BILANS JEDNOSTKI ZA 2012 ROK

10  Download (0)

Full text

(1)

FUNDACJA „PROMYCZEK SŁOŃCA”

42-216 CZĘSTOCHOWA, UL. RÓWNOLEGŁA 31/15 REGON 240640430 NIP 949-20-77-029

BILANS JEDNOSTKI ZA 2012 ROK

AKTYWA 31.12.2011 31.12.2012 PASYWA 31.12.2011 31.12.2012

A.AKTYWA TRWAŁE 60 283,34 0,00 A. FUNDUSZE WŁASNE 16 766,73 -12 686,33 I.Wartości niematerialne i

prawne 0,00 0,00 I. Fundusze statutowe

5 000,00 5 000,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe

60 283,34 0,00

II. Fundusz z aktualizacji

wyceny 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 III. Wynik finansowy 11 766,73 -17 686,33 IV. Inwestycje długoterminowe

0,00 0,00 a) nadwyżka przychodów

nad kosztami 11 766,73 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia

międzyokresowe 0,00 0,00 b) nadwyżka kosztów nad

przychodami 0,00 -17 686,33

B. AKTYWA OBROTOWE

11 240,79 6 755,10 B. ZOBOWIĄZANIA I

REZERWY 54 757,40 19 441,43

I. Zapasy

0,00 0,00

I. Zobowiązania

długoterminowe 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe

5 000,00 5 000,00 II. Zobowiązania

krótkoterminowe 54 757,40 19 441,43

III. Inwestycje krótkoterminowe 6 240,79 1 755,10 1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 1. Środki pieniężne 6 240,79 1 755,10 2. Inne zobowiązania 54 757,40 19 441,43 2. Pozostałe aktywa finansowe

0,00 0,00 a) zobow. z tyt. podatków i

ubezpieczeń 0,00

0,00 IV. Krótkoterminowe

rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 b) zobow. z tyt.

wynagrodzeń 0,00 0,00

c) zobow. tyt. dostaw i

usług 31 650,00 0,00

c) pozostałe zobowiązania 23 107,40 19 441,43 AKTYWA RAZEM 71 524,13 6 755,10 PASYWA RAZEM 71 524,13 6 755,10

Prezes Zarządu

Mirosława Balcerowiak

Częstochowa, dnia 27-03-2013

(2)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ROK 2011 ROK 2012

A Przychody z działalności statutowej 56 099,78 104 948,00

I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

II Inne przychody określone statutem 56 099,78 104 948,00

B Koszty realizacji zadań statutowych 28 100,00 108 028,30 C Wynik finansowy na działaln. Statutowej (A-

B)

27 999,78 -3 080,30

D Koszty administracyjne 11 261,28 21 529,42

I Amortyzacja 2 116,66 11 440,00

II Zużycie materiałów i energii 0,00 4 018,10

III Usługi obce 9 144,62 6 071,32

IV Podatki i opłaty 0,00 0,00

V Wynagrodzenia 0,00 0,00

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00

VII Pozostałe koszty 0,00 0,00

E Pozostałe przychody 0,00 55 766,73

F Pozostałe koszty 4 971,77 48 843,34

G Przychody finansowe 0,00 0,00

H Koszty finansowe 0,00 0,00

I Wynik finansowy brutto na całokształcie

działalności 11 766,73 -17 686,33

J Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00

K Wynik finansowy ogółem (I+J) 11766,73 -17 686,33

I Różnica zwiększająca koszty roku

następnego (wartość ujemna) 0,00 0,00

II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wartość dodatnia)

11 766,73 -17 686,33

(3)

Nazwa: FUNDACJA „PROMYCZEK SŁOŃCA”

Siedziba: 42-216 CZĘSTOCHOWA Adres:ul. RÓWNOLEGŁA 31/15 Regon: 240640430

NIP: 949-20-77-029

WPROWADZENIE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Forma prawna:

Podmiot posiadający osobowość prawną, fundacja; podmiot nie wpisany do rejestru przedsiębiorców.

Status:

Organizacja Pożytku Publicznego Przedmiot działalności:

Zgodnie z wpisem do Rejestru Fundacji KRS 0000279787 i statutem celem fundacji jest:

udzielanie osobom ciężko chorym opieki medycznej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych,

udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorym,

jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielić społecznie powyższej opieki i pomocy,

udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym.

Okres za jaki została sporządzona informacja dodatkowa:

01.01.2012 – 31.12.2012

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Księgowość prowadzona przy pomocy kont głównych (syntetycznych) i kont pomocniczych (analitycznych). Na koniec każdego miesiąca sporządza się wykaz obrotów i sald, jako bilans skrócony. Sporządzany jest również w okresach miesięcznych rachunek wyników.

Bilans i rachunek wyników sporządza się po zamknięciu ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego zgodnie z zał. Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 roku (Dz.U.Nr 137, poz.1539).

Prezes Zarządu Mirosława Balcerowiak

(4)

INFORMACJA DODATKOWA

za okres 01.01.2012 – 31.12.2012

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu – Mirosława Zofia Balcerowiak Fundację reprezentuje Prezes zarządu samodzielnie.

Rada Nadzorcza Fundacji:

Łukasz Dłubak, zam. w Częstochowie, ul. Księżycowa 16/3

Jadwiga Górkowska, zam. w Częstochowie, ul. Wielkoborska 69

Anita Grajcar, zam. w Częstochowie, ul. Księżycowa 16/3

Majątek Fundacji:

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5 000,00 PLN, przeznaczony na realizację celów fundacji.

Inforamcje o przychodach:

Wartość przychodów pochodzących z darowizn na dzień 31.12.2012 roku wyniosła

104 948,00 PLN. W roku 2012 fundacja nie korzystała z przychodów stanowiących 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2012 roku przychód ze sprzedaży środka trwałego wyniósł 44 000,00 PLN.

Informacje o kosztach:

W roku 2012 Fundacja poniosła następujące koszty:

1. Koszty z działalności statutowej:

- koszty obdarowanych – 108 028,30 PLN.

2. Koszty administracyjne:

- usługi obce – 6 071,32 PLN (to koszty usług prawniczych, księgowych, reklamowych, transportowych, usługi bankowe)

- zużycie materiałów i energii – 4 018,10 PLN (to koszty ulotek, materiałów biurowych, materiałów reklamowych)

- amortyzacja – 11 440,00 PLN.

3. Koszty pozostałe:

- wartość niezamortyzowana środka trwałego – 48 843,34 PLN.

Personel:

W roku 2012 Fundacja nie zatrudniała pracowników.

(5)

Środki trwałe, inwestycje:

Fundacja w 2012 roku nie dokonała żadnych zakupów środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.

Fundacja nie dokonała w 2012 roku żadnych zakupów środków trwałych o wartości niższej niż 3 500,00 zł.

Fundacja w 2012 roku nie rozpoczęła żadnych inwestycji.

Fundacja w 2012 roku dokonała sprzedaży środków trwałych w wysokości:

- środki transportu – 44 000,00 PLN.

Oceny i prognozy dotyczące działalności:

Fundacja nadal zamierza prowadzić i rozwijać swoje cele statutowe. W listopadzie 2008 roku Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Niestety za 2011 rok straciła prawo do korzystania z 1% podatku dochodowego, ale uzyskała to prawo za 2012 rok. Poza tym Fundacja stara się, by zebrane fundusze w jak największym stopniu były wykorzystywane do realizacji jej celów statutowych oraz by w jak największym stopniu wspomóc podopiecznych fundacji.

Prezes Zarządu

Mirosława Balcerowiak

(6)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU FUNDACJI W 2012 ROKU

Zarząd:

Prezes Zarządu – Mirosława Zofia Balcerowiak – Fundację reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie.

Majątek Fundacji:

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5 000,00 zł., przeznaczony na realizację celów fundacji.

Informacje o przychodach:

Wartość przychodów pochodzących z darowizn na dzień 31.12.2012 roku wyniosła

104 948 złotych. W 2012 roku fundacja nie korzystała z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2012 roku przychód ze sprzedaży środka trwałego wyniósł 44 000,00 PLN.

Informacje o kosztach:

W roku 2012 Fundacja poniosła koszty:

1. z działalności statutowej – 108 028,30 złotych 2. koszty administracyjne – 21 529,42 złotych

3. koszty pozostałe – 48 843,34 złotych (wartość niezamortyzowana środka trwałego).

Personel:

W roku 2012 Fundacja nie zatrudniała pracowników.

Średnia płaca:

W roku 2012 Fundacja nie zatrudniała pracowników.

Środki trwałe, inwestycje:

Fundacja w 2012 roku nie dokonała żadnych zakupów środków trwałych.

(7)

Oceny i prognozy dotyczące działalności:

Fundacja w roku 2012 organizowała zbiórki pieniędzy za pośrednictwem organizacji kościelnych, poprzez rozsyłanie ulotek do siedzib różnych firm, biur rachunkowo-księgowych oraz poprzez internet. Bardzo duży odzew uzyskała również dzięki ogłoszeniom w gazetach lokalnych oraz radio.

W listopadzie 2008 roku Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Niestety za rok 2011 Fundacja nie będzie mogła skorzystać z 1% podatku. Fundacja nadal zamierza prowadzić i rozwijać swoje cele statutowe.

Prezes Zarządu

Mirosława Balcerowiak

(8)

PROTOKÓŁ NR 1/2013

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FUNDACJI FUNDACJA „PROMYCZEK SŁOŃCA”

Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE, UL. RÓWNOLEGŁA 31/15 Z DNIA 28-03-2013 ROKU

Zarząd Fundacji „Promyczek Słońca” w składzie:

Mirosława Balcerowiak – Prezes Zarządu w dniu 28-03-2013 roku podjął następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2013

Zarząd Fundacji „Promyczek Słońca” w składzie:

Mirosława Balcerowiak – Prezes Zarządu, uchwala co następuje:

1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok bilansowy 2012.

Uchwała Nr 2/2013

Zarząd Fundacji „Promyczek Słońca” w składzie:

Mirosława Balcerowiak – Prezes Zarządu, uchwala co następuje:

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności fundacji w roku 2012.

Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Prezes Zarządu

Mirosława Balcerowiak

(9)

UCHWAŁA NR 1/2013

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FUNDACJI FUNDACJA „PROMYCZEK SŁOŃCA”

Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE, UL. RÓWNOLEGŁA 31/15 Z DNIA 28-03-2013 ROKU

Zarząd Fundacji „Promyczek Słońca” w składzie:

Mirosława Balcerowiak – Prezes Zarządu, uchwala co następuje:

1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok bilansowy 2012.

Prezes Zarządu

Mirosława Balcerowiak

(10)

UCHWAŁA NR 2/2013

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FUNDACJI FUNDACJA „PROMYCZEK SŁOŃCA”

Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE, UL. RÓWNOLEGŁA 31/15 Z DNIA 28-03-2013 ROKU

Zarząd Fundacji „Promyczek Słońca” w składzie:

Mirosława Balcerowiak – Prezes Zarządu, uchwala co następuje:

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności fundacji w roku 2012.

Prezes Zarządu

Mirosława Balcerowiak

Figure

Updating...

References

Related subjects :