Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w aplikacji GB24 (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

Download (0)

Full text

(1)

str. 1

Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w aplikacji GB24 (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

Spis treści

1 Wstęp ... 1

2 Prezentacja rachunku VAT oraz salda z możliwością wydruku. ... 2

3 Realizacja przelewu VAT (Split payment) ... 4

3.1 Realizacja przelewu zwykłego z obsługą VAT ... 4

3.2 Realizacja przelewu podatku z obsługą VAT ... 5

3.3 Realizacja przelewu własnego z obsługą VAT... 6

3.4 Prezentacja przelewu VAT na liście przelewów. ... 7

4 Import przelewów zwykłych VAT ... 7

5 Obsługa kontrahentów i szablonów ... 8

6 Uprawnienia do historii operacji i wyciągów dla rachunków VAT ... 8

1 Wstęp

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) – polega na podzieleniu płatności za nabyty towar lub usługę w ten sposób, że wartość sprzedaży netto jest przelewana na rachunek rozliczeniowy dostawcy, a pozostała zapłata, która odpowiada kwocie VAT, jest wpłacana na dodatkowy rachunek VAT. Środki zgromadzone na rachunku VAT są wykorzystywane do zapłaty VAT w rozliczeniach z kontrahentami i urzędem skarbowym.

Ustawa z 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 p.62)

Dodatkowe założenia:

 Zapłata z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności może zostać dokonana wyłącznie w złotych polskich.

 Obsługa Split Payment nie dotyczy płatności zagranicznych.

 Nie można realizować przelewu bezpośrednio na rachunek VAT. Przelew wykonany na rachunek VAT został odrzucony. Odrzucenie przelewu będzie realizowane w systemie transakcyjnym odbiorcy przelewu.

 W bankowości elektronicznej, przelew VAT jest traktowany jako przelew zwykły.

(nie wprowadzono nowego typu przelewu: przelew VAT).

 Na raportach i podsumowaniach zleceń prezentowane są kwoty brutto z informacją, że dotyczą rachunku bieżącego (nie są prezentowane obciążenia rachunków VAT).

 Nie są blokowane przelewy VAT na rachunki ZUS.

 Nie ulega zmianie wygląd potwierdzenia operacji w historii operacji.

(2)

str. 2 Dla rachunków VAT nie jest możliwe:

 ustawienie limitów transakcyjnych ,

 zdefiniowanie schematu akceptacji na poziomie rachunku ,

 nadanie/odebranie uprawnień do podglądu - rachunek VAT dziedziczy uprawnienia z rachunku bieżącego.

2 Prezentacja rachunku VAT oraz salda z możliwością wydruku.

Prezentacja numeru NRB rachunku VAT jest dostępna w menu Rachunki -> Wyświetlenie szczegółowych informacji o rachunku (po kliknięciu na rachunek NRB).

Pojawia się okno „Stan rachunku”, na którym zaprezentowane są szczegółowe informacje o rachunku bieżącym oraz rachunku VAT.

(3)

str. 3 Po wybraniu klawisza „Szczegóły rachunku” zaprezentowane zostają informacje o numerze rachunku VAT i księgowej kwocie dostępnych środków na tym rachunku.

Wybranie klawisza „Zapisz jako PDF” powoduje wygenerowanie dokumentu z informacją o numerze rachunku VAT i księgowej kwocie dostępnych środków na tym rachunku.

(4)

str. 4

3 Realizacja przelewu VAT (Split payment) 3.1 Realizacja przelewu zwykłego z obsługą VAT

W systemie dodana została opcja na formularzu przelewu zwykłego: Przelew VAT. W momencie wybrania opcji „Przelew VAT” formularz realizacji przelewu zwykłego zostało uzupełniony o pola umożliwiające wprowadzenie:

 Kwoty podatku VAT w PLN,

 Identyfikator podatkowy - dostawcy towaru lub usługodawcy na rzecz którego realizowana jest faktura,

 Numer faktury za którą jest płatność.

W przypadku braku rachunku VAT powiązanego z wybranym rachunkiem do obciążenia wybranie opcji „Przelew VAT” nie będzie możliwe (opcja jest ukryta).

Na formularzu przelewu jest zaprezentowany rachunek VAT powiązany z rachunkiem RB (rachunek do obciążenia) oraz kwota dostępnych środków na rachunku VAT.

Długość pola Tytułem dla przelewu VAT jest uzależniona od wprowadzonych danych dodatkowych:

kwoty podatku, Identyfikatora podatkowego oraz długości numeru faktury. Podanie powyższych danych mają wpływ na skrócenie ilości znaków dostępnych w tytule przelewu.

(5)

str. 5 Przykład realizacji przelewu przez płatnika

Klient ma do zapłacenia fakturę na kwotę brutto 123 zł , w tym kwota VAT wynosi 23 zł.

kwota brutto = 123zł kwota netto = 100zł kwota VAT= 23zł RB – rachunek bieżący VAT – rachunek VAT

1. Płatnik wprowadza przelew podając:

A. Kwotę przelewu (brutto) = 123 zł oraz dodatkowo podaje kwotę VAT = 23 zł, B. Podaje numer rachunku odbiorcy,

C. Podaje numer Identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, D. Podaje numer faktury, za którą jest płatność,

E. W przypadku płatności tylko kwoty VAT podaje kwotę przelewu = kwocie VAT.

2. Transakcja może zostać zrealizowana, gdy:

A. kwota dostępnych środków na rachunku VAT >= kwocie VAT podanej na przelewie kwota dostępnych środków na rachunku bieżącym >= od kwoty netto.

B. kwota dostępnych środków na rachunku VAT < kwocie VAT podanej na przelewie kwota dostępnych środków na rachunku bieżącym >= od kwoty netto + (kwota VAT - kwota dostępnych środków na rachunku VAT).

C. W innych przypadkach transakcja nie zostało zrealizowana.

W przypadku braku środków na rachunku VAT, kwota VAT pobierana jest z rachunku bieżącego.

W przypadku wybrania opcji realizacji przelewu jako: przelew VAT lista rachunków do obciążenia jest zawężona wyłącznie do rachunków w PLN. Realizacja przelewów VAT będzie możliwa wyłącznie w walucie PLN.

Przy realizacji przelewu VAT brany pod uwagę będzie wyłącznie schemat akceptacji przypisany do rachunku bieżącego. Weryfikacja limitu transakcji będzie polegała wyłącznie na weryfikacji limitu dla rachunku bieżącego (kwota brutto przelewu)).

System umożliwia edycję przelewu VAT, nie jest jednak możliwa zmiany typu przelewu z Przelew VAT na przelew zwykły i odwrotnie.

3.2 Realizacja przelewu podatku z obsługą VAT

W przypadku przelewu podatku z rachunku bieżącego w PLN powiązanego z rachunkiem VAT istnieje możliwość wyboru dedykowanych symboli formularzy (pole na formatce: Symbol formularza).

Wybór nowych symboli płatności VAT skutkuje obciążeniem rachunku VAT kwotą przelewu. Na formatce jest wówczas prezentowany komunikat: „Wybrany symbol formularza pozwala na realizację całości/części płatności z rachunku VAT”.

Nie zmienia się sposób wypełniania danych na formularzu przelewu podatku – natomiast w przypadku wykonywania płatności za VAT system obciąży rachunek VAT maksymalną dostępną kwotą na tym rachunku.

(6)

str. 6 Księgowanie w przelewie podatku :

W zależności od ilości środków na rachunku VAT i rachunku bieżącym możliwe są księgowania:

 gdy kwota dostępnych środków na rachunku VAT >= kwocie przelewu podatku, wówczas cała kwota zostało pobrana z rachunku VAT

 gdy kwota dostępnych środków na rachunku VAT < kwocie przelewu podatku, wówczas pobrane zostaną wszystkie dostępne środki z rachunku VAT, a brakująca kwota zostało pobrana z rachunku bieżącego.

3.3 Realizacja przelewu własnego z obsługą VAT

Formularz Nowy przelew własny umożliwia realizację przelewów pomiędzy własnymi rachunkami VAT. Dotyczy sytuacji gdy Klient dysponuje więcej niż jednym rachunkiem VAT. W systemie odbywa się to przez realizację przelewów z pomiędzy własnymi rachunkami bieżącymi posiadacza rachunku VAT.

W opcji Przelewy -> Nowy przelew własny dodana została nowa opcja „Przelew VAT”.

Formularz przelewu własnego VAT będzie rozbudowany w stosunku do przelewu własnego o następujące nowe pola:

 pole checkbox „Przelew VAT”

 Kwota VAT w PLN,

 Numeru Identyfikatora podatkowego Klienta,

(7)

str. 7

 Przelew własny VAT możliwy jest wyłącznie z rachunku bieżącego na inny rachunek bieżący, do których przypisany jest VAT.

 Po wybraniu opcji Przelew VAT system podpowie numer oraz kwotę dostępnych środków na rachunku VAT dla wybranego rachunku bieżącego.

 Przelew własny VAT może dotyczyć wyłącznie kwoty VAT.

 Jako numer faktury system automatycznie podstawi stały tekst „przekazanie własne”.

3.4 Prezentacja przelewu VAT na liście przelewów.

Przelew VAT jest traktowany jako przelew zwykły.

4 Import przelewów zwykłych VAT

Szczegóły dotyczące formatów importu przelewów są dostępne w odrębnej dokumentacji importu i eksportu przelewów, do pobrania ze strony internetowej Banku.

Import przelewów zwykłych został rozbudowany o obsługę przelewów VAT. W pliku importu dodane zostały pola:

 Identyfikator podatkowy odbiorcy płatności ,

 numer faktury za którą jest płatność,

 kwota VAT,

Wprowadzenie kwoty VAT będzie oznaczało realizację przelewu jako przelew VAT.

Podczas importu system będzie walidował, czy importowane przelewy VAT są realizowane z rachunków prowadzonych w PLN (przelew VAT realizowany jest wyłącznie dla rachunków w PLN).

Obsługa przelewu VAT została dodana dla formatów:

· XML

· Liniowy

· Elixir

· VideoTel

· Telekonto

(8)

str. 8 Dane dotyczące kwoty VAT, numeru Identyfikatora podatkowego oraz numeru faktury są przekazywane w polu dotyczącym tytułu płatności. W przypadku uzupełnienia identyfikatora /VAT/

(jest to kwota podatku VAT) w polu dotyczącym tytułu płatności, system będzie identyfikował przelew jak przelew VAT.

W przypadku braku rachunku VAT realizacja przelewu VAT nie będzie możliwa, wówczas system zaprezentuje komunikat informujący, że nie jest możliwe zaimportowanie przelewów VAT.

Zmiana dotyczy importu przelewów zwykłych oraz przelewów podatku w (Singleuser oraz Multiuser).

5 Obsługa kontrahentów i szablonów

W opcji kontrahenci dodane zostało pole Identyfikator podatkowy (formularz oraz import), które pozwala na wprowadzenie i zapisanie dodatkowych danych (Identyfikator podatkowy).

Opcja realizacji przelewu VAT uwzględnia obsługę kontrahentów dostępnych dla przelewów zwykłych oraz kontrahentów z dodanym polem Identyfikator podatkowy.

System umożliwia zapisanie dedykowanych szablonów dla przelewów VAT, dla przelewów VAT będą podpowiadane tylko szablony VAT

6 Uprawnienia do historii operacji i wyciągów dla rachunków VAT

W menu Konfiguracja ->Zarządzanie uprawnieniami użytkowników zostało dodane nowe uprawnienie: Rachunki VAT – Wyciągi i operacje bieżące

Domyślnie opcja nie jest zaznaczona - wymagane jest, aby administrator zaznaczył uprawnienie użytkownikom, tak, aby mieli dostęp do funkcjonalności oglądania operacji bieżących oraz wyciągów dla rachunków VAT.

Zaznaczenie checbox’a Wyciągi i op.bieżące nada użytkownikowi dostęp do wszystkich operacji na rachunku VAT.

Figure

Updating...

References

Related subjects :