przed przeniesieniem ich do karty obserwacji,

• na karcie obserwacji kodują w odpowiednich miejscach swój numer egzaminatora, liczbę punktów uzyskanych przez zdającego w poszczególnych obszarach umiejętności zgodnie z arkuszem obserwacji i naklejają naklejkę z kodem ośrodka,

• biorą udział w sporządzeniu protokołu etapu praktycznego egzaminu (załącznik nr III.2.) i podpisują go czytelnie,

• kompletują arkusze egzaminacyjne, arkusze i karty obserwacji zgodnie z instrukcją komisji okręgowej.

6.16. Skompletowane arkusze egzaminacyjne, arkusze i karty obserwacji wraz z listą zdających i protokołem przewodniczący ZE przekazuje po każdym egzaminie przewodniczącemu SZE po każdym egzaminie, który przechowuje je i zabezpiecza.

6.17. Przewodniczący SZE po zakończeniu egzaminów w ośrodku egzaminacyjnym sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zbiorczy etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (załącznik nr III.5.), który czytelnie podpisuje.

6.18. Przewodniczący SZE przekazuje do komisji okręgowej:

6.18.1. jeden egzemplarz protokołu zbiorczego etapu praktycznego egzaminu zawodowego (załącznik III.5.) wraz z wymienionymi w nim załącznikami,

6.18.2. niewykorzystane materiały, w tym arkusze i karty z uszkodzeniami, brakami oraz arkusze i karty nieobecnych.

(23)

6.19. W ośrodku egzaminacyjnym pozostają:

6.19.1. drugi egzemplarz protokołu zbiorczego etapu praktycznego egzaminu zawodowego w ośrodku egzaminacyjnym,

6.19.2. oświadczenia w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem,

6.19.3. kopie protokołów etapu praktycznego egzaminu zawodowego z kolejnych dni i zmian egzaminowania,

6.19.4. kopie list zdających,

6.19.5. kopie wykazu absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu lub przerwali egzamin,

6.19.6. kopie decyzji o przerwaniu lub unieważnieniu pracy zdającego.

6.20. Dokumentację egzaminu zawodowego pozostałą w ośrodku egzaminacyjnym zabezpiecza przewodniczący SZE i przechowuje zgodnie z ustaleniami dotyczącymi archiwizacji.

6.21. W sytuacjach związanych z przebiegiem etapu praktycznego egzaminu nieokreślonych w procedurach, o sposobie postępowania ZE decyduje przewodniczący ZE w porozumieniu z przewodniczącym SZE, a w przypadkach uzasadnionych z dyrektorem OKE.

IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDAWANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

1. Wyniki etapu pisemnego egzaminu zawodowego są ustalane na podstawie odczytanych elektronicznie kart odpowiedzi wypełnionych przez zdających, przekazanych przez szkołę/placówkę do OKE.

2. Zdający zdał etap pisemny egzaminu zawodowego, jeżeli uzyskał z części pierwszej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, natomiast z części drugiej – co najmniej 30%

punktów możliwych do uzyskania.

3. Etap praktyczny jest oceniany podczas wykonywania zadania przez zdającego przez trzech egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.

4. Ocenianie zadania w etapie praktycznym polega na punktowaniu poszczególnych czynności zdającego w czasie wykonywania zadania. Punktacja jest zapisywana niezależnie przez każdego egzaminatora w arkusz obserwacji.

5. Po zakończeniu egzaminu w etapie praktycznym punktacja jest przenoszona przez egzaminatorów z arkuszy obserwacji na karty obserwacji do elektronicznego odczytywania.

Karty obserwacji są przekazywane do OKE.

6. Wynik etapu praktycznego egzaminu zawodowego, każdego zdającego, jest średnią sumy punktów wystawionej przez trzech egzaminatorów obserwujących wykonanie zadania przez zdającego i jest obliczany w procentach w zaokrągleniu w dół do liczb całkowitych.

7. Etap praktyczny jest zdany, jeśli zdający uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

8. Egzamin zawodowy jest zdany, jeśli zdający zdał etap pisemny i praktyczny tego egzaminu.

(24)

9. OKE sporządza listę osób, które zdawały egzamin zawodowy zawierającą uzyskane przez te osoby wyniki, i przesyła ją przewodniczącemu SZE w szkole lub placówce, w której osoby te przystąpiły do etapu pisemnego egzaminu zawodowego, w celu ogłoszenia.

10. Na wniosek zdającego lub jego rodziców (prawnych opiekunów), odczytana elektronicznie karta odpowiedzi wraz z ustalonym wynikiem etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz arkusze obserwacji i karta obserwacji wraz z ustalonym wynikiem etapu praktycznego egzaminu zawodowego są udostępniane zdającemu lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

11. Zdający, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany przez OKE, zgodnie z odrębnymi przepisami.

12. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdający otrzymuje w swojej szkole macierzystej w terminie do dwóch miesięcy po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

13. Absolwenci z lat ubiegłych, których szkoła została zlikwidowana otrzymują dyplom za pokwitowaniem bezpośrednio we właściwej OKE. Osoby te przy odbiorze dyplomu muszą okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.

V. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

1. Przerwanie egzaminu i unieważnienie pracy zdającego w etapie pisemnym

1.1. W etapie pisemnym zdającemu można przerwać egzamin i unieważnić jego pracę

w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przez niego prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym po uprzednim udzieleniu upomnienia przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.

1.2. Przyjmuje się następujące postępowanie:

1.2.1. przewodniczący ZN, po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego SZE i powiadamia go o stwierdzeniu niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego lub zakłócania przebiegu egzaminu,

1.2.2. przewodniczący SZE podejmuje decyzję o przerwaniu egzaminu zdającego i unieważnia jego pracę oraz nakazuje zdającemu opuszczenie sali egzaminacyjnej.

1.3. Zdający, któremu przerwano egzamin, może przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania przed upływem trzech lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego w danym zawodzie.

2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku kompletu materiałów egzaminacyjnych

2.1. W przypadku zgłoszenia przez zdającego braku stron lub innych usterek w arkuszu egzaminacyjnym w etapie pisemnym egzaminu lub w zestawie egzaminacyjnym do etapu praktycznego przewodniczący ZN lub ZE odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu odpowiedniego etapu egzaminu zawodowego.

2.2. Zdający, który zgłosił braki podpisuje czytelnie w protokole wymianę arkusza egzaminacyjnego lub karty odpowiedzi.

2.3. Przewodniczący SZE podejmuje decyzję o wykorzystaniu arkuszy/zestawów rezerwowych lub poleca członkowi zespołu powielenie odpowiednich stron. Jeśli jest to niemożliwe, powiadamia dyrektora OKE.

(25)

3. Postępowanie w przypadku zagrożenia przebiegu egzaminu

3.1. W przypadku zagrożenia przebiegu egzaminu przewodniczący SZE podejmuje decyzję o zawieszeniu egzaminu i powiadamia o tym fakcie, dyrektora OKE oraz w razie potrzeby, odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.).

3.2. Jeżeli zagrożenie zostało zażegnane przed rozpoczęciem egzaminu lub nie później niż pół godziny po planowanym czasie rozpoczęcia egzaminu, to egzamin może odbyć się, za zgodą dyrektora OKE, w tym samym dniu i w tym samym miejscu.

3.3. W czasie powstałej przerwy przewodniczący SZE zobowiązany jest do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

3.4. Dyrektor OKE podejmuje decyzje o zmianie miejsca przeprowadzania egzaminu lub/i nowym terminie egzaminu (w przypadku etapu pisemnego – w porozumieniu z dyrektorem CKE).

4. Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego

4.1. W przypadku rezygnacji zdającego, z wykonywania zadania egzaminacyjnego w dowolnej fazie etapu praktycznego egzaminu, przewodniczący ZE odbiera od niego odpowiednie oświadczenie, zabezpiecza stanowisko i materiały egzaminacyjne, zezwala zdającemu na opuszczenie pomieszczenia/miejsca egzaminowania oraz odnotowuje nazwisko i imię zdającego, który zrezygnował z egzaminu i załącza jego oświadczenie (załącznik nr III.7.) do protokołu etapu praktycznego egzaminu zawodowego.

4.2. W przypadku nagłego zasłabnięcia lub choroby zdającego w trakcie wykonywania czynności egzaminacyjnych przewodniczący ZE lub członek ZE przerywa egzamin wszystkim zdającym ocenianym przez dany zespół, wzywa pomoc medyczną. Przerwa w egzaminie nie może przekroczyć 30 minut.

4.3. W zależności od decyzji udzielających pomocy medycznej, przewodniczący decyduje o dalszym przebiegu egzaminu przez poszkodowanego.

4.4. Jeżeli podczas egzaminu nastąpi awaria lub uszkodzenie maszyn, urządzeń, aparatury, przewodniczący lub członek ZE zawiesza egzamin zdającemu lub zdającym, zabezpiecza maszyny, urządzenia lub sprzęt zgodnie z odpowiednią instrukcją bezpieczeństwa pracy ogólną lub stanowiskową oraz powiadamia przewodniczącego SZE w danym ośrodku egzaminacyjnym.

4.5. Jeżeli dyrektor ośrodka egzaminacyjnego – przewodniczący SZE w ciągu 30 minut usunie awarię lub uszkodzenie, egzamin może być kontynuowany, jeśli jest to możliwe ze względów technologicznych. Podczas przerwy zdający przebywają w miejscu wskazanym przez przewodniczącego.

4.6. W przypadku przerwy, o której mowa w pkt. 4.2. i 4.4. lub spowodowanej innymi ważnymi przyczynami niezależnymi od organizatora egzaminu trwającej dłużej niż 30 minut przewodniczący SZE przerywa egzamin zdającemu lub zdającym, unieważnia pracę zdającego lub zdających, powiadamia dyrektora OKE oraz ustala najbliższy możliwy termin egzaminu dla zdającego lub zdających w danej sesji. Sporządza odpowiedni protokół z powstałego zdarzenia wraz z podjętymi decyzjami, powiadamiając o nich zdającego lub zdających.

(26)

4.7. Dokumentacja zdającego lub zdających z przebiegu etapu praktycznego egzaminu w przypadku opisanym w pkt. 4.1., 4.6. zostaje zabezpieczona przez przewodniczącego ZE.

4.8. Zdającemu, który naruszył przepisy bhp w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu, przewodniczący ZE udziela ustnego upomnienia. Udzielenie upomnienia musi być odnotowane wraz z nazwiskiem i imieniem zdającego w protokole z etapu praktycznego.

Jeżeli po udzieleniu upomnienia zdający nadal narusza przepisy bhp, przewodniczący ZE może przerwać jego egzamin, wypełnia decyzję o przerwaniu i unieważnieniu pracy zdającego (załącznik nr II.5.) i odnotowuje w protokole.

4.9. Jeżeli podczas egzaminu zdarzy się wypadek przy pracy, przewodniczący ZE przerywa egzamin wszystkim zdającym, zabezpiecza miejsce wypadku, wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia właściwe służby techniczne oraz przewodniczącego SZE.

(27)

ZAŁĄCZNIKI

I.1. Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

I.2. Potwierdzenie przyjęcia deklaracji i informacja dla zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

I.2a.Wzór strony tytułowej arkusza egzaminacyjnego – etap pisemny I.2b.Wzór strony tytułowej arkusza egzaminacyjnego – etap praktyczny I.2c.Wzór karty odpowiedzi do etapu pisemnego

I.3. Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego I.4. Powołanie szkolnego zespołu egzaminacyjnego

I.5. Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem

II.1.Powołanie zespołów nadzorujących

II.2.Upoważnienie do odbioru materiałów egzaminacyjnych

II.3.Protokół przebiegu etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sali II.4.Lista zdających etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sali

II.5.Decyzja o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu pracy zdającego

II.6.Protokół zbiorczy etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

II.7.Wykaz absolwentów, którzy nie zgłosili się na etap pisemny/praktyczny oraz zdających, którzy przerwali etap pisemny/praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

II.8.Upoważnienie do dostępu do materiałów egzaminacyjnych III.1.Powołanie zespołów egzaminacyjnych

III.2.Protokół etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe III.3.Lista zdających etap praktyczny egzaminu zawodowego w salach

III.4.Instrukcja przeprowadzenia losowania zadań i stanowisk egzaminacyjnych

III.5.Protokół zbiorczy etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe III.6.Wzór karty obserwacji do etapu praktycznego

III.7.Oświadczenie zdającego o rezygnacji z wykonywania zadania egzaminacyjnego

(28)

Figure

Updating...

References

Related subjects :