• Nie Znaleziono Wyników

Widok DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec – wrzesień 2016 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec – wrzesień 2016 r."

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

z udziałem pracowników Wydziału Prawa,

Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

lipiec – wrzesień 2016 r.

Lipiec – sierpień

2 lipca 2016 r. – podczas odbywającej się w Katolickim Uniwersytecie Lubel-skim Jana Pawła II ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Aksjologiczne podstawy prawa publicznego, zorganizowanej przez Radę Doktorantów KUL oraz Fundację Akademia Wiedzy, dr Robert Tabaszewski wygłosił referat pt. Racja stanu Rze-czypospolitej Polskiej jako pojęcie konstytucyjne w kontekście europejskich problemów migracyjnych.

14-16 lipca 2016 r. – podczas odbywającej się w Nowym Jorku (USA) mię-dzynarodowej konferencji naukowej pt. International Legal Ethics Conference VII, zorga-nizowanej przez Fordham University School of Law, referat pt. Interviews with Judges of the Supreme Court in Poland wygłosił dr Grzegorz Skrobotowicz (współautor: A. Ruchała).

Wrzesień

5-7 września 2016 r. – w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocław-ku odbyła się jubileuszowa ogólnopolska konferencja naukowa i walne zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicz-nym i w prawie polskim. Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej, Wydział Nauk Praw-nych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publiczne-go i KonstytucyjnePubliczne-go KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili m.in.: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, pt. Małżeństwo fundamentem rodziny. Problemy aksjolo-giczne i prawne; dr hab. Piotr Telusiewicz, pt. Ochrona funkcji wychowawczej rodzi-ny w prawie polskim; ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym; ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, pt. Małżeństwo mieszane między katolikami i prawosławnymi: różne spojrzenia na nierozerwalność małżeństwa.

(2)

7-9 września 2016 r. – podczas odbywającej się w Drohiczynie XIII

Międzyna-rodowej Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo człowieka a Miłosierdzie. Opieka

i Ochrona, zorganizowanej przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Wyższe

Seminarium Duchowne Najświętszego Serca Pana Jezusa, Uniwersytet Przyrod-niczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL, wygłosił referat pt. Miłosierdzie w Liturgii.

8-9 września 2016 r. – podczas odbywającego się w Krakowie międzynarodo-wego seminarium pt. Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej – walka z terroryzmem, zorganizowanej przez Dział Współ-pracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, wygłosił referat pt. Prawne i polityczne środki przeciw-działania terroryzmowi w aspekcie globalnym i europejskim.

10 września 2016 r. – w Narodowym Uniwersytecie Akademia Ostrogska w Ostrogu na Ukrainie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kulturowy wymiar integracji europejskiej”, pt. Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy de-mokratyzacji państwa a problem korupcji. Konferencja została zorganizowana przez Wschodnioeuropejski Instytut Nauki i Rozwoju, Katedrę Nauk o Polityce Instytu-tu Europeistyki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Pol-skie Towarzystwo Studiów Europejskich, Wydział Administracji i Bezpieczeń-stwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Nauk Politycznych i Zarządzania Informacją Narodowego Uniwersyte-tu „Akademia Ostrogska” w Ostrogu oraz Fundację Konrada Adenauera. W ra-mach poszczególnych paneli konferencji referaty wygłosili m.in.: dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, pt. Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska – magnackie fundacje XVI wieku; dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, pt. Polityka – troska o dobro wspólne czy indywidualne? Refleksje na przykładzie państw postsowieckich; dr Jacek Szczot, pt. Polityczne uwarunkowania realizacji zasady sprawiedliwości społecznej; ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL, pt. Wartości uniwersalne w polityce – czy można działać uczciwie w przestrzeni publicznej?; dr Edyta Krzysztofik, pt. Moralność publiczna jako podstawa ograniczenia swobód rynku wewnętrznego; dr Lech Buczek, pt. Relacje Unii Europejskiej z Republiką Korei jako przykład stosunków zewnętrznych UE. Zagadnienia wybrane.

12-13 września 2016 r. – podczas odbywającej się w Centrum Edukacyjnym

im. Jana Pawła II w Gliwicach konferencji rejonowej Diecezji Gliwickiej, pod pa-tronatem Biskupa Gliwickiego, Jana Kopca, ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, wygłosił referaty: pt. Rozwój instytucji synodu diecezjalnego oraz pt. Zasady

(3)

12-14 września 2016 r. – w Tuszynie odbyła się XVI Regionalna Konferencja Prawa Pracy pt. Demokracja w zakładzie pracy, zorganizowana przez Zakład Eu-ropejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy oraz Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas konferencji referat pt. Zbiorowe interesy pracowników a demo-kratyczna reguła większości wygłosił dr Paweł Nowik.

13-14 września 2016 r. – w Dwikozach k. Sandomierza odbyła się ogólno-polska konferencja naukowa pt. Informacja w postępowaniach sądowych i administra-cyjnych, zorganizowana przez Katedrę Prawa Technologii Informacyjnych i Ko-munikacyjnych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Stowarzyszenie Prawo na Drodze. W ramach poszczególnych paneli konferencji referaty wygłosili m.in.: dr Michał Skwarzyński, pt. Informacja jako środek ochrony i źródło zagrożeń dla praw człowieka; dr hab. Anna Tunia, pt. Informacje osobopoznaw-cze pozyskiwane przez sądy od osób uosobopoznaw-czestniczących w postępowaniu w sprawach o wy-kroczenia w charakterze publiczności oraz dr Sławomir Hypś, pt. Informacje niejawne w postępowaniu karnym.

13-16 września 2016 r. – podczas odbywającego się w Mrągowie XXVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Państwa i Prawa oraz Historii Doktryn Polityczno-Prawnych pt. Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, zorganizowanego przez Katedrę Historii Państwa i Prawa Polskiego i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie oraz Gdańską Szkołę Wyższą, referaty wygłosili m.in.: dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, pt. Między oszczędnością a skąpstwem – polityka finansowa szlachty polskiej w okresie I Rzeczypospolitej; dr Bożena Czech-Jezierska, pt. Problematyczna pozycja prawa rzymskiego po II wojnie światowej (przypadek NRD i Czechosłowacji); dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, pt. Piotr Rojzjusz i jego Decisiones Lithuanicae. Postulaty badawcze oraz dr Sebastian Kwiecień, pt. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenach przygranicznych w okresie międzywojennym.

14-16 września 2016 r. – podczas odbywającej się we Wrocławiu międzyna-rodowej konferencji naukowej pt. Procedural Environmental Rights: Principle X in Theory and Practice, zorganizowanej przez Environmental Law Forum, Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim, dr Kamila Sobieraj wy-głosiła referat pt. Environmental Impact Assessments of Wind Energy Investments. Procedural rights of the public.

15 września 2016 r. – w Centrum Transferu Wiedzy KUL miała miejsce ogól-nopolska konferencja naukowa pt. Sporty walki – filozofia, organizacja, prawo, zor-ganizowana przez Polską Sieć Naukową Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz upowszechniania prawa sportowego, utworzoną przez Katolicki Uniwersytet Lubel-ski Jana Pawła II, Uniwersytet Kazimierza WielLubel-skiego w Bydgoszczy oraz

(4)

Uni-wersytet Gdański. Podczas konferencji referat pt. Koreańskie sztuki i sporty walki wygłosił dr Lech Buczek.

15-16 września 2016 r. – podczas odbywającej się w Dwikozach k. Sandomierza ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Kwestie majątkowe w prawie wyznanio-wym, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego i Ka-tedrę Prawa Publicznego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeń-stwie KUL w Stalowej Woli, referaty wygłosili m.in.: dr Michał Skwarzyński, pt. Źródła ochrony praw majątkowych związków wyznaniowych w systemie praw człowieka oraz dr Michał Zawiślak, pt. Uprawnienia majątkowe i obciążenia fiskalne Kościoła katolickiego.

15-17 września 2016 r. – podczas International Scientific Conference of the Legal

Clinics, School of Clinical Legal Education: V4 + Ukraine, zorganizowanej przez Vasyl

Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk, dr Aneta Biały wygłosiła referat pt. Clinical Legal Education in Poland. Legal Clinics in Poland.

15-17 września 2016 r. – w Centrum Transferu Wiedzy KUL odbyła się mię-dzynarodowa konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo prawne państw demokratycz-nych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina, zorganizowana przez Komisję Prawniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administra-cji Uniwersytetu Marii Curie-Skło dowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego na Słowacji oraz Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrz nych we Lwowie. W ramach poszczególnych sesji konferencji referaty wygłosili m.in.: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, pt. Bezpieczeństwo prawne państwa – tożsamość narodowa państwa – społeczeństwo obywatelskie. Doświadczenia i perspektywy; prof. dr hab. Dariusz Dudek, pt. Bezpieczeństwo polityczne – kompetencje organów wła-dzy państwowej i bezpieczeństwa wewnętrznego; ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Bezpieczeństwo w stosunkach państwo – Kościół w Polsce; dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, pt. Bezpieczeństwo prawne a pewność prawa – perspektywa filozoficzno--prawna.

15-18 września 2016 r. – podczas odbywającej się w Zakopanem ogólnopol-skiej konferencji naukowej pt. Samorządność doktorancka w Polsce: perspektywy, moż-liwości, kierunki rozwoju, zorganizowanej przez Krajową Reprezentację Doktoran-tów, dr Robert Tabaszewski wygłosił referat pt. Prawo do nauki w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Próba syntezy.

18-21 września 2016 r. – podczas odbywającego się we Wrocławiu XXII Zjaz-du Katedr Teorii i Filozofii Prawa pt. Prawo – Polityka – Sfera Publiczna,

(5)

zorgani-zowanego przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro-cławskiego, referaty wygłosili m.in.: ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz SVD, pt. Od odpowiedzialności tradycyjnej do odpowiedzialności posttradycyjnej w zawodowych rolach prawniczych oraz dr Tomasz Barszcz, pt. Stosowanie prawa a piękno.

21 września 2016 r. – dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL, wygłosił re-ferat pt. Umowy licencyjne w dziedzinie własności przemysłowej – wybrane zagadnie-nia praktyczne, podczas odbywającego się w Międzyzdrojach VI Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów pt. Prawo kontraktów, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

21- 22 września 2016 r. – podczas odbywającego się w Bratysławie (Słowacja) Bratislava Legal Forum 2016, zorganizowanego przez Faculty of Law Comenius University in Bratislava, referaty wygłosili m.in.: dr Katarzyna Kułak-Krzysiak, pt. The impact of EU law on the efficiency and effectiveness of the proceedings before the administrative courts in Poland oraz dr Jerzy Parchomiuk, pt. The German Concept of Verwirkung as a Remedy Against Political Extremism?

22 września 2016 r. – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, wygłosił referat pt. Principles of State-Church relations in Poland podczas odbywającej się w Bańskiej By-strzycy (Słowacja) międzynarodowej konferencji naukowej pt. Concordats as the guar-antee of religious freedom in its individual, communitarian and institutional dimensions, zorganizowanej przez Právnická Fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

23 września 2016 r. – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, wygłosił referat

pt. Wolność religijna i relacje państwo – Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej, podczas odbywającej się w Trnawie (Słowacja) międzynarodowej konferencji naukowej pt. Trnavské právnické dni: Nová Európa – výzvy a očakávania, zorganizowanej przez Právnická Fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave.

26 września 2016 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Judyty Dworas-Kulik, pt. Prawne regulacje dotyczące bigamii w latach 1918-1946. Promotor: dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Prze-mysław Dąbrowski, prof. UWM, i dr hab. Piotr Fiedorczyk (Uniwersytet w Bia-łymstoku).

26-27 września 2016 r. – podczas odbywającej się w Innsbrucku (Austria) mię-dzynarodowej konferencji naukowej pt. Healthcare in Europe – a safe haven? ‘stan-dard of care’ from a multidisciplinary perspective, zorganizowanej przez The Health & Lifesciences University, University of Innsbruck, dr Katarzyna Miaskows-ka-Daszkiewicz wygłosiła referat pt. The oncological package – Polish idea of a fast oncological therapy – assessment of implementation.

(6)

30 września 2016 r. – w Instytucie Teologicznym im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Przynależność do Kościoła katolickiego. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Kościel-nego Prawa PubliczKościel-nego i KonstytucyjKościel-nego KUL, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie oraz Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Ordo Fratrum Minorum Conventualium). Podczas konferencji referaty wygłosili m.in.: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Kryteria przynależności do Kościoła oraz dr Anna Słowikowska, pt. Znaczenie prawne pojęć: przynależność, obrzęd, ob-rządek, ryt, tradycja.

30 września 2016 r. – dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek wygłosiła wy-stąpienie w ramach panelu ekspertów podczas odbywającego się w Krakowie otwartego seminarium naukowego na temat pozycji pokrzywdzonego, zorgani-zowanego przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

30 września – 1 października 2016 r. – podczas odbywającej się w Law Insti-tute of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk (Ukra-ina), międzynarodowej konferencji naukowej pt. EU Company Law and Adaptation of Ukrainian Company Law, zorganizowanej przez Laboratory of Corporate Law Institute of Private Law and Entrepreneurship named after acad. F. G. Burchak (Kyiv) National Academy of Sciences of Ukraine, mgr Michał Hałasa wygłosił referat pt. Spółka cywilna – konstrukcja prawna.

1oprac. Sławomir Graboń*

2Anna Szarek-Zwijacz**

* Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. ** Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2016.. Bibliography of academic staff of the Faculty of Law, Canon

Communis opinio potrafi niekiedy w lapidarnym skrócie niezwykle celnie określić uzewnętrzniającą się stronę osobowości nieobojętnego sobie człowieka.. W przypadku

[r]

Besides, why could Agrippa passed over, a person who was promoted on coins by propaganda and who together with Augustus achieved tribunitia potestas and

Prior to clinical implementation, an in-depth analysis of the clinical and immunohistopathological effects of tissue adhesives on the target tissue and of the mechanical strength

The second SCAR Foresight report (EU SCAR, 2009) described the state of the “remaining publicly funded” knowledge and innovation institutions in Europe as

and (b) EBSD. The sample extruded at 480 C and 0.8 mm/s to a punch stroke of 24 mm was selected as an example for the microstructural analysis of different regions nearby the

OGD may be used for five main activities: searching for and finding OGD (browsing, querying and exploring datasets); OGD analysis (statistical analysis; transforming data;

For the torre fied spruce woods, torrefaction did not affect the permanent gases and resulted in decreasing the BTX volume fraction and total. tar content for both spruce 260

Since any delay mismatch between FDRIVE and FDEM would result in a phase error and, consequently, in additional inaccuracy, the up/down signal path mirrors the drive

Existing results include the construction of finite approximations for stochastic dynamical systems under contractivity assumptions [Aba09], restricted to models with no control

The forebody(FB) waterplane at beam Froude number ( Fn)> 1 is nearly triangular with greatly increased apex angle by rotation of the at-rest waterline about the fixed apex.. This

there is a growing interest in the PDOK open data sets (with 280 open datasets in 2016 and 4.4 billion hits on open data services) (see Table 1), the Cadastre lacks insight into

A multi-criteria decision-making (MCDM) method called best- worst method (BWM) was used to derive the weight of the fac- tors, to examine which factors play the most important role

[r]

Stacked teeth rings over a length of 30 mm and having an inner tube diameter of 15 mm provide a theoretical 38 Ncm of tor- que resistance to prevent the tissue mass from rotating

For example, if the third section of a link (with 4 sections in total) contains faulty wires, the fault vector of the link is marked as “1101”. Thus for an n-bit wide link divided

Porteous et al. used planning to adapt as a means to adapt the story dynamically to account for actions taken by the interactor [52]. The system presented an interactive version

Whilst the angle of heel at which the deck edge will be immersed is an important consideration (and associated with initial freeboard) it would seem that reliance upon

In this 2D space+time representation, at any one moment in time (i. e., a horizontal plane slicing the 3D model perpendicularly to the 2D space plane xy), a polygon is still

Aiming for a more detailed view on the frequency distributed noise levels and the noise coverage of the urban space four measurement points in front of the facade modification

Subsequently, the vector form intrinsic finite element is successfully applied to carry out form-finding of shells generated from physical models, such as hanging models,

The strong confinement of both charge injection and charge transport shows that ferroelectric memory diodes are interface devices (Supplementary Note 11).. We note that in