• Nie Znaleziono Wyników

PODANIE. Niniejszym, wnoszę o wyznaczenie mnie do wykonywania czynności pomocniczych:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PODANIE. Niniejszym, wnoszę o wyznaczenie mnie do wykonywania czynności pomocniczych:"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

1

Zał. Nr 3 do ogłoszenia PLW w Kaliszu z dnia 16 października 2017 r.

Kalisz, ………

………..

/imię i nazwisko wnioskodawcy/

……….

/adres zamieszkania/

dowód osobisty seria i nr ……….

NIP ……….

PESEL ………

tel. ………..

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu

PODANIE

Niniejszym, wnoszę o wyznaczenie mnie do wykonywania czynności pomocniczych:

1) przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych,*

………..**

(preferowane miejsce wykonywania pracy)

2) przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa,*

………**

(preferowane miejsce wykonywania pracy)

(2)

2

3) mających na celu poskramianie świń, wykonywanych w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. rok 2014, poz. 1539).*

……….**

(preferowane miejsce wykonywania pracy)

Oświadczam, że:

 nie jestem lekarzem weterynarii,

 nie jestem pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej,

 posiadam tytuł technika weterynarii,

 posiadam roczny staż pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt (dotyczy pkt 1),*

 przeszedłem/am przeszkolenie zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku I sekcji III rozdziale IV części B ust. 2 – 5 rozporządzenia (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.

45, str. 75 - dotyczy pkt 2),*

 posiadam należytą znajomość zagadnień wymienionych w załączniku I sekcji III rozdziale IV części B ust. 5 rozporządzenia (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004,

str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75 - dotyczy pkt 2),*

 posiadam doświadczenie w zakresie poskramiania zwierząt gospodarskich (dotyczy pkt 3),*

 zostałem/am przyuczony/a przez lekarza weterynarii do wykonywania czynności pomocniczych mających na celu poskramianie świń (dotyczy pkt 3),*

 posiadam warunki i środki techniczne do wykonywania wymienionych powyżej czynności pomocniczych oraz znajomość obowiązujących w tym zakresie przepisów prawodawstwa weterynaryjnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. rok

(3)

3

2016, poz. 1077), a w szczególności przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. rok 2013, poz. 856).

Oświadczam, że powyższe dane zgodne są ze stanem faktycznym.

………

(podpis wnioskodawcy)

W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom).

2. Kopię dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

3. Życiorys i list motywacyjny.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

6. Aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: technik weterynarii.

8. Aktualną książeczkę zdrowia/zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno- epidemiologicznych.*

9. Aktualne badania okulistyczne.*

10. Aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP.

11. Aktualne zaświadczenie od pracodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę) o otrzymywanym wynagrodzeniu brutto za jeden miesiąc kalendarzowy (wynagrodzenie to stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne), które musi być co najmniej równe

minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu brutto, ustalanemu na dany rok kalendarzowy (w 2018 roku kwota minimalnego wynagrodzenia będzie wynosiła 2100,00 PLN/słownie złotych: dwa tysiące sto 00/100).*

12. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wraz z rejestracją do ubezpieczeń do ZUS, poświadczające

posiadanie konta jako płatnika składek (Firmy) oraz deklarację (formularz ZUS ZUA) o obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne . Powyższe składki opłacane będą od ustalonej na dany rok kalendarzowy podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, na której wysokość oprócz przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia w ostatnim kwartale, wpływa też prognozowane przeciętne

(4)

4

miesięczne wynagrodzenie (60% to minimalna podstawa wymiaru składek społecznych).*

13. Dla przedsiębiorców korzystających przez 2 lata z przywileju opłacania składek ZUS na preferencyjnych zasadach:

- wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wraz z rejestracją do ubezpieczeń do ZUS, poświadczające

posiadanie konta jako płatnika składek (Firmy) oraz deklarację (formularz ZUS ZUA) o obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Powyższe składki opłacane będą od ustalonej na dany rok kalendarzowy podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, na której wysokość oprócz przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia w ostatnim kwartale, wpływa też pensja minimalna (30% to minimalna podstawa wymiaru składek społecznych przedsiębiorcy, który otwiera pierwszą działalność).

Jednocześnie, będąc osobą prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na preferencyjnych zasadach, składam oświadczenie o zadeklarowanej dobrowolnie, zwiększonej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z w. w. tytułu, równej co najmniej kwocie minimalnego krajowego wynagrodzenia brutto na dany rok

kalendarzowy, tj. w 2018 roku kwocie równej 2100,00 PLN (słownie złotych:

dwa tysiące sto 00/100). W związku z powyższym, kwota ta będzie

stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu prowadzonej przeze mnie pozarolniczej działalności gospodarczej. Od tej podstawy, jako przedsiębiorca będę opłacał/a również składkę na

ubezpieczenie wypadkowe oraz ewentualnie składkę na ubezpieczenie chorobowe (ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jest dobrowolne). W tym przypadku, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą będę opłacał/a również składkę na FP z w. w. tytułu, ustaloną od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek i równej co najmniej minimalnemu krajowemu

wynagrodzeniu brutto na dany rok kalendarzowy tj. w 2018 roku będzie to kwota 2100,00 PLN.*

14. Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. nr 1.

15. Kopię zaświadczenia wydanego przez lekarza weterynarii o przyuczeniu do wykonywania czynności pomocniczych mających na celu poskramianie świń.*

16. Kopię zaświadczenia wydanego przez lekarza weterynarii o odbyciu rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt.*

17. Kopię zaświadczenia o odbyciu kursu wytrawiania w Puławach.*

18. Kopię dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia zgodnie z

wymaganiami określonymi w załączniku I sekcji III rozdziale IV części B ust. 2-5 rozporządzenia (WE) Nr 854/2004.*

(5)

5

Wymagania punktu 16, zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu czynności

wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. rok 2008, nr 166, poz.1034)

*niepotrzebne skreślić

**wskazać preferowany zakład lub gminę

Cytaty

Powiązane dokumenty

chorobowego, jaką w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi kwota przez nie zadeklarowana jako podstawa wymiaru składek na

18. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany kodów na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne świadczenie.. Wszelkie reklamacje związane z Promocją mogą być

W przypadku ujawnienia, że osoba zgłaszająca się do Promocji nie dokonała zakupu (np. gdy przedstawiła dowód zakupu dokonanego przez inną osobę), Organizator

podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, na której wysokość oprócz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 6) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem

Przyjęta w Polsce skala podatkowa cały czas wywoływała liczne kontrowersje, ze względu na wysokość stawek podatko- wych (rozpiętość progresji), czy też wysokość przyjętych

Na rysunku 7 przedstawiono wyniki do(wiadczalne oraz otrzymane w wyniku bada# symulacyjnych sk!adaj&ce si" na zale%no(ci odkszta!ce# trwa!ych w funkcji

Znaczenie filozofii społecznej i politycznej w tym kon- tekście jest szczególnie istotne, a ich odniesienie do współczesnych problemów wydaje się nie tylko bardzo ważnym

Po rocznej służbie, już jako praporszczik zapasa (cho- rąży rezerwy), mógł bowiem przekazywać kolegom zdobyte informacje oraz nowinki z dziedziny wojskowości. W tym też

Zaniechanie dotyczy poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r.. Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w

Results show that the spectral refraction model SWAN underestimates the wave conditions in the channel and at the lee side of the channel especially - for longer waves travelling

With MGB 319 and the Bogdaszowice structure as the most promising source of good quality water to supply the Wroclaw city area, development of a numerical model for establishing

(składka), 26 proc., 41 proc., a dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (które wybrały podatek liniowy) – 28 proc.. Dla pracowników ten wzrost

6 Sąd Najwyższy stwierdził, że Za- kład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą

Stwierdza się w nim m.in., że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony

Cennik dla osób fizycznych – przedsiębiorców oraz osób prawnych | Obowiązuje od 16.8.2020 3.. 2) Płatność przychodząca odebrana kartą bankową to płatność przyjęta

kodeksu cywilnego (rękojmia) nie stosuje się. 10) Do towaru przekazywanego przez Kupującego Spółce z tytułu gwarancji należy dołączyć opis i rodzaj stwierdzonej

Uczestnik otrzyma jeden Kod promocyjny upoważniający do jednorazowego zakupu 1 (słownie: jednej) sztuki Produktu ze zniżką 10% w Sklepie Samsung zgodnie z tabelą

wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli utworzenia wizytówki Państwa firmy w gdyńskiej Bazie Firm, ale również w celach archiwalnych, w których wymagają tego

 Czy jest prawdą, że dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą od stycznia tego roku zmieniają się zasady ustalania podstawy wymiaru składek

Samsung będzie przechowywał dane osobowe Uczestników przez okres trwania Promocji i przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na

Wprowadzenie ulgi na prototyp, czyli dodatkowe odliczenie 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia takiego produktu na rynek (art. Wprowadzenie ulgi

**Dane archiwalne - to dane obejmujace okres powyżej 12 miesięcy licząc wstecz od daty złożenia wniosku dla usług aktywnych lub spłaconych lub okresu wskazanego przez