UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Download (0)

Full text

(1)

PROGRAM

PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW

(studia stacjonarne)

Kierunek: Historia

Specjalność: Rekonstrukcje historyczne

BYDGOSZCZ 2014/2015

(2)

- 2 -

I. Forma praktyk zawodowych

1. Studenci odbywają praktykę po II roku studiów w wymiarze 4 tygodni. O wybranym modelu student informuje opiekuna praktyk przed rozpoczęciem praktyki. Praktyka powinna być realizowana w okresie od czerwca do 30 listopada. Dzienna i tygodniowa liczba odbywanych godzin praktyki może być elastyczna, odpowiednio do możliwości instytucji przyjmującej studenta oraz czasu pracy opiekuna praktyki. Dopuszcza się odbywanie praktyk w soboty i niedziele, o ile jest to zgodne z działalnością instytucji prowadzącej praktyki.

2. Studenci mogą wybrać jako miejsce praktyk każdą instytucję prowadzącą działalność w sferze szeroko rozumianej animacji kultury ze szczególnym ukierunkowaniem na eventy historyczne. W grę wchodzą więc: grupy rekonstrukcyjne, grupy teatralne, ośrodki kultury, stowarzyszenia o profilu kulturalnym, organy samorządu oraz administracji państwowej zajmujące się problematyką animacji i promocji kultury, agencje koncertowe.

Praktyka musi mieć związek z zagadnieniami z zakresu promocji dziedzictwa historyczno-kulturowego.

3. Praktyka powinna odbywać się pod opieką pracownika posiadającego kwalifikacje wymagane na danym stanowisku w placówce.

4. Student prowadzi dziennik praktyk oraz teczkę ze sprawozdaniami z wykonanych zadań oraz z materiałami zgromadzonymi w toku odbywania praktyki.

(3)

II. Cel praktyki

Praktyki mają na celu zapoznanie studentów z funkcjonowaniem różnych instytucji działających w sferze szeroko rozumianej kultury ze szczególnym uwzględnieniem ruchu na rzecz ożywionej historii. Mają oni zweryfikować w praktyce, poprzez zetknięcie się z konkretnymi organizacjami i instytucjami, opanowane w procesie kształcenia wiadomości o charakterze teoretycznym. W związku z tym, celem studenta jest m.in.:

1. Poznanie praktycznej strony działalności organizacji lub instytucji kultury w aspekcie organizacyjnym i technicznym.

2. Obserwacja warsztatu pracy praktyków i specjalistów oraz analiza ich codziennych obowiązków, wprowadzanych innowacji oraz podejmowanych decyzji.

3. Poznanie specyfiki pracy w określonych instytucjach kultury (asystowanie opiekunowi w jego pracy).

4. Wejście w role zawodowe związane z kierunkiem i specjalnością studiów.

5. Czynny udział w zadaniach realizowanych przez instytucję.

III. Zadania studenta

Studenci muszą zapoznać się z różnorodnymi aspektami działalności instytucji prowadzącej praktyki. W związku z tym wskazane jest odbywanie praktyki w różnych działach instytucji, do której dany praktykant trafia.

(4)

1. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą funkcjonowania instytucji: statut, struktura organizacyjna, regulamin funkcjonowania, kadra, zakres czynności pracowników, rodzaje, formy i zasady realizacji zadań, sposób ich dokumentowania.

2. Zapoznanie się z dokumentacją merytorycznej działalności instytucji (programy i plany pracy, sposób jej dokumentowania, szczególne potrzeby osób korzystających z usług instytucji).

3. Asystowanie opiekunowi praktyki podczas pracy, prowadzenia zajęć oraz pełnienia innych czynności zawodowych realizowanych w instytucji.

4. Czynny udział w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach pracowników itp.

odbywających się w instytucji w czasie odbywania przez studenta praktyki.

5. Realizowanie zadań zleconych przez opiekuna, związanych z działalnością instytucji.

6. Prowadzenie dziennika praktyk, opis wykonywanych podczas praktyki czynności oraz sporządzenie sprawozdania z odbytej praktyki.

IV. Zadania opiekuna

1. Wprowadza praktykanta we wszystkie aspekty działalności instytucji.

2. Szczegółowo instruuje praktykanta w zakresie przygotowania zadań, koryguje ich projekty, udostępnia środki i pomoce, udziela wskazówek dotyczących ich właściwego wykorzystania,

3. Zapoznaje praktykanta z jawną częścią dokumentacji instytucji.

(5)

4. Monitoruje osiągnięcia i postępy praktykanta, omawia wykonane zadania, wskazuje błędy i możliwe rozwiązania.

5. Pomaga podopiecznemu w porządkowaniu dokumentacji praktyk, formuje na piśmie opinię o praktyce.

V. Organizacja praktyki

1. Student wspólnie z opiekunem uzgadnia ramowy plan praktyki. W pierwszym dniu praktyki pod kierunkiem opiekuna lub innego pracownika instytucji poznaje warsztat pracy.

2. W czasie praktyki student prowadzi szczegółowy dziennik zajęć.

3. Student powinien uczestniczyć we wszystkich formach pracy związanych z działalnością instytucji, zaplanowanych przez opiekuna praktyki.

4. W ciągu 2 tygodni od zakończenia praktyki (nie później niż 15. XII) student zobowiązany jest przedstawić opiekunowi praktyki z ramienia UKW dziennik praktyk, sprawozdanie z odbytej praktyki i inną dokumentację oraz opinię o odbytej praktyce wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji. Opinię powyższą student otrzymuje w ostatnim dniu praktyki, po podsumowaniu jego pracy przez opiekuna i dyrektora instytucji.

VI. ZALICZENIE PRAKTYKI

Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk zawodowych z ramienia UKW.

Podstawą zaliczenia praktyki jest:

Poświadczenie przez placówkę odbycia praktyki.

(6)

1. Opinia opiekuna praktyki (formularz dostarczony przez Studium Praktyk Zawodowych).

2. Dziennik praktyk poświadczony podpisem opiekuna praktyki.

3. Teczka ze sprawozdaniami z wykonanych zadań.

Wzór sposobu wypełniania dziennika praktyki

Dziennik praktyk należy prowadzić wg następującego wzoru:

1. Strona tytułowa:

 Imię i nazwisko studenta,

 Kierunek studiów,

 Specjalność zawodowa,

 Nazwa i adres instytucji, w której odbywa się praktyka,

 Imię i nazwisko opiekuna praktyki

2. Od drugiej strony:

 Spis treści dziennika praktyk,

 Szczegółowy plan praktyki (może być prowadzony w formie tabeli lub opisowej) – powinien zawierać datę, zakres czynności, tematykę pracy, opis wykonanych zadań i sposób ich realizacji, uwagi opiekuna, podpis opiekuna,

 Pieczątka instytucji.

3. Na końcu dziennika – sprawozdanie z odbytej praktyki oraz opinia i uwagi opiekuna na temat odbytej praktyki.

Uwaga! Złożenie Dziennika praktyk oraz opinii opiekuna praktyki jest podstawą zaliczenia praktyk zawodowych

(7)

VI. INFORMACJE DODATKOWE 1. Dodatkowe informacje:

opiekun praktyk z ramienia UKW – dr Ewa Puls

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych ul. ks. Józefa Poniatowskiego 12 tel. 52 3259200

e-mail: historia2@ukw.edu.pl

2. Studium Praktyk Zawodowych ul. Ogińskiego 16 pokój nr 405, IV piętro

85-092 Bydgoszcz

tel. 52 32 36 710, 32 36 711, 32 36 712 e- mail: spz5@wp.pl

Figure

Updating...

References

Related subjects :