PODSTAWY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: 1. Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność). 2. Kolokwium. 3. Aktywność na zajęciach.

Download (0)

Full text

(1)

PODSTAWY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność).

2. Kolokwium.

3. Aktywność na zajęciach.

ZALICZENIE KOLOKWIUM:

Ustnie/ pisemnie na dodatkowych konsultacjach w dniu 14 maja, sobota, godzina 10.15 Pisemnie w terminie ostatnich zajęć tj. 4 czerwca, grupa 1 godzina 9.45, grupa 2 godzina 11.30

4 pytania opisowe, z których student ma prawo jedno odrzucić

ŹRÓDŁA WIEDZY:

1. Podręcznik- Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne B. Adamiak, J.

Borkowski.

2. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy: prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; dział IV ordynacji podatkowej.

3. Notatki z ćwiczeń.

4. Porządkująco: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach K. Sobieralski, M. Miemiec, M. Ofiarska

ZAKRES MATERIAŁU NA KOLOKWIUM:

1. Zakres obowiązywania KPA i zasady ogólne KPA.

- podręcznik: rozdziały V i II - kodeks: art. 1-16

2. Stadia postępowania administracyjnego i przerwanie toku postępowania administracyjnego.

- podręcznik: rozdziały VI, XII i XIII i str. 249 do 250 - kodeks: art. 35- 105

(2)

3. Decyzja, postanowienie, ugoda.

- podręcznik: rozdział XIV - kodeks: art. 104- 126

4. Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji i poza tokiem instancji.

-podręcznik: rozdział XV- XVII, - kodeks: art. 127- 163

5. Stadia postępowania sądowoadministracyjnego.

-podręcznik: s. 372-401 oraz 412-440

-Ustawa- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: art. 45-172.

6. Podstawy prawne egzekucji administracyjnej.

-podręcznik: rozdział XXXI-XXXII

-Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: art. 1-55b

PRZYKŁADOWE ZAGADNENIA NA KOLOKWIUM:

1. System zasad postępowania administracyjnego (zasady naczelne i zasady ogólne).

2. Pojęcie zasady ogólnej.

3. Zasada praworządności.

4. Zasada prawdy obiektywnej.

5. Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu jednostki.

6. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu.

7. Zasada zaufania uczestników postępowania do organów państwa.

8. Zasada dwuinstancyjności.

9. Zasada trwałości decyzji administracyjnej.

(3)

10. Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych.

11. Zasada przekonywania.

12. Zasada udzielania informacji.

13. Zasada ugodowego załatwiania spraw.

14. Zasada szybkości i prostoty postępowania.

15. Zasada pisemności.

16. Kodeks postępowania administracyjnego jako źródło prawa proceduralnego dla administracji publicznej.

17. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego.

18. Zakres podmiotowy obowiązywania KPA.

19. Zakres przedmiotowy obowiązywania KPA.

20. Wyłączenia stosowania KPA.

21. Przesłanki stosowania przepisów KPA w postępowaniu administracyjnym ogólnym, w sporach o właściwość i w postępowaniach uproszczonych.

22. Pojęcie postępowania administracyjnego.

23. Rodzaje, tryby i stadia postępowania administracyjnego.

24. Wszczęcie postępowania administracyjnego (rodzaje wszczęcia, data wszczęcia, odmowa wszczęcia).

25. Wezwania w Kodeksie postępowania administracyjnego.

26. Doręczenia w Kodeksie postępowania administracyjnego (w tym doręczenie zwykłe, zastępcze i fikcje doręczenia).

27. Protokoły i adnotacje w Kodeksie postępowania administracyjnego.

28. Udostępnienie akt sprawy w Kodeksie postępowania administracyjnego.

29. Terminy w Kodeksie postępowania administracyjnego.

30. Terminy załatwiania spraw.

31. Przywrócenie terminu.

32. Przerwanie toku postępowania administracyjnego.

33. Zawieszenie postępowania administracyjnego (w tym przesłanki, forma, obowiązki organu).

(4)

34. Rozstrzyganie zagadnienia wstępnego jako przesłanka zawieszenia postępowania.

35. Umorzenie postępowania administracyjnego.

36. Zawieszenie, a umorzenie postępowania administracyjnego.

37. Klasyfikacja środków dowodowych.

38. Dowód z dokumentu.

39. Dowód z zeznań świadka.

40. Dowód z opinii biegłego.

41. Oględziny.

42. Dowód z przesłuchania strony (przesłuchanie, a wyjaśnienie i oświadczenie strony).

43. Obowiązki organu w postępowaniu dowodowym.

44. Zasady postępowania dowodowego.

45. Formy postępowania wyjaśniającego.

46. Przesłanki przeprowadzenia rozprawy.

47. Przebieg rozprawy.

48. Postępowanie wyjaśniające gabinetowe.

49. Pojęcie decyzji administracyjnej. Pojęcie procesowe i materialne decyzji.

50. Zakres stosowania, forma prawna i skutki decyzji.

51. Elementy decyzji administracyjnej. Elementy konieczne dla wywołania skutków materialno-prawnych.

52. Zakres stosowania, forma prawna i skutki postanowienia.

53. Postanowienie, a decyzja.

54. Zakres stosowania, forma prawna i skutki ugody.

55. Rektyfikacja decyzji i postanowień.

56. Teoria wadliwości decyzji administracyjnej.

57. System weryfikacji decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym.

58. Odwołanie (w tym wymogi formalne, tryb wniesienia, przebieg postępowania).

59. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

(5)

60. Zażalenie.

61. Relacje pomiędzy trybami nadzwyczajnymi.

62. Relacje pomiędzy weryfikacją na drodze administracyjnej i drodze sądowej.

63. Wznowienie postępowania administracyjnego (w tym przesłanki i przebieg postępowania).

64. Stwierdzenie nieważności decyzji/ postanowienia (w tym przesłanki i przebieg postępowania).

65. Uchylenie lub zmiana decyzji.

66. Uchylenie nadzwyczajne.

67. Pojęcie i stadia postępowania sądowoadministracyjnego.

68. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego.

69. Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

70. Stadium wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego (w tym skarga, wniosek o wszczęcie postępowania).

71. Stadium rozpoznawcze postępowania sądowoadministracyjnego.

72. Zawieszenie i umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego.

73. Pojecie i cel postępowania egzekucyjnego.

74. Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

75. Podstawy egzekucji administracyjnej.

76. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego.

Figure

Updating...

References

Related subjects :